English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

3101. När ett kommando körs måste parametrarna uteslutande vara databasparametrar eller värden.
3102. Tidsgränsen nåddes vid försök att öppna en SQL-anslutning. Åtgärden slutfördes inte inom den angivna tidsgränsen X. Den tid som tilldelats till den här åtgärden kan ha varit en del av en längre tidsgräns.
3103. Trädets initiala nodmängd.
3104. Det går inte att ange databasnamnet i anslutningssträngen.
3105. Ej deklarerad överordnad kod med id %1 används i en FOR XML EXPLICIT-fråga.
3106. Försöker hitta ett matchande certifikat i certifikatlagret.
3107. Textraden var tidigare borttagen.
3108. Det går endast att använda SetData för att ange värdet för ett visst namn en gång.
3109. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansen X redan är fullständig.
3110. Kommandot att ändra databasen misslyckades eftersom SQL Server startades med en eller flera odokumenterade spårningsflaggor som förhindrar aktivering/inaktivering av databasen för versionshantering.
3111. Information: Den automatiska spårningen av textändringar har inaktiverats för tabellen eller den indexerade vyn %1 (tabell eller indexerad vy med ID %2, databas-ID %3) på grund av att det uppstod ett allvarligt fel vid sökningen.
3112. Mängduttryck är inte tillåtna i RECEIVE-listan.
3113. X Y är inte en giltig identifierare.
3114. XPath DataBinding: X måste implementera IXPathNavigable.
3115. Det gick inte att lägga till utgivaren %1, publikationsdatabasen %2 och publikationen %3 i listan över synkroniseringspartner.
3116. %1 påträffade %2 tilldelningsfel och %3 konsekvensfel i tabellen %4 (objekt-ID %5).
3117. Ändringarna påverkar alla användare. Använd det här alternativet om du är hemanvändare eller administratör.
3118. Det går inte att använda ImportDefinition av typen Typnamn i den här kontexten. Endast importdefinitioner producerade av ReflectionModelServices.CreateImportDefinition som baseras på medlemmar stöds. Använd ReflectionModelServices.IsImportingParameter för att bestämma om en given importdefinition baseras på en medlem eller en parameter.
3119. Åtgärden misslyckades eftersom sessionen inte är en enkel tråd.
3120. Varning! En inkonsekvens gällande möjligt NULL-värde för en kolumn upptäcktes i metadata för indexet %1 (index_id = %2) för objekt-ID %3 i databasen %4. Indexet kan vara skadat. Kontrollera konsekvensen genom att köra DBCC CHECKTABLE.
3121. DiscoveryClientElement kan inte initieras från ett DiscoveryClientBindingElement eftersom denna åtgärd inte stöds.
3122. systemtabell
3123. Okänt attribut: Attribut. Observera att attributnamn är skiftlägeskänsliga.
3124. Den associerade partitionsfunktionen %1 genererar fler partitioner än antal filgrupper i schemat %2.
3125. Fjärrfunktionen returnerade värdet varchar(max), nvarchar(max) eller varbinary(max) som inte stöds.
3126. Det finns inga jobb på den här servern som har sitt ursprung på servern %1.
3127. Det går inte att läsa resurser som är beroende av serialisering.
3128. Ogiltig pseudokolumn "%1".
3129. Egenskapsvärdet X kan inte vara NaN.
3130. Det uppstod ett fel när webbdelen skulle importeras
3131. Indatanamnet %1 saknar matchande användartabell eller indexerad vy i den aktuella databasen.
3132. Ny markörposition.
3133. En ogiltig programlåsägare skickades till %1.
3134. Meddelandet kunde inte skickas eftersom meddelandetypen %1 är märkt SENT BY INTITIATOR i kontraktet, men tjänsten är en måltjänst.
3135. Detta kodgenererings-API kan inte anropas när generatorn används för att generera något annat.
3136. Reparera: Sidan %1 har deallokerats från objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6).
3137. Provideranslutningspunkten XY använder inte samma anslutningsgränssnitt som transformatorn.
3138. För att en publikation ska kunna aktiveras för Internet får inte egenskapen ftp_address ha värdet null.
3139. Slutpunkten med namn=X och ServiceContract Kontraktnamn har ingen bindning. Ange en bindning för denna slutpunkt.
3140. Det gick inte att associera en port med I/O-slutförandemekanism
3141. InstanceStore kunde inte initieras.
3142. Borttagningslängden %1 ligger inte inom intervallet för tillgängliga text-, ntext- eller image-data.
3143. Namnet får inte innehålla fler än 260 tecken.
3144. Hämtar eller anger anteckningsobjektets X-förskjutning i relation till ankaret.
3145. Det gick inte att konvertera värdet X.
3146. Angivet datum är ogiltigt.
3147. Denna åtgärd kan inte utföras efter att metoden Listen har anropats.
3148. Argumentet som tillhandahålls för delegatindata med namnet X hade en ogiltig typ. Delegatindata är av typen Typnamn och argumentet är av typen Typnamn. Argumenttypen måste vara tvingande i förhållande till typen av delegatindata.
3149. ActiveViewIndex anges till X. Värdet får inte vara mindre än -1.
3150. Parametern X är inte en giltig nyckelparameter.
3151. Kommandot KILL kan inte användas inom användartransaktioner.
3152. %1Härledning från anyType efter tillägg stöds inte i den här versionen.
3153. Kolumnens minimala bredd får inte vara mindre än -1.
3154. %1Endast typnamn som följs av frågetecken (?) stöds i målet för instans av.
3155. Instansen X finns redan med livslängden Process. Det går inte att återskapa eller återanvända den förrän den har tagits bort eller förrän processen som använder den har avslutats.
3156. Det första elementet i listan över lediga kluster måste vara lika med noll.
3157. Loggnamnet: X är ogiltigt för att skapa kundlogg.
3158. Tillämpa regeln för alla verb.
3159. Det går inte att konvertera metodgruppen X till typen Typnamn som inte är en delegattyp. Tänkte du anropa metoden?
3160. Händelseargument kan inte vara null.
3161. Det IAsyncResult-gränssnitt som returnerades från metoden Begin är null.
3162. Kodgruppen beviljar fullständigt förtroende till kod som har signerats med det starkt krypterade namnet från Microsoft.
3163. MSB4190: Referensen till de inbyggda metadata Z vid position Y tillåts inte i det här villkoret (X).
3164. Anger om flera resultatuppsättningar kan returneras och läsas från en anslutning.
3165. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Det gick inte att skicka ett handskakningsmeddelande på grund av att anslutningen stängdes av motparten. Tillstånd %1.
3166. AVSLUTA KONVERSATIONEN MED FEL
3167. Det elementnamn som anger vilken alternativ text som ska hämtas.
3168. Filen %1 är felaktig och går inte att återställa till onlinedatabasen.
3169. Det gick inte att hitta prenumerantens allokeringspost för identitetsområde i MSmerge_identity_range table.
3170. Använd endast prioriteter som är större än eller lika med 0 och mindre än 100.
3171. %1Resultatet vid tillämpningen av axeln parent på dokumentnoden är statiskt empty
3172. Åtgärden misslyckades. Indexposten med längden %1 byte för indexet %2 överskrider den maximala längden på %3 byte.
3173. Ogiltig specifikation av säkerhetskopiespegling. Alla speglingar måste ha samma antal medlemmar.
3174. Det gick inte att matcha typen Typnamn i sammansättningen Sammansättningsnamn .
3175. Det går inte att släppa databasen %1 med RESTORE DATABASE. Släpp databasen och ange satsen RESTORE DATABASE på nytt.
3176. Ogiltigt värde i TABLESAMPLE- eller REPEATABLE-satsen.
3177. CustomChannelBindings hanteras inte. Ta bort CustomChannelBinding från ExtendedProtectionPolicy".
3178. Instansen måste pausas för att åtgärden ska kunna utföras.
3179. Det gick inte att starta I/O-åtgärd för begäran %1. Kontakta teknisk support.
3180. Det går inte att ändra egenskapen EnableCdn efter händelsen PreRender.
3181. Ogiltiga serialiserade DateTime-data. Antalet skalenheter (ticks) måste vara mellan DateTime.MinValue.Ticks och DateTime.MaxValue.Ticks.
3182. Loggöverföring \endash steg i varningsjobb.
3183. Uppgraderingen via sammanslagningsreplikering av SQL Server 2005-metadata och utlösare hos prenumeranten misslyckades.
3184. Rullningslistens storlek måste vara mellan 5 och 20 bildpunkter.
3185. Matrisen får inte vara tom eller null.
3186. Det gick inte att läsa kategoriindexet: X.
3187. RESTORE upptäckte ett fel på sidan (%1:%2) i databasen "%3" vid läsningen från säkerhetskopian.
3188. Kan inte anropa EndInit utan ett matchande BeginInit-anrop.
3189. BACKUP %1 upptäckte ett fel på sidan (%2:%3) i filen %4.
3190. (normal)
3191. Cache LastModified=X, ContentLength= Y.
3192. Sammansättningar kan bara skriva ut från en begränsad Skriv ut-dialogruta. Sammansättningar kan förhandsgranska med den valda skrivaren eller standardskrivaren.
3193. Tidsgränsen måste representera ett värde från och med -1 till och med Int32.MaxValue.
3194. Påträffade oväntat lokalt elementnamn X för ett objekt i samlingen. 'Y' är det enda giltiga lokala namnet för objekt i en samling.
3195. Tabellfel: Tabellen %1 (ID %2). Dataraden saknar överensstämmande indexrad i indexet %3 (ID %4). Följande nycklar för indexradsmatchningen kan saknas eller vara ogiltiga:
3196. CommandArgument X med CommandName Y är inte ett giltigt heltal för ActiveViewIndex.
3197. elem var inget behörighetselement.
3198. Talet får inte vara negativt och det måste vara mindre än eller lika med Int32.MaxValue eller -1.
3199. SQL Web Assistant: Det gick inte att hitta den befintliga utlösaren. Detta kan bero på kryptering.
3200. Ordlista, ta bort

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions