English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

601. %1 kommer inte att ingå i framtida versioner av SQL Server. Undvik att använda den här funktionen i nya utvecklingsarbeten, och se till att ändra de program som funktionen används i.
602. Ti&llåt tomma lösenord för alla providers
603. Aktuell MS DTC-transaktion (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) måste allokeras av fjärrklienten.
604. Okänd namngiven parameter till AddInAttribute-konstruktorn: X, tillägg Y i Z
605. Uppgradering av databasen %1 misslyckades eftersom index %2 för objekt-ID %3 har samma namn som ett annat index i samma tabell.
606. Det går inte att importera en global metod eller ett globalt fält från en annan modul.
607. EndpointDiscoveryMetadata-versionen kan inte vara lägre än noll.
608. Fulltextkatalogen %1 är i oanvändbart skick. Släpp och återskapa denna fulltextkatalog.
609. Det går inte att lägga till egenskapen. Egenskapen %1 finns redan för %2.
610. Tillhandahållet värde måste måste kunna tilldelas till den tillhandahållna typen.
611. Type måste vara RuntimeType.
612. Identifieraren X är inte giltig.
613. Värdet är större än det maximala värdet.
614. Formatet på bockmarkeringarna i verbmenyn.
615. Det gick inte att skapa en kolumnaccessor för OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
616. Diagramtyp
617. Publikationen %1 finns redan.
618. Indexerare för uppsättning med förklaringsceller. Förklaringscellens namn eller ett heltalsindex kan ges som parameter.
619. Det gick inte att auktorisera formulär för begäran
620. Det går inte att köra kod i en dynamisk sammansättning utan körningsåtkomst.
621. Det går inte att skriva till en negativ indexposition. Det gick inte att uppdatera det feltoleranta indexet. Indexet är antagligen skadat.
622. Standardvärdet har bundits till datatyp.
623. Det går inte att använda SetSaveStream för entiteten med typen Typnamn som en mediepostegenskap har definierats för.
624. Partitioneraren returnerade en null-partition.
625. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig DOCTYPE-deklarationssyntax
626. Microsoft SQL Server DATETIME (Later Wins) Conflict Resolver
627. %1 %2 ligger utanför tillåtet intervall för numerisk representation (maximal precision är 38).
628. Läsningen av ett syndikeringsobjekt påbörjades.
629. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras som mål för en bulkåtgärd.
630. Isolering av ögonblicksbilder eller ögonblicksbilder allokerade för läsning är inte tillgängliga i databasen %1 eftersom SQL Server startades med en eller flera odokumenterade spårningsflaggor som gör att versionshanteringen inte kan aktiveras. Transaktioner som startas med isolering av ögonblicksbilder kommer att misslyckas, och frågor som körs under en ögonblicksbild allokerad för läsning kommer att återställas till låsbaserad allokering för läsning.
631. Det gick inte att läsa in skriptet X eftersom det är beroende av skriptet Y.
632. Peer-to-peer-topologier kräver identiska publikationsnamn på varje utgivare. Distributionsagenten för publikationen [%1].[%2].[%3] försöker synkronisera artiklar som finns i publikationen [%4].[%5].[%6].
633. Resursnyckeln X är ogiltig. Den måste innehålla ett giltigt klassnamn och en nyckel. Till exempel: $resources:'klassnamn','nyckel'
634. Additionen eller subtraktionen resulterar i ett DateTime-värdet som inte kan representeras.
635. %1Härledning från anySimpleType med begränsning tillåts inte
636. Det får inte att hoppa till den icke-lokala etiketten X med ett värde. Endast hopp till etiketter som har definierats i externa block kan skicka värden.
637. Uppsättningsklass för punkter i anteckningens bana, används endast i designläge.
638. Det går inte att ändra Content-Type-huvudet från dess standardvärde för denna begäran.
639. Kapaciteten och förskjutningen för UnmanagedMemoryAccessor skulle omsluta den övre delen av adressutrymmet.
640. Det gick inte att starta proceduren %1 vid start av servern.
641. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, ett namnområde som inte är standard har tom URI
642. Ändra den här sidan
643. Filen %1 är komprimerad men finns inte i en skrivskyddad databas eller filgrupp. Filen måste expanderas.
644. Infogningen misslyckades. En konflikt uppstod med en check-begränsning för identitetsintervall i databasen %1, replikerad tabell %2%3%4%5. Om identitetskolumnen hanteras automatiskt av replikering ska du uppdatera intervallet på följande sätt: För utgivaren ska sp_adjustpublisheridentityrange köras; för prenumeranten ska distributionsagenten eller sammanslagningsagenten köras.
645. Hämtar eller anger formen på ett polärt diagrams diagramområde.
646. Syntaxfel: Förväntade ',' eller 'FROM' efter kolumnalias eller '*'.
647. Det angivna användarnamnet har redan ett alias.
648. Utlöses efter att ett TreeNode-objekt har expanderats.
649. ThreeLineBreak-diagram - ogiltigt format för attributet NumberOfLinesInBreak.
650. Ett skadat meddelande har mottagits. Värdet för meddelande-ID får inte vara NULL.
651. Utlöses när en händelse genereras i GridView.
652. SqlType-fel.
653. Meddelandeversionen på det utgående meddelandet (X) matchar inte standardmeddelandeversionen för den lokala transportkanalen. Den lokala transportkanalen stöder endast MessageVersion.Soap12WSAddressing10.
654. Typen Typnamn är inte registrerad för aktivering.
655. AppDomain laddas ur. AppDomain.FriendlyName X, ProcessName Y, ProcessId Z.
656. Det går inte att inaktivera det primära nyckelindexet %1 i tabellen %2 eftersom tabellen har publicerats för replikering.
657. Kromtillstånd
658. SmartLabel-formategenskaper.
659. Hantera rollprovidrar...
660. Det går inte att lösa sorteringskonflikten för åtgärden %1.
661. Det uppstod ett problem i OPENXML vid identifiering av prefixet för metaproperty-namnområdet. Du kan eventuellt ta bort parametern för namnområdet från motsvarande programsats för sp_xml_preparedocument.
662. Filnamnet får inte innehålla en sökvägsspecifikation.
663. Indatamängden kan inte innehålla null-objekt.
664. Alla nödvändiga förutsättningar för att rensa sammanslagna metadata har uppfyllts. Kör sp_mergecompletecleanup när du vill initiera slutfasen i rensningen av sammanslagna metadata.
665. Krypteringens (ssl/tls) handskakning misslyckades
666. InstanceId=X, SequenceId=Y, MessageNumber=Z
667. En navigeringsegenskap med namnet X deklareras inte av typen Typnamn från mål-MetadataWorkspace.
668. Datauppsättningen på enheten '%1' är ingen SQL Server-säkerhetskopia.
669. Raden togs bort.
670. Parametrarna för timme, minut och sekund beskriver en DateTime som inte kan representeras.
671. Processen kan inte komma åt porten X eftersom den används av en annan process.
672. Värde saknas för alternativet %1 i meddelandealternatividentifieraren.
673. Profilen har inte definierats.
674. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansen har låsts upp. Detta fel indikerar att kopian av instansen i minnet har blivit inaktuell och bör kasseras, tillsammans med InstanceHandle.
675. Datatypen för ersättningsparametern %1 stämmer inte med den förväntade typen för formatspecifikationen.
676. Det går inte att ändra alternativet %1 för databasen %2.
677. Det krävs ett användarnamn för SQL Server-säkerhet.
678. Det objekt som ska infogas är inte ett MapArea-objekt.
679. simulerat fel (endast DEBUG)
680. URL till den bild som visas för knappen Nästa i första steget.
681. En oändlig loop verkar ha resulterat från korsberoende vyer.
682. Avgränsare som används i parametrar med flera värden.
683. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den använder OPENROWSET, OPENQUERY eller OPENDATASOURCE. Överväg att inte indexera vyn eller att ta bort OPENQUERY, OPENROWSET och OPENDATASOURCE.
684. Stödet för dedicerad administratörsanslutning startade inte eftersom det inte är tillgängligt i den här versionen av SQL Server. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
685. Okänt serialiseringsformat har angetts.
686. Handskakningen misslyckades, se ursprungligt undantag.
687. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 inte har samma sortering i tabellerna %2 och %3.
688. En undantagslista skapas för TargetFramework-profilen.
689. %1Attributet %2 kan inte ha ett negativt värde
690. När index skapas används %1 kB minne (vilket anges i det avancerade sp_configure-alternativet för minsta minnesmängd per fråga) i stället för %2 kB (vilket anges i alternativet som anger den minnesmängd som används för att skapa index). Detta beror på att det förstnämnda alternativet måste vara mindre än det sistnämnda.
691. lambda-uttryck
692. Konversationsgruppen saknas. Ange en konversationsgrupp.
693. Transaktionen misslyckades eftersom denna DDL-sats inte tillåts inuti en ögonblicksbildsisoleringstransaktion. Eftersom metadata saknar version kan en ändring av metadata leda till inkonsekvens om det kombineras med ögonblicksbildsisolering.
694. Objektnamn: X.
695. X-meddelandetexten är en Atom 1.0-syndikeringspost. Mer information finns på http://tools.ietf.org/html/rfc4287.
696. Inkorrekt %1 har angetts. Måste vara %2.
697. IIDFromString misslyckades för %1, (%2).
698. När cachelagring har aktiverats för den XmlDataSource som inte ingår i sidans kontrollträd, krävs ett UniqueID som är unikt i hela tillämpningsprogrammet.
699. Varning! Fulltextindexet för tabellen eller den indexerade vyn %1 kan inte fyllas i eftersom databasen är satt i enanvändarläge. Ändringsspårningen har stoppats för tabellen eller den indexerade vyn.
700. Egenskapen ZoneTemplate kan endast anges under eller före händelsen Page_PreInit för statiska kontroller. För dynamiska kontroller anger du egenskapen innan du lägger till den i mängden Controls.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions