English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6801. Fel vid läsning av resurshanterarmeddelande från KTM (Kernel Transaction Manager): %1.
6802. Providern X måste returnera en giltig platskartenod.
6803. DateTimeStyles-värdet RoundtripKind kan inte användas med värdena AssumeLocal, AssumeUniversal eller AdjustToUniversal.
6804. Det går inte att hämta populationsstatus för tabellen eller den indexerade vyn %1.
6805. Värdet för varaktighetsargumentet i fördröjningsaktiviteten X är negativ.
6806. sista
6807. Det går inte att lägga till flera PKCS 9-attribut som anger signeringstillfälle.
6808. Funktionen %1 kräver %2 argument.
6809. Det går inte att använda begränsningen '%1' i resultattabellen för en strömmande användardefinierad funktion (kolumn '%2').
6810. Ogiltigt artikel-id har angetts för generering av procedurskript.
6811. Om du anger @upload_first = True måste publication_compatibility_level vara 80RTM eller högre. Använd sp_changemergepublication för att ange publication_compatibility_level = 80RTM eller högre om du vill använda den här funktionen.
6812. Den angivna tiden stöds inte i den här kalendern. Den ska vara mellan X (gregoriskt datum) och Y (gregoriskt datum).
6813. X-värde för seriens datapunkt
6814. Databasen %1 är inte ONLINE.
6815. Skapar katalogen X.
6816. En IDynamicMetaObjectProvider (X) har skapat en ogiltig DynamicMetaObject-instans.
6817. Utfyllnad för Javascript-återanrop angavs till X.
6818. Kvadratsumma inom grupper:
6819. SQL Trace kunde inte skicka händelsemeddelande. Serverns minne tog slut. Samma sändningsfel kanske inte rapporteras i framtiden.
6820. Massinläsning kan inte genomföras. Ogiltig kolumnlängd för kolumnnumret %1 i formatfilen %2.
6821. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 returnerade %3 för %4 under statistikinsamlingen.
6822. Objektet är ogiltigt. Utökade egenskaper tillåts inte på %1 eller också finns inte objektet.
6823. Användarkontrollen "X" har inte kompilerats och kan därför endast användas dynamiskt. Du kan framtvinga kompilering genom att ange compilationMode="Always" i direktivet @control.
6824. Antingen X-egenskapen eller Y-egenskapen krävs för Z i aktiviteten A .
6825. Det kombinerade värdet X för flaggattributet är ogiltigt. Följande flaggvärden tillåts: 0 (inget), 1 (proxy), 2 (NoServiceNameCheck), 4 (AllowDotlessSpn), 32 (ProxyCohosting). Kontrollera att du har angett utökat skydd med Windows-autentisering korrekt för IIS.
6826. Den text som visas om data som är bundna till fältet är null.
6827. Svarsformatet angavs till X i det automatiska formatvalet. Detta är standardvärdet för åtgärden, eftersom HTTP-klientens medietypinställning inte angetts eller kunnat hanteras.
6828. MSB3645: Det gick inte att hitta .NET Framework v3.5 Service Pack 1. .NET Framework v3.5 Service Pack 1 eller senare måste vara installerat om du vill göra X till mål.
6829. Tjänstkontraktet %1 finns inte.
6830. Det finns befintliga prenumerationer på den heterogena publikationen %1. För att lägga till nya artiklar måste du först släppa befintliga prenumerationer på publikationen.
6831. Varning! Fulltextindex i tabellen eller den indexerade vyn %1 i databasen %2 har ändrats efter att fulltextkatalogfilerna säkerhetskopierades. En fullständig ifyllning krävs för att fulltextindex ska vara konsekvent.
6832. Varning! Ändrar standardsorteringen för databasen %1, som används för replikering. Alla replikeringsdatabaser ska använda samma standardsortering.
6833. Det gick inte att visa information om en ändringsfråga pga säkerhetsinställningarna.
6834. Användardefinierade felmeddelanden måste ha en allvarlighetsgrad mellan 1 och 25.
6835. SQL Server kan inte använda den virtuella enhetskonfigurationen.
6836. En DataColumn av typen Typnamn stöder inte uttrycket.
6837. ServiceHostFactory starta skapande
6838. Hämtar eller anger percentilvärdet för en låda i ett låddiagram.
6839. Den metod som ska köras när Update() anropas.
6840. Den angivna initieringsvektorn (IV) matchar inte blockstorleken för den här algoritmen.
6841. TerminateListener() har anropats
6842. Referenstabellen (eller den interna kopian) saknar kolumn med identitetsheltal. Det feltoleranta indexet är antagligen skadat.
6843. En användarbegäran från sessionen med SPID %1 genererade ett allvarligt undantagsfel. SQL Server avslutar den här sessionen. Kontakta produktsupporttjänster och bifoga den dumpfil som skapats i loggkatalogen.
6844. RAS stöds: X
6845. Strängen för meddelandealternatividentifieraren innehåller %1 tecken. Den får högst innehålla %2 tecken.
6846. Hämtar eller anger etikettens textfärg.
6847. Statuskoden måste vara mellan 100 och 999.
6848. Flera uppgifter i sessionen använder samma fördröjda UDT-fetch-token samtidigt.
6849. Det går inte att släppa kolumnen som har definierats som uniqueidentifier rowguidcol eftersom den sammanslagna replikeringen behöver den.
6850. Egenskapen X för en kontroll av typen Typnamn kan inte användas via ett kontrollskal.
6851. Servern har utfört en åtgärd som inte följer protokollet
6852. Åtgärden kan inte slutföras eftersom en generering redan pågår.
6853. Filen %1 har släppts och kan inte återställas i onlinedatabasen.
6854. Den SQL Server-instans som du försökte ansluta till kräver kryptering, med den här datorn har inte stöd för det.
6855. Anger om en tom alternativ text ska genereras om den alternativa texten inte anges explicit.
6856. Det aktuella objektets Data-nyckel.
6857. Avslutande parentes > för direktiv X saknas i .svc-filen.
6858. Egna remsor och linjer.
6859. XML-verifiering: Det finns ingen deklaration för elementet %1. Adress: %2
6860. Överföring av Chunked-kodning stöds inte i HTTP/1.0-protokollet.
6861. Postcondition misslyckades.
6862. SQL Web Assistant: Internt fel. Det gick inte att skapa översättningsobjekt. Kontrollera att filen MLang.dll finns i systemkatalogen.
6863. Det går inte att ändra ett icke unikt index med indexalternativet ignore_dup_key. Index %1 är inte unikt.
6864. Längden ska vara större än eller lika med X, i stället för Y.
6865. Version X Y
6866. Hittade flera förekomster av ContentPlaceHolder X. ContentPlaceHolders kräver unika ID:n.
6867. Det går inte att lägga till, ta bort eller ändra filen %1 eftersom den är offline.
6868. Sorteringsfel. En defekt användardefinierad jämförelsefunktion föreligger eventuellt.
6869. Angiven RecoveryInformation är okänd för den här versionen av System.Transactions.
6870. Det gick inte att ställa in Oracle Xact-gruppaktiveringsflagga för utgivaren %1.
6871. Anger om verifieraren sätter tangentbordsfokus till kontrollen om värdet i den är ogiltigt.
6872. Anger HTTP-cookien som ska användas för autentisering.
6873. En svarsstatuskod är inte 304 eller 206.
6874. Det gick inte att hitta ögonblicksbildsagentens id för den angivna publikationen.
6875. Anslutning får endast ske från en True- eller False-förgrening.
6876. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom X inte kan parsas som en URI.
6877. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder UNPIVOT-operatorn. Överväg att inte indexera den här vyn.
6878. Det begärda dokumentet för OpenXML används i en annan tråd och kan inte användas.
6879. En händelse som inte har mappats levererades till tillämpningsprogrammet (X Y Z)
6880. Ogiltigt värde angavs för agentparametern SkipErrors.
6881. Ett Windows NT-fel har uppstått, %1
6882. En parameter som fångar in alla kan bara finnas som det sista segmentet i väg-URL:en.
6883. Mängden är skrivskyddad.
6884. Kommunikationen med den underliggande transaktionshanteraren misslyckades.
6885. Det angivna värdet är inte en giltig X.
6886. Det går inte att överföra ett objekt som ägs av ett överordnat objekt.
6887. Ogiltig fråga: CUBE och ROLLUP kan inte beräkna separata aggregeringar.
6888. Den oväntade åtgärden X utfördes som ett svar på händelsen OnCollectionChanged som utlöstes av DataServiceCollection.
6889. Tillgängliga schemaalternativ för en procedur, funktion, synonym eller aggregerad schemaartikel är: 0x00000001, 0x00000020, 0x00001000, 0x00002000, 0x00400000, 0x00400000, 0x02000000, 0x08000000, 0x10000000, 0x20000000, 0x40000000 och 0x80000000.
6890. Felaktig syntax nära %1. Om detta ska ingå i ett tabelltips krävs ett A WITH-nyckelord och en parentes nu. Du hittar mer information om korrekt syntax i SQL Server Books Online.
6891. Det enda extra nyckelord som kan användas i anslutningssträngen när en kontextanslutning begärs är nyckelordet Type System Version.
6892. Ett instans-ID har genererats för WorkflowApplication eftersom egenskapen Id lästes. Det går inte att använda WorkflowApplication för att läsa in en instans efter att ett ID har genererats.
6893. konverteringsspecifikation
6894. XO-diagram - det index som anges av attributet UsedYValueLow ligger utanför det giltiga intervallet.
6895. Det går inte att släppa en standardbegränsning med DROP DEFAULT-satsen. Använd ALTER TABLE för att släppa en standardbegränsning.
6896. Det går inte att begära låsning inom den angivna tidsgränsen för X. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
6897. Meddelandetypen med ID %1 refererar till ett ogiltigt XML-schemainsamlings-ID: %2.
6898. Parametervärdet kan inte vara mindre än X.
6899. Händelseloggen X på datorn Y finns inte.
6900. Varians för andra gruppen:

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions