English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4201. Det går inte att hämta IPrepareInfo-gränssnittet från aktuell MSDTC-proxy.
4202. Det går inte att öppna filen %1. Operativsystemfel %2: "%3".
4203. %1, ti: {RowsetId %2, {TextTimeStamp %3, {RowId {PageId %4, FileId %5}, SlotId %6}}, coloffset %7, textInfoFlags 0x%8, textSize %9, offset %10, oldSize %11, newSize %12}.
4204. Ändrad princip
4205. Operatorn X är tvetydig i operander av typerna Typnamn och Y
4206. Det går inte att skapa SELECT INTO-måltabellen %1 eftersom xml-kolumnen %2 har skrivits med schemasorteringen%3 från databasen %4. Xml-kolumner kan inte referera till scheman över databaser.
4207. Det gick inte att återställa master-databasen. SQL Server avslutas. Kontrollera felloggarna och skapa master-databasen igen. Mer information om hur du skapar master-databasen igen finns i SQL Server Books Online.
4208. Begäran för %1 %2 misslyckades eftersom %3 är ett %4-objekt.
4209. Funktionen %1 tar exakt %2 argument.
4210. Det gick inte att skicka händelsen till slutförandeporten
4211. Typ av visuell avgränsare i förklaringshuvudet.
4212. Ogiltigt internt tillstånd: Aktiveringstjänsten kunde inte initieras.
4213. Det gick inte att köa rensningspaket för ägarlösa rader i databasen %1. Diskutrymme kan ha gått förlorat. Rensningen kommer att upprepas när databasen startar om.
4214. Det går inte att ta bort övervakarservern när databaser ingår i en loggöverföring.
4215. Argumentet som tillhandahålls för delegatutdata med namnet X hade en ogiltig typ. Delegatutdata är av typen Typnamn och argumentet är av typen Typnamn. Typen av delegatutdata måste vara tvingande i förhållande till argumenttypen.
4216. Webbdelen saknar ett ID.
4217. Fjärrcertifikatet innehåller inga fel.
4218. Argumentet tasks innehåller inga aktiviteter.
4219. Det går inte att ange ett databasnamn med $partition i schemabundna objekt, beräknade kolumner och begränsningsuttryck.
4220. Det gick inte att skapa eller ändra tabellen %1 eftersom den minsta radstorleken skulle bli %2, inklusive %3 byte intern overhead. Detta överskrider den högsta tillåtna storleken på tabellrader på %4 byte.
4221. Ett ProtocolException ignorerades när DiscoveryClient stängdes. Detta kan bero på att en DiscoveryService fortfarande försöker skicka svar till DiscoveryClient.
4222. Du måste ange en eller flera parametrar.
4223. Den angivna generiska instansieringen var ogiltig.
4224. Diagramförhandsgranskning är inte tillgänglig. En åtgärd som du kört har orsakat ett fel i diagramförhandsgranskningen. Prova att återställa ändringarna eller kör programmet för att se undantaget som åtgärden orsakat.
4225. Det gick inte att hämta licensinformationen.
4226. Paket-URI är inte tillåtet i paketlagret.
4227. Aviseringar kräver SQL Server 9.0 eller senare.
4228. IDN-namn måste vara mellan 1 och X tecken.
4229. IAM-sidan (Index Allocation Map) %1 pekas på av föregående pekare på IAM-sidan %2 i objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5, allokeringsenhets-ID %6 (typ %7), men upptäcktes inte i sökningen.
4230. Hämtar eller anger en flagga som anger om en antecknings text kan ändras.
4231. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts eftersom en annat giltig InstanceHandle har ett lås på instansen. Detta tyder på att en aktuell kopia av instansen redan har lästs in. Den inlästa kopian av instansen och dess associerade InstanceHandle ska användas eller inaktiveras.
4232. När autentisering har försökts som klient eller som server, måste ytterligare autentiseringsförsök göras med samma klient- eller serverroll.
4233. Väghanteraren X returnerar inte IHttpHandler från metoden GetHttpHandler().
4234. Hämtar eller anger bakgrundens toningsformat.
4235. Fel vid bearbetning.
4236. Ett ogiltigt värde angavs för parametern %1. Värdet måste vara %2 när denna egenskap ändras.
4237. Det gick inte att flytta artikelloggtabellen.
4238. Attributet X stöds inte av direktivet Y på en sida.
4239. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom kolumnen %1 inte har samma ROWGUIDCOL-egenskap i tabellerna %2 och %3.
4240. Ett fel uppstod när allokeringsutrymmet för en arbetstabell skulle allokeras. Allokeringsutrymmet %1 i TEMPDB kan ha gått förlorat.
4241. Aktivitetsdelegaten utan hanterare kan inte refereras till av aktiviteten X eftersom den senare inte ingår i implementeringen av aktiviteten Y. En aktivitetsdelegat kan endast refereras till genom implementeringen av en aktivitet som anger aktivitetsdelegaten som underordnad eller importerad. Aktivitetsdelegaten utan hanterare deklareras av aktiviteten Z.
4242. Medlemmen Medlem för typen Typnamn står i konflikt med den genererade factory-metoden.
4243.

Det inträffade ett fel när servern bearbetade begäran. Information om hur du skapar giltiga begäranden för tjänsten finns på hjälpsidan för tjänsten.


4244. Utlöses när en ny rad markerats i GridView-vyn, efter att den nya raden markerats.
4245. SQL Servern %1 kunde inte få information om Windows-gruppmedlemskap för inloggningen %2. Kontrollera att Windows-kontot har behörighet för inloggningsdomänen.
4246. Tipsruteformatsträngen för den bild som används för att expandera en nod.
4247. Ljud-API:t har endast stöd för formatet PCM.
4248. Ångra-åtgärden i en komponentkontext utlöste ett undantag
4249. Det går inte att ange överordnad för ett gränssnitt.
4250. Ej namngivet band (familje-ID %1, sekvens %2, media_set_guid %3) har satts in i bandenheten %4. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
4251. Inloggningen av användaren %1 misslyckades. Orsak: Kontots lösenord måste ändras.%2
4252. Det gick inte att hitta funktionen %1 i biblioteket %2. Orsak: %3
4253. ActiveViewIndex anges till X. Värdet måste vara mindre än det aktuella antalet vyer (Y). Om en vy läggs till dynamiskt måste den läggas till före eller under händelsen Page_PreInit.
4254. %1Omdefinitionen måste ha sig själv som bastyp
4255. Avslutar proceduren. @action %1 går inte att tolka. Försök med REPORT, UPDATE_ONE eller AUTO_FIX.
4256. Underhållsutlösarens namn är inte i synk med det feltoleranta indexets metadata. Indexet är antagligen skadat.
4257. Okänd kantlinjetyp Typnamn.
4258. Typbiblioteket har inte avregistrerats eftersom sammansättningen importerades från COM
4259. kolumn
4260. Redigera/lägg till modulinställningar
4261. UriTemplateTable stöder inte X och Y eftersom de inte är ekvivalenta, men de kan inte skiljas åt eftersom de har ekvivalenta sökvägar och samma literalvärden för frågesträngen. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplateTable.
4262. Inga kompatibla förbrukare
4263. OLE DB-providern %1 returnerade en ogiltig litteral prefix-/suffixsträng.
4264. Det går inte att inaktivera sammanslagningsreplikeringsspecifika utlösare i en publicerad tabell.
4265. Statusvärdet är identiskt med föregående statusvärde.
4266. Utlöses när en kolumn sorterats i GridView-vyn, efter att sorteringen är klar.
4267. Det gjordes ett försök att lägga till NamedPermissionSet med ett namn som inte var unikt.
4268. post_script stöds inte för lagrade procedurartiklar.
4269. RoutedEvent Name X för OwnerType Typnamn används redan.
4270. Metoden "%1" för typen "%2" i sammansättningen "%3" returnerar inte något värde.
4271. SQL Web Assistant: Det gick inte att uppdatera systemtabellen för webbuppgifter. Webbuppgiften behålls i 6.5-format.
4272. Det går inte att tillämpa filtret X på attributet Attribut eftersom det är en händelsehanterare.
4273. Dispatcher anropade AfterReceiveReply i en ClientMessageInspector av typen Typnamn.
4274. Det går inte att konvertera ett grupperat index till ett icke-grupperat index med alternativet DROP_EXISTING.
4275. FileMode.Append tillåts inte när nya minnesmappade filer skapas. Använd i stället MemoryMappedFileView för att säkerställa lässkyddad åtkomst inom ett visst område.
4276. Det går inte att slutföra åtgärden. Det beror på att EndBuild redan har anropats, men det finns sändningar som ännu inte har slutförts.
4277. Skapar en Windows-tillämpning.
4278. Konstruktor (sträng, sträng) saknas för EditorAttribute
4279. Endast en SQL Server som körs på Microsoft Windows NT kan registreras i en MSX.
4280. Det gick inte att hitta den angivna navigeringsegenskapen Egenskapsnamn.
4281. Det finns redan en förklaringskolumn med namnet X i uppsättningen.
4282. Värdena för identitetsområde kan inte vara NULL.
4283. För många byte. Det resulterande antalet tecken är större än vad som kan returneras som int.
4284.
4285. Ett fel uppstod vid uppräkning av tillämpningsdomäner.
4286. En inkonsekvens påträffades under en intern åtgärd. Kontakta teknisk support. Referensnummer %1.
4287. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Vyn innehåller en konvertering som är inexakt eller icke deterministisk.
4288. HTTP.SYS stöder inte utökat skydd. Installera den senaste HTTP.SYS-uppdateringen.
4289. Flagga för rutnät eller markering avstängd.
4290. Textformateringsmotorn kan inte formatera en textrad på grund av ett fel: X.
4291. Tabellfel: Objekt-ID %1 innehåller inkonsekventa metadata. Felet kan inte repareras och förhindrar vidare bearbetning av detta objekt.
4292. AsyncFlowControl-objekt kan endast användas för att återställa flödet i kontexten vars flöde ignorerades.
4293. Anger hur webbdelar ordnas inom zonen.
4294. Syntax: sp_addtype namn, datatyp [,NULL | NOT NULL]
4295. använder ddl-replikering
4296. Den angivna typen måste vara en uppräkning.
4297. Ogiltig SAMPLE-sats. Det går endast att sampla tabellnamn i FROM-satsen i SELECT-, UPDATE- och DELETE-frågor.
4298. Datumet %1 som har angetts för omsynkronisering är inte ett giltigt datum.
4299. Räknaren X finns inte i angiven Category.
4300. TrackRecord = WorkflowInstanceTerminatedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions