English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15801. Värdet var antingen för stort eller för litet för UInt64.
15802. X är inte en giltig sökväg.
15803. Kortkommando som används av den aktiva punkten.
15804. Importverktyget för typbibliotek påträffade ett fel under typverifieringen. Försök importera utan klassmedlemmar.
15805. Okänd typ av förklaringsavgränsare: Typnamn.
15806. En formatfil kan inte anges tillsammans med alternativen SINGLE_BLOB, SINGLE_CLOB eller SINGLE_NCLOB.
15807. En TimerExtension måste läggas till i tilläggssamlingen.
15808. Lokala anpassade &felsidor:
15809. Säkerhetshuvudet förväntades innehålla en signaturbekräftelse.
15810. Cirkeldiagramobjekt - den vågräta linjestorleken för etiketter måste vara mellan 0 och 3. Standardvärdet är 1.
15811. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom det redan finns en annan aktivitet som bearbetar meddelandet.
15812. Delsystem för kommandorad
15813. Den inledande ögonblicksbilden för publikationen är inte tillgänglig ännu.
15814. Den underliggande listan har ändrats, och därför gäller uppräkningen inte längre.
15815. Det inbyggda formatet stöds inte.
15816. Det går inte att utföra medlemstilldelning för en null-referens
15817. Etiketten kan inte placeras eftersom följande diagramområde saknas: X. Lägg till ett diagramområde med det här namnet eller ändra etikettegenskapen DockToChartArea till NotSet.
15818. UriTemplate X är ogiltig. UriTemplate-variabeldeklarationen Y har ingen giltig variabelkonstruktion. Observera att UriTemplate-variabeldefinitioner antingen är ett enkelt variabelnamn som inte är tomt eller har formatet namn=värde, där namnet inte får vara en tom sträng och värdet måste ange ett standardvärde för variabeln. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
15819. Lösenordet är för långt: längden får inte överskrida 128 tecken efter kryptering.
15820. En UriTemplate med nullvärde överfördes som nyckel i ett mallpar och ett associerat objekt. Nyckel/värde-par för UriTemplateTable måste alltid innehålla ett giltigt UriTemplate-objekt som nyckel. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplateTable.
15821. En säkerhetsfråga krävs.
15822. Svarets Date-huvud är äldre än motsvarande cachepost.
15823. Sammansättningen Sammansättningsnamn innehåller ingen webbresurs med namnet X. Kontrollera att resursnamnet är rättstavat. Kontrollera att tillämpningsprogrammet refererar till rätt version av en ASP.NET AJAX Framework-sammansättning.
15824. Process-ID %1 försökte att låsa upp en resurs som det inte äger: %2. Försök igen senare. Det här felet kan bero på ett tidsvillkor. Kontakta databasadministratören om felet kvarstår.
15825. Det går inte att skapa ett SqlDependency-objekt vid körning i SQL Server-processen.
15826. Den instans av URI-parsern som skickades med parametern uriParser har redan registrerats med schemanamnet X.
15827. Semaforen har tagits bort.
15828. Pixel Shader Model 3.0 kräver flyttalskonstanter i registren [0-223].
15829. Ett fel uppstod när ett objekt av typen System.Data.SqlClient.SqlConnection skulle initieras. Det värde som angavs för anslutningssträngen kan vara felaktigt, eller så är syntaxen ogiltig.
15830. \p{X}-teckenavbrott med fel format.
15831. Det går inte att skapa %1 i vyn %2 eftersom vyn refererar till den icke deterministiska eller inexakta medlemsfunktionen %3 i den användardefinierade typen %4. Ta bort referensen till funktionen eller ändra den så att den fungerar deterministiskt. Deklarera inte IsDeterministic=true för en CLR-funktion som fungerar icke deterministiskt, eftersom det kan leda till att index skadas. Mer information finns i Books Online.
15832. Den underliggande mängden har ändrats utanför BlockingCollection.
15833. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Datanoden utanför raden på sidan %6, fack %7, text-ID %8 har typen %9. Den kan inte placeras på en sida av typen %10.
15834. Objektet Objektnamn finns redan och är inte ett objekt.
15835. Det gick inte att registrera resultatet av lokal transaktion som slutförs i två faser. Databasen frånkopplas.
15836. Egenskapsvärdet är ogiltigt för '%1'. Egenskapsvärdet har inte ändrats.
15837. Orsak: Okänd.
15838. Importera ett certifikat
15839. Antingen finns inte datatypen %1 eller också har du inte behörighet att använda den. Kontrollera att publikationen finns och att kontot under vilket sammanslagningsagenten ansluter till utgivaren ingår i publikationens åtkomstlista (PAL).
15840. Varning! Den största nyckellängden är %1 byte. Indexet %2 har en maxlängd på %3 byte. För vissa kombinationer av stora värden kommer insert/update-åtgärder att misslyckas.
15841. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom XmlQualifiedName X har ett tomt namn.
15842. Omdirigering med flerval
15843. InvokeMethod Metodnamn - metoden använder inte ett asynkront mönster.
15844. EndpointAddress: X, Via:Y
15845. X-värdemedlemmar
15846. Artikeln %1 finns inte.
15847. URL-adressen till den ikon som visas för länken Hjälp.
15848. Angiven RegistryValueKind är ett ogiltigt värde.
15849. Du måste ange en icke-tom sträng för språknamnet i konfigurationsavsnittet CodeDom.
15850. De angivna värdena för QuotePrefix och QuoteSuffix stämmer inte överens.
15851. Sammansättningen '%1' finns redan för denna ägare, '%2' i databasen '%3'.
15852. SQL Web Assistant: Parametern @datachg kan inte anges med det angivna värdet på @whentype.
15853. Förskjutningstyp för etiketten.
15854. Namnet på partnerserverinstansen får inte vara det samma som på serverinstansen som hanterar databasen. ALTER DATABASE SET PARTNER-kommandot misslyckades.
15855. Värdet på ett default-collation-attribut innehåller ingen känd sorterings-URI.
15856. Texten som identifierar textrutan Bekräfta lösenord.
15857. Den text som visas i katalogen ovanför beskrivningen av en importerad del.
15858. Ogiltigt räknarnamn. Längden måste vara mellan X och Y. Dubbla citattecken, styrtecken och inledande eller avslutande blanksteg tillåts inte.
15859. Åtgärder med sen bindning kan inte utföras i fält med typer för vilka Type.ContainsGenericParameters är true.
15860. Saknade utdatafiler har upptäckts, minimal omgenerering inaktiveras.
15861. Äldsta distribuerade LSN : (%1:%2:%3)
15862. Tilläggsadaptern X definierar en konstruktor som inte tar en parameter. Det går inte att använda den här konstruktorn i tilläggsmodellen.
15863. Det går inte att läsa in X med en annan kontext än den som objektet lästes in med.
15864. Anonyma prenumeranter kan inte ha uppdateringsbara prenumerationer.
15865. Ogiltig URI: En DOS-sökväg måste innehålla en enhet, till exempel "c:\".
15866. Anslutningens handskakning misslyckades. Den mottagna hemligheten (premaster secret) har storleken %1, vilket skiljer sig från den förväntade storleken %2. Tillstånd %3.
15867. Serverprocess-ID är %1.
15868. Precisionen X som krävs för att skicka värdena i kolumn Y överskrider den maximala precision som stöds (Z). Värdena måste passa i en enkel precision.
15869. En namnkollision upptäcktes för namnet X som angavs av en beständig deltagare av typen Typnamn. Ett värde som anges av deltagarens CollectValues-implementering använder samma namn som ett annat värde som angavs av denna deltagare eller en annan beständig deltagare. Ändra deltagaren så att ett annat namn används för att undvika kollisionen eller ta bort deltagaren från arbetsflödets tilläggssamling.
15870. Hämtar eller anger etikettformat för datapunkter i trattdiagram.
15871. %1Toppnivå-%2-noder stöds inte
15872. Längden på de data som ska dekrypteras är ogiltig.
15873. Justering av cellinnehåll i förklaringen.
15874. StylusPointDescriptions är inkompatibel. Använd metoden StylusPointDescription.GetCommonDescription för att hitta en gemensam StylusPointDescription och anropa sedan StylusPointCollection.Reformat för att returnera en kompatibel StylusPointCollection.
15875. Begäran om att generera denna sändning kan inte fortsätta eftersom ett projekt med samma konfiguration redan genereras.
15876. Det går inte att öppna databasen %1. Den håller på att återställas.
15877. Denna autentiserade kontext har inte stöd för datakryptering.
15878. Ett undantag som inte hanteras har genererats under körningen av den mallsida som används för att skapa aviseringen. De X händelser som ingick i meddelandet har ignorerats.
15879. Det går inte att bevilja, neka eller återkalla databasbehörighet för roller och programroller.
15880. Aktivitetsdelegaten med hanteraren X kan inte refereras till av aktiviteten Y eftersom den senare inte ingår i implementeringen av aktiviteten Z. En aktivitetsdelegat kan endast refereras till genom implementeringen av en aktivitet som anger aktivitetsdelegaten som underordnad eller importerad. Aktivitetsdelegaten med hanteraren X deklareras av aktiviteten A.
15881. Den rubrik som ska visas för kalendern.
15882. Hämtar eller anger den minska teckenstorlek som kan användas av den automatiska passningen av förklaringstext.
15883. Den relativa virtuella sökvägen X är inte tillåten här.
15884. Instansen X finns inte i kategorin Y.
15885. Ett fel (otillräckligt minne) har uppstått i Service Broker-meddelandesändaren (åtgärd %1). Meddelandeöverföringen kommer att återupptas om %2 sekunder.
15886. Skada på säkerhetskopian har upptäckts.
15887. Anslutningen från X till Y har skapats.
15888. Unik tabellberäkning misslyckades.
15889. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, ett likhetstecken förväntades
15890. Ett fel uppstod i routningstjänstklienten X.
15891. Det går inte att skapa box-konverterade TypedReference-, ArgIterator- eller RuntimeArgumentHandle-objekt.
15892. Ange både @SelectColumnList och @InsColumnList.
15893. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Den angivna längden är inte giltig för datatypen %3. Kontrollera källdata för ogiltiga längder. Ett exempel på en ogiltig längd är data av typen nchar med en udda bytelängd.
15894. Ogiltigt argument för SET ROWCOUNT. Det måste vara ett heltal som inte är noll och inte är negativt.
15895. Funktionen RoleManager har inte aktiverats.
15896. Tar bort den markerade anslutningssträngen.
15897. En av de serialiserade nycklarna är null.
15898. Loggen X har redan registrerats som en källa på datorn Y.
15899. Operandens datatyp %1 är ogiltig för operatorn %2.
15900. Menyalternativets markerade tillstånd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions