English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13201. Det går inte att öppna databasen %1 som efterfrågas i inloggningen. Användarens standarddatabas %2 används i stället.
13202. Parameterns typ.
13203. Schema-id:t %1 används av fler än ett jobb. Ange job_id.
13204. Det går inte att släppa indexet %1 eftersom det använder fulltextnyckeln för tabellen eller den indexerade vyn %2.
13205. Början eller slutet som har angetts ligger efter slutet på textintervallet.
13206. användare
13207. Genereras om det angivna svaret är felaktigt.
13208. Providern angav att en ogiltig pekare användes.
13209. Det är inte tillåtet att ändra säkerhetsnivån i den här versionen av SQL Server. ALTER DATABASE-kommandot misslyckades.
13210. Körningsmiljövärden X returnerade en null-tilldelningsgrupp från ResolvePolicy.
13211. Aktuellt läge är detsamma som det begärda läget.
13212. XML-elementet %1 (i namnområdet %2) i elementet %3 (i namnområdet %4) i SOAP-begäran innehåller en ogiltig binärtyp.
13213. Fulltextsökning måste aktiveras för tabellen eller den indexerade vyn %1 innan den här åtgärden kan utföras.
13214. Ogiltigt format för den serialiserbara innehållssträngen.
13215. Metoden anropades med ett meddelande av oväntad typ.
13216. Det går inte att ange XACT_ABORT till OFF i utlösningen om inte databasens kompatibilitetsnivå är 90.
13217. Det går inte att använda OUTPUT-alternativet i en DECLARE- eller CREATE FUNCTION-programsats.
13218. SqlDataSource X har inte sidindelning aktiverat. Ange DataSourceMode till DataSet för att aktivera sidindelning.
13219. läs
13220. Internt begränsningsundantag när begränsning med namnet X kördes mot aktivitet av typen Typnamn med namnet Y. Undantaget var: Z
13221. Det finns inte stöd för att skapa eller initiera instanser av typen Typnamn med uttrycket X.
13222. Det går inte att byta namn på operatören %1.
13223. startIndex får inte vara större än strängens längd.
13224. Hämtar eller anger X-koordinat för en punkt i anteckningens bana.
13225. Arbetsmängd: X byte
13226. Kinesiska (traditionell, Hongkong)
13227. Antingen är målnamnet felaktigt, eller så har servern avvisat klientens referenser.
13228. Ett fel uppstod när xpstar-dll:n lästes in för läsning av agentproxykontot från LSA.
13229. Den primära databasen %1 kan inte använda återställningen SIMPLE om loggöverföringen ska fungera korrekt.
13230. Den här egenskapen har inte implementerats av den här klassen.
13231. Masskopiering i en tabell med beräknade kolumner kan inte hanteras för klienter på lägre nivå.
13232. Det går inte att bearbeta svarsdataströmmen. Attributet href saknas i link-elementet self i svaret.
13233. Meddelandetypen '%1' har angetts fler än en gång. Ta bort den dubblerade meddelandetypen.
13234. Behållare för frågans vy.
13235. Felaktiga typattribut. En kapslad synlighetsflagga har angetts för en icke-kapslad typ.
13236. Anslutningen används om Select/Insert/Update/DeleteCommands inte redan har en anslutning.
13237. ExtendedProtectionPolicy.ProtectionScenario-värden matchar inte. IIS har värdet X och WCF Transport har värdet Y.
13238. Det gick inte att lägga till serien. Det finns redan en serie med namnet X.
13239. Det här meddelandet kunde inte levereras eftersom det inte klarade XML-verifieringen. Det här felet inträffade när meddelandet levererades till måltjänsten.
13240. %1Slutkoden %2 matchar inte startkoden %3:%4 från rad %5
13241. Det gick inte att köa aktiviteten %1. Orsaken kan vara otillräckligt minne.
13242. Kontrollen X kan inte deklareras i en mall inuti ett kontrollskal av samma typ med samma skinID.
13243. Värdet är ogiltigt.
13244. Återställningsintervaller på mer än %1 minuter rekommenderas inte. Använd programsatsen RECONFIGURE WITH OVERRIDE om du vill framtvinga den här konfigurationen.
13245. Filgruppen %1 som har angetts efter nästa filgrupp som används ignoreras.
13246. Det går inte att läsa in prestandaräknardata eftersom en oväntad typ av registernyckelvärde lästes från X.
13247. INTO-sats saknas efter en OUTPUT-sats.
13248. X-värden för 3D-diagrampunkter måste sorteras i stigande eller fallande ordning.
13249. UNION ALL-vyn %1 kan inte uppdateras eftersom primärnyckeln i tabellen %2 inte har slagits samman med primärnycklarna i de föregående tabellerna.
13250. Ett fel inträffade eller ett oväntat slut på spårningsfilen %1.
13251. Anpassade datapunktattribut angivna som: Attributnamn1=Värde1, Attributnamn2=Värde2, ...
13252. Stackspårning:
13253. Det går inte att använda funktionen %1 i artikeln eftersom kompatibilitetsnivån för publikationen är mindre än 90. Ge publication_compatibility_level för publikationen %2 värdet 90RTM med hjälp av sp_changemergepublication.
13254. Det går inte att behandla tabellen %1 eftersom en av partitionerna för basindexet finns i filgruppen %2, som inte kontrollerades.
13255. Ogiltig asynkron signatur för Cancel-metod Metodnamn i typen Typnamn. Din Cancel-metod kan inte innehålla några argument och måste returnera void.
13256. Den anpassade krypteringsalgoritmen X som erhölls med CryptoConfig är ingen giltig eller hanterad asymmetrisk signaturalgoritm.
13257. Filen på enheten %1 är inte en giltig Microsoft Tape Format-säkerhetskopia.
13258. Det går inte att ändra FreezableCollection under en CollectionChanged-händelse.
13259. Det får inte att återställa databasen eftersom FileStreams finns.
13260. Okänt alternativnamn %1 i meddelandealternatividentifieraren. Giltiga alternativnamn: Service, Broker Instance, Local Database. Alternativnamn kan inte innehålla citattecken.
13261. Läget för vidarebefordring av meddelande i Service Broker är ogiltigt.
13262. @profile_type måste vara 0 (System) eller 1 (Custom)
13263. Hämtar eller anger datapunktens etikettposition.
13264. Internt fel i körningsmiljön.
13265. Det gick inte att hämta information om partitions-ID.
13266. .NET Framework CAS-princip (Code Access Security) på datornivå
13267. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för säkerhetsfrågan, vilket krävs om medlemskapsprovidern kräver en fråga och ett svar.
13268. Positionen X används redan.
13269. Okänd hash-algoritm - X.
13270. Argumentet collections är en matris med längden noll.
13271. Det gick inte att starta om den aktuella databasen. Den aktuella databasen växlas till master-databasen.
13272. Feedbackstorleken för CFB-läget (Cipher FeedBack) måste vara 8 bitar.
13273. Representerar ett av axelns skalsegment.
13274. Höger till vänster
13275. Objektet måste vara av samma typ som uppräkningen. Den typ som skickades var X; uppräkningstypen var Y.
13276. Visa eller redigera konfigurationen
13277. Käll- och målsökvägen måste vara olika.
13278. Antingen har ögonblicksbildsfilerna inte genererats eller också har de rensats.
13279. Körs arbetsrutinen fortfarande i bakgrunden?
13280. En Catch- eller Finally-aktivitet som är associerad med TryCatch-aktiviteten X har utlöst ett undantag.
13281. Det går inte att släppa artikeln %1 eftersom den används som kopplad i andra artiklar.
13282. Konverteringen från char-datatyp till smallmoney-datatyp resulterade i ett smallmoney-dataspillsfel.
13283. PixelShader måste anges i ShaderEffect.
13284. Fel 0xX från operativsystemets säkerhetsramverk: Y.
13285. X har matchats som Y. Z förväntades.
13286. Det gick inte att hitta egenskapen eller fältet '%1' för typen '%2' i sammansättningen '%3'
13287. Orsak: Den angivna biljetten var ogiltig.
13288. Dubblettobjekt i argumentet.
13289. Det gick inte att verifiera medlemskapsautentiseringsuppgifterna.
13290. Utlöses innan användaren loggas ut.
13291. Den transaktion som returnerades från Promote finns redan som en distribuerad transaktion.
13292. Loggläsaren sökte till slutet av loggen när en bunden uppdatering bearbetades, BEGIN_UPDATE LSN {%1:%2:%3}, END_UPDATE LSN {%4:%5:%6}, aktuell LSN {%7:%8:%9}.
13293. Den angivna typen Typnamn är ingen giltig metadatavy.
13294. Byteantalet får inte vara större än X byte för denna dataströmstyp.
13295. Det går inte att tilldela till egenskapen eller indexeraren X -- den är skrivskyddad
13296. Det går inte att komma åt en avfärdad HTTP-byteintervallhämtare.
13297. Egenskapen Egenskapsnamn måste mappas till ett 1-värt schemaattribut.
13298. Det går inte att matcha metoden Metodnamn eftersom den deklarerande typen för metodreferensen X är generisk. Den deklarerande typen ska tillhandahållas explicit för GetMethodFromHandle.
13299. Radreferensen var ogiltig eller den aktuella tråden har inte åtkomstbehörighet till radreferensen.
13300. Det går inte att starta C2-granskningsspårning. SQL Server avslutas. Fel = %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions