English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3501. Det variabelvärde för kompileringstid som angetts för %1 i OPTIMIZE FOR-satsen måste vara en litteral.
3502. Skapa länk(ar)
3503. XQuery: SQL-typen '%1' stöds inte i XQuery.
3504. Det går inte att skapa ett nytt grupperat index i en vy online.
3505. En sammansättning som inte är domänbeständig får inte referera till en domänbeständig sammansättning.
3506. Den här åtgärden kräver operativsystemsstöd för utökat skydd.
3507. Det går inte att släppa begränsningar i samma DDL-uttryck som släpper kolumner från tabellen %1 eftersom tabellen inte är publicerad. Använd ett separat DDL-uttryck.
3508. Åtgärden avbröts.
3509. Det går inte att ha aktiverade utlösare för måltabellen %1 i OUTPUT INTO-satsen.
3510. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Måltabellen %1 har sekundärnyckel för begränsningen %2 men källtabellen %3 saknar motsvarande nyckel.
3511. Information: Inga språk med fulltextstöd hittades.
3512. Det finns redan ett definierat argument med namnet X. Välj ett annat namn.
3513. TransactionException utlöstes
3514. Ett fel uppstod när den konfigurerade AppDomainHandlerType lästes och instansierades.
3515. Identifieringsmöjligheten för slutpunkten med EndpointAddress=X och ListenUri=Y har inaktiverats.
3516. Elementtypen för AssociationSet X är en sekundärnyckelassociation som inte kan mappas.
3517. Endast en medlem i serverrollen sysadmin kan lägga till ett jobb för en annan ägare med hjälp av @owner_login_name.
3518. Skadad .resources-fil. Resursnamnet överskrider filslutet.
3519. Funktionen stöds inte för trådar på fjärrdatorer.
3520. Det går inte att ange Set för en egenskap och Invoke för en metod.
3521. Detta meddelande har släppts eftersom TO-tjänsten inte kunde hittas. Tjänstens namn: "%1". Meddelandekälla: "%2".
3522. Det gick inte att lägga till en notering med namnet X. Kontrollera frågor för spårningsprofilen och se om där finns duplicerade namn inom noteringar eller miljövariabler.
3523. Den angivna To-adressen X är inte giltig. Orsak: Y
3524. Ett felaktigt antal parametrar har tilldelats DBCC-programsatsen.
3525. Det gick inte att allokera minne för replikering. Kontrollera att SQL Server har tillgång till tillräckligt mycket minne för alla aktiviteter.
3526. Kommandot X är inte giltigt för föregående steg. Kontrollera att stegets typ inte ändras mellan återanslåenden.
3527. SetObjectUriForMarshal-metoden har redan anropats för det här objektet eller så har objektet redan konverterats.
3528. Ett allvarligt fel har påträffats vid SQLBrowser-bearbetningen av begäranden för en viss IP-adress. Bearbetningen av begäranden har stoppats för den här adressen.
3529. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när processen för användarinstansen startades.
3530. Omdirigeringen misslyckades eftersom autentiseringsbiljetten inte kunde lagras i en cookie eller URL på grund av konfigurationsbegränsningar. Ange EnableCrossAppRedirect till true i konfigurationsavsnittet för att tillåta att biljetten överförs till externa platser via URL:en.
3531. MetadataView X är ogiltig eftersom egenskapen Egenskapsnamn har en angivningsmetod för egenskap.
3532. Standardprovidern för profiler har inte angetts.
3533. Felet HRESULT E_FAIL har returnerats från ett anrop till en COM-komponent.
3534. Tabellfel: Sidan %1. Test (%2) misslyckades. Adressen 0x%3 är inte justerad.
3535. Metadatadokumentet har Schema-element i namnområdena X och Y, men endast ett namnområde per dokument stöds.
3536. Data trunkerades när intervallvärden konverterades till partitionsfunktionens parametertyp. Intervallvärdet vid ordningstalet %1 kräver datatrunkering.
3537. Ange antingen @job_name, @job_id eller @originating_server.
3538. Källan X måste ha en växel med samma namn definierad i avsnittet Switches.
3539. Både @subscriber och @subscriberdb måste samtidigt få värden som inte är null eller också måste båda lämnas ospecificerade.
3540. ORDER BY-poster måste visas i den markerade listan om SELECT DISTINCT-har angetts.
3541. Sorteringsuttryck som används för att sortera den datakälla som GridView-objektet är bundet till.
3542. Startnodens URL.
3543. Aktuell CachePolicy är CacheOnly men den begärda resursen finns inte i cacheminnet.
3544. Behandlat ServiceActivation-element, relativ adress: X, normaliserad relativ adress Y.
3545. Den dekrypterade signaturens storlek är felaktig.
3546. Hämtar eller anger formen på ett radardiagrams diagramområde.
3547. Textbrytpunkt var tidigare borttagen.
3548. MSB3253: Det gick inte att matcha den refererade sammansättningen Sammansättningsnamn eftersom den är beroende av X som inte finns i den aktuella målversionen av Framework (Y). Ta bort referenser till sammansättningar som inte finns i målversionen av Framework, eller överväg att rikta om projektet.
3549. Aktuell mängd fysiskt minne som processen använder.
3550. %1Variabeln %2 hittades inte i området där det refererades.
3551. Sammansättningen exporterades till X och typbiblioteket registrerades
3552. Ogiltigt underkommandovärde %1. Giltigt intervall: %2 till %3.
3553. Det finns redan en fjärranvändare, %1, för fjärrservern %2.
3554. Formatet för de menyalternativ som finns på menyns dynamiska del.
3555. Åtgärden är inte giltig för tomma mängder.
3556. Det gick inte att skapa en instans av OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
3557. Ogiltigt försök att anropa X när dataströmmen är skrivskyddad.
3558. Typen Typnamn har ingen Parse-metod.
3559. Variabeln X kan inte användas i ett uttryck av typen Typnamn eftersom den är av typen Typnamn som inte är kompatibel.
3560. Det gick inte att hämta sändnings-ID för X (fel: Y).
3561. %1 ASSEMBLY misslyckades eftersom sammansättningen '%2' kompilerades med alternativet /UNSAFE, men sammansättningen registrerades inte med det obligatoriska alternativet PERMISSION_SET = UNSAFE.
3562. säkerhetsobjekt
3563. Det gick inte att uppgradera tabellen MSmerge_subscriptions i distributionsdatabasen.
3564. Användaren är inte lokal, kommer att vidarebefordra till angiven sökväg.
3565. Codec har lagts till mer än en gång.
3566. Processen kan inte komma åt porten eftersom den används av en annan process.
3567. Inuktitut (syllabisk, Kanada)
3568. Det går inte att lägga till logisk postrelation mellan tabellerna %1 och %2 eftersom sekundärnyckelkolumnen %3 i tabellen %4 kan ha värdet null.
3569. Gränssnittet hittades inte.
3570. MSB4209: Den angivna projektinstansen står i konflikt med den angivna tilldelningen i HostServices.
3571. Endast en sysadmin kan ange parametern @output_file_name för ett jobbsteg.
3572. Representerar en cell i diagramförklaringen.
3573. &Ärvda auktoriseringsregler:
3574. Uppsättning med datapunkter.
3575. Hämtar eller anger den flagga som döljer överlappande etiketter om de inte kan flyttas.
3576. Typen %1.%2 har markerats för systemdefinierad serialisering, men fältet %3 för typen %4.%5 har marshalling-hanterare för fält. Typer med systemdefinierad serialisering får inte ha marshalling-hanterare för fält.
3577. Pixel Shader Model 3.0 kräver heltalskonstanter i registren [0-15].
3578. Postcondition misslyckades efter att ett undantag hade utlösts: X
3579. Det gick inte att lyssna på [ %1 ] med serverns provider för lokal anslutning. Fel: %2
3580. Det går inte att ignorera distributör med heterogena utgivare. @ignore_distributor måste vara FALSE
3581. Det streck som ersätts måste finnas kontinuerligt i aktuell StrokeCollection.
3582. Behöver ett konto för att lagra filer.
3583. Vill du återställa principnivåns standardvärden? Alla ändringar av principnivån går då förlorade.
3584. Serverobjektet %1 kan inte få tillgång till databasen %2 under den aktuella säkerhetskontexten.
3585. Värdet för axelsegmentpositionen måste vara mellan 0 och 100.
3586. ContextBindingElement för bindningen X:Y har konfigurerats med ContextExchangeMode.HttpCookie, men konfigurationen av bindningens HttpTransportBindingElement förhindrar att den övre kanalen kan hantera cookies. Ange HttpTransportBindingElement.AllowCookies-egenskapen med värdet False eller ändra ContextExchangeMechanism för ContextBindingElement till SoapHeader.
3587. Denna fjärrproxy har ingen kanalmottagare. Det betyder antingen att servern inte har några registrerade serverkanaler som lyssnar, eller att det här tillämpningsprogrammet inte har någon passande klientkanal för att kommunicera med servern.
3588. Uppdateringsbara prenumerationer: UPDATE-åtgärder för tabeller med identitets- eller tidsstämpelkolumner är inte tillåtna om inte en primärnyckel har definierats på prenumeranten.
3589. Den fullständiga IIS-metabassökvägen för tillämpningsprogrammet. Det går inte att kombinera den här växeln med växlarna -v eller -p.
3590. Uppslagslistan får inte vara null.
3591. Hjälp är inte tillgängligt.
3592. Diagrammets höjd måste anges i bildpunkter.
3593. Det går inte att ändra kontrollmängden i en GenericWebPart. Använd metoden WebPartManager.CreateWebPart() för att skapa en ny GenericWebPart.
3594. Programsatsen FOR XML är inte tillåten i en %1-programsats.
3595. Teckensnittsindexvärden som inte är noll är endast giltiga för TrueType-uppsättningar (.ttc).
3596. Den unika identifieraren för processen.
3597. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 inte har samma nullbarhetsattribut i tabellerna %2 och %3.
3598. Värdet för parametern måste vara mellan -180,0 och 180,0.
3599. Ej implementerad programsats eller ej implementerat uttryck %1.
3600. Det gick inte att initiera en spårningskälla.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions