English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7901. Dataström saknas i WRITETEXT-programsatsen.
7902. Utlöses när användaren klickar på kontrollen.
7903. %1-prenumerantens prenumeration på artikeln %2 i publikationen %3 klarade inte dataverifieringen.
7904. Det gick inte att hämta aktuellt radvärde från kolumnen "%1.%2" från OLE DB-providern "%3" för den länkade servern "%4". %5.
7905. Strängen innehåller ogiltiga Unicode-kodpunkter.
7906. Konsumenten kunde inte ta bort raden. Infogningen har skickats till datakällan.
7907. Anslutningen har släppts eftersom det säkerhetsobjekt som öppnade anslutningen antog en ny säkerhetskontext, och därefter försökte återställa anslutningen med den personifierade kontexten. Denna åtgärd stöds inte. Se avsnittet Impersonation Overview i SQL Server Books Online.
7908. Attributet X i elementet för filen Web.config används bara när du riktar dig till version 4 och senare av .NET Framework (till exempel X="4.0">). Attributet X refererar för närvarande till en senare version än den installerade versionen av .NET Framework. Ange en giltig målversion av .NET Framework eller installera rätt version av .NET Framework.
7909. Det går inte att anropa resultatet för en misslyckad matchning.
7910. En PageStatePersister måste konstrueras med en Page-referens som inte är null.
7911. Uppräkningens underliggande typ och objektet måste vara av samma typ eller vara samma objekt. Den typ som skickades var X; uppräkningens underliggande typ var Y.
7912. Det går inte att referera objekt som är null av typen Typnamn med medlemmen Medlem.
7913. Registerinställningarna för SNI-protokollkonfigurationen är felaktiga. Servern kan inte godkänna anslutningsbegäranden. Fel: 0x%1. Status: 0x%2.
7914. fault kan inte användas med catch- eller finally-instruktioner
7915. Måste deklarera tabellvariabeln %1.
7916. Det SELECT-objekt som identifieras av ORDER BY-talet %1 innehåller en variabel som ingår i ett uttryck som identifierar en kolumnposition. Variabler är bara tillåtna vid sortering efter uttryck som refererar till ett kolumnnamn.
7917. Markera en sida uppåt
7918. COM-avregistreringsfunktionen måste vara statisk.
7919. X, MaxStale = Y, uppdateringsstatus = Z.
7920. Det gick inte att avgöra om tabellen %1 fortfarande publiceras.
7921. Ogiltig IsolationLevel-parameter: Måste vara ReadCommitted eller Serializable.
7922. Databasen %1 är aktiverad för databasspegling, men den har inte synkroniserats med partnern ännu. Försök igen vid ett senare tillfälle.
7923. Ett explicit värde för identitetskolumnen i tabellen %1 måste anges när IDENTITY_INSERT är inställt på ON eller när en replikeringsanvändare infogar i en NOT FOR REPLICATION-identitetskolumn.
7924. Det angivna säkerhetsläget kräver att servern %1 finns bland sysservers. Använd sp_addlinkedserver för att lägga till servern.
7925. Kan inte ändra kodningen av huvuden efter att HTTP-huvuden har skickats.
7926. En eller flera rader som togs bort från tabellen %1 fanns utanför partitionen när tabellen publicerades med partition_options = %2.
7927. Indatamatrisen är inte en giltig rang.
7928. RESTORE REWINDONLY går bara att använda till bandenheter.
7929. En mängd som inte är tom krävs
7930. Det går inte att %1 utlösare %2 eftersom dess schema skiljer sig från schemat för måltabellen eller målvyn.
7931. Det gick inte att hitta någon matchande -tagg. Standardslutpunkter har lagts till.
7932. Syntaxfel: Förväntade '.', identifierare eller identifierare med citattecken.
7933. Confirm-aktiviteten X utan 'Target' InArgument kan endast användas inom kontexten för en Compensation-/Confirmation-/Cancellation-hanterare.
7934. Det är inte tillåtet att ändra befintliga schemakomponenter. Ett försök gjordes att ändra en befintlig XML-schemakomponent, komponentnamnområde: '%1' komponentnamn: '%2' komponentsort:%3
7935. Parametern %1 som överförs till den lagrade proceduren %2 får inte vara NULL.
7936. Dubblerat Stroke i StrokeCollectionChangedEventArgs.Added.
7937. Det går inte att ändra prenumerantens verifieringsuttryck för partitioner för publikationen %1 eftersom publikationen har aktiva prenumerationer. Ange @force_reinit_subscription = 1 för att ange uttrycket och ominitiera alla aktiva prenumerationer.
7938. ObjectDataSource X kunde inte hitta en icke-generisk metod med namnet Metodnamn och med följande parametrar: Y.
7939. Det går inte att ta bort filen.
7940. Lagrar datapunktens värden och attribut i dataserien.
7941. %1Enkelkort (eller tom sekvens) krävs, operand av typen %2 hittades
7942. Registrerad relativeAddress X under avsnittet Y i konfigurationsfilen har inget tillägg.
7943. Det gick inte att hämta tillbaka lås för meddelande.
7944. Alternativet Service måste anges i meddelandealternatividentifieraren.
7945. Dataserien för diagram av typen Staplad yta kan ha olika antal datapunkter.
7946. Egenskapsnamnet X är reserverat.
7947. ScriptEngine fick ett meddelande om en ändring i IP-konfigurationen och kommer att uppdatera WebProxy-inställningarna.
7948. Utlöses när alla diagramdata förbereds för anpassning innan ritning.
7949. SerialPort har inte stöd för teckenkodningen X. De teckenkodningar som stöds är ASCIIEncoding, UTF8Encoding, UnicodeEncoding och UTF32Encoding, samt de flesta en- eller dubbelbyteskodsidor. En fullständig förteckning finns i dokumentationen.
7950. Om körbara instanser i arkivet ska kunna matchas och läsas in, måste InstanceOwner som skickar begäran ha angett en arbetsflödesvärdtyp när den skapades. Se till att detta görs genom att lägga till ett nyckel/värde-par i egenskapsuppsättningen CreateWorkflowOwnerCommand.InstanceOwnerMetadata när kommandot utfärdas. Nyckeln är den WorkflowHostType-nyckel som anges i dokumentationen. Värdet måste vara ett XName och matcha XName i de instanser som läses in.
7951. Loggfilen %1 matchar inte den primära filen. Den kan komma från en annan databas eller så har loggen byggts om tidigare.
7952. Det går bara att ändra behörighetsgrupp eller flaggor för inbyggda kodgrupper
7953. Åtgärden fortsatte inte tillräckligt långt för att tillåta RESTART. Kör programsatsen igen utan RESTART-satsen.
7954. XML-verifiering: Det får inte finnas några underordnade tecken eller element för elementet %1 på grund av att xsi:nil är inställt till true. Adress: %2
7955. Indexet för den markerade raden.
7956. Lägg till och konfigurera en medlemskapsprovider.
7957. Det gick inte att beräkna filvyns storlek.
7958. Skriv namnet på den identitet som ska köra webbtillämpningen i rutan Ange de objektnamn som ska väljas.
7959. CatalogPart saknar ID.
7960. Det begärda antalet byte överstiger maximigränsen.
7961. Funktionen stöds inte
7962. Serbiska (kyrillisk)
7963. Det angivna värdet måste vara större än 0.
7964. innehåller en eller flera artiklar som inte kan kompensera för fel
7965. Den angivna konfliktlösarinformationen anger inte ett giltigt kolumnnamn som ska användas vid konfliktlösning med %1.
7966. Ingen tjänstnamnskontroll utförs eftersom den underliggande plattformen inte har stöd för utökat skydd.
7967. Transaktionen aktiverades
7968. Versionssträngen har en ogiltig längd.
7969. Den sökväg som anges med %1 är inte en giltig katalog.
7970. Ogiltigt NULL-kommando påträffat.
7971. En generation förväntades i %1.dbo.MSmerge_genhistory, men hittades inte. Om databasen är prenumerant rekommenderas du att ominitiera den. Om den är utgivare rekommenderas du att återställa den från säkerhetskopian.
7972. Det gick inte att hitta en DataControl med ID X som DynamicDataManager kan registrera.
7973. Information: Återupptar fulltextifyllning för tabellen eller den indexerade vyn %1 i databasen %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4). Tidigare antal dokument som har bearbetats: %5, påträffade fel: %6.
7974. Du måste ange namnet på miljövariabeln.
7975. Kontrollen X måste innehålla en Label med ID Y i sin ItemTemplate.
7976. återställning väntar
7977. Kolumnen %1 kan inte användas för fulltextsökning eftersom den inte är teckenbaserad eller baserad på typen image eller varbinary(max).
7978. Det gick inte att hitta den lagrade proceduren %1.
7979. Typ av axelintervallförskjutning.
7980. Ett undantagsfel inträffade i destruktorn för RowsetNewSS 0x%1. Detta fel kan bero på att det inte går att släppa förallokerade diskblock med massåtgärder. Försök lösa problemet genom att starta om servern.
7981. Angivet @backup_file_name skapades inte från databasen %1.
7982. Aktiviteten X är en rotaktivitet och kan inte refereras till genom aktiviteten Y.
7983. Det angivna värdet innehåller inte ett class-attribut.
7984. Den aktiva spårningen måste stoppas innan ändringar.
7985. Hämtar eller anger placering av etiketter utanför tratten.
7986. En loop upptäcktes när egenskaperna serialiserades. Den komplexa egenskapen Egenskapsnamn har ett värde som ger upphov till loopen. Kontrollera att det inte finns några loopar.
7987. Det går inte att lägga till ett element i ett stängt dokument.
7988. Orsak: En underkatalog i tillämpningsprogrammets Code-katalog har ändrats eller bytt namn.
7989. MSB3688: Det gick inte att skapa XAML-aktiviteten. Filen hittades inte: X.
7990. Använder låsta sidor för buffertpoolen.
7991. ModelEditingScope har redan slutförts.
7992. Den aktuella transaktionen kan inte utföras och den har inte stöd för åtgärder som skriver till loggfilen. Återställ transaktionen.
7993. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller en eller flera UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operatorer. Överväg att skapa en separat indexerad vy för varje fråga som utgör indata för UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operatorer för den ursprungliga vyn.
7994. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Det gick inte att ändra lösenordet. Lösenordet går inte att använda just nu. %2
7995. Dataströmlängden får inte vara negativ och måste vara mindre än 2^31 - 1 - origo.
7996. Välj en sa&mmansättning som tillämpningsprogrammet använder i sammansättningslistan
7997. %1 är inte en giltig inloggning eller också går det inte att skicka personifieringstoken.
7998. Tiden då systemet loggade den här posten i händelseloggen.
7999. Objektnummer X för egenskapen Y får inte innehålla fler än Z tecken.
8000. Evalueringen av det reguljära uttrycket är för komplex: '%1'.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions