English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

801. OLE-automatiseringsobjekt stöds inte i fiberläge.
802. När du anger sammansättningen Sammansättningsnamn måste du även ange typen.
803. %1 är en permanent %2-kategori och går inte att ta bort.
804. Windows-autentisering går inte att använda på servern.
805. Det format som ska användas på bockmarkeringar på den nedrullningsbara menyn.
806. Loggen kan inte byggas om eftersom den primära filen är skrivskyddad.
807. Det gick inte att hämta Framework-katalogplatsen.
808. CacheRequest.Pop anropades i en CacheRequest som inte var överst i ordningen för närvarande.
809. Det gick varken att hitta certifikatet i LocalMachine eller i CurrentUser.
810. Det går inte att konvertera objekt av typen Typnamn till objekt av typen Typnamn.
811. Det går inte att fråga efter filinformation om filen inte finns.
812. %1'%2' får inte användas med en tom operand
813. Ogiltig definition för elementet eller attributet %1. Värdebegränsningar för komponenter av typen QName stöds inte i den här versionen.
814. ServiceHost har startats: X.
815. Det angivna parameternamnet 'X' är inte giltigt.
816. Fel när X anropades.
817. URL till den bild som ska användas för knappen Sista sidan.
818. Anropstråden innehåller redan låset.
819. Nyckelbuffertstorleken stämmer inte överens med nyckelmodulstorleken.
820. Bilddata orsakade dataspill under bearbetning.
821. Argumentet collection har redan markerats som slutfört med avseende på tillagda poster.
822. Storleken på en enskild loggfil får inte vara större än 2 TB.
823. Ett fel inträffade när den loggade åtgärden i databasen %1 skulle ångras. Felet inträffade vid loggposten med ID %2. Oftast loggas det specifika felet först som ett fel i Loggboken. Återställ databasen eller filen från en komplett säkerhetskopia eller reparera databasen.
824. Det går inte att ändra StepType.
825. Det gick inte att starta nätverksbiblioteket på grund av ett internt fel i biblioteket. Kontrollera de felmeddelanden som kommer omedelbart för detta meddelande i felloggen.
826. Format som tillämpas på sidhuvudet.
827. En kommaavgränsad lista över datakällans nyckelfält.
828. WebProxy kunde inte parsa den detekterade platsen för ett proxyskript:"X" till en Uri.
829. Skadad .resources-fil. Ogiltig förskjutning (X) i dataavsnitt.
830. Parametern domainSid är inte en giltig SID för Windows-domän.
831. Begäran i SendReply (X) tillhör inte arbetsflödet.
832. Det går inte att använda förberäknade partitioner eftersom artiklarna %1 och %2 tillhör ett join-filter och minst en av dem har en begränsning med en definierad CASCADE-åtgärd.
833. Egen axeletikett.
834. Tabellfel: allokeringsenhets-ID %1, sida %2 innehåller ett felaktigt sid-ID i sidhuvudet. PageId i sidhuvudet = %3.
835. %1Syntaxfel nära %2, as, into, before eller after förväntas.
836. Den händelse som utlöses när meddelanden tas emot från datakällan.
837. Det går inte att förbereda programsats(er).
838. Högre index överskrider Int32.MaxValue på grund av en stor nedre gräns och/eller längd.
839. Objektet måste vara av typen Single.
840. Fel: X
841. Det går inte att lägga till en logisk postrelation eftersom artikeln %1 har publicerats i publikationen %2 som har en lägre kompatibilitetsnivå än 90. Ge publication_compatibility_level värdet 90RTM med hjälp av sp_changemergepublication.
842. Utlöses när användaren klickar på diagrambildens aktiva, klickbara område som definierats av PostBackValue.
843. X innehåller en parameter med namnet Y som inte har angetts.
844. "Den okända BAML-posten X hittades".
845. Varning! Parametrarna för säkerhet, gruppstorlek och schemaläggning har ersatts och bör inte användas längre. Mer information finns i dokumentationen sp_addsubscriber.
846. Metadata som lagrats på disken för beräknad kolumn %1 i tabellen %2 matchade inte kolumndefinitionen. Släpp denna beräknade kolumn och återskapa den för att undvika möjlig indexskada.
847. Underordnade aktiviteter kan inte schemaläggas när isoleringsblocket konfigureras. Vänta tills OnEntered BookmarkCallback anropas innan du schemalägger underordnade objekt.
848. Största antal anslutningar som tillåts i poolen.
849. SynchronizationContext har återställts till ursprungsvärdet X av DiscoveryClientChannel.
850. Det gick inte att leverera detta meddelande, eftersom tjänstkontraktet inte kunde hittas. Tjänstkontrakt: '%1'.
851. Systemdatabasen kan inte flyttas av RESTORE.
852. Utlöses när en rad skapas.
853. Hämtar eller anger alla seriers punktdjup. Mäts i procent (0-1000%).
854. Omedelbar uppdatering av prenumerationer: De XML-värden som infogades/uppdaterades av prenumeranten kommer att replikeras som NULL till utgivaren.
855. Det går inte att skapa standardvärden på kolumner med datatypen timestamp. Tabell %1, kolumn %2.
856.
857. UriTemplateTable stöder inte flera mallar med ekvivalenta sökvägar som mallen X, men som har olika frågesträngar där strängarna inte kan skiljas åt via literalvärden. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplateTable.
858. Namnet på en Microsoft Office Access-databasfil.
859. Parametern @importance kan inte har hantera värdet %1. E-postprioriteten måste vara LOW, NORMAL eller HIGH.
860. Börja lägga till sessionstillstånd.
861. Varje GROUP BY-uttryck måste innehålla minst en kolumnreferens.
862. En av animeringarna i tidslinjen är en X och kan inte användas för att animera en egenskap av typen Typnamn.
863. Det finns inte tillräckligt mycket utrymme på målet för att kopiera informationen.
864. Primitive-egenskaper
865. Förklaringskolumnens minsta bredd (i procent av förklaringens teckenstorlek). Använd värdet -1 för automatisk beräkning.
866. OID-värdet var inte giltigt.
867. Databasen %1 publiceras inte för transaktionsreplikering eller ögonblicksbildsreplikering.
868. Globala medlemmar måste vara statiska.
869. Det går inte att ändra proceduren %1 så att den är beroende av en indexerad vy som är publicerad som indexed view logbased eller en bastabell, eftersom den indexerade vyn är beroende av denna tabell.
870. Loggen har återställts. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), första LSN: %4, sista LSN: %5, antal dumpningsenheter: %6, enhetsinformation: (%7). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
871. Det finns ett ogiltigt tecken i huvudets namn.
872. SQL Type har redan lästs in med data.
873. Alla händelseaccessorer måste vara metoder.
874. Ogiltig konfiguration: X=Y. Värdet X kan inte vara större än Z.
875. Anger om steget kan användas mer än en gång.
876. Det angivna LINQ-uttrycket av typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck.
877. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom Duration-elementet X inte kan parsas som xs:duration.
878. Hämtar eller anger ritformatet för cirkel- och ringdiagram.
879. Basdataströmmen kan inte läsas.
880. Providern X som anges som defaultProvider finns inte i providermängden.
881. Formatspecifikationen. X ersätts med den inloggade användarens användarnamn.
882. Det är felaktigt att ta bort standardutgivaren %1, publikationsdatabasen %2 och publikationen %3 från listan över synkroniseringspartner.
883. flyttalsvärde
884. Körningen försöker redan genomföra ett anrop av RequireTransactionContext.
885. Heterogena frågor kräver att alternativen ANSI_NULLS och ANSI_WARNINGS ställs in för anslutningen. Detta säkerställer konsekvent frågesemantik. Aktivera alternativen och skicka frågan på nytt.
886. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den anropade BindAcquiredLock, BindReclaimedLock, BeginBindReclaimedLock eller CreateBindReclaimedLockException vid en ogiltig tidpunkt. Dessa metoder kan bara anropas under bearbetning av ett kommando som kan kräva ett lås på en instans. Växla till en giltig beständig provider, eller åsidosätt InstancePersistenceCommand-implementeringen för att returnera värdet True från AutomaticallyAcquiringLock.
887. Den angivna id:t för XML-schemasamling är inte giltigt: %1
888. Den genererade sökvägen till prenumerationens konfigurationsskript kan vara trunkerad. Ändra distributörens konfiguration så att en kortare sökväg används för utgivaren och försök igen.
889. Kodblock stöds inte i den här filen.
890. Det går inte att läsa in systemets sammansatta teckensnitt. Platsen hittades inte.
891. URI-prefixet är okänt.
892. Uppdateringsåtgärder stöds inte för $links-slutpunkter som refererar till samlingsegenskaper.
893. Raden %1 i formatfilen %2: hänvisar till obefintligt element-ID %3.
894. Konverteringen misslyckades när en teckensträng skulle konverteras till uniqueidentifier.
895. Namnet på den här räknaren.
896. MetaData-åtgärden misslyckades.
897. MaxNodeCount kan endast tilldelas ett värde som är större än noll.
898. Den lagrade proceduren %1 kunde inte komma åt en registernyckel.
899. Den text som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
900. Det går inte att klippa ut eller kopiera aktiviteter som inte kan återges i designern.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions