English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17101. Det gick inte att skapa en giltig identitet för inkommande begäran.
17102. Det gick inte att matcha namnområdet namnområde:.
17103. Teckenförskjutningen är inte giltig i TextRange.
17104. Det angivna portnamnet börjar inte med COM/com och kan inte omsättas i en giltig serieport.
17105. Pennan eller musen måste vara i läget ner när Reset anropas.
17106. Schemamängdsdatabasen '%1' finns inte eller så saknar du rätt behörighet.
17107. Objektnamn för egen etikett. Endast internt bruk.
17108. De beroende aliasen matchades mot den nya databasägaren.
17109. Ogiltig medlemstyp: Typnamn.
17110. Objektsynkroniseringsmetoden anropades från ett osynkroniserat kodblock.
17111. Ett värde som angavs vid åtgärden X för DataServiceCollection är inte av en entitetstyp med nyckel.
17112. Inga resurser har angetts i InputFiles. Ingen resursgenerering görs.
17113. Textlängden förväntades i dataflödet för masskopiering av text-, ntext- eller bilddata.
17114. Routningstjänsten har konfigurerats med RouteOnHeadersOnly: X, SoapProcessingEnabled: Y.
17115. Den angivna kapaciteten får inte vara mindre än den aktuella kapaciteten.
17116. SQL Server-prestandaobjektet %1 finns inte i registret. SQL Server-prestandaräknare har inaktiverats.
17117. Det går inte att ange standardspråket till ett språk-id som inte har definierats i syslanguages.
17118. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan som visas.
17119. Det gick inte att komma åt metoden.
17120. Det går inte att ange egenskapen SelectedDate när markeringsläget är None.
17121. Typ Typnamn som angetts som Factory-attributvärde i ServiceHost-direktivet implementerar inte en standardkonstruktor.
17122. Virtual Interface Architecture-protokollet stöds inte i den här versionen av SQL Server.
17123. Begärandeintervall (ännu inte i cache) = Range:X.
17124. Resultattypen för NewArray-aktiviteten måste vara en konkret matristyp.
17125. Ogiltig begränsning för typen %1. Partikeln i den begränsade typen får inte ha ett förekomstintervall som tillåter fler förekomster än för motsvarande partikel i bastypen.
17126. Statistisk analys - medeldifferensen måste vara ett positivt tal.
17127. URL-adressen till den bild som visas för knappen Skapa användare.
17128. Internt fel i SQL Server. Filflödeshanteraren kan inte fortsätta med det aktuella kommandot.
17129. Det går inte att ta bort ett token. Det feltoleranta indexet är skadat.
17130. Om sidindelningsgränssnittet är synligt.
17131. %1 är inte ett giltigt alternativ för parametern @updateusage. Ange true eller false.
17132. X måste vara mellan Y till Z.
17133. Slutpunkten som har angetts kan inte vara null eller en tom sträng. Ange en giltig slutpunkt. Giltiga slutpunktsvärden finns i samlingen system.serviceModel/extensions/endpointExtensions.
17134. Förklaringskolumnens namn får inte vara en tom sträng.
17135. Instansegenskapen EgenskapsnamnX har inte definierats för typen Typnamn
17136. Ingen fil har angetts i attributet X.
17137. Union har inte implementerats.
17138. Den maximala längden på det feltoleranta indexets metadata överskreds.
17139. Instead of-utlösare stöder inte direkt upprepning. Utlösningen misslyckades.
17140. Vyn %1 kan inte uppdateras eftersom definitionen innehåller en mängdoperator.
17141. Namnet på en registrerad PersonalizationProvider som används för att komma åt anpassningstillståndet.
17142. Det gamla lösenordet är felaktigt.
17143. Det gick inte att lägga till kolumnen %1 i tabellen %2. SQL Server 2000-kompatibla artiklar får ha högst %3 kolumner, inklusive saknade och uteslutna.
17144. Undantagstyp: Typnamn
17145. Utlösaraktiviteten X måste vara underordnad en Catch-hanterare för en TryCatch-aktivitet.
17146. Objekt-ID:n måste vara större än noll.
17147. Det har angetts för få arbetstrådar. Det minsta antalet är %1.
17148. Kompatibilitetsnivån kan inte vara mindre än 60.
17149. Parametern X är för lång.
17150. Servern returnerade ett ogiltigt svar i handskakningen innan autentiseringen.
17151. Quechua (Ecuador)
17152. SQL Web Assistant: URL-adressen är ogiltig.
17153. Ett likhetstecken (=) förväntades efter alternativnamnet. I stället hittades %1.
17154. Värdet för MaxLength är inte giltigt. Ange ett värde för MaxLength som är större än värdet för MinLength och försök igen.
17155. MSB4194: Det gick inte att läsa in filen för åsidosättande av aktiviteter. X
17156. X kan inte konvertera Y till Z.
17157. I/O-åtgärder har stannat av för databasen %1. Ingen åtgärd från användaren krävs. Om I/O-åtgärderna inte kan återupptas inom kort kan du avbryta säkerhetskopieringen.
17158. Det går inte att exportera den här delen. För att en del ska kunna exporteras måste den vara anpassningsbar och ha ExportMode = None.
17159. Markeringsläget X stöds inte av den här klassen.
17160. Det gick inte att hitta förklaringen med namnet X i uppsättningen.
17161. Konverteringen från char-datatyp till smalldatetime-datatyp resulterade i ett smalldatetime-värde som ligger utanför tillåtet intervall.
17162. Det gick inte att spara inställningarna: Det gick inte att komma åt konfigurationsavsnittet.
17163. CancellationTokenSource har tagits bort.
17164. Egenskapen Egenskapsnamn är inte en nyckelmedlem i EntityType. Endast nyckelmedlemmar kan mappas som en del av EndProperty-mappningen.
17165. Ogiltig URL-adress.
17166. Rubrikens positionsrektangel.
17167. WriteStartElement har redan anropats för den här kodaren.
17168. Suffixsträngen som innesluter sql-objekt.
17169. Activator.CreateInstance kan inte användas av tillämpningskoden för att skapa typer som har härletts från System.Delegate. Delegate.CreateDelegate kan användas i stället.
17170. Det gick inte att läsa från egenskapen '%1' för typen '%2' i sammansättningen '%3', eftersom den saknar en läsaccessor.
17171. Den IDataSource som fungerar som datakälla för DetailsView X returnerade en null-vy. Kontrollera att DetailsView-kontrollens egenskapsvärde DataMember är giltigt.
17172. Ett TransactionScope måste tas bort från samma tråd som det skapades på.
17173. Påträffade en oväntad TIE-loggpost (Text Information End). Senast bearbetade TIB-block (Text Information Befin): (textInfoFlags 0x%1, coloffset %2, newSize %3, oldSize %4), text collection state %5. Kontakta produktsupport.
17174. Det gick inte att konvertera datatypen på grund av en teckenavvikelse.
17175. Det gick inte att hitta agenten %1 för utgivaren (%2), databasen (%3), publikationen (%4).
17176. Den rektangulära aktiva punktens nedre koordinat.
17177. Servern måste använda ett certifikat med motsvarande privat nyckel.
17178. Metadata är skadade för den här filen. Radnumret kan inte vara 0.
17179. Det gick inte att kopiera användarens skriptfil till distributören.(%1)
17180. Det går inte att ange ett schemanamn som prefix till utlösarnamnet för utlösare på databas- och servernivå.
17181. X kan inte innehålla ett null-element (Nothing i Visual Basic).
17182. Spårning av textändringar måste startas för tabellen eller den indexerade vyn %1 innan ändringarna kan tömmas.
17183. Otillräcklig kontext för att köra URL.
17184. P(Z<=z) ensidigt:
17185. Hantera anslutningar för X
17186. Det går inte att återskapa PolicyLevel-objekt som inte har baserats på en fil.
17187. Kolumnen MSrepl_tran_version är en fördefinierad kolumn som används för replikering och kan endast innehålla datatypen uniqueidentifier
17188. Den här platsen har markerats som konstant, så värdet kan inte ändras.
17189. ODBC-providern returnerade inte resultat från SQLGETTYPEINFO.
17190. Skalan (%1) för kolumn '%2' måste ligga inom intervallet %3 till %4.
17191. Inläsningen av AppDomain %1 togs bort genom en eskaleringspolicy för att garantera programmets konsekvens. Det gick inte att frigöra ett hanterat lås i programmet. %2
17192. Varning! Det gick inte att fastställa det lokala maskinnamnet. Detta förhindrar MSX-åtgärder från att anslås.
17193. Det gick inte att bearbeta objekt-ID %1 (objekt %2) eftersom det är en synonym. Om objektet som refereras av synonymen är en tabell eller vy försöker du igen med hjälp av basobjektet som synonymen refererar till.
17194. Ett fel uppstod när referenser till SQLAgent-proxykontot lästes från LSA.
17195. Tecknet kan inte användas i metadatafråga.
17196. OleRegisterDragDrop misslyckades med returkod X och fönsterreferens Y.
17197. Postade data begär nästa TableRow, vilket är ogiltigt för detta värde på CurrentRow: X
17198. Argumentantalet måste vara större än antalet namngivna argument.
17199. Tjänstkontraktet %1' har angetts fler än en gång. Ta bort det dubblerade tjänstkontraktet.
17200. Ogiltigt värdenamn för datapunkt. Y-värdets index måste vara större än noll.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions