English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13301. Slutför-knappens format.
13302. Sträng som används av WebPartManager för att kontrollera om användaren har behörighet att visa webbdelen.
13303. Kompileraren saknar den obligatoriska medlemmen Medlem.X
13304. Katalogtjänster
13305. Databasalternativen för en användare och endast dbo-användning kan inte användas samtidigt.
13306. Frågeprocessorn kunde inte skapa en frågeplan på grund av de tips som definierats i denna fråga. Kör frågan igen utan att ange några tips och utan att använda SET FORCEPLAN.
13307. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Partitionen %1 är inte giltig för tabellen %2.
13308. De enda matristyper som stöds av CopyTo i BitArrays är Boolean[], Int32[] och Byte[].
13309. Ogiltig syntax på rad X - Y.
13310. Det gick inte att läsa X-katalogen.
13311. Det gick inte att öppna index "%1" på tabell "%2" från OLE DB-providern "%3" för den länkade servern "%4". %5.
13312. Dynamisk SQL-generering för UpdateCommand stöds inte gentemot ett SelectCommand som inte har en kolumn med radversion.
13313. Fulltextåtgärden misslyckades eftersom databasen är skrivskyddad.
13314. %1 misslyckades på grund av att antalet parametrar inte matchar.
13315. Tabellfel: Sidan %1 är tom i objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6). Det är inte tillåtet på nivå %7 i B-trädet.
13316. Hämtar eller anger ett trattdiagrams format.
13317. Inloggningsflaggan som anger användarinstans kan inte användas när du ansluter till en användarinstans av SQL Server. Anslutningen stängs.%1
13318. Ägaren (%1) till detta jobb är antingen en ogiltig inloggning eller en ogiltig användare av databasen %2.
13319. Objektet Objektnamn hanteras av en proxy som inte har stöd för detektering av gränssnitt. Denna typ av fjärrobjekt stöds inte.
13320. Det går inte att ta bort händelsehanteraren eftersom det inte finns någon offentlig borttagningsmetod för händelsen.
13321. InstanceLifetime används inte av ReadOnly-räknare.
13322. SQLBrowser-tjänsten kunde inte bearbeta en klientbegäran.
13323. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server. Det går bara att skapa en användarinstans i SQL Server Express-versionen. Anslutningen stängs.%1
13324. DebugInfoGenerator som CreatePdbGenerator skapade kan bara användas med LambdaExpression.CompileToMethod.
13325. X är inte ett giltigt värde för parametern Y. Giltiga värden för parametern är true och false.
13326. Det går inte att lägga till, uppdatera eller ta bort ett jobb (eller dess steg eller scheman) som har sitt ursprung på en MSX-server.
13327. MSBUILD: fel MSB1004: Ange namnet på målet.
13328. Det format som används för alla kontroller i fältet.
13329. Referenssammansättningen Sammansättningsnamn är endast avsedd för metadata.
13330. Det går inte att använda en CONTINUE -programsats utanför en WHILE-programsats räckvidd.
13331. URL till den bild som ska användas som övre avgränsare på menyns statiska del.
13332. Det gick inte att bestämma prenumerantnamnet för körning av en distribuerad agent.
13333. Avsluta CreateServiceHost
13334. X-uppräkningsvärdet Y stöds inte av .Net Framework OleDb-dataprovidern.
13335. Bandinsättning begärs för enheten %1. Förväntad volym har familje-ID %2, sekvens %3.
13336. DBCC kan inte frigöra DLL %1. SQL Server kan inte köras utan denna DLL.
13337. Det gick inte att hitta användaren.
13338. Motstridiga låsningstips angivna.
13339. Reparera: Sidan %1 nästa och %2 föregående pekare har ställts in så att de matchar varandra i objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5, allokeringsenhets-ID %6 (typ %7).
13340. Typerna registrerades
13341. Tillägg måste ange ett namn som inte är tomt i sitt AddInAttribute. Tillägg: X i Y
13342. Det gick inte att hämta sekretessnyckeln från körningskontexten baserat på konfigurationen: X = Y
13343. En grupperingsfunktion kan bara anges när antingen CUBE eller ROLLUP har angetts i GROUP BY-villkoret.
13344. Gästanvändaren kan inte matchas mot ett inloggningsnamn.
13345. Tid för aktivitet
13346. &Omdirigerings-URL:
13347. Inloggningen %1 äger en eller flera databaser. Ändra ägaren till databaserna innan du släpper inloggningen.
13348. Mängden innehåller redan objektet.
13349. Transaktionen som är associerad med den aktuella anslutningen har slutförts men inte tagits bort. Transaktionen måste tas bort innan anslutningen kan användas för att köra SQL-satser.
13350. Det går inte att hitta det begärda bokmärket.
13351. En intern buffert har blivit full.
13352. Återställning som baseras på tidpunkt är inte möjlig såvida inte den primära filgruppen ingår i återställningssekvensen. Utelämna tidpunktssatsen eller återställ den primära filgruppen.
13353. Det går inte att aktivera DDL-replikering (parametern @replicate_ddl) för publikationen %1 eftersom publikationens kompatibilitetsnivå är lägre än 90RTM. För nya publikationer anger du parametern @publication_compatibility_level i sp_addmergepublication till 90RTM. För befintliga publikationer använder du sp_changemergepublication för att ange @publication_compatibility_level till 90RTM.
13354. symmetrisk nyckel
13355. Metoden %1 för typen %2 i sammansättningen %3 har markerats som mutator. Du kan inte använda mutatorer i den skrivskyddade delen av en fråga.
13356. Utlöses när det aktuella sidindexet för en DetailsView-vy håller på att ändras.
13357. Den angivna konstruktorn måste deklareras i den generiska typdefinitionen för den angivna typen.
13358. Följande interna fel har inträffat: Det går inte att hämta transaktionsalternativ från DTC.
13359. Det går inte att publicera databasen %1 eftersom den är markerad som publicerad på en annan server. Innan du försöker publicera den här databasen kör du sp_replicationdboption och anger värdet FALSE för publish och merge publish.
13360. MSB4204: X: Ogiltig TargetFrameworkMoniker Y. Z.
13361. Du kan inte ange ett nätverksnamn på servern %1 eftersom den inte är en länkad SQL Server.
13362. Datapunktnamn. Endast internt bruk.
13363. Visar extra felsökningsinformation som kan vara till hjälp vid felsökning under vissa villkor.
13364. '%1' måste vara en giltig Windows-inloggning med formatet: 'DATOR\Login' eller 'DOMÄN\Login'. Mer information finns i dokumentationen för '%2'.
13365. Det finns redan en falsk förgrening.
13366. Publikationen använder inte dynamisk filtrering.
13367. Internt fel i nyskapade sökvägssiffror.
13368. Ett underordnat objekt av Timeline i "XAML" måste även vara en Timeline eller en klass som baseras på Timeline.
13369. Kontrollpunktsfilen för omstart %1 är från en tidigare avbruten RESTORE-åtgärd och överensstämmer inte med det aktuella RESTORE-kommandot. Omstartskommandot måste ha samma syntax som det avbrutna kommandot, förutom RESTART-satsen. Du kan också ange den aktuella programsatsen utan RESTART.
13370. Trådspårning är inaktiverad.
13371. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Sorteringsomvandlingsuttrycket %3 är icke deterministiskt eftersom det är OS-beroende.
13372. UriTemplate X är ogiltig. Det sammansatta sökvägssegmentet Y för UriTemplate anger ett standardvärde för variabeln Z. Observera att UriTemplate inte stöder standardvärden för variabler i sammansatta segment. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
13373. Det gick inte att binda egenskapen X (anges av Y) när TreeView-kontrollen skulle bindas till data. Kontrollera bindningsfälten.
13374. All betrodd kod beviljas behörighet att ansluta till sin ursprungsplats.
13375. Undernycklarna i registret får inte vara längre än 255 tecken.
13376. Parametern %1 måste anges. Parametern får inte vara NULL.
13377. Avsluta SQL-kommandokörning: X
13378. Det angivna uttrycket innehåller flera referenser till parametern X som har olika resultattyper.
13379. Det största antalet tillåtna ersättningssträngar är 255.
13380. Funktionsanropet %1 är tvetydigt: Det finns både en användardefinierad funktion och ett metodanrop med det här namnet.
13381. Följande kommandon kompilerar tillämpningsprogrammet /MyApp på plats. Detta innebär att inga fler kompileringar krävs när HTTP-begäranden skickas till det:
13382. Det går inte att använda säkerhetskopian med RESTORE eftersom databasen är tveksam. Återställ en säkerhetskopia som lagar skadan.
13383. Rulla uppåt
13384. WriteStartElement måste anropas minst en gång innan WriteStartAttribute kan anropas.
13385. Meddelandet har släppts eftersom Service Broker-instansen FROM saknas. Meddelandets ursprung är %1.
13386. Indexerare för uppsättning med SubAxis. SubAxis namn eller index kan ges som parameter.
13387. Det går inte att hämta MemberInfo för ISerialized-objektet Objektnamn.
13388. Peer-To-Peer-utgivare stöds endast i företagsversioner av SQL Server. Den här instansen är %1.
13389. Värdet kan inte vara Double.NaN.
13390. Det gick inte att övervaka ändringar av X eftersom begränsningen för BIOS-kommandon i nätverket har uppnåtts. Mer information om detta fel finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 810886. Under Windows XP går det inte att köra värden på en UNC-resurs.
13391. X Kan inte ta bort (throw): nyckel = Y, fel = Z.
13392. Upphämtningskataloger måste anges med absoluta sökvägar.
13393. URL-adressen till den ikon som visas för länken Skapa användare.
13394. Resursuppslaget återgick till de slutgiltiga reservresurserna i en satellitsammansättning, men det gick inte att hitta eller läsa in satelliten. Installera om eller reparera programmet.
13395. XML-metoder är inte tillåtet i en GROUP BY-sats.
13396. Det går inte att använda ImportDefinition av typen Typnamn i den här kontexten. Endast importdefinitioner producerade av ReflectionModelServices.CreateImportDefinition stöds.
13397. Kulturen X är en neutral kultur. Det går inte att använda den för att formatera och parsa, och den kan därför inte anges som trådens aktuella kultur.
13398. Det gick inte att ta bort utgivaren %1, publikationsdatabasen %2 och publikationen %3 från listan över synkroniseringspartner.
13399. Det gick inte att deserialisera egenskapen Egenskapsnamn. Egenskapens serialiseringsinställning var X. Egenskapens typ är definierad som Y.
13400. Dialogen för frågeavisering för konversationsreferensen %1 avslutades på grund av följande fel: %2.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions