English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8801. Trädnodens tipsruta.
8802. Publikationen %1 stöder inte typen nosync eftersom den innehåller en tabell som inte innehåller en rowguidcol-kolumn.
8803. Kombinationen av argument för DateTime-konstruktorn ligger utanför det giltiga intervallet.
8804. Det går inte att köra %1 eftersom databasen är skrivskyddad.
8805. Argumentet path måste vara tomt om argumentet type är något annat än UserControl. Argumentet path får inte vara X.
8806. Begärd PackagePart hittades inte i målresursen.
8807. Det går inte att återställa trådtoken efter autentisering av en webbegäran.
8808. Hämtar eller anger mellanrummet mellan punkter, i relativa koordinater.
8809. Peer-To-Peer-publikationer stöder inte replikeringstidstämpelkolumner som är varbinary(8). Det är inte tillåtet att lägga till en artikel med alternativet eller lägga till/ändra en tabell så att den innehåller en tidstämpelkolumn eftersom varbinary(8) inte tillåts.
8810. Värden måste bindas till ett uttryck som inte är null innan ForEach-aktiviteten X kan användas.
8811. Attributet X måste vara ett positivt heltal.
8812. MSB3687: Det gick inte att parsa XAML-regeln. X
8813. Området X kan inte matchas med matchningsregeln MatchByLdap. För att matcha områden med MatchByLdap-regeln måste områdets schema vara ldap.
8814. Type Typnamn är inte unik. Det kan bero på att typerna bara skiljer sig åt vad gäller skiftläge, vilket inte är kompatibelt med det aktuella språkalternativet.
8815. Parametrarna som har angetts för %1 "%2" är ogiltiga.
8816. Anger att objektet visas i förklaringen.
8817. SQLBrowser-tjänsten kunde inte upprätta SQL-instans och anslutningsidentifiering.
8818. %1: Parametern %2 är inte giltig.
8819. Det format som ska användas på verben i popup-menyn.
8820. Det angivna värdet är inte giltigt i uppräkningen X.
8821. Värdet för egenskaperna Year, Month och Day måste vara 1 för den DateTime som angetts. Tiden får inte anges mera precist än hela millisekunder.
8822. Bildpunktsformatet stöds inte.
8823. HTTP 1.0-svarets Last-Modified-värde är äldre än cachepostens.
8824. Tog emot en begäran med omatchat eller saknat autentiseringsschema. AuthenticationSchemes:X, Authorization:Y.
8825. Xml-datatypen kan inte användas i distribuerade frågor. Fjärrobjektet %1 har xml-kolumn(er).
8826. Ett uttryck för XQuery-datahantering krävs i datatypmetoden för XML.
8827. Textens tröskelvärde får inte vara ett negativt tal.
8828. Värdet X för egenskapsvärdet för TargetTextContentKind för medlemmen Medlem av typen Typnamn för EntityPropertyMappingAttribute är inte giltigt.
8829. Funktionen stöds inte för fjärrdatorer.
8830. Du måste lägga till us_english-versionen av det här meddelandet innan du kan lägga till %1-versionen.
8831. Objektet skapade en null-kategori.
8832. %1Det går inte att ha mer än en grupp/sekvens/ett val/alla i en restriktion/ett tillägg.
8833. Ogiltigt kolumnordningstal i schematabell. Om ColumnOrdinals finns så får den inte ha dubbletter eller mellanrum.
8834. Det går inte att fylla mängden X eftersom ett undantag uppstod när metoden Clear anropades för typen Typnamn.
8835. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades utföra en åtgärd som kräver en instansägare, men ingen ägare är bunden till åtgärden.
8836. Den begärda prestandaräknaren är inte en anpassad räknare. Den måste initieras som skrivskyddad.
8837. Diagramrubrik.
8838. MaxPageStateFieldLength kan endast anges till -1[off] eller ett positivt värde.
8839. Det utökade attributet Attribut för medlemmen Medlem av typen Typnamn tillåts inte för aktuellt EntityPropertyMappingAttribute.
8840. Filvyn för anpassade räknare har slut på minne.
8841. Endast registrerade bokmärkesomfång kan användas för att skapa begränsade bokmärken.
8842. Text-, image- eller ntext-kolumnen var för stor för att skicka fjärrdatakällan till lagringsgränssnittet som används av providern.
8843. Det går inte att avinstallera distributören eftersom det finns aktiva databaser för publicering eller sammanslagen publicering.
8844. Hämtar eller anger bildtextlinjens fästpunkt.
8845. X stödlinjer för huvudskala
8846. Angivet underordnat objekt måste frånkopplas från aktuell överordnad Visual innan det kopplas till någon ny överordnad Visual.
8847. Rätoromanska (Schweiz)
8848. Antal tillämpningsdomäner: X
8849. %1Konstruktörer för beräknade kommentarer stöds inte.
8850. Objektet med ID X refererades till i en korrigering fast det inte finns.
8851. Det format som ska användas på knappen Föregående i steget Slutför.
8852. Använd den här egenskapen för att anpassa diagrammets meddelande om att data saknas.
8853. StylusPointDescription måste innehålla minst X, Y och NormalPressure, i den ordningen.
8854. Projektfilen innehåller ToolsVersion="X". Detta stöds inte i den här versionen av MSBuild. Projektet behandlas som om ToolsVersion="4.0".
8855. Filen är öppen för läsning. Stäng filen och öppna den igen innan du försöker göra detta.
8856. Datatypsmappningen för %1 finns redan.
8857. Syntax: sp_bindefault standardnamn, objektnamn [, endast_framtid]
8858. Set i värdet misslyckades.
8859. Det går inte att använda TABLESAMPLE-satsen med tabellfunktionen %1.
8860. Databasögonblicksbilden %1 uppvisar fel i en I/O-åtgärd och markerades som tveksam. Den måste släppas och återskapas.
8861. Ogiltig definition. Definitioner av grupper på toppnivån får inte ha modellgrupper som syskon
8862. Det gick inte att hämta den nyligen skapade referensen [%1] från referensarkivet.
8863. WorkflowServiceHost kräver att angiven serviceImplementation är Activity eller WorkflowService.
8864. Ta bort den markerade anpassade felsidan.
8865. avsluta konversation
8866. Flyttade omdirigering permanent
8867. Genereras innan e-postmeddelandet skickas.
8868. TrackRecord = WorkflowInstanceAbortedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
8869. Kolumnen msrepl_tran_version har fördefinierats och tillåter NULL-värden. Den här kolumnen kommer att släppas och återskapas så att den inte längre tillåter NULL-värden vid uppdatering av prenumeranter.
8870. Slut på videominne.
8871. Åtgärder för säkerhetskopiering eller filhantering (t.ex. ALTER DATABASE ADD FILE) för en databas måste utföras i serie. Kör programsatsen igen när den aktuella säkerhetskopieringen eller filhanteringsåtgärden är klar.
8872. Serverns named pipe-provider har slutat lyssna på [ %1 ] på grund av ett fel. Fel: %2, tillstånd: %3. Det görs ett försök att återupprätta lyssningen automatiskt.
8873. Hämtar eller anger möjliga rörelseriktningar för den överlappande SmartLabel.
8874. Det går inte att skapa en instans av X eftersom det är en abstrakt klass.
8875. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6. Testet (%7) misslyckades. Facket %8, offset 0x%9 är ogiltigt.
8876. DataField måste anges.
8877. Det gick inte att generera vyn för X.
8878. Räknar upp säkerhetspaket:
8879. -A mp
8880. Statistik kan bara skapas för kolumner.
8881. Typ av axlar som markören är kopplad till.
8882. Anger om en tabell ska renderas runt mallarna i FormView.
8883. BACKUP upptäckte ett fel i databasloggen. Felloggen innehåller mer information om detta.
8884. Anger om den associerade processen har avslutats.
8885. Platskartans konfigurationsfil (File Name) används redan av andra noder eller providrar.
8886. Uzbekiska (latinsk)
8887. Jämförelseoperatorn i filtret är inte giltigt.
8888. Hämtar eller anger anteckningens unika namn.
8889. Ett filaktiveringsfel har inträffat. Det fysiska filnamnet %1 kan vara felaktigt. Identifiera och korrigera alla fel och försök igen.
8890. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Kontrollera att begränsningar för källtabellen %1 tillåter värden som inte är tillåtna av kontrollbegränsningar definierade av partitionen %2 i måltabellen %3.
8891. Använt undantag
8892. Index för den primärnyckel som hör till %1.%2 är minst %3 byte. Den största tillåtna nyckellängden är %4 byte.
8893. Frågemeddelandeprenumerationen kunde inte få åtkomst till databasen med ID %1. Det gick inte att öppna Service Broker-dialogen för tjänstnamnet %2 för Service Broker-instansen %3.
8894. Ditt inloggningsförsök misslyckades. Försök igen.
8895. Medlemskapsvillkoret All kod är True för alla sammansättningar som är utvärderade mot villkoret. Sammansättningar som uppfyller detta villkor för medlemskap tilldelas de behörigheter som är associerade med den här kodgruppen.
8896. Arbetskatalogen X finns inte.
8897. InvokeMethod Metodnamn - metoden är inte statisk.
8898. Det gick inte att starta den distribuerade frågan med integrerad inloggning eftersom användaren är inloggad med SQL Server-autentisering. Ange användar-ID och lösenord för inloggning på fjärrservern i anslutningssträngen.
8899. Nätverkskortet som identifierades av X kan inte användas av UDP-transporten på grund av att det inte verkar vara anslutet till ett nätverk eller har en driftstatus som inte stöds. Aktuell driftstatus för det angivna kortet är Y.
8900. %1 misslyckades eftersom parametern %2 för metoden %3 av typen %4 används med attributet System.ParamArrayAttribute (som inte stöds).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions