English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

10901. True om kontrollen ska visas efter att en användare har loggat in.
10902. Fönstret har redan registrerats för indata från pennan.
10903. Värdets typ stämmer inte med kolumnens typ
10904. WebClient har inte stöd för samtidiga I/O-åtgärder.
10905. Returnerade element får inte ha värdet null.
10906. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3. En rad borde ha varit i partitionsnummer %4, men hittades i partitionsnummer %5. Det kan finnas överflödiga eller ogiltiga nycklar för:
10907. Det går inte att definiera sekundärnyckelbegränsningen %1 med sammanhängande DELETE eller UPDATE i tabellen %2 eftersom INSTEAD OF DELETE eller UPDATE TRIGGER har definierats för tabellen.
10908. %1 misslyckades eftersom typen '%2' inte följer %3-specifikationen på grund av fältet '%4'.
10909. SQL Web Assistant: Specifikationen av parametern @blobfmt är ogiltig.
10910. Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) , sid-ID %6, rad-ID %7. Kolumnen %8 är en var-kolumn med ett NULL-värde och icke-noll datalängd.
10911. Uppdateringskommandots typ.
10912. Om datapunkterna ska justeras med X-axeletiketter måste alla punkter ha icke-tomma unika AxisLabels inuti en serie.
10913. Det finns inget värde med det namnet.
10914. Konfigurationsvärdet för Switch X är inte giltigt.
10915. Parametern Y måste vara null om parametervärdet X är Z och parametern Y kan inte vara null om parametervärdet X är något annat än Z. Kontrollera att parametervärdet X har angetts enligt parametervärdet Y.
10916. Det gick inte att hitta en LegendCellColumn med namnet X i uppsättningen.
10917. Anteckningens typnamn.
10918. Det gick inte att logga in på sessionstillståndsservern för användaren X.
10919. Om du vill använda den här anpassade databasen med sessionstillstånd i webbtillämpningen anger du det i konfigurationsfilen med attributen allowCustomSqlDatabase och sqlConnectionString i avsnittet \.
10920. En sammansättning tilldelades en ogiltig tilldelningsgrupp av körningsmiljövärden X. I en homogen tillämpningsdomän är de enda giltiga tilldelningsgrupperna FullTrust och tilldelningsgruppen i tillämpningsdomänens begränsade läge.
10921. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom @module_or_batch inte kan vara LOB när objekt har valts som @type.
10922. Det går inte att läsa från dataströmmen.
10923. Replikering: utgången prenumeration släpps
10924. Tog emot oväntat svar från servern
10925. Det går inte att ändra systemdatabasens namn %1.
10926. Datakällan X stöder endast filtrering om datakällans DataSourceMode är DataSet.
10927. Den begärda åtgärden är ogiltig för DynamicMethod.
10928. Det går inte längre att använda tipsen NOLOCK eller READUNCOMMITTED i FROM-satsen för en UPDATE- eller DELETE-programsats i måltabellen för programsatsen (%1). De här tipsen har ingen effekt på den här platsen. Microsoft rekommenderar att du tar bort de här tipsen från den här programsatsen. Stödet för de här tipsen på den här platsen kommer att tas bort i en framtida version av SQL Server.
10929. Händelsekoden X är inte giltig. Händelsekoder med ett lägre värde än Y är reserverade för ASP.NET.
10930. Egenskapen eller fältet '%1' för typen '%2' i sammansättningen '%3' är inte statisk
10931. X måste vara mindre än Y.
10932. StylusPointDescription stöder inte fler än 31 knappar.
10933. Du kan inte ändra artikelegenskaperna ins_cmd,upd_cmd eller del_cmd eftersom publikationen tillåter DTS eller uppdatering av prenumeranter.
10934. Delens namn motsvarar inte dess innehållstyp.
10935. Agenten avslutas. Mer information finns i jobbhistoriken i SQL Server-agenten för jobb %1.
10936. X är en typ som inte stöds av språket
10937. Det gjordes ett försök att omdirigera aktiveringen för typen Typnamn, X. Det är inte tillåtet eftersom en välkänd tjänsttyp redan har registrerats med den typen, eller eftersom den typ som har registrerats har en aktiverad tjänsttyp.
10938. Det gick inte att skapa sammanslagna utlösare i tabell %1.
10939. Transaktionsnamnet måste anges när det används med alternativet för märkning.
10940. Uppdateringen misslyckades på grund av att en oväntad entitet returnerades av datakällan.
10941. Argumentet top_n_by_rank (%1) måste vara större än noll.
10942. Det finns inget utrymme allokerat för objekt av den här typen.
10943. t kritiskt tvåsidigt:
10944. Åtgärden tillåts inte för ett inaktivt element.
10945. Om DTR (Data Terminal Ready) ska aktiveras under kommunikation.
10946. Det gick inte att hämta raduppsättnings-ID från loggposter som genererats av en åtgärd som bygger på en textmarkör.
10947. Användaren har inte tillräcklig behörighet för att justera en eller flera av de begärda databaserna.
10948. Bredd måste vara större än eller lika med DrawingAttributes.MinWidth och mindre än eller lika med DrawingAttribute.MaxWidth.
10949. Räknaren X finns inte.
10950. Elementen i AdjustmentRule-matrisen får inte innehålla sommartidsperioder som överlappar DateStart- eller DateEnd-egenskaperna på ett sätt som gör att det orsakar ogiltiga eller tvetydiga tidsperioder.
10951. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom typen '%1' som krävs inte finns eller inte är korrekt definierad i den uppdaterade sammansättningen.
10952. Hämtar eller anger linjestorleken för vågräta bildtexter. Attributet används endast om etiketter ritas utanför datapunkterna.
10953. Ett fel uppstod när en protokollhanterare stoppades på tillämpningsdomänen.
10954. Egenskapsnamnet X som har angetts i ETagAttribute i typen Typnamn är inte ett giltigt egenskapsnamn. Ange ett giltigt egenskapsnamn.
10955. MSB3263: Filen File Name ignoreras eftersom den inte kan läsas. Den här filen har antingen skickats till FullFrameworkAssemblyTables eller så hittades den i en sökning av mappen X i FullFrameworkFolders. Y
10956. Matrisens nedre gränser måste vara identiska.
10957. Detta är inte en giltig överordnad för objektet.
10958. Microsoft SQL Server Maximum Conflict Resolver
10959. '%1' är ett okänt %2.
10960. Massinläsning kunde inte genomföras. Den sorterade kolumnen %1 angavs mer än en gång. Dataflödet förväntas vara osorterat.
10961. Inträffar efter att ett nytt DataRow-objekt har instansierats.
10962. Datanycklar måste anges i GridView X innan de markerade datanycklarna kan hämtas. Använd egenskapen DataKeyNames för att ange datanycklar.
10963. En parallell åtgärd kan inte startas från en DAC-anslutning.
10964. Det finns registrerade asynkrona åtgärder som aldrig kördes under bearbetningen av sidan.
10965. Svarets Cache-Control = private+Headers, tar bort dessa huvuden.
10966. Det går inte att skapa en nyckel utan att ange en krypterare.
10967. Resultattypen Typnamn för bindaren X är inte kompatibel med resultattypen Typnamn som förväntas av anropsplatsen.
10968. %1Attributet %2 har deklarerats mer än en gång i %3
10969. Attributet Attribut är ogiltigt i konfigurationen för providern X. Attributet måste vara ett icke-negativt heltalsvärde.
10970. Statistisk analys - ogiltig ensidig parameter.
10971. Metodsignaturen får inte vara null.
10972. Huvudobjektet finns inte eller har inte rätt behörighet.
10973. Den aktiva WizardStep-kontrollen.
10974. Vyn eller funktionen %1 innehåller en hänvisning till sig själv. Vyer och funktioner kan inte hänvisa till sig själva direkt eller indirekt.
10975. Alternativet %1 står i konflikt med onlineåterställningen. Ta bort det motstridiga alternativet och kör kommandot igen.
10976. Den tillhandahållna aktiviteten ingick inte i arbetsflödesdefinitionen när dess metadata bearbetades. Den felaktiga aktiviteten med namnet X tillhandahölls av aktiviteten med namnet Y.
10977. Ett fel uppstod när spårningstoken infogades i loggen. Det gick inte att skicka spårningstoken.
10978. Det objekt som ska infogas är inte ett Legend-objekt.
10979. Det gick inte att skapa PAL-databasrollen för sammanslagningreplikering för publikationen %1.
10980. Ett oväntat fel inträffade när programlåset hämtades.
10981. Antal ControlState-byte (exklusive underordnade)
10982. De data som returnerades var större än 2Gb. Använd SequentialAccess (command behavior) för att hämta samtliga data.
10983. Det finns flera Egenskapsnamn-egenskaper på typen Typnamn som är kompatibla med argumenten som angetts.
10984. MaxLength ska vara större än MinLength.
10985. Denna metod kan bara anropas en gång.
10986. Satellitsammansättningen Y för reservkulturen X kunde inte hittas eller läsas in. Detta är vanligtvis ett installationsproblem. Installera om eller reparera programmet.
10987. Det elementnamn som anger vilken annons-URL som ska hämtas.
10988. Databasspegling är inte tillgängligt i den här versionen av denna SQL Server-instans. Du hittar mer information i Books Online om vilka funktioner som stöds i olika SQL Server-versioner.
10989. Det gick inte att hitta filen %1 som innehåller information om omstartspunkten. Kommandot RESTORE kommer att fortsätta från början, som om alternativet RESTART inte används.
10990. Ett bokmärke har skapats för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. BookmarkName: A, BookmarkScope: B.
10991. Elementet för filen Web.config har inget targetFramework-attribut. ASP.NET antar därför att webbtillämpningen riktar sig till version 3.5 eller tidigare av .NET Framework, men ASP.NET hittade inte filerna som installeras med version 3.5 eller tidigare av .NET Framework och som ska kompileras. Om du kompilerar den här webbtillämpningen för version 3.5 eller tidigare av .NET Framework ser du till att version 3.5 av .NET Framework är installerad. Om du kompilerar den här webbtillämpningen för version 4 eller senare av .NET Framework lägger du till attributet targetFramework i elementet i filen Web.config (till exempel ).
10992. Säkerhetsinställningarna för den här tjänsten kräver X-autentisering, men det har inte aktiverats för det IIS-program som är värd för tjänsten.
10993. Hämtar eller anger attribut för elementens mappningsområde.
10994. Ta bort stöd för sessionstillstånd för SQLServer-läget.
10995. XML-verifiering: XML-instansen måste vara ett dokument.
10996. Det gick inte att skapa artikeln i tabellen %1 eftersom den har fler än %2 kolumner.
10997. Det går inte att använda filen %1 eftersom den finns på en volym med sektorstorlek %2. SQL Server stöder en maximal sektorstorlek på 4 096 byte. Flytta filen till en volym med en kompatibel sektorstorlek.
10998. Det går inte att omvandla det underliggande exporterade värdet av typen Typnamn till typen Typnamn.
10999. Du måste släppa alla beräknade kolumner som beror på kolumnen %1 innan du släpper kolumnen från publikationen.
11000. Det gjordes ett försök att komma åt en medlem som saknas.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions