English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11501. Ogiltigt värde för %1. Giltiga värden är publisher, subscriber eller both.
11502. Databindningsmetoder som Eval(), XPath() och Bind() kan endast användas i kontroller som finns på en sida.
11503. %1SQL Server-körningstider:%2 processortid = %3 ms, förfluten tid = %4 ms.
11504. Om det här alternativet anges genereras felsökningsinformation under kompilering.
11505. Loggöverföring \endash steg i loggåterställningsjobb.
11506. Det gick inte att ändra schemat för det dynamiska ögonblicksjobbet hos utgivaren.
11507. Hämtar eller anger ritformatet för ett 3D-trattdiagram.
11508. UDT-parametrar är inte tillåtna i Where-satsen om de inte ingår i primärnyckeln.
11509. SOAP-huvudena i denna begäran har överskridit sina storleksgränser för slutpunkten. Ägaren av slutpunkten kan utöka gränserna via ALTER ENDPOINT.
11510. Det angivna antalet generiska argument är inte lika med ariteten för den generiska typdefinitionen.
11511. Det gick inte att öppna markören eftersom en eller flera av dess tabeller har överskridit den giltiga räckvidden.
11512. Den metod som ska köras när Insert() anropas.
11513. Syntaxfel, okänt kommando.
11514. Värdet är inte ett tal.
11515. %1 innehåller inte någon identitetskolumn.
11516. Den primära nyckeln för %1.%2 har %3 kolumner. Det största tillåtna antalet kolumner är %4.
11517. Du har inte tillräcklig behörighet på databasen för att stänga av SQL-cacheaviseringar för tabellen X. Du måste ha behörighet att ta bort utlösaren från tabellen X, samt för att ta bort en rad från tabellen AspNet_SqlCacheTablesForChangeNotification.
11518. Kod som kommer från en begränsad zon beviljas ingen behörighet.
11519. Det går inte att lägga till en tidsstämplingskolumn utan att framtvinga återinitiering. Ge @force_reinit_subscription värdet 1 när du vill framtvinga återinitiering.
11520. Det går inte att ändra resultattypen för en fråga i ett MethodExpression. Ett returvärde av typen IEnumerable<X> förväntades.
11521. Det inträffade ett InstancePersistenceException i implementeringen av InstanceStore. InstancePersistenceException är det ursprungliga undantaget.
11522. Låsningstipset READCOMMITTEDLOCK är inte tillåtet för måltabellen i en INSERT-sats.
11523. Angiven tangentbordssink är inte ett underordnat objekt för denna källa.
11524. Konfliktlösarinformationen lämnades utan att det angavs vilken konfliktlösare som skulle användas för artikel %1. Standardkonfliktlösaren kommer att användas.
11525. Ett fel inträffade när filversionsinformation skulle hämtas för filen %1.
11526. Det går inte att skapa en ny anslutning för den stängda webbdelen X.
11527. Tabellfel: Tabellen %1 (ID %2). Indexraden i indexet %3 (ID %4) överensstämmer inte med någon datarad. Det kan finnas överflödiga eller ogiltiga nycklar för:
11528. Namnet på det formulärfält som värdet hämtas från.
11529. Infogningsindex låg utanför giltigt intervall. Det får inte vara negativt och måste vara mindre än eller lika med storleken.
11530. Storlekskvoten för den här dataströmmen (X) har överskridits.
11531. Inga konstruktorer har definierats för typen Typnamn
11532. Egenskapens värde måste vara större än eller lika med X.
11533. Fjärrkopian av databasen %1 saknar tillräckliga loggsäkerhetskopior för att kunna återställa samtliga filer vid en given tidpunkt.
11534. Ogiltig typ av källobjekt. Kan vara Stream, BinaryReader eller String (filnamn).
11535. Det går inte att ange partitionsnummer i programsatsen ALTER INDEX för att omordna en partition av %1 %2 eftersom %3 inte har partitionerats.
11536. Ett vanligt tabelluttrycksnamn '%1' som redan fanns har angetts.
11537. Skriv över ersättnings-token $edmxInputFile$ med det faktiska namnet på EDMX-filen du vill generera från.
11538. Det finns två eller flera uppgifter med namnet %1. Ange %2 i stället för %3 när du vill ge uppgiften en unik identitet.
11539. Ogiltigt värde för attributet X. Värdet måste vara mellan 0 och 50.
11540. Det gick inte att instansiera providern: X.
11541. Vid gruppkörning var egenskapen UpdatedRowSource (värdet UpdateRowSource.FirstReturnedRecord eller UpdateRowSource.Both) ogiltig.
11542. Yoruba (Nigeria)
11543. Rulla per rad
11544. Utdata för X:
11545. Schemaobjektet Objektnamn hanteras inte.
11546. Det går inte att lägga till samma medlem till ett SerializationInfo-objekt två gånger.
11547. Musens Y-koordinat.
11548. %1 nivågenomsökning utförd.
11549. Orsak: Ett fel uppstod vid kommunikation med tillståndsservern.
11550. %1: Det gick inte att avallokera sidan %2:%3 (typen BULK_OPERATION_PAGE).
11551. Argumentet X måste vara av typen Typnamn.
11552. Request-egenskapen för TransactedReceiveScope X måste anges på en giltig Receive-aktivitet.
11553. Det gick inte att hitta Log X på datorn Y.
11554. Nyckelordsregistret tillhandahåller inte tjänsten av typen: Typnamn
11555. Sidkatalog
11556. Texten för inloggningsknappen.
11557. Det gick inte att skapa schemadokument.
11558. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen %1 har ett inaktiverat grupperat index.
11559. Varning! Null-värde elimineras med en aggregering eller någon annan SET-åtgärd.
11560. Varning! Certifikatet som du har skapat har felaktig giltighetsperiod. Förfallodatumet infaller före startdatumet.
11561. Värdet som returnerades från den associerade processen när den avslutades.
11562. Publikationen %1 tillåter inte anonyma prenumerationer.
11563. Meddelandets längd X överskrider den maximala gränsen 4000.
11564. Det gick inte att hämta en rad från OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
11565. Gruppering - endast formler för First, Last och Ave kan användas för X-värdet.
11566.
11567. Det gick inte att lyssna på prefix X eftersom detta orsakar en konflikt med en befintlig registrering på datorn.
11568. Hämtning av utgivarändringar till prenumeranten.
11569. Summan av argumenten startIndex och count måste vara mindre än eller lika med mängdens Count.
11570. Ett skadat meddelande har mottagits. En obligatorisk variabel saknar datafält: %1. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %2, initierare: %3 och meddelandesekvensnummer: %4.
11571. %1Namnområdesprefixet %2 har inte definierats
11572. NULL eller ogiltigt SqlCommand-objekt skickades till tabellunderhåll för Fuzzy Lookup av SQLCLR.
11573. Egenskapsvärdet X för PropertyName för fler än en EntityPropertyMappingAttribute för resurstypen Typnamn har angetts mer än en gång.
11574. FILESTREAM-sökvägen '%1' är för lång.
11575. Det går inte att omvandla objektet till Empty.
11576. Fel som inte hanteras:
11577. Genereringsplanen på X verkar vara skadad och går inte att använda.
11578. Värdet för egenskapen Text får inte vara tomt eller null.
11579. X: Ett välkänt objekt får inte konvertera sig självt i sin konstruktor, eller utföra åtgärder som gör att den konverteras (som t ex att skicka this-pekaren som en parameter till en fjärrmetod).
11580. MSBUILD : error MSB1035: Ange vilka projekttillägg som ska ignoreras.
11581. '%1' måste vara den första programsatsen i en frågegrupp.
11582. Objektet Objektnamn använder SeriesNameConverter och ger inte tillgång till tjänsten DataManager.
11583. Väg-URL:en kan inte inledas med tecknet / eller ~ och kan inte innehålla tecknet ?.
11584. GUID ska innehålla 32 siffror med 4 streck (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
11585. Bit 64 i artikelegenskapen status (DTS, horisontella partitioner) kan inte vara satt eftersom publikationen inte tillåter datatransformationer.
11586. Anslutningspunkten XY är inaktiverad.
11587. Servern kan inte komma åt tillämpningskatalogen X. Detta kan bero på ett det finns Unicode-tecken i URL-adressen. Unicode-tecken stöds endast om IIS 6 eller senare körs i isolerat läge.
11588. ExecuteTask får inte anropas för en aktivitet som tidigare hade placerats i kö till en annan TaskScheduler.
11589. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, felaktig NOTATION-deklarationssyntax
11590. @freq_interval måste vara en giltig dag i vecko-bitmasken [söndag = 1 .. lördag = 64] för veckojobb.
11591. AsOrdered får inte användas med en partitionerare som inte är sorterbar.
11592. Strängen måste vara exakt ett tecken lång.
11593. Sekretessnyckeln matchar inte. Målsekretesskälla: X.
11594. Säkerhetsfråga:
11595. Reset stöds inte för FileLineEnumerator.
11596. Ogiltigt värde för parametern %1.
11597. Ögonblicksprocessen kan inte hantera artikeln %1 i publikationen %2. Det klustrade indexet för den indexerade vyn %3 kan ha släppts av uppgradering eller återställning. Återskapa indexet och kör ögonblicksbilden igen.
11598. Uttrycket krävs för konvertering.
11599. Processen kan inte komma åt filen File Name eftersom den används i en annan process.
11600. %1-namnet '%2' innehåller en felaktig XML-identifierare vilken krävs för FOR XML; '%3'(0x%4) är det första felaktiga tecknet.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions