English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10001. Det går inte att ändra namn eftersom det nya namnets SID inte stämmer med det gamla SID.
10002. Den tidigare åtgärden pågår fortfarande.
10003. Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram som kommer från listan över ej tillförlitliga platser i Internet Explorer.
10004. Det går inte att lägga till en logisk postrelation eftersom sekundärnyckelbegränsningen %1 i tabellen %2 har markerats med NOT FOR REPLICATION.
10005. Internt fel: Serverns stackgräns har nåtts. Sök efter eventuella komplicerade kapslingar i frågan och försök att förenkla den.
10006. Det gick inte att öppna distributionsdatabasen %1 eftersom den är offline eller återställs. Det gick inte att uppgradera replikeringsinställningar och systemobjekt. Kontrollera att databasen är tillgänglig och kör sedan sp_vupgrade_replication igen.
10007. Endast ett skalärt uttryck kan anges som argument i RETURN-satsen.
10008. Kanalen med en identifierad slutpunkt med EndpointAddress=X och Via=Y kunde inte öppnas av DiscoveryClientChannel. Ett försök görs nu av DiscoveryClientChannel att använda nästa identifierade slutpunkt.
10009. Ogiltig typdefinition. Det går inte att definiera om fasta aspekter
10010. Datapunktetikett X
10011. Det gick inte att infoga i sysarticleupdates med sp_articlecolumn.
10012. Meddelandet har släppts eftersom användaren saknar åtkomstbehörighet till måldatabasen. Databas-ID: %1. Meddelandets ursprung: "%2".
10013. Det går inte att hitta någon matchande överlagring
10014. Det angivna värdet för SeekOrigin är inte giltigt.
10015. X kan endast anges en gång i en AppDomain.
10016. Det går inte att återinitiera artikeln %1 i prenumerationen %2:%3 till publikationen %4 (prenumeration med alternativet no sync).
10017. Maximalt en WaitForEvents- eller BeginWaitForEvents-åtgärd i taget kan bearbetas av InstanceHandle. Ett försök att påbörja en andra åtgärd gjordes. Anropa WaitForEvents eller BeginWaitForEvents först när föregående åtgärd har slutförts.
10018. Delsystem för analyskommandon
10019. Tabellfel: Sidan %1, objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6). Oväntad filtyp %7.
10020. Det är inte tillåtet att ange platsen för en substitutionskontroll.
10021. Direkta XML-data. Detta används endast om en fil inte angetts med egenskapen DataFile.
10022. En annan intervallspecificerare har redan lagts till i denna begäran.
10023. Verb som redigerar webbdelens anslutningar.
10024. MSB3028: X är en ogiltig gräns för nya försök. Värdet kan inte vara negativt.
10025. Tabellfel: Sidan %1. Oväntad sidtyp %2.
10026. Prioriteten som trådarna i processen körs i förhållande till.
10027. X är inte ett giltigt värde för Y.
10028. Det går inte att aktivera en sammanslagen publikation på denna server eftersom en UNC-sökväg inte används i arbetskatalogen i dess distributör.
10029. Det gick inte att skapa en markörplan för den angivna programsatsen eftersom funktionen textptr() användes i en LOB-kolumn från en av bastabellerna.
10030. %1-behörighet nekas för objekt '%2', databas '%3', schema '%4'.
10031. Stränginnehåll
10032. Sekundärnycklar kan endast genereras om målversionen är .NET Framework 4.0 eller senare.
10033. Duplicerade intervallgränsvärden är inte tillåtna i listan över gränsvärden för partitionsfunktionen. Gränsvärdet som läggs till förekommer redan vid ordningstalet %1 i listan över gränsvärden.
10034. Webbdelen är redan i anslutningsläge.
10035. Lokal tidszon hittades på den lokala datorn, men informationen var skadad.
10036. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller APPLY. Överväg att inte indexera vyn eller att ta bort APPLY.
10037. Det gick inte att lägga till artikeln %1, en indexerad vy som publicerats som indexed view logbased och en lagrad procedur i någon form av proc exec kan inte publiceras om den gemensamma bastabellen också publiceras.
10038. %1Den andra replace-operanden får bara innehålla noder, %2 hittades
10039. Det uppstod ett undantagsfel under matchning av PeerName.
10040. Mallen för statiska menyalternativ.
10041. MSB3325: Det går inte att importera nyckelfilen File Name. Nyckelfilen kan vara skrivskyddad. Du åtgärdar detta genom att försöka importera certifikatet igen eller installera det manuellt i CSP för starkt krypterat namn, med följande nyckelbehållarnamn: X
10042. Objekt som är kopplat till axelskalsegmentet.
10043. Uttrycksprefixet X är inte känt. Korrigera prefixet eller registrera det i avsnittet i konfigurationen.
10044. Markörparametrarna i en lagrad procedur måste deklareras med alternativen OUTPUT och VARYING, och de måste anges i ordningen CURSOR VARYING OUTPUT.
10045. En åtgärd försökte utföras med ett tjänstvärdtillägg som endast är tillåtet innan tjänstvärden har öppnats.
10046. F-kriterie:
10047. Servern kunde inte läsa in DCOM.
10048. Meddelandenumret %1 eller den angivna språkversionen finns inte.
10049. Värdet på parametern @backupdevicetype måste vara logical, disk eller tape.
10050. Ett 5XX-svar som kan ersättas av befintlig cachepost.
10051. Antalet argument som anges i uppsättningen X är Y men det förväntade antalet är Z.
10052. Objektet Objektnamn har tagits bort och går inte längre att använda.
10053. Identitetskontroll
10054. Navigera Journal
10055. Det gick att öppna anslutningen och logga in, men därefter uppstod ett fel när MARS skulle aktiveras för den aktuella anslutningen.
10056. Det går inte att innefatta kolumnen %1 i en lodrät partition eftersom den varken kan ha värdet null eller definieras med ett standardvärde.
10057. %1Positionen ska inte anges när en attribut/dokumentnod infogas, %2 hittades
10058. Typen Typnamn från sammansättningen Sammansättningsnamn stöds inte. Antingen har en konstruktor en ogiltig parameter för tilläggsmodellen eller också stöds inte sammansättningen för tillfället.
10059. MSB3689: Det gick inte att köra XAML-aktiviteten. Om aktivitetsparametern CommandLineTemplate inte anges måste attributet ToolName anges i aktivitetsparametern Rule eller ToolExe.
10060. Det gick inte att hitta TrackingProfile File Name för ActivityDefinitionId X. Antingen går det inte att hitta TrackingProfile i konfigurationsfilen eller så matchar inte ActivityDefinitionId.
10061. Ett internt fel i Service Broker har påträffats. Databasen kan vara skadad. Kör DBCC CHECKDB.
10062. X-värden kan inte databindas till strängobjektet.
10063. Diagramområdets namn.
10064. Värdet status måste vara no column names, include column names, string literals, parameters, DTS horizontal partitions eller no DTS horizontal partitions.
10065. HttpWebResponse-datumet är senare än det cachelagrade.
10066. Service Broker kunde inte uppgradera konversationens sessionsnycklar i databasen %1 till krypterat format (Fel: %2). Service Broker i databasen har inaktiverats. En huvudnyckel till databasen krävs för att Service Broker ska kunna aktiveras.
10067. URL-adress till den bild som visas för knappen Uppdatera.
10068. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Det mottagna SSPI-meddelandet har oväntad bekräftelsestatus. Tillstånd %1.
10069. Offset stöds inte när en FTP-begäran skickas via en HTTP-proxy.
10070. Mängden kan endast innehålla objekt av typen Typnamn.
10071. Den bakre buffertens enhet är inte giltig.
10072. Det gick inte att ta bort certifikatet med index X.
10073. Orsak: Tidsgränsen för inaktivitet överskreds.
10074. Serialiseringsfel.
10075. Det angivna projektet lästes inte in i mängden.
10076. Hjälpmeddelandet får inte vara tomt eller ha värdet null.
10077. Anslutningen till servern [%1] misslyckades.
10078. %1 är inte ett giltigt alternativ för parametern @delfile.
10079. Det går inte att avkoda byte-matrisen med DataProtectionSecurityStateEncoder. Kontrollera att en UserProfile har lästs in. Om det här är ett webbservergruppscenario ser du till att alla servrar körs som samma användare med roamingprofilerna eller tillhandahåller en anpassad SecurityStateEncoder.
10080. Du har inte behörighet att använda %1 i AS-instruktionen.
10081. Parametervärdet för @pre_creation_cmd måste vara none eller drop.
10082. Det går inte att ange BROKER_INSTANCE utan SERVICE_NAME för vägen %1.
10083. Utlöses innan användaren autentiseras.
10084. Det gick inte att skriva en kontrollpunktspost i databasen med ID %1 eftersom loggen saknar utrymme. Kontakta databasadministratören eller allokera mer utrymme för databasens loggfiler.
10085. Mängden av alla vyer.
10086. Anpassa den här sidan genom att ändra webbdelsinställningarna.
10087. Föregående sida
10088. Mängden CPU-tid som processen har använt.
10089. [Age1] Now - LastSynchronized = [Age1] Now - LastSynchronized = X, Last Synchronized: Y.
10090. Skalfönstrets kantlinjebredd.
10091. Kan inte parsa cachelagrad HTTP-statusrad: X.
10092. Fjärrprogramnamnet X hade redan angetts.
10093. En markörvariabel kan inte användas som en parameter för fjärrproceduranrop.
10094. SQL Web Assistant: @procname är inte korrekt.
10095. Stäng av mikrofonen
10096. Den bifogade egenskapens namn får inte vara tomt eller null.
10097. Ta bort det markerade nyckel/värde-paret för AppSetting.
10098. Attributet (%1) saknas för raden (%2) in sys.%3%4.
10099. Provider för Active Directory-medlemskap.
10100. Parametrar som argument till en SKIP-delinstruktion i en fråga, eller ett SkipExpression i ett kommandoträd, stöds inte i tidigare versioner av SQL Server än SQL Server 2005.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions