English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5401. '%1' är ett ogiltigt money-värde.
5402. Cirkeldiagramobjekt - den radiella linjestorleken för etiketter måste vara mellan 0 och 3. Standardvärdet är 1.
5403. Ogiltig typkod i strömmen X.
5404. Tabellen %1 är inte en del i en aktiv initialiserad köad prenumeration. Kontrollera att de köade prenumerationerna är korrekt initialiserade.
5405. Den markör som har skapats är inte av den typ som begärdes.
5406. Massinläsningen misslyckades. Oväntat NULL-värde i datafilen för rad %1, kolumn %2. Målkolumnen (%3) har definierats som NOT NULL.
5407. Det går inte att ange egenskaperna connectionString och connectionStringName samtidigt.
5408. Värde för återanslående.
5409. Cachen är inte uppdaterad baserat på begärandemetoden = Metodnamn.
5410. X innehåller ingen offentlig Y-metod med namnet Z som matchar de parametertyper, generiska typargument eller generiska typbegränsningar som tillhandahålls InvokeMethod (Metodnamn).
5411. Den genererade sökvägen till alternativa ögonblicksbilder kan vara trunkerad. Ändra publikationens konfiguration så att en kortare sökväg används och försök igen.
5412. Det gick inte att skapa en normaliserare för X.
5413. Det gick inte att utföra proceduren på fjärrservern %1 eftersom SQL Server inte har konfigurerats för fjärråtkomst. Be systemadministratören att konfigurera om SQL Server för fjärråtkomst.
5414. %1Inga fler token förväntades i slutet av XQuery-uttrycket. %2 hittades.
5415. referens
5416. Ogiltigt uppräkningsvärde: X.
5417. Fjärrtjänsten har ändrats.
5418. Begränsningen används av replikeringen för identitetshantering och kan inte släppas direkt. Kör sp_changemergearticle @publication, @article, identityrangemanagementoption, none för att stänga av identitetshanteringen, vilket också kommer att göra att begränsningen släpps.
5419. Anger om menyn ska renderas med tabeller eller oordnade listor.
5420. AssemblyName får inte vara null.
5421. Tidszons-ID X hittades på den lokala datorn, men registerinformationen var skadad.
5422. Vyn %1 har en INSTEAD OF UPDATE-utlösare och kan inte utgöra målet för en UPDATE FROM-sats.
5423. HTTP-verbet X som används för att komma åt sökvägen Y är inte tillåten.
5424. Det gick inte att ändra artikeln eftersom det finns en befintlig prenumeration på artikeln.
5425. Åtgärden stöds inte i en RowChanging-händelse.
5426. Det går inte att flytta filen '%1' med hjälp av den här RESTORE-åtgärden.
5427. Parametern X kan inte hämtas med typen Typnamn eftersom den är av typen Typnamn.
5428. XQuery: En av de angivna sökvägarna i frågan är för djup. Det maximala tillåtna djupet är %1 nivåer.
5429. SmartLabel-egenskaper. Observera att datapunktetiketter också måste ha smarta etiketter aktiverade.
5430. Cursorfetch: Antalet deklarerade variabler i INTO-listan måste överensstämma med antalet i de markerade kolumnerna.
5431. använder en annan enhet än days för kvarhållningsperioden
5432. sp_dropwebtask kräver minst en definierad parameter av typen @outputfile eller @procname.
5433. Expandering av paketdata misslyckades.
5434. Den instruktionstext som visas när befintliga anslutningar i zonen visas.
5435. Numret som identifierar meddelandet för den här källan.
5436. Parametrarna members och data måste vara av samma längd.
5437. Ogiltigt uttryck: RouteUrlExpressionBuilder förväntar sig en sträng med formatet: RouteName=väg,Key1=Värde1,Key2=Värde2.
5438. Inlinefunktionen Function Name med samma parametrar finns redan. Kontrollera att funktionsöverlagringarna inte är tvetydiga.
5439. Visar en lista över anpassade felsidor (HTTP-statuskod och den omdirigerade felsidan) som definieras i den här nodens konfigurationsfil.
5440. Felaktig returtyp för aktiveringsanrop via Invoke: måste vara av typen IConstructionReturnMessage.
5441. E-postvärddatabasen som har angetts är ogiltig
5442. Stöd för automatiska identitetsintervall är användbara endast för publikationer som tillåter uppdatering i kö.
5443. Lagringspunktens namn kan inte vara NULL. Satsen har avbrutits.
5444. Den inledande ögonblicksbilden för anonym(a) publikation(er) har inaktiverats. Nya prenumerationer måste vänta på nästa schemalagda ögonblicksbild.
5445. En ContractTypeName kan inte ha ett tomt Name. Ett Name och om så önskas ett Namespace måste anges för ContractTypeName.
5446. (under normal)
5447. Ett fel uppstod när guiden skrev till X. Kontrollera att det finns tillräckligt mycket hårddiskutrymme och att filen inte används av ett annat tillämpningsprogram.
5448. Värdet för parametern måste vara mellan -90,0 och 90,0.
5449. Partitioneraren returnerade ett felaktigt antal partitioner.
5450. Det aktuella användarkontot startades med SETUSER eller SP_SETAPPROLE. Det är inte tillåtet att byta databas.
5451. Det gick inte att skapa kopplad eller okopplad referens för X.
5452. Ogiltigt alternativ för X - Y.
5453. Egenskapsändring
5454. Kontonamn: X
5455. Kagi-diagram - kan inte kombinera den här diagramtypen med andra diagram.
5456. Det gick inte att testa profilen. Sändning av Service Broker-meddelande är inte aktivt i databasen. Aktivera sändning av Service Broker-meddelande med hjälp av programsatsen ALTER DATABASE.
5457. Tabellfel: Det finns redan en FileStream-katalog för kolumn-ID %1 av objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, men den kolumnen finns inte i partitionen.
5458. Det är fel att använda ett avsnitt som är registrerat som allowDefinition=MachineToWebRoot utanför web.config-rotfilen.
5459. funktionsdefinition
5460. Oväntad post i BAML-ström. Ett försök görs att lägga till i X, som inte är en mängd eller som har en TypeConverter.
5461. Endast ursprungsplatspaket av URI stöds för media.
5462. Schematabellen innehåller inga kolumner.
5463. Det går bara att ta bort en aktivitet om den är i ett slutförandetillstånd (RanToCompletion, Faulted eller Canceled).
5464. Anpassningstillståndet har inte lästs in.
5465. En frågeplan kunde inte hittas eftersom optimeringen överskred antalet tillåtna åtgärder under sökning efter den plan som angetts i USE PLAN-tipset. Överväg först att ta bort USE PLAN-tipset. Överväg därefter vid behov att (1) uppdatera statistik, (2) använda andra tips, exempelvis join-tips, indextips eller OPTIMIZE FOR-tips, (3) skriva om frågan eller bryta ned den i två eller fler separata frågor.
5466. Ingen överlagring för metoden Metodnamn accepterar X-argument
5467. Ett fel inträffade under återställningen. Databasen avslutas (adress: %1).
5468. Det finns inte stöd för egenskapsnamnet.
5469. Målinstansen av Service Broker kan inte nås.
5470. Datakällan måste implementera IDataServiceUpdateProvider om den ska ha stöd för uppdateringar.
5471. Det gick inte att hämta programlåset som indikerar platsen längst fram i kön.
5472. DiscoveryServiceExtension kan inte bifogas till den angivna ServiceHostBase eftersom det redan är bifogat till en annan ServiceHostBase.
5473. Diagramområde X
5474. Utlöses innan en anslutning stängs.
5475. Målkatalogen är inte tom, och verkar inte innehålla ett tidigare kompilerat tillämpningsprogram. Ta bort katalogen manuellt, eller välj ett annat mål.
5476. Mängden virtuellt minne som krävs av koden och data i modulfilen.
5477. Det inträffade ett omatchat avslut för NoPersistHandle. Avslut kan endast anropas en gång per öppning.
5478. En egen resurs har redan definierats.
5479. Publikationsnamnet måste vara unikt. Det angivna publikationsnamnet %1 har redan använts.
5480. Program får inte förhindra att Ctrl+Break avbryter programprocessen.
5481. Typen Typnamn implementerar inte IXmlSerializable, vilket innebär att serialiseringen inte kan fortsätta.
5482. Partitionsfunktionen %1 använder %2 kolumner som inte stämmer med antalet partitionskolumner som används när tabellen eller indexet partitioneras.
5483. Det har angetts en ogiltig parameter. XML-schemasamlingar kan endast skapas från en stränglitteral eller från en variabel av typen sträng eller ej typbestämd XML.
5484. Den rubrik som visas när det inte finns anslutningar i den aktuella webbdelen.
5485. Det går inte att utföra begärd aktivitet eftersom fulltextminneshanteraren inte har initierats.
5486. Kan inte utföra SetData på ett fryst OLE-dataobjekt.
5487. Khmer (Kambodja)
5488. Förekomst: X
5489. Hittade felaktigt huvudfält X läst = Y, förväntat = Z.
5490. Spårningsloggarna är inte tillgängliga, minimal omgenerering inaktiveras.
5491. UseShellExecute-egenskapen måste ha angetts till False för processobjektet för att det ska kunna omdirigera IO-strömmar.
5492. MSB3692: Det gick inte att skapa XAML-aktiviteten. innehåller inte någon -definition.
5493. COLMETADATA måste finnas när bcp används.
5494. Ogiltig DataSourceCacheExpiry.
5495. Kontrollen av den indexerade vyn %1 misslyckades (objekt-ID %2) på grund av ett internt frågefel. Detta fel påverkar inte databasens integritet. Däremot kommer vyn inte att bearbetas vidare.
5496. Indataegenskapsparametern är ogiltig. En lista över tillåtna parametrar för sp_changemergepublication finns i SQL Server Books Online.
5497. Den angivna innehållsdispositionen är inte giltig.
5498. Kategoribehållaren innehåller egenskaper som är kopplade till specifika kategorier tillsammans med någon av tillhörande redigerare.
5499. PrintStack-begäran
5500. Ogiltigt försök att anropa X när dataströmmen är stängd.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions