English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5601. Allokeringen av KTM-transaktionen (Kernel Transaction Manager) misslyckades: %1.
5602. Ingen tjänstnamnskontroll utfördes eftersom inget tjänstnamn hade angetts av klienten och servern hade konfigurerats för PolicyEnforcement.WhenSupported.
5603. En tidigare åtgärd för den här mängden avbröts av ett undantag. Mängdens tillstånd är inte längre betrott.
5604. BasicHttpContextBinding X:Y kräver att AllowCookies-egenskapen anges med värdet True.
5605. Masskopieringsklienten (bcp) har skickat radlängden %1. Det är inte en giltig storlek. Den största tillåtna radstorleken är %2. Använd ett klient-API som stöds.
5606. Sammansättningsnamnet '%1' som registreras har ett ogiltigt namn som är en dubblett av ett namn för en systemsammansättning.
5607. Värdet för egenskapen LabelsAutoFitMinFontSize kan inte vara mindre än 5.
5608. Attributet Attribut förväntades inte i konfigurationen för providern X.
5609. Den text som visas i rubriken för anslutningszonen.
5610. Namnegenskap av typen Typnamn krävs.
5611. %1: %2 fel på enheten för säkerhetskopiering (%3). Operativsystemfel %4.
5612. Argumentet array är flerdimensionellt eller har en felaktig typ.
5613. %1Attributet %2 kan inte ha värdet %3
5614. Saknar metadata. Det feltoleranta indexet är antagligen skadat.
5615. Den här åtgärden kräver att den angivna entiteten representerar en Media Link Entry.
5616. Både felkod och beskrivning måste anges med END CONVERSATION WITH ERROR. Ingetdera värde kan vara NULL.
5617. Det går inte att hämta proxykontoinformationen xp_cmdshell eller också är den ogiltig. Verifiera att referensen %1 finns och innehåller giltig information.
5618. OLE DB-providern '%1' för den länkade servern '%2' tillhandahöll ogiltig sortering. LCID = %3, Compflags = %4, SortOrder = '%5'.
5619. Värdeformatering:
5620. Kontexten innehåller inte några data för begäran.
5621. Fel i tillämpningsprogrammet.
5622. Minst ett av följande måste anges: linjär hastighet (X eller Y), vinkelhastighet (Z) eller expansionshastighet (A eller B).
5623. En cachepost är partiell och användarens begäran har en nollskiljd ContentOffset = X. En omstart från cache stöds inte för partiella cacheposter.
5624. Säkerhetskopiering till speglingsmedieuppsättningar kräver att alla speglingar ska bifogas. Ange alla medlemmar i uppsättningen eller formatera om en ny medieuppsättning.
5625. SSL-inställningarna för tjänst X matchar inte inställningarna för IIS Y.
5626. Anger om nodens text ska radbrytas.
5627. Metoden PositionToValue kan inte anropas innan beräkningen av positionen för alla diagramområdeselement.
5628. Utlöses när kontrollens värde ändras.
5629. Artikeln %1 finns i publikationen %2.
5630. Det går inte att använda en CachePolicy efter fasen PreRender.
5631. Tillägg är inte tillåtna i utgående e-post.
5632. Matrix kan inte inverteras.
5633. Tjänstnamnskontrollen har slutförts.
5634. Parametern X måste följas av ett värde.
5635. Det går inte att skicka accessorindex enligt ByRef.
5636. Det objekt som ska läggas till är inte ett StripLine-objekt.
5637. Det gick inte att läsa in XML-filen för platskartan (File Name). X
5638. Det gick inte att avgöra ordningen på år, månad och datum från X.
5639. Lösenordet för programrollen får inte vara NULL.
5640. Det uppstod ett fel när replikeringen meddelades om säkerhetskopieringen. Säkerhetskopieringen fortsätter, men du bör kontrollera replikeringsmiljön.
5641. Den angivna strängen är inte i det format som krävs för ett ämne.
5642. Anger innehållskodningen för svar.
5643. Metoden RegisterRequiresViewStateEncryption() måste anropas före eller under Page_PreRender.
5644. IsManipulationEnabled har inte angetts till true för det angivna elementet.
5645. namnområde, typ eller funktion
5646. CancellationTokenSource som har associerats med den här CancellationToken har tagits bort.
5647. Det gick inte att fråga efter databaslistan
5648. Fullständig URI X är inte tillåten. Fullständiga URI:er är inte tillåtna för API:t ServiceHostingEnvironment.EnsureServiceAvailable. Använd virtuell sökväg för motsvarande tjänst i stället.
5649. XML-verifiering: Det dubbla attributet %1 hittades. Adress: %2
5650. Åtgärder för sammansättningsfiler tillåts inte för Windows NT-användare som har aktiverats genom SETUSER.
5651. Uppskjuten accessor-verifiering gjordes. Ogiltig bindning för denna kolumn.
5652. Den absoluta virtuella sökvägen X kunde inte göras relativ eftersom tillämpningsprogrammets sökväg inte är känd.
5653. Det går inte att lägga till en logisk postrelation i publikationen %1 eftersom den använder teckensynkronisering (sync_mode = character) och kan ha prenumeranter som använder SQL Server MobileEdition.
5654. Värdet för parametern @security_mode måste vara 0 (SQL Server-autentisering) eller 1 (Windows-autentisering).
5655. Det gick inte att initialisera GestureRecognizer.
5656. Varning! Ett fel inträffade vid ifyllning av fulltext%1 för tabellen eller den indexerade vyn '%2', databas '%3' (tabell eller indexerad vy med ID '%4', databas-ID %5). Fel: %6.
5657. Delegeringen för en extern pågående kan bara anges en gång.
5658. Null kan inte anges för det ursprungliga värdet för egenskapen Egenskapsnamn eftersom medlemmen X i entitetstypen Typnamn inte kan ha värdet null.
5659. Borttagning stöds inte av datakällan X om inte DeleteCommand har angetts.
5660. X är en Reflection-only-sammansättning som inte stöds.
5661. Ange ditt användarnamn för att återhämta lösenordet.
5662. Anger om medlemskapshantering är aktiverad.
5663. Det gick inte att bifoga prenumerationen eftersom prenumerationen på publikationen %1 har gått ut.
5664. Det går inte att läsa in DLL-biblioteket %1 eller en av bibliotekets referenser. Orsak: %2 Kontrollera att felsökningskomponenterna är installerade på SQL-servern.
5665. Det förväntas mer i meddelandetext än det högsta antalet argument (%1).
5666. En RETURN-programsats med ett returvärde får inte användas i det här sammanhanget.
5667. En InstanceKey kan inte skapas med ett värde som endast består av nollor, som Guid.Empty. Använd InstanceKey.InvalidKey för att erhålla en InstanceKey med ett värde som endast består av nollor.
5668. ALTER ASSEMBLY misslyckades på grund av att identiteten för den refererade sammansättningen %1 har ändrats. Kontrollera att versionen, namnet och den allmänna nyckeln inte har förändrats.
5669. Namnet på det frågesträngfält som värdet hämtas från.
5670. Maximistorlek för den automatiska placeringen av förklaringen i procent.
5671. Den primära databasen %1 har en eller flera aktiva sekundära loggöverföringsdatabaser. Släpp de sekundära databaserna först.
5672. En enhet med typen %1 kan inte ägas av en roll, en grupp, en programroll eller huvudobjekt som har mappats till certifikat eller asymmetriska nycklar.
5673. Måltillämpningsdomänen har inaktiverats.
5674. Genereras när arbetsrutinen är slutförd (terminerat med eller utan problem, eller avbrutits).
5675. Skadad .resources-fil. Ogiltig förskjutning (X) i namnavsnitt.
5676. Det gick inte att hämta de tabeller som är aktiverade för SQL-cacheavisering.
5677. Ogiltigt DigitSubstitution-värde, X, i LDML-filen.
5678. MSB3666: Det gick inte att hitta SDK-verktyget X. Y
5679. Målutdataobjekt:
5680. Varning! Begäran att inleda en ifyllning av fulltextindex för tabellen eller den indexerade vyn %1 ignoreras eftersom en ifyllning för närvarande är aktiv för den här tabellen eller indexerade vyn.
5681. MSBUILD: fel MSB1002: I den här växeln kan inga parametrar anges.
5682. Det går inte att frigöra %1 %2 eftersom den används för tillfället.
5683. Bläddringsläge är ogiltigt för programsatser som innehåller en UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operator.
5684. Native UDT anger en maximal bytestorlek
5685. Fel: All pågående fulltextifyllning för katalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4) har avslutats på grund av ett fel. Fel: 0x%5.
5686. Attributet för trattens utloppsbredd måste vara mellan 0 och 100.
5687. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. De kolumner som angivits för partition av tabellen %1 skiljer sig från de kolumner som angivits för tabellpartitionen %2.
5688. Ogiltigt meddelandeobjekt.
5689. URI:n X är inte giltig. Segmentet före $value måste vara en Media Link Entry eller en primitiv egenskap.
5690. Egenskapen attributeMapUsername måste mappas till sAMAccountName eller userPrincipalName.
5691. MSBUILD: fel MSB1012: Ange en svarsfil.
5692. Katalognamnet X är ogiltigt.
5693. Attributet meta:resourcekey kan inte användas för en tagg med meta:localize='false'.
5694. RSA-nyckelbehållaren finns redan.
5695. Egenskapen Egenskapsnamn får inte innehålla fler än X tecken.
5696. MSB3643: Det gick inte att generera sökvägar för referenssammansättningar baserat på TargetFrameworkMoniker X. Y
5697. Otillåten användning av XML-datatypmetoden %1. En icke-mutatormetod förväntas i denna kontext.
5698. Inkonsekvenser har upptäckts i tabellen för replikeringsagenten. Angivet jobb-id motsvarar inte någon post i %1.
5699. Etiketten '%1' har redan deklarerats. Etikettnamn måste vara unika inom varje frågegrupp eller lagrad procedur.
5700. Standardsorteringen har ändrats.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions