English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13701. SQL Web Assistant: Ett ODS-fel inträffade. Det gick inte att skicka webbuppgiftsparametrar.
13702. Namnet på den statiska substitutionsmetoden.
13703. Det går inte att skapa en Void-instans.
13704. Det gjordes ett försök att komma åt ett element av en typ som inte är kompatibel med matrisen.
13705. innehåller en eller flera artiklar som endast innehåller ett schema
13706. Det gick inte att skapa indexet. Objektet '%1' skapades med följande SET-alternativ inaktiverade: '%2'.
13707. Detta felmeddelande kan innehålla känslig information eftersom ASP.NET har konfigurerats för att visa fullständiga felmeddelanden med <customErrors mode="Off"/>. I skarpa tillämpningsprogram bör <customErrors mode="On"/> or <customErrors mode="RemoteOnly"/> användas.
13708. MODIFY FILE påträffade operativsystemfel %1 vid försök att expandera den fysiska filen.
13709. E-postadressen används redan.
13710. Varning! Det gick inte att skicka en uppsättning data till MSFTESQL-tjänsten vid fulltextifyllning av tabellen eller den indexerade vyn %1 (tabell eller indexerad vy med ID %2, katalog-ID %3, databas-ID %4). Fel: %5.
13711. Instansargument: det går inte att konvertera från X till Y
13712. Det går inte att konvertera null till X eftersom den är av en värdetyp som inte kan ha värdet null
13713. Inloggningen har redan ett konto under ett annat användarnamn.
13714. "%1" är ett okänt alternativ för tabelltips. Om det är avsett som en parameter till en tabellvärd funktion ska du kontrollera att kompatibilitetsläget för databasen är 90.
13715. Relationen som läggs till står i konflikt med en befintlig relation. Överväg att ta bort den tidigare relationen och anropa ObjectContext.DetectChanges.
13716. Ett giltigt högt surrogattecken är mellan 0xd800 och 0xdbff.
13717. Yttre koppling är inte tillåten i den rekursiva delen av ett rekursivt vanligt tabelluttryck %1.
13718. Ogiltigt format för den serialiserbara innehållssträngen. Egenskapsnamnet har inte angetts.
13719. Referensen har inte initierats. Referenser måste skapas och initieras av körningen och är endast giltiga inom omfånget som de deklareras i.
13720. Publikationsegenskapen %1 kan inte vara NULL.
13721. Det begärda säkerhetsprotokollet stöds inte.
13722. Det gick inte att skapa fönstertråden för systemhändelser.
13723. Det går inte att använda alternativet MUST_CHANGE när CHECK_EXPIRATION har värdet OFF.
13724. Korrigerar tillämpningsprogrammet om det är skadad
13725. Inga aktiva anslutningar
13726. Det går inte att ha aktiverade utlösare för måltabellen %1 i DML-programsatsen om programsatsen innehåller en OUTPUT-sats utan INTO-sats.
13727. Ett meddelande om identifieringsbegäran med messageId=X ignorerades eftersom det hade en ogiltig ReplyTo-adress.
13728. Det går inte att använda TABLESAMPLE-satsen i en vydefinition eller i en definition av en inlinetabellfunktion.
13729. Värdena för den här uppslagslistan saknas.
13730. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom det inte är det första meddelandet i konversationen.
13731. Kontroller som läggs till i en ViewCollection måste vara av typen View.
13732. Matrisen var inte en endimensionell matris.
13733. Ogiltigt värde på %1 i %2. Publikationen är inte aktiverad för %3 uppdateringsbara prenumerationer.
13734. Textformateringsmotorn kan inte formatera brytpunkter på grund av ett fel: X.
13735. Ogiltigt värde för argumentet X. Värdet måste vara större än eller lika med 0.
13736. Det går inte att utföra säkerhetskopiering eller återställning i en transaktion.
13737. Varning! Under uppgraderingen inaktiverades fulltextindex för tabellen %1 på grund av att minst en fulltextnyckelkolumn, fulltextkolumn eller typkolumn är en icke-deterministisk eller inexakt och ej beständig beräknad kolumn.
13738. Det går inte att hitta partitionsnumret %1 för index %2, tabell %3.
13739. Händelsen X kan endast visas till vänster om += eller -=
13740. Det går inte att skapa standardvärden på kolumner med IDENTITY-attribut. Tabell %1, kolumn %2.
13741. Verb som återställer en webbdel.
13742. Det gick inte att ange lösenordsport och lösenordsmetod.
13743. Den angivna X-egenskapen hittades inte.
13744. Det gick inte att hitta Oracle-prenumeranten %1. Det går inte att kontrollera loopbackstöd.
13745. Variabelnamnet X kan inte anges som serie eftersom det inte representerar en giltig identifierare.
13746. Denna standard finns inte. ID = %1, databas-ID = %2.
13747. Förklaringscellens bildstorlek i procent av förklaringens teckenstorlek. Om egenskapen är Size.Empty används den ursprungliga storleken (i bildpunkter).
13748. EntitySet X.Y skiljer sig endast från en befintlig EntitySet vad gäller skiftläge, och är inte kompatibel med det aktuella språkalternativet.
13749. Åtgärden är inte tillåten för IsolatedStorageFileStream.
13750. Databasen har återställts: Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), första LSN: %4, sista LSN: %5, antal dumpningsenheter: %6, enhetsinformation: (%7). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
13751. Egenskapen X i klassen Y måste vara mindre än eller lika med Z.
13752. X kan inte anropas om DbDataRecord-objektet är skrivskyddat.
13753. Det angivna RegistryView-värdet är ogiltigt.
13754. Det går inte att ändra en kolumn av typen XML, UDT eller MAX eftersom tabellen är publicerad och artikeln %1 stöder schemaalternativet att mappa till en baskolumntyp.
13755. %1Kommentaren som börjar på rad %2 har inget slut
13756. Ogiltig konfiguration: X=Y. Värdet X måste vara ett 32-bitars heltal som inte är negativt.
13757. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Lobdata för tabellen %1 finns i den skrivskyddade filgruppen %2.
13758. URL till den bild som ska användas för knappen Nästa sida.
13759. Hämtar eller anger anteckningens högra position.
13760. Det gick inte att hitta startadressen.
13761. Konversationsreferensen %1 hänvisar till ett ogiltigt konversations-ID %2, initiator: %3.
13762. Det uppstod ett minnesallokeringsfel när anslutningen skulle upprättas. Minska minnesbelastningen eller installera mer minne. Anslutningen har stängts.%1
13763. Det gick inte att parsa en konstruktors signatur för typen Typnamn. Det uppstod ett X: Y
13764. MSB3261: FrameworkDirectory-metadata måste anges för alla objekt som skickas till parametern FullFrameworkAssemblyTables. Metadata har inte angetts för objektet X.
13765. Det går inte att bestämma domänen i ett sammansättnings- eller programarkiv.
13766. Fjärrcertifikatet verifierades inte av användaren.
13767. Måste vara >= 0 och < 4 GB.
13768. heltalsvärde
13769. Serverns TCP-provider har återupprättat lyssningen på porten [ %1 ].
13770. Texten X är inte en korrekt Y.
13771. Anger om fältet ska innehålla knappen Ta bort.
13772. Elementrepresentation förväntas vid linje (X, Y).
13773. Ett skadat meddelande har mottagits. Det högsta meddelandenumret måste vara större än det godkända meddelandenumret. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
13774. Nyckeln %1 är inte öppen. Öppna nyckeln innan du använder den.
13775. %1 misslyckades på grund av att parameterantalet för FillRow-metoden bör vara en parameter mer än i SQL-deklarationen för tabellen med CLR-funktionen.
13776. Nyckelstorleken accepteras inte för det här nyckelobjektet.
13777. Det gick inte att skapa vy eller funktion eftersom det inte angavs något kolumnnamn för kolumnen %1.
13778. Artikeln %1 i publikationen %2 får inte använda @partition_options 2 eller 3 (icke överlappande partitioner) eftersom den har flera kopplingsfilter.
13779. Det angivna namnet (%1) är inte en användare, roll eller inloggning med alias.
13780. Den tabellkolumn eller det XML-attributnamn som ska användas för menyalternativets ImageUrl-egenskap vid databindning.
13781. sekund
13782. Namnet får varken vara null eller tomt.
13783. Använder angivet LCID för meddelanden och standardteckentabellen.
13784. Typen Typnamn får inte initieras med textinnehåll eftersom den saknar TypeConverter.
13785. Endast ägaren av DTS-paketet %1 eller en medlem i sysadmin-rollen kan skapa nya versioner av paketet.
13786. Formelfel - det finns inte tillräckligt många datapunkter för Period.
13787. Visar en lista över auktoriseringsregler som definierats i den här nodens konfigurationsfil.
13788. Namnet på den initiala katalogen eller databasen i datakällan.
13789. Händelsekod: X
13790. Modulfilnamnet X måste ha ett filtillägg.
13791. Det gick inte att utföra gruppbaserad borttagning av artikeln %1 (som bara kan hämtas).
13792. Markören innehåller inte den tabell som ändras eller så kan tabellen inte uppdateras via markören.
13793. Det går inte att konvertera ett icke grupperat index till ett grupperat index online med alternativet DROP_EXISTING.
13794. Statistisk analys - ogiltigt antal frihetsgrader.
13795. Diagramgrafik 3D - okänt markeringsformat angavs.
13796. Parametern X kan inte vara null såvida inte Y är en absolut URI.
13797. Det varningsmeddelande som visas när känsliga anpassningsdata kan exporteras.
13798. Intervall som inte är byteintervall är inte implementerade.
13799. Allokeringsutrymmet %1 har tilldelats %2 och minst ett annat objekt.
13800. Utdataskrivaren för kodgenerering och den angivna skrivaren matchar inte och kan därför inte användas. Detta orsakas vanligen av felaktig implementering av en CodeGenerator-härledd klass.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions