English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1701. Det går inte att skapa delmängd för Regex. Det finns endast stöd om båda mönstren är identiska.
1702. Catch har redan öppnats och kan inte ändras. En Catch kan endast ändras när den skapas.
1703. DatabaseExists stöds inte av providern.
1704. Det gick inte att leverera detta meddelande, eftersom meddelandetypen inte ingår i tjänstkontraktet. Meddelandetypnamn: '%1'. Tjänstkontraktnamn: '%2'.
1705. Det kommando som ska köras för att ta bort rader.
1706. Startmeddelande för sammanslagningsagent.
1707. Initierar.
1708. Egenskapen, indexeraren eller händelsen X stöds inte av språket: försök att anropa åtkomstmetoden Metodnamn direkt
1709. Det gick inte att läsa in sammansättningen Sammansättningsnamn i katalogen X. Y
1710. Kommunikationen med fjärrserverinstansen %1 kunde inte slutföras innan timeout nåddes. ALTER DATABASE-kommandot har eventuellt inte slutförts. Försök igen senare.
1711. Ingen synlig ResourceAssociationSet hittades för navigeringsegenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn. Det måste finnas minst en ResourceAssociationSet för varje navigeringsegenskap.
1712. Villkoret %1 kan inte användas i programsatsen %2.
1713. Hämtar eller anger en färg som används som transparensfärg när bilden ritas.
1714. Det går inte att rensa avsnittshanterare. Avsnittet X är låst.
1715. Kompileringsfel inträffade för bearbetningsuttrycket "X".Y
1716. Ogiltigt värde på @subscriber_type. Giltiga alternativ är local, global och anonymous.
1717. databassortering
1718. Längden på X måste stämma överens med längden på Y.
1719. Xml-datatypsmetoder tillåts inte i uttryck i det här sammanhanget.
1720. En InstancePersistenceCommand som returnerar värdet True från AutomaticallyAcquiringLock måste även åsidosätta Validate för att utlösa InvalidOperationException om kommandot körs med en InstanceHandle som inte är bunden till en InstanceOwner.
1721. Fulltextåtgärden misslyckades på grund av att fulltextkatalogen %1 är skadad. Korrigera problemet genom att återskapa katalogen.
1722. Det går inte att komma åt dataströmmen efter att den är stängd.
1723. Genereras efter att anslutningar har aktiverats.
1724. Pashto (Afghanistan)
1725. Specifikationen av sidstorleken för entitetsuppsättningen kan inte användas samtidigt med specifikationen av egenskapen MaxResultsPerCollection i konfigurationen.
1726. Taggen X kan bara finnas en gång per avsnitt.
1727. Antalet källfiler och motsvarande utdatafiler måste stämma överens.
1728. Den kapslade ComplexType-egenskapen Egenskapsnamn i ReturnType Typnamn för funktionen Function Name stöds inte. Förenkla den kapslade ComplexType-egenskapen.
1729. Den underliggande tjänsten har ändrats.
1730. Det går inte att köra SELECT INTO i den här databasen. Databasägaren måste köra sp_dboption för att aktivera det här alternativet.
1731. Det gick inte att prenumerera eftersom icke-SQL Server-prenumeranten %1 inte stöder anpassade lagrade procedurer.
1732. URL till den bild som ska visas i webbdelens rubrikfält.
1733. Det gick inte att bearbeta objektet %1 eftersom det är ett fyradelarsnamn som inte stöds av något DBCC-kommando.
1734. Under start av databasen %1 i varmt vänteläge (databas-ID %2) var väntelägesfilen (%3) otillgänglig för RESTORE-satsen. Operativsystemfelet var %4. Diagnostisera operativsystemfelet, korrigera problemet och försök starta igen.
1735. Begränsningen måste vara större än noll. Inaktivera genom att ställa in Int32.MaxValue.
1736. Filen som finns på X är inte en giltig ljudfil.
1737. Indextips är bara tillåtna i FROM-satser.
1738. Medlemmen eller parametern X har markerats med flera Import- och ImportMany-attribut. Endast det först påträffade attributet följs.
1739. Skicka data till webbdel
1740. Okänt config-nummer (%1) i sysconfigures.
1741. MSB3026: Det gick inte att kopiera X till Y. Påbörjar försök Z om A ms. B
1742. Förklaringens namn.
1743. Endast ägaren till ett jobb eller medlemmar i rollen sysadmin kan koppla bort ett schema.
1744. Utlöses innan SelectedWebPart ändras.
1745. Fönsterplaceringen måste anges så den aktuella fönsterstorleken passar i konsolens buffert, och talen får inte vara negativa.
1746. Endast medlemmar i den fasta serverrollen sysadmin, den fasta databasrollen db_owner eller ägare till prenumerationer som hanteras av den angivna replikeringsagenten kan ändra agentens avlastningsinställningar.
1747. DBCC CHECKCONSTRAINTS misslyckades på grund av ett internt frågefel.
1748. Hämtar eller anger det nollbaserade indexet för det Y-värde som används för att rita ett 3LB-diagram.
1749. Flera returvärdesparametrar stöds inte.
1750. datatypen 8000-byte binary
1751. Vid partiellt förtroende måste langID vara C#, VB, J# eller JScript. Dessutom måste språkprovidern finnas i den globala sammansättningscachen.
1752. Hanteraren måste beviljas Script- eller Execute-behörighet för att kunna köra. Den beviljas via konfiguration av <system.webServer>\<accessPolicy för hanterare>.
1753. Detta API kräver att ApplicationBase anges explicit i parametern AppDomainSetup.
1754. Objektet måste vara av typen SByte.
1755. Det går inte att koppla upp fjärranslutningen medan sessionen är listad i en distribuerad transaktion som har en aktiv lagringspunkt.
1756. Försök att ta bort från tom ridlist. Det feltoleranta indexet är skadat.
1757. Ett objekt Objektnamn har publicerat en tjänst av typen Typnamn men instansen för tjänsten returnerades som X.
1758. Datatyperna TEXT, NTEXT, och IMAGE kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda dem i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som datatyperna används i. Använd i stället datatyperna varchar(max), nvarchar(max) och varbinary(max).
1759. Strömmen var för lång.
1760. Parametern måste anges för felstapeltypen Fixed Value.
1761. Det gick inte att hitta kolumnen [%1] i artikeln.
1762. Begränsade publikationer kan inte längre hanteras.
1763. Endast sökväg till lokal fil eller pack-Uri stöds.
1764. Regionnamnet X bör inte motsvara en neutral kultur. Det krävs ett särskilt kulturnamn.
1765. Bläddringsläge är ogiltigt för en programsats som tilldelar värden till en variabel.
1766. X kan inte tilldelas Y.
1767. Det gick inte att skapa schemamängden ReservedWords eftersom providern inte har stöd för IDBInfo.
1768. Denna databas är inte aktiverad för publikation.
1769. Anger om timern startas om när den aktiveras.
1770. SQL Server-kontroll: Fil: <%1>, rad = %2 Kontrollfel = %3 %4. Detta fel kan bero på timingproblem. Om felet kvarstår när du kör uttrycket igen kan du använda DBCC CHECKDB för att kontrollera databasens strukturella integritet. Du kan också starta om servern för att säkerställa att inga RAM-baserade datastrukturer är skadade.
1771. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig textdeklarationssyntax
1772. MSB4197: Genereringen avbröts. X
1773. Det gick inte att skapa %1 %2 i tabell %3. Det går bara att skapa XML-index i XML-kolumnen %4.
1774. @freq_relative_interval måste vara antingen första (0x1), andra (0x2), tredje [0x4], fjärde (0x8) eller sista (0x10).
1775. Databasen %1 finns redan.
1776. SQL Web Assistant: Proceduren anropades med för många parametrar.
1777. Det går inte att använda INSERT i den partitionerade vyn %1 eftersom tabellen %2 innehåller en IDENTITY-begränsning.
1778. Det gick inte att öppna kön eftersom funktionen ReceiveContext inte stöds i underköer. Ange en annan kö att ta emot från eller inaktivera ReceiveContext.
1779. Det går inte att ta bort ett träd i en undernyckel eftersom undernyckeln inte finns.
1780. %1 är inte ett giltigt namn eftersom det innehåller ogiltiga tecken.
1781. Tabellfel: Det gick inte att kontrollera objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) på grund av en eller flera felaktiga tilldelningssidor (IAM).
1782. SMTP-värden har inte angetts.
1783. Avstånd för axelskalbrytningar.
1784. Lägg till en ny provider.
1785. Egenskapen X förväntades, Y togs emot.
1786. Objekt med synliga UDT-kolumner är inte tillåtna i distribuerade frågor. Använd en direktfråga om du vill få tillgång till fjärrobjektet %1.
1787. Systemet kan inte korrigera det här felet automatiskt.
1788. Den överordnade aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z schemalade den underordnade aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
1789. Hämtar eller anger tröskelvärdet för insamlade cirkelsektorer antingen som en datapunkts Y-värde eller som ett procentvärde.
1790. Varning! Endast prenumeranter som kör SQL Server 2000 eller en senare version kan synkronisera med publikationen %1 eftersom en ny artikel har lagts till i publikationen efter att dess ögonblicksbild genererats.
1791. Den ohanterade versionsinformationen är för stor för att bestå.
1792. URI:n för XML-schemat innehåller tecknet '%1'(0x%2), vilket inte är tillåtet i XML.
1793. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom du inte har den behörighet som krävs. Du måste ha behörighet att ändra databasen.
1794. Typparametern Y har begränsningen struct, så det går inte att använda Y som begränsning för X
1795. Inga data att läsa in.
1796. Denna socket har redan bundits till en slutförandeport.
1797. Mer information finns i egenskapen CompositionException.Errors.
1798. URL-adress till den bild som visas för knappen Nytt.
1799. Satsen %1 är inte tillåten medan återställningsmodellen är SIMPLE. Använd BACKUP DATABASE eller ändra återställningsmodellen med ALTER DATABASE.
1800. Varken databasen %1 som efterfrågas i inloggningen eller användarens standarddatabas kan öppnas. Master-databasen används i stället.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions