English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

7701. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till följande inlinefunktion eller tabellvärdesfunktion med flera uttryck: %3. Överväg att utöka funktionsdefinitionen manuellt i vydefinitionen eller att inte indexera vyn.
7702. Hämtar eller anger elementets beskrivning.
7703. X: UserNameTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för användarnamnet.
7704. URL till den bild som visar att ett alternativ har en undermeny på menyns dynamiska del.
7705. Det finns inga vyer med schemabindning som hänvisar till den här tabellen %1.
7706. Dedicerad administratörsanslutning har avbrutits. Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
7707. Loggen för databasen %1 är inte tillgänglig. Se närliggande felmeddelanden i händelseloggen. Lös eventuella fel och starta sedan om databasen.
7708. Både CorrelationCallbackContext och CorrelationContext har angetts men kontexten matchar inte.
7709. Det här jobbet är riktat till en fjärrserver och kan inte samtidigt riktas till den lokala servern.
7710. SqlFunctionAttribute måste användas i init-metoden för en CLR-tabellvärdesfunktion.
7711. Det går inte att hitta den angivna användaren eller rollen %1.
7712. Ogiltigt kategorinamn. Längden måste vara mellan X och Y. Dubbla citattecken, styrtecken och inledande eller avslutande blanksteg tillåts inte.
7713. Zulu (Sydafrika)
7714. Ogiltig typ för X-händelsen.
7715. Namnet på witness-serverinstansen får inte vara det samma som på de båda serverinstanser som hanterar databasen. ALTER DATABASE SET WITNESS-kommandot misslyckades.
7716. $expand stöder inte öppna egenskaper.
7717. Följande är XML-schemat för svar:
7718. Det går inte att öppna filen %1. En byte-ordningsmarkering för unicode saknas.
7719. Minst en riktning måste anges.
7720. MSB3735: Ett fel uppstod när Poke-åtgärden kördes med värdeparametern X. Y
7721. Meddelandet som skickades till Invoke ska skickas till PropagateOutParameters.
7722. Tabell: '%1' (%2); index-ID: %3, databas-ID: %4.
7723. UTC-representationen av datumet ligger utanför årtalsintervallet 1-9999.
7724. Bokmärkesomfånget med ID:t X kunde inte hittas.
7725. Antingen aktiverades inte tillägget via ett AddInToken eller också har det redan avslutats.
7726. Databasens namn får inte innehålla något av följande tre tecken: enkelt citattecken ('), vänster hakparentes ([) eller höger hakparentes (]).
7727. Det går inte att utfärda SAVE TRANSACTION när det inte finns någon aktiv transaktion.
7728. Tabellen %1 radantalsverifieringen (%2) kontrollsummeverifieringen. Kontrollsumman jämförs inte för text- eller bildkolumner.
7729. CorrelationHandle kan inte vara null i X.
7730. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore avbröt kommandot. Ett övergivet lås har återtagits och kommandot avbröts via InstancePersistenceContext.CreateBindReclaimedLockException.
7731. Det gick inte att slutföra fulltextåtgärden. Filgruppen %1 är tom, skrivskyddad eller inte online.
7732. datatypen binary
7733. Det går inte att lägga till i en DrawingGroup.Children-mängd som är null.
7734. Ogiltig URI. Den gick inte att parsa värdnamnet.
7735. Meddelandet kunde inte levereras eftersom meddelandets %1 är ogiltig eller har slutat gälla.
7736. En privat nyckel har redan angetts för den här filen. Om du vill ändra den måste du släppa certifikatet och sedan skapa det på nytt.
7737. En eller flera av de komponenter som installeras är redan registrerade som 32-bitarskomponenter i måltillämpningen. Du måste installera 64-bitarsversioner av de aktuella komponenterna i en annan COM+-tillämpning, eller ta bort de befintliga 32-bitarversionerna av komponenterna från måltillämpningen, innan du försöker installera 64-bitarversionerna. COM+-tillämpningar kan inte innehålla bitneutrala komponenter.
7738. Det gick inte att hitta den förväntade egenskapen Egenskapsnamn vid bearbetning av Atom-resultat.
7739. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att typen %2 i %3-sammansättningen %4 har en finaliserare. Finaliserare tillåts inte i %5-sammansättningar.
7740. Det har inte definierats några fjärrinloggningar %1.
7741. Det går inte att ändra ägaren till huvud-, modell, tempdb- eller distributionsdatabasen.
7742. Det går inte att skapa utlösare för vyn %1 eftersom det är en systemskapad vy som skapades av optimeringsskäl.
7743. Ge sammansättningar &åtkomst till följande filer och kataloger:
7744. Ange alla artiklar när du avslutar prenumerationen av en publikation med samtidig bearbetning av ögonblicksbilder.
7745. StartIndex får inte vara mindre än noll.
7746. Loggöverföring \endash steg i kopieringsjobb.
7747. Förklaringskolumnens namn.
7748. Den begärda resursen har flyttats.
7749. Databas-ID %1. Det gick inte att markera databasen som tveksam. Getnext NC-kontroll på sys.databases.database_id misslyckades. Se tidigare fel i felloggen för att identifiera orsaken och korrigera alla problem som upptäcks.
7750. Ogiltig typdefinition för typen '%1', 'fractionDigits' får inte vara större än 'totalDigits'
7751. Kontrollen om utgivaren behöver ny allokering av identitetsområde misslyckades för tabellen %1.
7752. Postcondition misslyckades efter att ett undantag hade utlösts.
7753. Hjälpläge
7754. När åtkomst till MemoryMappedFileAccess.Read anges får kapaciteten inte vara större än filstorleken.
7755. Argumentet index måste vara större än eller lika med noll.
7756. Den inskickade typen för strängjämförelse stöds inte för närvarande.
7757. Filen %1 används redan.
7758. CollectionItemFactory X skickade ett undantag: Y
7759. Ett fel uppstod när spårningshändelsen skulle skapas på Oracle-utgivaren %1. Det gick inte att anslå spårningshändelsen.
7760. Databasen %1: konsekvensfel i systemkataloger förhindrar fortsatt bearbetning av DBCC %2.
7761. Det gick inte att testa profilen. Database Mail har stoppats. Starta Database Mail med hjälp av sysmail_start_sp.
7762. P(T<=t) ensidigt:
7763. Texten för knappen Skapa användare.
7764. Läge för an&passade felsidor:
7765. Angiven StylusPointDescription måste vara en delmängd.
7766. Det är inte tillåtet att lägga till en relation med en entitet som är i tillståndet Deleted.
7767. Kulturens IETF-namn, X, är ett okänt IETF-namn.
7768. Det går inte att matcha aktiveringen med rätt konstruktor.
7769. Varning! Om du lägger till en uppdateringsbar prenumeration för artikeln %1 kan data bli inkonsekventa eftersom %2 redan prenumererar på källtabellen.
7770. Det uppstod ett fel på transportnivå när information skulle skickas till servern.
7771. Lägena FOR XML EXPLICIT och RAW stöder för närvarande inte adressering av binära data som URL-adresser i kolumnen %1. Ta bort kolumnen eller använd läget BINARY BASE64 eller skapa URL-adressen direkt med syntaxen dbobject/TABLE[@PK1="V1"]/@COLUMN.
7772. Framtvingar återinitiering för artikeln %1 i publikationen %2. Det grupperade indexet på den indexerade vyn %3 kan ha släppts av en uppgraderings- eller återställningsprocess. Skapa indexet och synkronisera dina data på nytt.
7773. Den text som renderas av vissa kontroller som den förkortade texten inom fältets rubrik.
7774. Det går inte att hitta metoden i objektinstansen.
7775. Loggposten '%1' för FILESTREAM-filsystemet under loggmappen '%2' är skadad.
7776. Detta API stöds inte på den aktuella förtroendenivån.
7777. Aktiveringsattribut stöds inte för typer som inte är härledda från MarshalByRefObject.
7778. Det går inte att använda typen Typnamn som typparametern Y i den generiska typen eller metoden Metodnamn. Det finns ingen boxing-konvertering från Typnamn till X.
7779. Anger namnet på den datakälla som ska anslutas till.
7780. Referenser till sekundärnycklar i flera databaser stöds inte. Sekundärnyckel %1.
7781. Programsatsen %1 misslyckades. %2 %3 har partitionerats och %4 %5 har inte partitionerats.
7782. Det gick inte att ta bort sammansättningen från GAC-cachen.
7783. Längden får inte vara mindre än 0 eller överskrida indatalängden.
7784. En sträng med null-värde eller nollängd representerar inte en giltig typ.
7785. Reparationen i nödläge misslyckades. Du måste återställa informationen från en säkerhetskopia.
7786. Okänt fel, X.
7787. Klientprincipens MaxAge = X.
7788. Det obligatoriska, utökade attributet Attribut saknas för resurstypen Typnamn.
7789. Det DSN-namn som ska användas för att ansluta till Data Source.
7790. Det går inte att ställa in inkompatibla publikationsegenskaper. Publikationsegenskapen allow_anonymous är beroende av egenskapen immediate_sync.
7791. Den vänstra sidan av en tilldelning måste vara en variabel, egenskap eller indexerare
7792. Det gick inte att hitta certifikatet
7793. Tabellen %1 finns inte.
7794. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Dess implementering av OnFreeInstanceHandle utlöste ett undantag.
7795. '%1' är inte något giltigt Windows NT-namn. Ange det fullständiga namnet: .
7796. Om sidvalidering ska utföras efter att valideringen i modellen är klar.
7797. Meddelandet innehåller ett återanropskontexthuvud med en slutpunktsreferens för AddressingVersion X. Återanropskontext kan endast överföras om AddressingVersion har konfigurerats med WSAddressing10.
7798. SOAP-namnområden som börjar med %1 är inte tillåtna eftersom de har reserverats för systemet.
7799. Endast X-mallar får ha ett id-attribut.
7800. X måste mappas till ett schemaattribut av typen Typnamn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions