English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1901. Filen %1 storleksökas för närvarande automatiskt eller används av enbakgrundsprocess eller av en användarprocess. Försök igen vid ett senare tillfälle.
1902. Det gick inte att hitta DTS-kategorin %1 i flera överordnade kategorier. Du måste identifiera den kategori som ska släppas.
1903. Flytta upp regel
1904. Ett ref- eller out-argument måste vara en tilldelningsbar variabel
1905. ComposablePartDefinition X har nekats. Y
1906. Standardvärden kan inte tilldelas till egenskapangivare för kolumner med en användardefinierad typ.
1907. felaktig kontrollsumma (förväntad summa: 0x%1; verklig summa: 0x%2)
1908. Processen saknar rättigheter som krävs för denna åtgärd.
1909. Hämtar eller anger om datapunktvärden representerar en linjär höjd för segmentet eller ytan.
1910. DuplicateMessageHistoryLength kan inte vara negativ. Om du vill stänga av identifieringen av dubbla meddelanden ställer du in värdet till noll.
1911. Ett återkalleligt, providerspecifikt fel, till exempel ett RPC-fel, uppstod.
1912. Ogiltiga autentiseringsuppgifter angavs.
1913. Argumentet condition har värdet null.
1914. Properties-medlemmen för denna textomgång kan inte vara null.
1915. Ogiltigt serialisieringsformat (Format.Unknown) för typen '%1.%2'.
1916. Information: Nytt ifyllningsförsök för %1 har slutförts för tabellen eller den indexerade vyn %2 (tabell eller indexerad vy med ID %3, databas-ID %4). Antal dokument som har bearbetats i det nya försöket: %5. Antal dokument som inte kunde bearbetas: %6.
1917. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när databasfilerna kopierades. Anslutningen stängs.%1
1918. Det gick inte att hitta en SID i säkerhetsbeskrivningssträngen %1 i en kontouppslagsåtgärd.
1919. Det går inte att ange egenskapen EnableTheming på WebPartManager. EnableTheming måste vara true för att det ska gå att använda teman på webbdelarna.
1920. DistributedTransactionManagerName måste vara en sträng som inte är tom och inte är Null.
1921. Ange korrekt %1 när du anger @wmi_namespace.
1922. Lägg till databundna objekt till statiskt deklarerade listobjekt.
1923. Varning! Intervallvärdeslistan för partitionsfunktionen %1 är inte sorterad efter värde. När partitioner mappas till filgrupper vid CREATE PARTITION SCHEME används sorterade gränsvärden om det finns referenser till funktionen %2 i CREATE PARTITION SCHEME.
1924. Loggens innehåll.
1925. MSBUILD: fel MSB1008: Endast ett projekt kan anges.
1926. Kan inte läsa från angiven kommandobuffertpekare.
1927. Det går inte att %1 indexet %2 eftersom det inte är någon statistiksamling.
1928. Dubblettnamn är inte tillåtna.
1929. Överträdelser hittades i X-aktiviteten. En eller flera av följande överträdelser hittades: Y
1930. Providern returnerade ett okänt DBPROPSTATUS_värde: X.
1931. Transaktionen avbröts vid åtkomst av versionskontrollerad rad i tabellen %1 i databasen %2. Det går inte att hitta begärd version av raden. Det är troligen slut på utrymme i tempdb. Mer information om hur du konfigurerar versionshantering i tempdb finns i SQL Server Books Online.
1932. Resultatlängden för uttrycket överskrider gränsen. %1 max, %2 hittade.
1933. '%1' är inte ett giltigt värde för parametern '%2'. Värdet måste vara 0, 1 eller 2.
1934. Uppräkningens underliggande typ och objektet måste vara av samma typ, eller så måste objektet vara av typen String. Den typ som skickades var X; uppräkningens underliggande typ var Y.
1935. %1 för vägen %2 måste vara en adress när du använder spegling.
1936. Endast sammansättningen för mscorlib är giltig.
1937. Ett fel inträffade när listan med integrerade moduler lästes från system.webServer/modules. Felet är: 0xX.
1938. %1 påträffade %2 tilldelningsfel och %3 konsekvensfel som inte är associerade med något enskilt objekt.
1939. Logga in med dina autentiseringsuppgifter.
1940. MSB3722: Kommandot X avbröts med koden Y. Kontrollera att du har rättigheter att köra kommandot.
1941. Den angivna tillhörighetsmasken är i konflikt med den angivna I/O-tillhörighetsmasken. Använd alternativet override för att påtvinga konfigurationen.
1942. När alla referenser till ett kontrakt väl har återkallats, kan inga nya hämtas.
1943. Angiven X är inte en giltig storlek för slutpunkten Y.
1944. Om värdet är true, stöder klienten Unicode-funktionerna i Oracle. Om det är false finns inte stöd (non-Unicode).
1945. Ett ohanterat undantag utlöstes från annulleringshanteraren för X. Annulleringen kan vara i ett inkonsekvent tillstånd och arbetsflödet har avbrutits.
1946. MSB4185: Funktionen Function Name i typen Typnamn är inte tillgänglig för körning som en MSBuild-egenskapsfunktion.
1947. Offset eller storlek på datatyp är ogiltig. Datatypen måste vara av typen int eller smallint.
1948. Select-listan för INSERT-programsatsen innehåller fler objekt än insert-listan. Antalet SELECT-värden måste matcha antalet INSERT-kolumner.
1949. Lagrade procedurer för replikering är de enda objekten som kan användas som filter.
1950. Ohanterad konvertering innehåller inte ElementCount.
1951. Datapunkt X
1952. Autentiseringsläget är %1.
1953. Alternativet STOPAT stöds inte för databasen med återställningsmodellen SIMPLE.
1954. Angivet fönster tillhör inte den aktuella processen.
1955. Det går inte att bearbeta X eftersom det inte är en EDMX-fil.
1956. Reset-åtgärden måste initieras utan ändrade poster.
1957. Frågemeddelandeprenumerationer tillåts inte i en aktiv programrollskontext. Pröva att göra om begäran utan att aktivera programrollen.
1958. Åtgärden X som har associerats med kontraktet Y körs av klienten. Meddelandet skickas till Z.
1959. Mängden StaticConnections i ProxyWebPartManager är skrivskyddad efter att anslutningarna har aktiverats.
1960. Miljövariabelnamnet kan inte innehålla 255 eller fler tecken.
1961. Både en PRIMARY KEY- och en UNIQUE-begränsning har definierats för kolumnen %1, tabellen %2. Endast en begränsning tillåts.
1962. Det går inte att använda en COLLATE-sats för användardefinierade datatyper.
1963. Alla fragment till databasen %1 på enheten %2 kommer nu endast att användas för logganvändning.
1964. Inga token angavs.
1965. Den användardefinierade typen '%1' är inte fullständigt jämförbar.
1966. CREATE FUNCTION misslyckades eftersom kolumnen %1 i funktionen %2 överskrider det maximala antalet kolumner på %3.
1967. %1Den här serverversionen saknar stöd för flera uttryck eller uttryck som blandats med strängar i en attributkonstruktör.
1968. Tabellen X måste innehålla radavsnitt i ordningsföljden rubrik, brödtext och sidfot.
1969. Ogiltigt tidsformat, X. Exempel på giltiga tidsformat: 7D, 10H, 5M, 30S eller 20MS.
1970. Alla index måste vara av typen Int32.
1971. Startar SQL-kommandokörning: X
1972. Loggöverföring \endash kopieringsjobb för %1:%2.
1973. Vid återställning av databasen %1 (%2 ) påträffades ett eventuellt inkonsekvent ID-värde i tabell-ID %3. Kör DBCC CHECKALLOC (%4).
1974. Ogiltig typdefinition för typen '%1'. Aspekten '%2' begränsar inte värdeområdet.
1975. OUTPUT har begärts för parametern %1, vilket inte kan hanteras för en WEBMETHOD med FORMAT=NONE.
1976. Stegvärdet för markörer ska vara större än noll.
1977. Hämtar eller anger percentilvärdet för morrhåren i ett låddiagram.
1978. Denna åtgärd har inte stöd för flerdimensionella matriser.
1979. En befintlig cachepost bör kastas.
1980. sp_cursor: Ett eller flera parametervärden var ogiltiga.
1981. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder den icke-deterministiska CLR-tabellvärdesfunktionen (Common Language Runtime) %3. Överväg att inte indexera vyn eller att ändra den så att den inte använder den här funktionen.
1982. Det går inte att direkt använda kolumnen %1 som returnerades från metoden nodes(). Den kan bara användas med en av de fyra XML-datatypmetoderna exist(), nodes(), query() och value() eller i IS NULL- och IS NOT NULL-kontroller.
1983. Databasnamnet %1 som anges i @execute_query_database är ogiltigt. Det finns ingen databas med det namnet.
1984. Tabellfel: Korsobjektlänkning: Sidan %1, fack %2, i objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5, allokeringsenhets-ID %6 (typ %7) hänvisar till sidan %8, fack %9, i objekt-ID %10, index-ID %11, partitions-ID %12, allokeringsenhets-ID %13 (typ %14).
1985. Ogiltigt format för Response Content-Range: X.
1986. Typmatchningsfel mellan proxytypen Typnamn och aktiveringstypen Typnamn.
1987. Ogiltig sökvägsmappning: X. En sökväg i ScriptResourceDefinition måste vara en icke-relativ virtuell sökväg eller en kodad absolut URI.
1988. Anger om data ska visas med DataFormatString-formateringen aktiv i redigeringsläge. Om värdet är true kan informationen behöva avformateras innan den uppdateras i datakällan.
1989. Tipset %1 kan inte användas med tipset %2.
1990. En Find-åtgärd initierades i DiscoveryClientChannel för slutpunktsidentifiering.
1991. Ett tidigare sändningsförsök resulterade i ett ICMP "Time Expired"-meddelande som indikerar att fjärrslutpunkten är fler nätverkshopp bort än TimeToLive-värdet på X som för närvarande är konfigurerat på transporten. Överväg om du ska öka TimeToLive-egenskapen på transporten till ett värde som är större än antalet nätverkshopp mellan sändnings- och mottagningsvärdarna.
1992. Ett renderingsblock kan inte kapslas i en MultiView-kontroll.
1993. Det gick inte att leverera detta meddelande eftersom användaren med ID %1 i databasen med ID %2 inte har behörighet att skicka till tjänsten. Tjänstens namn: '%3'.
1994. URI måste vara absolut.
1995. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades läsa in en instans med ett ogiltigt InstanceState-värde.
1996. Det gick inte att hitta en LegendCell med namnet X i uppsättningen.
1997. Det gick inte att åtgärda alla fel på första reparationsförsöket.
1998. Det gick inte att konfigurera en användarinstans vid starten. Det gick inte att uppdatera resurshanterar-ID.
1999. Argumentet måste vara av typen BlobPersonalizationState.
2000. Det gick inte att starta huvudtrådrutinen för databasspegling av följande skäl: %1. Åtgärda felkällan och starta om SQL Server-tjänsten.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions