English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1101. Det gick inte att lägga till en kryptering till tjänstens huvudnyckel. Det finns redan en kryptering enligt datornyckeln.
1102. CustomValidationAttribute-metoden Metodnamn i typen Typnamn måste matcha den förväntade signaturen: public static ValidationResult Metodnamn(object value, ValidationContext context). Värdet kan vara starkt typifierat. Parametern ValidationContext är valfri.
1103. ActiveViewIndex måste vara mindre än Views.Count, och minst -1.
1104. UriTemplate X är ogiltig. Varje del av frågesträngen måste ha formatet namn=värde där värdet inte får vara ett sammansatt segment. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
1105. Matrisen får inte vara tom.
1106. Det går inte att aktivera databassspegling eftersom databasen %1 är en auto-close-databas för en av parterna.
1107. Hämtade ett certifikat från klientens delegerade.
1108. WorkflowApplication-ID: X är i viloläget och beständig. Följande åtgärd vidtas: Y.
1109. Master-databasen har återställts utan fel. SQL Server avslutas.
1110. Följande interna fel har inträffat: Händelsen X har oväntad status Y. Historiken för tillståndsmaskinen ser ut på följande sätt:
1111. %1Operand för %2 har en ogiltig typ
1112. Objektet finns inte inom angiven räckvidd {ItemId: %1, räckvidd: %2}.
1113. Replikerade anpassade procedurer för artikeln %1:
1114. Det uppstod ett fel när en cookie skulle läggas till i behållaren.
1115. Det gick inte att läsa in biblioteket
1116. %1I den här serverversionen är inte cast as %2 tillgänglig. Använd syntaxen cast as ?.
1117. Storleken på FILESTREAM-loggfilen '%1' måste vara större än eller lika med 1 MB.
1118. Hoppa över navigeringslänkar
1119. Förklaringens rubriktext.
1120. Utvärdera säkerhetsprincipen för en sammansättning
1121. Tipsruta som ska visas över den aktiva punkten.
1122. Datornamn krävs
1123. SqlWorkflowInstanceStore har inte stöd för växling av nyckelmetadata för redan befintliga nycklar.
1124. Ett ogiltigt värde för parametern %1 = %2 har angetts.
1125. Vyn eller funktionen %1 kan inte uppdateras eftersom definitionen innehåller en DISTINCT-sats.
1126. Databasen säkerhetskopierades på en server med version %1. Den versionen är inte kompatibel med den här servern som kör version %2. Återställ databasen på en server som stöder säkerhetskopian eller använd en säkerhetskopia som är kompatibel med servern.
1127. De parametrar som angivits för satsen är inte giltiga.
1128. signatur
1129. Aktiverar databasen för SQL-cacheberoende.
1130. Svarssträngen X har ett ogiltigt format.
1131. Diagramområdets perspektiv måste vara mellan 0 och 100 procent.
1132. Versionens parametrar måste vara större än eller lika med noll.
1133. Det aktuella säkerhetssammanhanget går inte att återställa med hjälp av programsatsen. En cookie behövs eventuellt inte tillsammans med satsen Revert beroende på hur sammanhanget angavs i satsen Execute As.
1134. Det går inte att använda typen Typnamn som typparametern Y i den generiska typen eller metoden Metodnamn. Typen Typnamn som kan ha värdet null uppfyller inte begränsningen för X. Typer som kan ha värdet null uppfyller inte några gränssnittsbegränsningar.
1135. Det går inte att utföra Disable Trigger All på tabellen %1 eftersom den tillhör en uppdateringsbar publikation. Ange enskilt användarutlösarnamn och försök igen.
1136. Operatör %1 är inte aktiv och kan därför inte ta emot meddelanden.
1137. AddTo-metoder
1138. Felaktig syntax nära %1. Du måste eventuellt ange ett högre värde för kompatibilitetsnivån för den aktuella databasen för att aktivera den här funktionen. Du hittar mer information i hjälpen för den lagrade proceduren sp_dbcmptlevel.
1139. Den obligatoriska egenskapen Egenskapsnamn finns inte i typen Typnamn.
1140. Publikationen %1 är inte aktiverad för att använda en oberoende agent.
1141. Modulargumentet måste vara en ModuleBuilder.
1142. Utgivaren %1, utgivardatabasen %2 och publikationen %3 är inte giltiga synkroniseringspartner.
1143. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller fler än en APPLY. Överväg att inte indexera vyn eller att endast använda en APPLY.
1144. ObjectDataSource X kunde inte hitta en icke-generisk metod med namnet Metodnamn utan parametrar.
1145. Anpassa den här sidan genom att ansluta en webbdel till en annan.
1146. ApplicationName måste anges innan DynamicBase kan anges.
1147. Process-ID %1 har avslutats av värden med namnet %2, värdprocess-ID %3.
1148. Ett undantag utlöstes i ett TransactionScope som används för att flöda en transaktion till en asynkron åtgärd.
1149. Ogiltiga värden för minimal eller maximal poolstorlek. Den minimala poolstorleken kan inte vara större än den maximal poolstorleken.
1150. Uppsättning med förklaringskolumner.
1151. Det gick inte att infoga en rad större än sidstorleken i en hash-tabell. Skicka frågan på nytt med optimeringstipset ROBUST PLAN.
1152. Varning! All pågående fulltextifyllning för fulltextkatalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4) pausas. Orsakskod: %5. Fel: %6. I SQL Server Books Online finns information om hur du kan justera prestanda för indexeringen om det här meddelandet visas ofta.
1153. %1.%2.%3: Egenskaperna Precision och Scale för SqlFacetAttribute måste användas tillsammans.
1154. Ogiltig temporärkatalog i diagramhanterarens konfiguration [X].
1155. Det gick inte att läsa rid från informationen (saknar kolumnnamn, null-läsarobjekt eller skadade data). Indexet är antagligen skadat.
1156. Åtkomst till fjärrservern nekad eftersom det aktuella säkerhetssammanhanget inte är tillförlitligt.
1157. Målramen för URL:en.
1158. Denna Visual kan inte transformera angiven punkt.
1159. Det gick inte att läsa in proxymiljön från sammansättningen Microsoft.JScript.
1160. Anger om panelen ska tillåta paginering.
1161. Versionsvärdet måste vara positivt.
1162. Kulturnamn får inte vara en tom sträng.
1163. MSB3680: Källfilen File Name finns inte.
1164. %1 har inte implementerats.
1165. DelegateArgument X finns inte i den här miljön.
1166. Måste deklarera den skalära variabeln "%1".
1167. UriTemplate X är ogiltig. Varje del av frågesträngen måste ha formatet namn eller namn=värde, där namnet är ett enkelt litteralvärde. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
1168. Avvisade begäranden: X
1169. Händelsehanterare kan bara bindas till HttpApplication-händelser under IHttpModule-initiering.
1170. Strängen som krypteras kan inte ha null-tecken.
1171. Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme på diskvolymen %1 för att skapa databasen. Det krävs ytterligare %2 lediga byte till databasen, men det finns bara %3.
1172. Ogiltigt försök att anropa X när dataströmmen inte kan sökas.
1173. Justeringsväljaren
1174. %1Det finns inget attribut med namnet @%2:%3
1175. Meddelandetexten godkändes inte under konfigurerad verifiering.
1176. Ett argument i grupperingsfunktionen överensstämmer inte med något av uttrycken i GROUP BY-villkoret.
1177. CrossDomainScriptAccessEnabled kan inte användas på klienter.
1178. Det gick inte att hämta nivåinformation
1179. Version av Oracle-server.
1180. Det gick inte att skapa den valda typen.
1181. Renko-diagramtyp - det gick inte att hämta en referens till diagramobjektet.
1182. SSE-providern kunde inte hitta den databasfil som anges i anslutningssträngen. SSE-providern kan inte automatiskt skapa databasfilen på den konfigurerade förtroendenivån (under nivån Hög).
1183. Arbetsflödet saknar en Receive att para ihop med en SendReply. Säkerställ att varje SendReply-aktivitet paras ihop med en Receive-aktivitet som finns i arbetsflödet.
1184. Försök att utöka LOB över den maximala tillåtna storleken 2 147 483 647 byte.
1185. Flytta länk för flödesschema
1186. Den här typen av mängd stöder inte ändringar i SourceCollection från någon annan tråd än Dispatcher-tråden.
1187. Loggposten är för lång. Det går inte att skriva strängar i händelseloggen som är längre än 32 766 tecken.
1188. Flödesschemat X har ingen StartNode.
1189. DBMS %1 %2 finns inte.
1190. Det mottagna meddelandet skickades av en Initiator-tjänst, men meddelandetypen %1 är märkt SENT BY TARGET i kontraktet.
1191. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Funktionen %3 ger icke deterministiska resultat. Använd en deterministisk systemfunktion eller ändra den användardefinierade funktionen på så sätt att den returnerar deterministiska resultat.
1192. Tråden X hittades, men processen Y hittades inte.
1193. MSB3691: Det gick inte att skapa XAML-aktiviteten. Rotobjektet var inte av typen ProjectSchemaDefinitions.
1194. Visa de rubrikcell-ID:n som är associerade med den aktuella tabellcellen. Detta attribut renderas med HTML-attributet headers.
1195. Textetikettens justering i förhållande till varje element.
1196. Konstruktorn stöder endast åtgärden X.
1197. Med PropertyInspector skapas en lista över alla valda objekt och användaren har möjlighet att visa och ändra dem vid behov.
1198. Tillämpa regeln för specifika verb.
1199. Tipset %1 för objektet %2 är ogiltigt.
1200. Det går inte att få uppsättningen med schemaraduppsättningen som stöds av OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2. Providern stöder gränssnittet, men returnerar en felkod när det används.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions