English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

19301. Det uppstod ett problem när oldVersion-attributet parsades. X
19302. Denna händelse utlöses innan en objektinstans skapas så att en anpassad instansiering kan göras.
19303. En ogiltig typ har använts som argument, fält eller egenskap för en konstruktor för anpassade attribut.
19304. Det finns ett ogiltigt tecken i huvudets värde.
19305. Den användartransaktion som har startats i den användardefinierade rutinen, utlösaren eller aggregeringen %1 har inte upphört när den avslutades. Detta är inte tillåtet och användartransaktionen återställs. Ändra programlogiken till att använda strikt transaktionskapsling.
19306. Formategenskaper för anteckningens SmartLabels.
19307. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den returnerade False från TryCommand (eller EndTryCommand) efter att ha kört ett kapslat kommando med InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute). Om en beständig provider förstår och agerar på ett kommando måste den returnera True.
19308. Anger om null-värden kan som anges som parametrar till metoder ska konverteras till System.DBNull.
19309. Värdet för attributet compilerVersion i avsnittet i filen Web.config för provideralternativen måste vara v2.0 om du riktar dig till version 2.0 eller 3.0 av .NET Framework, eller v3.5 om du riktar dig till version 3.5 av .NET Framework. Om du kompilerar den här webbtillämpningen för version 4 eller senare av .NET Framework måste attributet X finnas i elementet i filen Web.config i stället (till exempel X="4.0">).
19310. TimeSpan-spill orsakat av för lång varaktighet.
19311. Formeln kräver samma antal X- och Y-värden för varje datapunkt i indatamängden.
19312. Databasspeglingsåtgärden för databasen %1 misslyckades. Den begärda åtgärden kunde inte utföras.
19313. Division med noll
19314. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom instansen X ännu inte är gjorts beständig i instansarkivet.
19315. Det går inte att utföra CAS-kontroller i sammansättningar som är säkerhetstransparenta
19316. Följande är XML-schemat för begäran:
19317. Det gick inte att lägga till diagramrubriken, eftersom det redan finns en rubrik med namnet X.
19318. Det gick inte att hämta processinformation från prestandaräknaren.
19319. Partitionsfunktionen kan bara skapas i Enterprise-versionen av SQL Server. Stöd för partitionering finns endast i Enterprise-versionen av SQL Server.
19320. Det meddelande som visas av anslutningszonen om det inte går att skapa eller fortsätta skapa en anslutning.
19321. Layouterna UnorderedList och OrderedList stöder inte sidhuvud, sidfot eller avgränsare.
19322. Värdet X hittades i konfigurationsavsnittet appSettings för nyckeln Y. Det här värdet är inte ett giltigt Z.
19323. Prenumerationen på prenumeranten finns inte.
19324. Det går inte att använda indexering med [] i ett uttryck av typen Typnamn
19325. Det finns redan ett objekt som heter %1 i databasen.
19326. Service Broker i databasen %1 kommer att inaktiveras på grund av att Service Broker-GUID i databasen (%2) inte matchar det som finns i sys.databases (%3).
19327. %1'%2' kräver en singleton-mängd (eller tom sekvens), en operand av typen '%3' påträffades
19328. Tillåt huvudprincipkontroll
19329. MS DTC:s (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) PREPARE-bekräftelse misslyckades: %1.
19330. X har inte implementerats än.
19331. Det går inte att börja placeringen av den grupperade anteckningen.
19332. Platsnamnet måste anges.
19333. Representerar Y-datapunktvärdet i procent av alla Y-värden i serien.
19334. Indexet låg utanför gränserna för matrisen.
19335. Det finns inget sådant huvudservernamn %1 eller du saknar behörighet.
19336. Egenskapen X för den typ som anges av egenskapen DataObjectTypeName i ObjectDataSource Y är skrivskyddad, och värdet kan inte anges.
19337. Namnet på datorn där händelser ska läsas och skrivas.
19338. En CompensableActivity som angetts av 'Target' CompensationToken har redan bekräftats eller kompenserats.
19339. Parameterns generiska typ.
19340. %1 har redan konfigurerats som TSX-maskin
19341. Ogiltigt värde för %1 för läge. Giltigt intervall är från %2 till %3.
19342. Värdet på egenskapsparametern måste vara %1.
19343. Användarkontot är låst.
19344. Providerns minne tog slut.
19345. Ett allvarligt fel har uppstått i Service Broker-meddelandesändaren (åtgärd %1): Fel: %2, Tillstånd: %3. Meddelandeöverföringen kommer att återupptas om %4 sekunder.
19346. Destinationsmatrisen är inte kompatibel med objekt inom X.
19347. Engelska (Singapore)
19348. MSB3701: Det gick inte att läsa in argument för XslTransformation-aktiviteten. X
19349. Mängden av alla WizardStep-kontroller i kontrollen.
19350. Typen Typnamn får inte användas som ett typargument
19351. Anger standard för medlemmar som inte har deklarerats som override eller hide.
19352. Kvarhållningsperioden för distributionsdatabasen måste vara längre än kvarhållningsperioden för alla befintliga icke sammanslagna publikationer.
19353. Varning! Certifikatet som du har skapat är inte giltigt. Startdatumet har ännu inte infallit.
19354. Dispatcher körs redan av tillämpningsprogrammet.
19355. en annan sammansättning med samma SQL-namn finns redan i den aktuella databasen
19356. All intranätkod får behörighet att läsa från sin installationskatalog.
19357. datatypen numeric, null-värden tillåtna
19358. XY---> (Internt undantag #Z) ABC
19359. Det går inte att bearbeta svarsdataströmmen. Attributet href saknas i link-elementet edit-Media i svaret.
19360. Det gick inte att lägga till FILESTREAM-filen '%1' eftersom dess målfilgrupp endast får innehålla en fil.
19361. För heterogena utgivare måste @sync_method vara character eller concurrent_c.
19362. UriTemplate X innehåller Y sökvägsvariabler och Z frågevariabler, men A värden har överförts till metoden BindByPosition. Antalet värden som överförs till BindByPosition måste vara större än eller lika med antalet sökvägsvariabler i mallen och får inte vara större än det totala antalet variabler i mallen.
19363. Det format som ska användas för den markerade noden.
19364. MSBUILD : error MSB1031: Ange det maximala antalet CPU:er.
19365. Det gick inte att skapa publikationsvyer för sammanslagningsreplikeringen %1.
19366. Attributet (%1) finns, men raden (%2) in sys.%3%4 saknas.
19367. Ändrade kodgruppens behörighetsgrupp i nivå Y till X.
19368. Tabellfel: FileStream-katalogen för objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3 finns i filgruppen %4 men ska vara i filgruppen %5.
19369. Det har angetts för mänga säkerhetskopieringsenheter för säkerhetskopieringen eller återställningen. Endast %1 tillåts.
19370. Serverns anslutningar för namngiven pipe är begränsade till endast lokal åtkomst. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
19371. Ogiltig SSPI-paketstorlek.
19372. Det angivna filnamnet var ogiltigt.
19373. DTS horizontal partitions och no DTS horizontal partitions är inte giltiga värden för status eftersom datatransformationer inte är tillåtna i publikationen.
19374. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, namn förväntades
19375. Växla uppspelning/paus
19376. Anger om den här processen begär en prioritetshöjning när användaren interagerar med den.
19377. Återanropsfunktionen %1 misslyckades i den utökade proceduren %2 eftersom den utökade proceduren anropades i en användardefinierad funktion som inte tillåter att data skickas.
19378. Införing av FOREIGN KEY-begränsningen %1 i tabellen %2 kan orsaka cykler eller flera sökvägar. Ange ON DELETE NO ACTION eller ON UPDATE NO ACTION eller ändra övriga FOREIGN KEY-begränsningar.
19379. Build-nummer för kontroll.
19380. Typ av post - Information, Varning o.s.v.
19381. Proceduren %1 kan inte köras i en transaktion.
19382. Källobjektet %1 måste vara en schemabunden vy med minst ett grupperat index för att kunna publiceras som en loggbaserad indexerad vyartikel.
19383. Ett fel uppstod när vytillståndet skulle bearbetas.
19384. Den aktuella identiteten (X) har inte skrivbehörighet för Y.
19385. Det går inte att uppdatera tjänstkön %1 direkt.
19386. EndpointAddress från identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras.
19387. Detta EntityCommand baseras på en redan förberedd kommandodefinition och kan inte förberedas på nytt. Om du vill skapa ett likvärdigt kommando med andra parametrar skapar du en ny kommandodefinition och anropar dess CreateCommand-metod.
19388. Filen %1 har ändrats i systemkatalogen. Den nya sökvägen kommer att användas nästa gång databasen startas.
19389. Verb som stänger ConnectionsZone.
19390. Webbdelen är redan i redigeringsläge.
19391. Tidsgräns för &körning av begäran (sekunder):
19392. De primära och sekundära objekten är redan associerade med varandra.
19393. Publikationen har definierats som en publikation utan dynamiska filter, men innehåller ett eller flera dynamiska filter.
19394. %1 bearbetade %2 sidor på %3.%4 sekunder (%5.%6 MB/sek).
19395. Det går inte att referera en användardefinierad typ i en annan databas.
19396. Ogiltigt teckenkodningsformat.
19397. Ett BookmarkScope har skapats: X.
19398. Bandet har nått slutet. Ta bort bandet %1 och sätt in nästa band för %2 till databasen %3.
19399. Det går inte att ändra egenskapen %1 för artikeln %2.
19400. Det går inte att spara PolicyLevel-objekt som inte baseras på en fil.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions