English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17501. Det går inte att skapa användardefinierade typer av en XML-datatyp.
17502. Indexkolumnen %1 finns inte i tabellen %2.
17503. Det förväntades ett indataparametervärde av typen Typnamn för parametern med namnet X.
17504. Värdet för SelectionMode är inte giltigt.
17505. Ett oväntat filslut påträffades under läsning av första delen av säkerhetskopian. Bekräfta att mediet innehåller en giltig SQL Server-säkerhetskopia och läs felloggen på konsolen för mer information.
17506. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, text/xmldecl anges inte i början av indata
17507. Det finns en utgivarinitierad prenumeration på publikationen. Använd sp_subscription_cleanup om du vill släppa en utgivarinitierad prenumeration som inte längre gäller.
17508. CellSpacing måste vara större än -1.
17509. Det går inte att ange både SetField och GetProperty.
17510. Partitioneraren som används här returnerade en null-partitionerarkälla.
17511. Det gick inte att hämta metadata från det feltoleranta indexet. Indexet är antagligen skadat.
17512. Det gick inte att hitta några siffror som kändes igen.
17513. Anger om medianvärdet ska visas för ett låddiagram.
17514. SQL Web Assistant: Namnet på utdatafilen är obligatoriskt för alla kolumner som anges i parametern @blobfmt.
17515. Den partitionerade vyn %1 kan inte uppdateras eftersom tabellen %2 innehåller en kolumn för tidsstämpel.
17516. Det går inte att använda transaktionsmarkeringar i databasen %1 tillsammans med massloggade åtgärder som inte har säkerhetskopierats. Markeringen ignoreras.
17517. Namnet kan inte vara NULL.
17518. TOP är inte tillåten i en UPDATE- eller DELETE-programsats mot en partitionerad vy.
17519. Användaren %1 saknar behörighet att begära frågemeddelandeprenumerationer för databasen %2.
17520. Antingen var klientreferensen ogiltig eller så uppstod ett fel när klientreferenserna skulle samlas in av SSPI.
17521. Anger om cachelagring ska aktiveras för datakällan.
17522. Typen implementerar inte IPermission
17523. Ogiltigt antal koordinater för det cirkelformade mappningsområdet. Tre koordinater måste anges: cirkelns mitt (x,y) och radien.
17524. Etikettbild
17525. Ändrade kodgruppen i nivån X.
17526. Det går inte att ändra egenskapen allow_pull i publikationen till false. Det finns mottagarinitierade prenumerationer på publikationen.
17527. Internt frågekompileringsfel. Det gick inte att hantera stackspillet.
17528. Denna säkerhetskopia är en filsäkerhetskopia av skrivskyddad information från en databas som använder en mycket enkel återställningsmodell. Detta är endast korrekt om du planerar att skrivskydda filgruppen följt av en differentiell filsäkerhetskopiering. Mer information om hur du hanterar skrivskyddade data i den enklare återställningsmodellen finns i SQL Server Books Online. Notera särskilt informationen om hur partiella säkerhetskopior används.
17529. Det gick inte att hitta målet för återanropet (X), eller så implementerar målet inte ICallbackEventHandler.
17530. Den virtuella sökvägen X pekar utanför det virtuella programmet Y.
17531. Ett skadat meddelande har mottagits. Saltstorleken är %1, men den måste vara %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
17532. %1'%2' eller '%3' förväntades
17533. Ogiltigt medlemsnamn.
17534. Försöker associera URI:n med en proxy.
17535. Filen är öppen för skrivning. Stäng filen och öppna den igen innan du försöker göra detta.
17536. Aktuell DataRow har tillståndet Deleted eller Detached.
17537. Det går inte att återanvända filen %1 förrän efter nästa BACKUP LOG-åtgärd.
17538. BackgroundWorker kan inte avbrytas.
17539. Det angivna uttrycket innehåller X metadata från ett annat datautrymme än målet, Y.
17540. Behörigheten för säkerhet är obegränsad.
17541. Argumentet måste vara en RoleGroup.
17542. Den tillhandahållna matrisen har flera dimensioner. Matrisen måste ha en en rangordning för att kunna användas med CopyTo.
17543. Det vidarebefordrade meddelandet har släppts eftersom en transport har stängts av.
17544. komponent
17545. Det går inte att slå samman ändringar i publikationen %1 eftersom den har markerats som inaktiv.
17546. Ett returvärde av datatypen varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max), XML eller annan stor objekttyp kan inte returneras till klientdrivrutinsversioner tidigare än SQL Server 2005. Skicka frågan igen med en senare klientdrivrutin.
17547. Det går inte att skapa fulltextkatalogen i katalogen %1 för den grupperade servern. Endast kataloger på en disk i servergruppen kan användas.
17548. Anslutningar av typen 'Delat minne' till SQL Server 2000 är inaktiverade eller så finns de inte tillgängliga på denna dator
17549. Det gick inte att hitta utryck för schemabundet objekt eller begränsning.
17550. Risk för inkonsenvenser i distributionsdatabasen: dist_backup_lsn {%1:%2:%3}, dist_last_lsn {%4:%5:%6}.
17551. CanSlip stöds endast för tidslinjer utan AutoReverse, AccelerationRatio eller DecelerationRatio.
17552. Funktionen kräver Windows XP eller senare.
17553. Internt fel uppstod. Ytterligare information: X.
17554. Samlingen '%1' finns inte i metadata '%2'.
17555. Filen %1 finns inte.
17556. Den SitemapProvider som kontrollen använder.
17557. InDoubt-transaktion
17558. Databasen %1 ingår redan i loggöverföring.
17559. Microsoft SQL Server Merge Text Columns Conflict Resolver
17560. SELECT INTO måste vara den första frågan i en programsats som innehåller en UNION-, INTERSECT- eller EXCEPT-operator.
17561. Ange att ett datapunktindex (1,2,...) används för X-värdet.
17562. Summan av egenskaperna BaseUtcOffset och DaylightDelta måste vara inom plus eller minus 14,0 timmar.
17563. Det gick inte att instansiera typen Typnamn eftersom den inte är offentlig.
17564. Det gjordes ett försök att anropa en metod som har deklarerats för typen Typnamn i ett objekt som innehåller X.
17565. Det angivna lösenordssvaret är felaktigt.
17566. Det går inte att skapa en instans av X eftersom den innehåller generiska parametrar
17567. %1Attributet %2 ska ha ett booleskt värde
17568. Återställningen av alla osäkra distribuerade transaktioner som involverar MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) har slutförts. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
17569. Korrelationsnamnet %1 har samma synliga namn som tabellen %2.
17570. Namnet för tjänstkontraktet är NULL. Ange ett tjänstkontraktnamn.
17571. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" stöder sortering på kolumnnivå, men misslyckades med att tillhandahålla metadatakolumnen "%3" vid körning.
17572. Den text som visas i valideringssammanfattningen om rutan Bekräfta lösenordet är tom.
17573. Inga parametrar
17574. Värdet för X måste vara begränsat eller NaN.
17575. Kulturnamnet X är ogiltigt.
17576. Den angivna literalvärdet är inte en giltig literal för datatypen Typnamn.
17577. Teckenvinkeln måste vara mellan -90 och 90 grader.
17578. Endast användartabeller, materialiserade vyer och lagrade procedurer kan publiceras som logbased-artiklar.
17579. Det gick inte att allokera minne för CLR-funktionalitet (Common Language Runtime).
17580. Saknar providerschema
17581. Filens virtuella sökväg måste vara längre än noll tecken.
17582. Bitmappen har för många sveplinjer för angiven omkodare.
17583. Angivet index används redan. Koppla först ifrån underordnad Visual i angivet index.
17584. GetPartitions returnerade ett felaktigt antal partitioner.
17585. Bläddringsläge är ogiltigt för underordnade frågor och härledda tabeller.
17586. Katalogzon
17587. Ett fel inträffade i de användardefinierade Register/Unregister-funktionerna:
17588. Både DataSource och DataSourceID har definierats på X. Ta bort en av definitionerna.
17589. Tomt namn är inte giltigt.
17590. Minst en QueryCorrelationInitializer har ingen korrelationsreferens. CorrelationHandle måste anges när det finns fler än en QueryCorrelationInitializer i CorrelationInitializers-samlingen.
17591. Select Into är inte tillåten i WAITFOR-frågor.
17592. Minst en egenskap måste anges för AddAutomationPropertyChangedHandler.
17593. Ogiltigt \ i slutet av mönstret.
17594. Den egna parametertypen.
17595. Det finns en befintlig fallnyckel som är null, men Switch-uttrycket är värdetypen Typnamn. Värdetyper kan inte vara null.
17596. Det gick inte att släppa %1.
17597. Det behövs en aktiv användartransaktion om du ska kunna använda textpekare för en tabell där alternativet "text in row" är inställt till ON.
17598. Försöket att inaktivera AppDomain misslyckades.
17599. Parametern Average Period måste vara ett positivt värde.
17600. Ordningstalet X överskrider maxgränsen.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions