English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13401. En ny begäran kan inte starta eftersom den ska åtföljas av en giltig transaktionsbeskrivning.
13402. identifierare
13403. Det går inte att använda standardmängden Y för X utan egenskapstaggar om en filtrerad version av samma mängd används.
13404. Det gick inte att hitta versionen.
13405. Parametern @dts_package_password kan inte vara icke-null om parametern @dts_package_name inte anges.
13406. En eller flera FOR UPDATE-kolumner har justerats till den första instansen av sin tabell i frågan.
13407. Det gick inte att släppa den angivna komponenten '%1', eftersom den används av komponenten:'%2'
13408. Det gick inte att hitta det kvalificerade gamla namnet på objekttypen %1.
13409. X stödlinjer för delskala
13410. Massinläsning kan inte genomföras på grund av fel vid skrivning till filen %1. Operativsystemfel, felkod %2.
13411. Fjärrkopian av databasen %1 är inte relaterad till den lokala kopian av databasen.
13412. Krypto-providerkontexten har inte initierats.
13413. Det går inte att ange partitionsnummer i programsatsen ALTER INDEX tillsammans med nyckelordet ALL för att återskapa partitioner av tabellen %1, när tabellen saknar vanliga index.
13414. Servern %1 är inte en MSX. Det går inte att registrera en MSX i en annan MSX.
13415. Kontrollera att det finns en ljudfil på den angivna platsen.
13416. X Y måste vara i redigeringsläge för att poster ska kunna uppdateras.
13417. Det gjordes ett försök att utföra en åtgärd som saknades behörighet för.
13418. Profilgruppen X har inte definierats.
13419. Det gick inte att hitta servern %1 i sysservers. Kör sp_addlinkedserver för att lägga till servrar i sysservers.
13420. Aktiviteten med åtgärdsnamnet X har en CorrelatesWith-referens som inte har initierats.
13421. Datalängden måste vara en multipel av 16 byte.
13422. Minst en flagga måste anges.
13423. Distributören är inte installerad.
13424. Den användardefinierade operatormetoden Metodnamn för operatorn X måste returnera samma typ som dess parameter eller en härledd typ.
13425. Den dekrypterade sessionsnyckeln har fel storlek.
13426. UID (användar-ID): %1.
13427. Definierar efter hur många tecken i förklaringstexten som en radbrytning får infogas. Stäng av radbrytningen genom att använda värdet noll.
13428. Oväntad VarEnum X.
13429. Förklaringscellens bild- eller seriesymbolstorlek (i procent av förklaringens teckenstorlek). CellType måste vara SeriesSymbol för att den här egenskapen ska användas.
13430. Processen har avslutats, så den begärda informationen är inte tillgänglig.
13431. Det går inte att lägga till en logisk postrelation eftersom sekundärnyckelbegränsningen %1 i tabellen %2 inte är aktiv.
13432. Storleken som är kopplad till en utökad egenskap kan inte vara över 7 500 byte.
13433. Kodgruppen beviljar all kod fullständigt förtroende och utgör roten i kodgruppsträdet.
13434. Databasens namn får inte vara tomt, och får inte endast innehålla blanksteg.
13435. Tillämpa regel för alla användare.
13436. Det går inte att använda SAVE TRANSACTION i en distribuerad transaktion.
13437. Oväntat värde. Innehåll som kan skjutas upp måste tillhandahållas som System.Stream eller System.Byte[].
13438. Ogiltigt ROWS-värde eller REPEATABLE-dirigering i TABLESAMPLE-satsen för tabellen %1. Värdet eller dirigeringen måste vara ett heltal.
13439. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Handskakningsverifieringen misslyckades. Tillstånd %1.
13440. Vyn %1 kan inte uppdateras eftersom den antingen skapades med WITH CHECK OPTION eller spänner över en vy som skapades med WITH CHECK OPTION och måltabellen hänvisas flera gånger i den resulterande frågan.
13441. Minst ett elementindex måste anges, till exempel 2,6,9-15,22.
13442. Ogiltig attributdefinition för attributet '%1', attributtyper måste vara av enkel typ
13443. Datakällan X kunde inte skapa en databasanslutning. Kontrollera datakällans anslutningsinställningar.
13444. SQL-biblioteket för nätverksgränssnitt kunde inte läsa in ett SPN-relaterat bibliotek. Fel: %1.
13445. Den uppdateringsbara lagrade prenumerantproceduren %1 finns inte i sysobjects.
13446. Okänd formelmodul X.
13447. %1: Det gick inte att flytta heap-sidan %2:%3 eftersom uttrycket för att skapa en beräknad kolumn misslyckades.
13448. Det gick inte att parsa värdet.
13449. Tilldela behörighetsgruppen individuella behörigheter
13450. MSB4211: Egenskapen Egenskapsnamn anges till ett värde för första gången, men det har redan förbrukats vid X.
13451. Den text som visas som en beskrivning.
13452. Datakällan X stöder endast en vy med namnet Y. Du kan också låta vynamnet vara tomt (kallas också datamedlem) för att välja standardvyn.
13453. Ogiltig bas.
13454. Det yttre elementnamnet måste anges.
13455. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Det skickades med för många parametrar i den här RPC-begäran. Maxantalet är %1.
13456. Varning! Den indexerade vyn %1.%2 kan vara skadad, eftersom den innehåller en icke-deterministisk konvertering från sträng till datum. Kör DBCC CHECKTABLE för att kontrollera vyn. Överväg att använda en explicit CONVERT med deterministiskt datumformat, till exempel 121. Indexerade vyer med referenser till icke-deterministiska uttryck kan inte skapas i kompatibilitetsläget 90. Mer information finns i Creating Indexes Views i SQL Server Books Online.
13457. Den text som visas för okända fel.
13458. Ett oväntat fel uppstod vid skickande
13459. Det gick inte att leverera detta meddelande eftersom tjänstkontraktnamnet i meddelandet inte matchar namnet i slutpunkten för konversationen. Tjänstkontraktnamn för meddelande: '%1', tjänstkontraktnamn för konversationsslutpunkt: '%2'.
13460. Det överordnade kod-ID:t %1 ingår inte i den öppna koden. För FOR XML EXPLICIT måste överordnad kod öppnas först. Kontrollera sorteringen i resultatuppsättningen.
13461. Det går inte att öppna FILESTREAM-filens containerkatalog %1. NT-statuskoden 0x%2 har returnerats från operativsystemet.
13462. Begäran om huvudbehörighet misslyckades.
13463. Det går inte att ändra parametern %1 samtidigt som det finns prenumerationer på publikationen.
13464. metodgrupp
13465. Schemamappningen för egenskapen Egenskapsnamn får inte vara tom.
13466. Försök att initialisera OLE DB-biblioteket misslyckades. Kontrollera att rätt versioner av DLL-filerna för OLE DB finns på den här datorn.
13467. Försöket att bibehålla den indexerade vyn %1 misslyckades eftersom den innehåller ett uttryck med aggregeringsresultat. Överväg att släppa det grupperade indexet för vyn.
13468. Kontrolluttrycket avbröts. Databasen innehåller uppskjutna transaktioner.
13469. Borttagning stöds inte av ObjectDataSource X om en DeleteMethod inte har angetts.
13470. Argumentet av typen Typnamn har inget namn. Namnegenskapen ska anges för objekt i den här uppsättningen.
13471. Ogiltigt %1-värde för den lagrade proceduren %2.
13472. BobMgr::GetBuf: Skrivning av den sorterade bufferten slutfördes inte efter %1 sekunder.
13473. Startar körning av en körningsarbetsuppgift för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
13474. Strängen identifierades inte som en giltig DateTime-sträng.
13475. Kolumn, parameter eller variabel #%1: Det går inte att specificera en kolumnbredd för datatypen %2.
13476. Konverteringen från char-datatyp till datetime-datatyp resulterade i ett datetime-värde som ligger utanför tillåtet intervall.
13477. TypeName har angetts för parametern X. TypeName får endast anges för Structured-parametrar.
13478. Det får inte finnas fler än en resursbidning för attributet "Attribut". Kontrollera att egenskapen inte är implicit bunden, till exempel Attribut="$resources:key".
13479. Ett oväntat fel inträffade. Program bör inte försöka hantera detta fel. För diagnostiksyften associeras det här engelska meddelandet med felet: X.
13480. Buffertstorleken är inte tillräcklig.
13481. Användaren eller rollen %1 finns inte i den här databasen.
13482. Den begärda åtgärden är inte tillgänglig i kontextanslutningen.
13483. Ogiltigt eller oväntat meddelande för databasspegling %1 av typen %2 togs emot från servern %3, databas %4.
13484. Det går bara att lägga till nyckelegenskaper i instanser av ResourceType med en ResourceTypeKind som är lika med EntityType.
13485. Konversationsslutpunkten med ID %1 och is_initiator: %2 hänvisar till den ogiltiga konversationsreferensen %3.
13486. Medlemsåtkomstuttrycket X.Y utvärderades till Z.
13487. X-meddelandetexten är en RSS 2.0-syndikeringsfeed. Mer information finns på http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html.
13488. Hämtar eller anger det nollbaserade indexet för det låga Y-värdet i ett XO-diagram.
13489. MSB3170: X-objektet kunde inte hitta något av de beroende objekten Y.
13490. Möjliga värden på egenskapen Egenskapsnamn är X eller Y.
13491. %1Värdet på %2-fasetten ligger utanför det tillåtna intervallet
13492. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" innehåller flera tabeller som matchar namnet "%3".
13493. Åtgärden med namnet X måste vara aktiverad att använda tillståndet ReceiveContext ManualAcknowledgement när BufferedReceiveServiceBehavior används.
13494. Det går inte att blockera ett anrop på denna socket om det finns ett pågående asynkront anrop.
13495. Sant om textrutan med användarnamn ska visas
13496. Microsoft SQL Server-tjänsten (mssqlserver%1%2) avslutas. Systemadministratören måste starta denna tjänst.
13497. SELECT INTO misslyckades eftersom den användardefinierade typen "%1" inte finns i måldatabasen.
13498. CREATE DEFAULT och DROP DEFAULT kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda CREATE DEFAULT och DROP DEFAULT i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som de här satserna används i. Använd i stället standarddefinitioner. Dessa skapar du med hjälp av nyckelordet DEFAULT för ALTER TABLE eller CREATE TABLE.
13499. Formatet på zonens sidfot.
13500. Den text som visas i valideringssammanfattningen om svaret är tom.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions