English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18601. Orsak: Tillämpningsprogrammets fysiska sökväg har ändrats.
18602. Använd i stället API:erna CompressedStack.(Capture/Run) eller ExecutionContext.(Capture/Run).
18603. Otillräckligt lagringsutrymme i systemet
18604. En tabell får bara ha en tidsstämpelkolumn. Eftersom tabellen %1 redan har en, går det inte att lägga till kolumnen %2.
18605. SESSION KEY
18606. Vi har certifikat från användaren. Servern har inte angivit några utfärdare, så försök med alla certifikat.
18607. Adressen för slutpunkten har inte angetts.
18608. Onlineåterställning till databasen %1 misslyckades. Det kan vara lämpligt att utföra återställningen frånkopplat i stället. Du kan tvinga en fråkopplad återställning genom att först koppla från databasen med satsen ALTER DATABASE.
18609. Partitions-ID måste vara större än eller lika med 0.
18610. Ett skadat meddelande har mottagits. Flaggan End of Conversation har angetts för ett meddelande utan sekvens. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
18611. Hämtar eller anger bakgrundens skrafferingsformat.
18612. Det asynkrona resultatobjektet är null eller så är det av en oväntad typ.
18613. MetaData-parameterns matris måste vara lika lång som argumentet ParameterDirection array argument.
18614. Diagrambildens klickbara område
18615. En positiv kapacitet måste anges för en minnesmappad fil med stöd från en tom fil.
18616. Den text som ska visas i sammanfattningen om lösenordet inte matchar det reguljära uttrycket.
18617. Det går inte att skapa en instans av det överordnade objektet för elementet X.
18618. Remsans bredd får inte vara ett negativt värde.
18619. Parametern måste vara ett PKCS 9-attribut.
18620. Temporärkatalogen i diagramhanterarens konfiguration kan inte nås [X].
18621. EntitySet X som används för att skapa Ref-uttrycket matchar inte EntitySet Y som deklarerats för AssociationSetEnd Z i AssociationSet A.
18622. Det tillhandahållna ID:t X kunde inte hittas i arbetsflödet. Kontrollera om arbetsflödet innehåller verifieringsfel vilket kan skapa underträd som inte kan användas i hela systemet.
18623. Filen %1 med information om kontrollpunkten för omstart är skadad och kommer inte att användas. Kommandot RESTORE kommer att fortsätta från början, som om alternativet RESTART inte används.
18624. CAST eller CONVERT: Ogiltiga attribut har angetts för typen '%1'
18625. ALTER TABLE ALTER COLUMN ADD ROWGUIDCOL misslyckades eftersom det redan finns en kolumn med egenskapen ROWGUIDCOL i tabellen %1.
18626. Ogiltigt parametervärde för @dts_package_location. Giltiga värden är Distributor eller Subscriber.
18627. Sammansättningsreferensen '%1' omdirigerades till '%2' av en extern princip
18628. Axelintervallförskjutning.
18629. Icke-NULL-värde returnerades.
18630. Endast PreProcessInput- och PostProcessInput-händelser har åtkomst till mellanlagringsplatsen för InputManager.
18631. Den angivna programbasen är inte giltig.
18632. Den text som ska visas för länken Skapa användare.
18633. EndWrite får endast anropas en gång för varje asynkron åtgärd.
18634. Åtkomst nekades för mediafilen.
18635. Villkorlig snabb radräkningsmetod har begärts utan att förväntat antal angetts. Snabbmetoden kommer att användas.
18636. Användning av egenskapen Description för Page kräver en huvudkontroll på sidan (t.ex. ).
18637. Timeout-gränsen för TransactionScope överskreds
18638. En oväntad frågesträng skickades till en WSDL-genereringsprocedur (Web Service Description Language).
18639. OutputCached-kontroller kan inte omslutas av en GenericWebPart.
18640. Argumentet path kan inte vara tomt om argumentet type är UserControl.
18641. Den här åtgärden stöds endast för spårade mängder.
18642. Ogiltigt egenskapsnamn %1.
18643. Varning! Flyttalsvärdet %1 är för litet. Det tolkas som 0.
18644. Systemprocess-ID %1 försökte avsluta den distribuerade transaktionen med process-ID %2. Det här meddelandet visas när klienten kör en KILL-programsats för den distribuerade transaktionen.
18645. rot
18646. Det angivna värdet kan inte vara falskt.
18647. Det gick inte att uppdatera databasen %1 eftersom den är skrivskyddad.
18648. Kuvertversionen för det inkommande meddelandet (X) matchar inte standardmeddelandeversionen för den lokala transportkanalen. Den lokala transportkanalen stöder endast MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
18649. Markör och intervallmarkering för diagramområdets X-axel.
18650. X: ChangePasswordTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för det aktuella lösenordet.
18651. Det faktiska värdet var X.
18652. Det gick inte att ange publikationsparametern %1 eftersom den inte går att använda i arbetsgrupps-sku.
18653. Skicka 500-svar, AuthenticationSchemeSelectorDelegate genererade ett undantag: X.
18654. SqlWebEventProvider: Ange connectionString eller connectionStringName, men inte båda.
18655. Argumentet X kunde inte matchas till en giltig utdataplats.
18656. Beroendeegenskapen Egenskapsnamn saknas för X.
18657. Databasen %1 finns inte som primär loggöverföringsdatabas.
18658. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom attributet IsByteOrdered för typen '%1' skulle ändras den uppdaterade sammansättningen.
18659. Utlöses när diagramelementet måste ritas. Den här händelsen utlöses för element som ChartPicture, ChartArea och Legend.
18660. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, validering: tolkad entitet
18661. Massinläsning kan inte genomföras. Ett fel inträffade när kolumnnamnet i måltabellen för källkolumnen %1 skulle läsas i formatfilen %2.
18662. En nod eller en överordnad nod kan inte vara underordnad sig själv.
18663. Ogiltigt sammansättningsnamn eller filnamnstillägg.
18664. Det finns inga poster i SqlDataRecord-uppräkningen. Använd en nullreferens som värde om du vill skicka en table-valued parameter utan rader.
18665. Det går inte att släppa databasen %1 eftersom den används.
18666. Utökat skydd stöds inte eller har inte aktiverats på den här plattformen. Installera motsvarande korrigeringsfil och aktivera den om du vill ha extendedProtection-stöd för https med Windows-autentisering.
18667. Metoden får inte anropas två gånger i samma instans.
18668. X Columns.Count:Y
18669. Det uppstod ett fel när egenskapens värde skulle anges.
18670. %1 finns redan med %2 %3.
18671. Teckenuppsättning, sorteringsordning eller sortering kan inte ändras eftersom minst en databas är skrivskyddad. Gör databasen skrivbar och försök igen.
18672. Loggsökningsnumret %1 som har skickats till loggsökningen i databasen %2 är ogiltigt. Det här felet kan betyda att det finns skadade data eller att loggfilen (.ldf) inte matchar datafilen (.mdf). Om felet inträffade under en replikering måste publikationen återskapas. I annat fall gör du en återställning från säkerhetskopian, om problemet orsakar startfel.
18673. FrameworkName-versionskomponenten är ogiltig.
18674. Domänisolering efter användare
18675. Ogiltigt hexadecimalt värde, X.
18676. Alla anpassade webbdelar kommer att återställas till standardvärdena, och alla privata webbdelar kommer att tas bort. Klicka på OK för att fortsätta. Om du vill behålla anpassade webbdelsinställningar och privata webbdelar klickar du på Avbryt.
18677. Kantlinjetypen måste implementera gränssnittet IBorderType.
18678. Obestämd (?#...)-kommentar.
18679. Redigera/lägg till provideriställningar
18680. Det går inte att anropa destruktorer och object.Finalize direkt. Anropa i stället IDisposable.Dispose (om tillgänglig).
18681. Det går inte att uppdatera användarinstanser. Orsak: %1. Felkod: 0x%2.
18682. DataList stöder inte layouten X.
18683. Det gick inte att hitta det obligatoriska attributet Attribut för kontrollen X.
18684. Anger om en tabell ska renderas runt mallarna i den här kontrollen.
18685. %1 för vägen %2 är inte en giltig adress.
18686. Varning! Information kan avslöjas, ändras eller tas bort om du använder en FOREIGN KEY-begränsning i en tabell med säkerhet på radnivå.
18687. Den angivna tidsgränsen måste representera ett värde från och med -1 till och med X.
18688. Det gick inte att starta processorer med masken 0x%1 i systemet.
18689. %1Det finns inget attribut med namnet @%2
18690. Det går inte att använda parametern %1 till ett certifikat eller en asymmetrisk nyckelinloggning.
18691. Kolumnen %1 har angetts flera gånger för %2.
18692. SQL Web Assistant: Internt fel. Det gick inte att hämta COM-gränssnittets ID.
18693. Anger hur ofta datapunktmarkörerna visas.
18694. Attributet X måste anges till ett positivt heltalsvärde.
18695. Mängden kan inte innehålla dubblettelement.
18696. DBCC SHRINKDATABASE: Filen med ID %1 i databasen med ID %2 hoppades över eftersom filen inte har tillräckligt mycket utrymme att återkräva.
18697. X är inte ett giltigt namn på ett tema.
18698. Konfigurationsslutpunktens filnamnstillägg X kunde inte hittas. Kontrollera att tillägget för den här slutpunkten har registrerats korrekt i system.serviceModel/extensions/endpointExtensions och att det är rättstavat.
18699. Den underliggande providern returnerade null vid försök att undanta den angivna strängen.
18700. Anslutningszon

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions