English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

15101. Stilen som tillämpas på celler vid sortering i stigande ordning.
15102. Fel: Indataparametern %1 får inte vara null.
15103. Behandlar varningar som fel.
15104. Det går inte att öppna databasen '%1' på grund av otillgängliga filer eller otillräckligt minne eller diskutrymme. Mer information finns i felloggen för SQL Server.
15105. CRL-funktionalitet (Common Language Runtime) har initierats med CLR-version %1 från %2.
15106. Utlöses innan en webbdel flyttas.
15107. Det gick inte att släppa distributionsdatabasen %1. Distributionsdatabas är kopplad till en utgivare.
15108. Det gick inte att släppa publikationen. Det finns en prenumeration på den.
15109. P(T<=t) tvåsidigt:
15110. MethodName måste anges.
15111. DataGridItem är ogiltigt.
15112. Förbered dynamisk ögonblicksbild
15113. En egenskap i WorkflowDataContext kan inte återställas.
15114. Uppdateringsbara prenumerationer: INSERT-åtgärder för tabeller med identitets- eller tidsstämpelkolumner är inte tillåtna om inte en primärnyckel har definierats på prenumeranten.
15115. Loggposten med LSN '%1:%2:%3' för FILESTREAM-filsystemet saknas. Loggmappen '%4' är skadad.
15116. Ogiltig typ av läsarobjekt. Kan vara Stream, TextReader, XmlReader eller String (filnamn).
15117. Det gick inte att spåra en komplex egenskap för en entitet med typen Typnamn eftersom det komplexa objektet redan spårades som en del av en annan entitet.
15118. Det gick inte att hämta kolumninformationen OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2".
15119. Parametervärdet för @property måste vara description, sync_object, type, ins_cmd, del_cmd, upd_cmd, filter, dest_table, dest_object, creation_script, pre_creation_cmd, status, schema_option eller destination_owner.
15120. Hämtar eller anger en flagga som anger om anteckningens ankare kan flyttas.
15121. Det går endast att kopiera nyligen infångade kontexter
15122. Formatet på verbmenyns etikett.
15123. Anger stöd för initiering med transaktionsstöd.
15124. Arbetsflödet innehåller lambda-uttryck som anges i koden. De här uttrycken kan inte XAML-serialiseras. Om du vill XAML-serialisera arbetsflödet använder du antingen VisualBasicValue/VisualBasicReference eller ExpressionServices.Convert(lambda). Det gör att lambda-uttrycken konverteras till uttrycksaktiviteter.
15125. WorkflowInstance X kan inte ändras efter att den har börjat köras.
15126. %1Dubblettfasett %2
15127. Oväntat slut på metadata för feltolerant index. Indexet är antagligen skadat.
15128. Textformateringsmotorn kan inte frigöra straffresurs på grund av ett fel: X.
15129. Attributet IsDataSet saknas i ingående Schema.
15130. Du har inte behörighet att köra programsatsen RECONFIGURE.
15131. Den URL som användaren ska omdirigeras till efter utloggning.
15132. Den användardefinierade likhetsmetoden Metodnamn måste returnera ett booleskt värde.
15133. CustomValidationAttribute.ValidatorType har inte angetts.
15134. SQL Web Assistant: @lastupdated måste vara 0 eller 1.
15135. Felaktigt formaterad version.
15136. Den angivna cookie-strängen är ogiltig.
15137. Bara ägaren till databasen %1 eller systemadministratören kan skapa en databasögonblicksbild i den.
15138. Databasen %1 finns inte. Använd sp_helpdb för att visa tillgängliga databaser.
15139. Blockstorleken på beskrivningen överskrider %1 byte. Använd ett kortare namn och/eller en kortare beskrivningssträng och försök igen.
15140. Filen %1 har återställts till LSN %2. Denna logg avbryts vid LSN %3, vilket är för tidigt för att alternativet WITH RECOVERY ska kunna användas. Ange satsen RESTORE LOG på nytt med WITH NORECOVERY.
15141. Ett fel inträffande under åtkomst till IIS-metabasen.
15142. XO-diagram - ogiltigt format för attributet UsedYValueLow.
15143. Det gick inte att hitta en plats där den dynamiska ögonblicksbilden kan genereras.
15144. Providern för Active Directory-medlemskap stöder inte lösenordsåterställning utan frågor och svar.
15145. Källan X finns redan på datorn Y.
15146. BindHandle för ThreadPool misslyckades för den här referensen.
15147. Ögonblicksbilden för publikationen %1 är inte tillgänglig eftersom den inte är helt genererad eller eftersom loggläsaragenten inte är igång för att aktivera den. Om genereringen av ögonblicksbilden har avbrutits måste du starta ögonblicksagenten för publikationen på nytt för att en fullständig ögonblicksbild ska genereras.
15148. Parametern måste vara ett X509Extension.
15149. Det gick inte att serialisera objektet X. Den här typen av objekt kan inte serialiseras om RelationshipManager hör till ett entitetsobjekt som inte implementerar IEntityWithRelationships.
15150. Argumentet collection är tomt och har markerats som slutfört med avseende på tillagda poster.
15151. Det går inte att släppa %1 %2 eftersom planguiden %4 refererar till dess utlösare %3. Använd först sp_control_plan_guide för att släppa planguiden. Om du vill kan du spara planguidedefinitionen för framtida bruk.
15152. FOR XML stöder inte användardefinierade CLR-typer. Omvandla CLR UDT explicit till en av de typer som stöds i FOR XML-frågor.
15153. Det andra sökvägsfragmentet får inte vara en enhet eller ett UNC-namn.
15154. SQL Web Assistant: Parametern @targettime måste vara mellan 0 och 240000.
15155. Identifierar och tar bort utgångna prenumerationer från publicerade databaser.
15156. Databasens namn kan inte vara null eller tomt om sessionstillståndstypen är SessionStateType.Custom.
15157. Delegaten X har ingen giltig konstruktor
15158. En annan komponent har redan lagt till HttpSessionState i kontexten. Kontrollera att endast en sessionstillståndsmodul är registrerad.
15159. Det gick inte att vidarebefordra det inkommande meddelandet. Systemdatabasen MSDB, som innehåller routningsinformationen, är inte tillgänglig. Service Broker har inaktiverats i MSDB.
15160. Funktionen kräver Windows Server 2003 eller senare.
15161. Anger om Trust-avsnittet är låst.
15162. Serialisering av användardefinierade typer misslyckades eftersom ogiltig pekare angivits
15163. Cirkel/ringdiagram - attributet CollectedThresholdUsePercent kan endast ha värdena \'true\' eller \'false\'.
15164. Anger användarnamnet som ska användas om personifiering är aktiverad (true).
15165. SafeHandle får inte vara null.
15166. Implementeringen av X-metoden i Y returnerar ett null-värde. Se till att metoden returnerar ett icke-null-värde.
15167. URL till den expanderade bild som används som standard för alla menyalternativ på denna nivå vid databindning.
15168. Alterneringsvillkor kan inte fångas och går inte att namnge.
15169. Anger om Update ska anropa DataRow.AcceptChanges.
15170. Det gick inte att hitta statistiken %1 i systemkatalogerna.
15171. DateTime-innehåll X börjar inte med Y och avslutas inte med Z, vilket krävs för JSON.
15172. Database_Name bör inte användas för att kvalificera owner.object för parametern i den här proceduren.
15173. Generiska typer är inte giltiga.
15174. Cacheprotokollet har skickat begäran om kombinerat svar.
15175. ALTER TABLE ALTER COLUMN DROP ROWGUIDCOL misslyckades eftersom det inte finns någon kolumn med egenskapen ROWGUIDCOL i tabellen %1.
15176. Heltalsvärdet %1 ligger utanför intervallet.
15177. Arbetsflödet avslutades av en Terminate-aktivitet.
15178. EntityPropertyMapping-attribut får bara anges för entitetstyper. Attributspecifikationen för resurstypen Typnamn är inte tillåten.
15179. Det finns inte tillräckligt mycket resultatutrymme för att konvertera ett smallmoney-värde till %1.
15180. Giltigt intervall för MAX_QUEUE_READERS är 0 till 32 767.
15181. Anpassade kalendrar stöds inte för närvarande.
15182. Routningstjänsten dirigerade meddelande med ID: X till Y-slutpunktslistor.
15183. Typen för värdeobjektet matchade inte angiven RegistryValueKind eller så kunde inte objektet konverteras korrekt.
15184. Det går inte att aktivera förinläsning av tillämpningsprogram när inte ApplicationPreloadUtil har angetts.
15185. XML-projektfilen File Name kan inte inaktiveras eftersom det fortfarande finns minst ett projekt inläst (X) som refererar till XML-projektfilen.
15186. Metoden stöds endast om det användarnamn som parametern anger är samma namn som namnet i den aktuella Windows-identiteten.
15187. Transaktionen avslutades i utlösaren. Satsen har avbrutits.
15188. Det gick inte att hitta databasen %1. Kontrollera sys.databases.
15189. %1Referens till ett odefinierat namn %2
15190. Kolumnen är skrivskyddad.
15191. Fel vid väntan på kommunikation från KTM (Kernel Transaction Manager): %1.
15192. Tog emot meddelande som innehåller ogiltiga huvudfält. Detta kan tyda på ett nätverksproblem eller på att ett annat program är anslutet till Service Broker-slutpunkten.
15193. Användning av egenskapen Keywords för Page kräver en huvudkontroll på sidan (t.ex. ).
15194. Servern kommer att släppa anslutningen, eftersom klientdrivrutinen har skickat multipla förfrågningar trots att sessionen är i enanvändarläge. Detta fel kan uppstå om en klient begär att anslutningen ska återställas när det finns grupper som körs i sessionen eller om klienten skickar en begäran samtidigt som sessionen återställer en anslutning. Kontakta drivrutinens tillverkare.
15195. Varning! Begäran om att avbryta ändringsspårning har medfört att alla ändringar som har spårats i tabellen eller den indexerade vyn %1 har tagits bort.
15196. MSBUILD: fel MSB1016: Ange nivån av informationsmängd.
15197. Det går inte att konvertera värde till sträng.
15198. [Age1] Now - LastSynchronized + AgeHeader = X, Last Synchronized: Y, Age Header: Z.
15199. %1Attributet %2 är inte giltigt i det här schemasammanhanget
15200. Referensuttryck får inte avslutas med Conversion. Det angivna uttryckets typ måste exakt matcha typen T för VisualBasicReference eller LambdaReference.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions