English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15601. Det inträffade ett fel när %1 %2 (som har krypterats med den gamla huvudnyckeln) skulle dekrypteras. Felet ignorerades eftersom alternativet FORCE hade angetts.
15602. Den angivna tillhörighetsmasken matchar inte den angivna processormasken för systemet.
15603. Filalternativet %1 är obligatoriskt i den här CREATE/ALTER DATABASE-programsatsen.
15604. Det går inte att generera GUID.
15605. Den formatering som används för det värde som är bundet till hyperlänkens egenskap NavigateUrl. Till exempel "page.aspx?id=X".
15606. Det gick inte att hitta den avslutande klammerparentesen.
15607. Det går inte att ange null-metoder eller tomma metoder för begäran.
15608. S&kapa en ny kodgrupp
15609. Värdet är inte giltigt för DbType: Typnamn.
15610. MSB4173: <X>-elementet under <Y>-elementet är ogiltigt eftersom det redan finns ett underordnat element med det namnet.
15611. Det går inte att hitta typen Typnamn i sammansättningen Sammansättningsnamn .
15612. Symbolen X med typen Typnamn kunde inte hittas i SymbolResolver-tillägget för den här instansen.
15613. SQL Server Language-postnamnet.
15614. Ett anrop till Bind måste kopplas till en kontrollegenskap i en mall.
15615. Ett skadat meddelande har mottagits. Datasegmentet för den offentliga variabeln har en felaktig offset.
15616. Utdata för EDMX-filen File Name har rensats.
15617. Den databas som skulle återställas hette '%1'. Kör programsatsen igen med alternativet WITH REPLACE för att skriva över databasen '%2'.
15618. Frågor som har bearbetats: %1.
15619. Ändring av sammansättningen från '%1' till '%2' är inte en kompatibel uppgradering.
15620. Det går inte att använda dubbletter av kolumnnamn i %1. Kolumnnamnet %2 visas mer än en gång.
15621. Registervärdet X var antingen tomt eller inte av strängtyp.
15622. Det gick inte att hämta GAC-sökvägen.
15623. En kanalmottagare anropade Store-metoden när mottagarstacken var tom.
15624. Listan över %1 har för få namn.
15625. Y-värdet med index X finns inte i serien Y.
15626. Namnområdet X är reserverat för Entity Framework-kodgenereringen.
15627. SqlWorkflowInstanceStore kan inte köra kommandot eftersom upprensning av lagring pågår. Vänta tills upprensningen har slutförts och prova sedan igen.
15628. Ogiltig sortering %1.
15629. Cirkeldiagram - matrisen med startintervall och matrisen med slutintervall innehåller inte samma antal objekt.
15630. Serialiserare - innehållsflaggan stöds inte.
15631. ID-egenskapen för en kontroll kan endast anges med attributet ID i taggen och ett enkelt värde. Exempel:
15632. Infogning fjärrtabeller, fjärrvyer och vyer i fjärrtabeller är inte tillåtet via BCP och massinfogning.
15633. Det gick inte att ange ett konstantfält.
15634. Det går inte att uppdatera prenumerationsraden.
15635. Denna åtgärd är inte tillåten efter att en begäran har gjorts.
15636. Söker efter privat nyckel för certifikat: X.
15637. Användarnamn krävs.
15638. Ogiltigt värde för egenskapen %1. Giltiga värden är 1 och 0.
15639. Agentprofil för replikerad transaktionsläsare som ställts i kö.
15640. Funktionen kräver Windows 2000 eller senare.
15641. Dynamisk SQL-generering för UpdateCommand stöds inte gentemot ett SelectCommand som inte returnerar information om nyckelkolumn.
15642. Ogiltig XML-kod i filen File Name. I avsnittet måste taggen innehålla exakt 1 attribut kallat name, vars värde ska vara ett fullständigt kvalificerat sammansättningsnamn.
15643. Du måste ange en datornyckel som inte har genererats automatiskt för att lagra lösenord i det krypterade formatet. Du kan antingen ange ett annat passwordFormat eller ändra konfigurationen av machineKey så att en dekrypteringsnyckel som inte har genererats automatiskt används.
15644. Frågan kan inte kompileras eftersom USE PLAN-tipset står i konflikt med tipset %1. Överväg att ta bort tipset %2.
15645. Den aktiverande standardmetoden med namngivna argument stöds inte.
15646. Fel: Det kvalificerade @oldname hänvisar till en annan databas (%1) än den aktuella.
15647. Varning! FAT-volym används för fulltextkatalogen %1. Katalogen saknar stöd för säkerhetskopiering och differentiell säkerhetskopiering.
15648. (disk saknas eller fel disk i enheten)
15649. IAM-sidan %1 för objekt-ID %2 är felaktig. ID %3 på sidan är %4; borde vara %5. Posten i sysindexes kan vara felaktig eller så kan IAM-sidan innehålla ett fel.
15650. Det går inte att använda arbetsflödesindata med Load eller LoadRunnableInstance, eftersom de endast anges för nya instanser.
15651. För att seriedata ska kunna grupperas måste serien sorteras efter X-värde, i stigande ordning.
15652. Körningen av .NET Framework avbröts. UDP/UDF/UDT avslutade inte trådtillhörigheten.
15653. Det går inte att köra BACKUP eller RESTORE på en databasögonblicksbild.
15654. Användning av typen Typnamn som en get-only-samling hanteras inte med NetDataContractSerializer. Markera typen med attributet CollectionDataContractAttribute eller attributet SerializableAttribute, eller lägg till en setter i egenskapen.
15655. Direktivet eller konfigurationsprofilen måste ange attributet X.
15656. SQLBrowser-tjänsten är igång.
15657. Spårhändelsens ID är inte giltigt.
15658. Åtgärden kan inte slutföras eftersom kommandot som skapade SqlResultSet-objektet har kopplats från den ursprungliga anslutningen. SqlResultSet-objeket är stängt.
15659. Filen med tidszonsinformation inleds inte med de obligatoriska tecknen TZif. Kontrollera att filen inte är skadad.
15660. Alternativet NO_BUFFERING kan inte användas i SQL Server under I/O för den här filen på grund av att sektorstorleken för filen %1, %2 är ogiltig. Flytta filen till en enhet som har en giltig sektorstorlek.
15661. Hämtar eller anger utseendetypen för den markör som visas vid mittenvärdet för felstapeldiagrammet.
15662. Transaktionsåtgärden kan inte utföras eftersom det finns väntande begäranden aktiva för denna transaktion.
15663. Det går inte att använda BACKUP DATABASE på en databas som har öppnats i nödläge.
15664. Det format som används för överordnade noder (exklusive rotnoder).
15665. Det går inte att avgöra tjänstkontot för SQL Server-instansen %1 på grund av följande fel: %2.
15666. Anger om det går att dölja webbdelen.
15667. Gruppen/proceduren överskrider den maximala längden på %1 tecken.
15668. Typen har inaktiverats.
15669. DataSet serialiserar inte typer som implementerar IDynamicMetaObjectProvider såvida inte IXmlSerializable också implementeras.
15670. Processen %1:%2:%3 (0x%4) arbetstråd 0x%5 verkar vara svårarbetad i Scheduler %6. Tråd skapad kl: %7. Ungefärlig CPU-användning för tråd: kernel %8 ms, användare %9 ms. Processanvändning %10%%. Systeminaktivitet %11%%. Intervall: %12 ms.
15671. Layoutrekursion nådde tillåten gräns för att undvika stackspill: X. Antingen innehåller trädet en loop eller är för djupt.
15672. X måste vara större än eller lika med Y och mindre än eller lika med Z.
15673. Den nya kvoten måste vara större än den gamla kvoten.
15674. Försöker frigöra programlås (databasen säkerhetsobjekt: '%1' resurs: '%2') som inte hålls för närvarande.
15675. Händelsens axel.
15676. Ett fel inträffade vid dialogöverföringen: Fel: %1, tillstånd: %2. %3
15677. Målmatrisen är för liten.
15678. Egenskapen %1 är inte giltig för %2-publikationer.
15679. Ingen indatafil har angivits
15680. Den obligatoriska mappen X finns inte.
15681. CrossDomainScriptAccessEnabled har inte aktiverats men JavascriptCallbackResponseMessageProperty hittades.
15682. Värdet på egenskapen X kan inte vara null eller en tom sträng.
15683. Egenskapsnamnet X (ett XName) för ett värde som angivits i DurableInstanceManager.AddInstanceOwnerValues står i konflikt med namnet på ett värde som redan har lagts till. Se till att namnen på alla värden som skickas till AddInstanceOwnerValues är unika. Detta fel kan ha orsakats av att konfigurerade tjänstebeteenden står i konflikt med varandra.
15684. X-värde
15685. Fel: Det gick inte att återuppta population av fulltext%1 för tabellen eller den indexerade vyn %2 i databasen %3 (ID för tabell eller indexerad vy: %4, databas-ID: %5). Fel: 0x%6. Upprepa åtgärden som utlöste återupptagandet eller släpp indexet och skapa det på nytt.
15686. Anslutningen saknar ett ID.
15687. Ogiltigt {x,y} med x > y.
15688. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" rapporterade ett fel, 0x%3 och den aktuella transaktionen avbröts.
15689. Det gjordes ett försök att ansluta till en server med dess objekt-URI: X. En giltig, fullständig URL måste användas.
15690. Skalbrytningavståndet måste vara mellan 0 och 10.
15691. Det går bara att lägga till WizardStep-objekt i en WizardControlCollection-mängd.
15692. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets Value-egenskap vid databindning. Vid bindning till en datakälla är detta oftast en unik nyckel på den aktuella nivån.
15693. Det begärda objektet finns inte.
15694. Det går inte att omvandla objektet från DBNull till andra typer.
15695. Anger att rubriken dockas inuti diagramområdet. Egenskapen DockToChartArea måste anges först.
15696. Marshal.SetComObjectData misslyckades.
15697. %1'%2' är inte en giltig oktal siffra (tal som börjar med '0' är implicit oktala)
15698. Anger om tipsrutor ska visas.
15699. Tom sträng är inte tillåtet.
15700. Parametern X måste representera en giltig Uri (se ursprunglig undantag).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions