English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7801. Huvudreflektionsfel: antal värdemedlemmar: X.
7802. %1-behörighet nekas i databasen '%2'.
7803. RANGE
7804. Argumentets typ måste vara Typnamn.
7805. Det går inte att lägga till typer via RegisterKnownType() för egna datatjänstprovidrar.
7806. Ett null-namn angavs i en namngiven samling (ordlista) av InstanceValues. Null är inte ett giltigt namn för ett InstanceValue.
7807. XO-diagram - ogiltigt format för attributet UpBrickColor.
7808. Utlöses innan FormView-vyns läge ändras.
7809. Ogiltigt försök att fortsätta åtgärden efter ett allvarligt fel.
7810. Iriska (Irland)
7811. Kunde inte läsa in markörfilen File Name.
7812. Fel i ersättningsmönster.
7813. Signaturen för lagrad procedur för aktivering %1 är ogiltig. Parametrarna är inte tillåtna.
7814. Elementet X får inte ha både ett select-attribut och innehåll som inte är tomt.
7815. Den text som innehåller riktlinjer om lösenord.
7816. Ingen process har associerats med det här objektet.
7817. Egenskapen AnchorDataPoint kan inte anges för anteckningen inuti gruppen.
7818. Den angivna lösenordslängden måste vara mellan 1 och 128 tecken.
7819. Refererar till metadata från den angivna sammansättningsfilen.
7820. Ogiltig innehållstyp.
7821. Transaktionen som har flödat in skilde sig från den omgivande transaktionen.
7822. ChangePassword kräver SQL Server 9.0 eller senare.
7823. De nödvändiga data som krävdes för att slutföra denna åtgärd var ännu inte tillgängliga för providern.
7824. Objekt med synliga kolumner med användardefinierade typer är inte tillåtna i distribuerade frågor. Använd en direktfråga för att komma åt fjärrobjektet '%1'.
7825. Musmarkörens Y-position.
7826. Kan inte lägga till FamilyMap eftersom egenskapen Target inte har angivits.
7827. Det aktuella värdet för egenskapen SelectionUnit för överordnat DataGrid förhindrar markering av rader.
7828. (?(X) )-referens till odefinierad grupp.
7829. Identifieraren X i egenskapen Egenskapsnamn för typen Typnamn är inte ett giltigt språkoberoende identifierarnamn. Kontrollera om CodeGenerator.IsValidLanguageIndependentIdentifier tillåter identifierarnamnet.
7830. Antalet privata underordnade för aktiviteten X har ändrats. Privat tillstånd för en aktivitet ska åtgärdas av definitionen och inte vara beroende av inställningar. Kontakta aktivitetsredigeraren och jämför dem mot riktlinjerna för aktivitetsredigering.
7831. Markörlinjefärg för egen etikett.
7832. TypedByRef tillåts inte här
7833. Matrisen är flerdimensionell eller så kan inte typparametern för uppsättningen omvandlas automatiskt till typen för målmatrisen.
7834. %1Värdet på ett attribut för namnområdesdeklaration måste vara en teckensträng. Det får inte innehålla uttryck.
7835. Axelegenskaper.
7836. MSB4175: Det gick inte att läsa in aktivitetsfabriken X från sammansättningen Sammansättningsnamn . Y
7837. Nyckelordet all är reserverat för replikerade lagrade procedurer.
7838. Kodgruppen beviljar ingen behörighet och utgör roten i kodgruppsträdet.
7839. Det gick inte att inaktivera säkerheten.
7840. Det går inte att matcha namnområdet namnområde.
7841. En feed med objekt som inte är buffrade (objekten är inte lagrade i en IList) kan inte klona sina objekt. Buffra objekten i denna feed genom att anropa Clone, eller ange parametern false till metoden Clone.
7842. Det gick inte att läsa på %1: %2
7843. Ritattribut för 3D-kantlinjeskalen.
7844. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig ELEMENT-deklarationssyntax
7845. Syntaxfel i parametrar eller argument
7846. Det angivna värdet är ingen giltig värdhuvudsträng.
7847. Zonen för sammansättningen som misslyckades var:
7848. IDENTITY_INSERT har redan värdet ON för tabellen %1.%2.%3. Det går inte att utföra en SET-åtgärd på tabellen %4.
7849. CMS (Cryptographic Message Standard) stöds inte på denna plattform.
7850. UPDATE är inte tillåten eftersom programsatsen uppdaterar vyn %1 som är del i en koppling och har en INSTEAD OF UPDATE-utlösare.
7851. Ogiltig kommentarssyntax.
7852. Egenskapen är skrivskyddad.
7853. Anger var sessionstillståndet ska lagras.
7854. Ogiltig asynkron signatur för Begin-metod Metodnamn i typen Typnamn. Din Begin-metod måste innehålla AsyncCallback och ett objekt som de två sista argumenten och returnera ett IAsyncResult.
7855. Med hänsyn till kardinaliteten för Association End Member Medlem bör den mappas till nyckelkolumner i tabellen X. Korrigera mappningen eller ändra multipliciteten för den här parten.
7856. Hämtar eller anger det fästpunktsformat som används i slutet av anteckningslinjen.
7857. Den angivna typen får inte vara en generisk typdefinition.
7858. Avlastningsservern måste anges om agenten för denna prenumeration ska avlastas för fjärrkörning.
7859. Ett skadat meddelande har mottagits. Datasegmentet för den privata variabeln är längre än meddelandet.
7860. XMLDATA stöder inte mappningen av typen för kolumnen %1 till en XDR-typ. Använd XMLSCHEMA istället för lägena AUTO och RAW.
7861. Datakällans typ är ogiltig. Den måste vara IListSource, IEnumerable eller IDataSource.
7862. Axelobjekt i diagramområde - staplade diagram måste ha samma antal datapunkter för alla serier.
7863. Det gick inte att initiera eftersom CounterName saknas.
7864. Det gick inte att använda partitionsgrupper eftersom kopplingsfiltret mellan följande artiklar innehåller en eller flera funktioner: "%1" och "%2".
7865. CAS-användning inaktiveras tillfälligt. Tryck på när du vill återställa inställningen.
7866. Det går inte att använda funktionen %1 i OUTPUT-satsen i en DML-programsats.
7867. Det går inte att konvertera till Int32Collection.
7868. Ett giltigt ServiceContainer måste anges
7869. Databasen saknas i argumenten.
7870. Får inte ha null som underordnad.
7871. Maximal mängd minne som kan växlas till den disk som processen har använt sedan den startades.
7872. Ett skadat meddelande har mottagits. Utfärdarnamnstorleken för målcertifikatet är %1, men den får inte vara större än %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
7873. Ingen lämplig bildhanteringskomponent hittades för denna åtgärd.
7874. Hur Set-satsen autogenereras för kommandot Update om detta inte anges av användaren.
7875. postPhaseAction misslyckades med ett undantag.
7876. Ogiltigt element X i tillämpningsprogrammets webbläsarfil, detta element kan endast användas på datornivå.
7877. Det gick inte att vidarebefordra det inkommande meddelandet. Systemdatabasen MSDB, som innehåller routningsinformationen, är inte tillgänglig.
7878. Filen %1 återställdes inte helt i samband med att en databas eller fil återställdes. Hela filen måste återställas innan säkerhetskopian kan användas.
7879. Anger om sidorutan visas.
7880. Publikationen %1 innehåller ingen artikel där hantering av automatiskt identitetsintervall används.
7881. Anger om data ska visas med aktiverad DataFormatString-formatering i redigeringsläge. Om värdet är true kan informationen behöva avformateras innan den uppdateras i datakällan.
7882. Kumulativ väntetid (ms) per sekund
7883. Referensen stöder inte synkrona åtgärder. Parametrarna för FileStream-konstruktorn kan behöva ändras för att ange att referensen har öppnats asynkront (dvs, den har öppnats explicit för överlappande I/O).
7884. Internt serverfel. Typen Typnamn innehåller inkonsekvent information om metadata och körningsmiljötyp.
7885. Beständiga aktiviteter kan inte ingå i icke beständiga block.
7886. Standardslutpunkten X kunde inte läsas in från slutpunktselementet eftersom attributet Kind inte är angivet. Slutpunktselementet måste vara av en typ som resulterar i en standardslutpunkt av typen X eller en typ som härleds från det.
7887. Axelobjekt - intervallet får inte vara noll.
7888. Frågan hänvisar inte till den fulltextindexerade tabellen eller indexerade vyn.
7889. Identifiera schemat genom att ange antingen %1 eller %2.
7890. Sökvägen för den katalog som ska övervakas.
7891. Ett fel uppstod under signeringen.
7892. Angiven Visual är inte något underordnat objekt för denna Visual.
7893. Återställ innehåll
7894. Ett WebBaseEvent-objekts eventDetailCode måste vara ett heltal som är större än eller lika med noll.
7895. %1-protokolltransporten kan inte lyssna på port %2 eftersom den används av en annan process.
7896. Det gick inte att bevilja behörighet till programmet. X
7897. Konfiguration med flera noder: Nod %1: CPU-mask: 0x%2 Aktiv CPU-mask: 0x%3. Datorns NUMA-konfiguration beskrivs i meddelandet. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
7898. Källa: X
7899. Okänd markering: X
7900. Microsoft SQL Server Additive Conflict Resolver

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions