English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

17401. Den här proceduren kan bara köras mot tabellbaserade artiklar.
17402. Profilegenskapen har redan definierats.
17403. RuntimeArgument X refererar till ett argument som i sin tur är bundet till ett RuntimeArgument med namnet Y. Kontrollera att argumentobjektet inte är bundet till fler än ett RuntimeArgument-objekt eller delat med fler än en offentlig argumentegenskap.
17404. Loggöverföring \endash varning från sekundär server.
17405. %1 ASSEMBLY misslyckades, eftersom fältet "%2" i typen "%3" i sammansättningen "%4" har ett ogiltigt anpassat attribut, "%5".
17406. Det går inte att återställa master-databasen. Det gick inte att starta SQL Server. Återställ databasen från en komplett säkerhetskopia, reparera den eller återskapa den. Mer information om hur du skapar master-databasen igen finns i SQL Server Books Online.
17407. Namnet på den ADO.net-hanterade provider som används för att ansluta till databasen. Denna egenskap lagras inte i ViewState.
17408. Värdet för HandoffBehavior är inte giltigt.
17409. Endast %1 av %2 rader uppdaterades i uppdateringsproceduren för tabellen %3.
17410. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, det går inte att växla kodning
17411. UnitySerializationHolder-objektet har utformats för att skicka information om andra typer och kan inte själv serialiseras.
17412. Modulen X hittades inte.
17413. (gå till nästa steg)
17414. Ett ogiltigt program har upptäckts av CLR (Common Language Runtime).
17415. Ogiltig etikett eller ogiltigt namn - X
17416. Endast SQL-databasfiler kan anges för databasögonblicksbilder. %1 är inte en SQL-databasfil.
17417. Frekvensen för Console.Beep måste vara mellan X och Y.
17418. Det går inte att förnya säkerhetssessionsnyckeln. Förnyelse av säkerhetssessionsnyckel hanteras inte.
17419. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1: Parameternamnet är ogiltigt.
17420. Artikeln %1 har inte stöd för schema_option 0x20 eftersom den innehåller en beräknad kolumn, kontroll- eller standardbegränsning eller primärnyckel som bygger på UDT-kolumn. Ändra inställningen @schema_option och försök igen.
17421. Anslutningspunkten XY tillåter inte flera samtidiga anslutningar.
17422. Det går inte att ändra sammansättningsinformation.
17423. Sammansättningen för webbläsarfunktioner är inte installerad.
17424. Datainmatningen i dialogrutan är varken ModelItemCollection eller ModelItemDictionary.
17425. X stöder inte Y-specifikationen.
17426. WorkflowInstance-ID: X E2E-aktivitet
17427. XMLTEXT-fältet %1 innehåller ett ogiltigt XML-dokument. Kontrollera rotkoden och dess attribut.
17428. Det går inte att ändra denna publikationsegenskap eftersom det finns aktiva prenumerationer på publikationen.
17429. Det går inte att ändra storlek på den kolumnen.
17430. Platsuttrycket X kunde inte matchas till en variabel eller egenskap. Se till att platsuttrycket matchas till en variabel eller egenskap som definieras i omfångshierarkin.
17431. SQL Server-instansen returnerade en ogiltig eller okänd protokollversion under inloggningen.
17432. Den URL som ska användas när användaren klickar på Avbryt-knappen.
17433. CacheSettings-värdet Location är inte giltigt.
17434. Fyllningsmekanismen X är inte definierad.
17435. Det går inte att skicka ref eller out till fält i det statiska skrivskyddade fältet X (förutom i en statisk konstruktor)
17436. Identitetsbehörigheter får inte vara obegränsade.
17437. Alla artiklar i publikationen klarade inte dataverifieringen (endast radantal).
17438. Det går inte att redigera en stängd webbdel.
17439. Ett skadat meddelande har mottagits. Ett meddelande utan sekvens har ett sekvensnummer som inte är noll. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
17440. Spegling måste tas bort från databasen inför detta DBCC-kommando.
17441. Frågeoptimeringen har nått den interna gränsen för antal vyer som kan användas under optimering.
17442. BaseAddress har inte angetts. Ange egenskapen BaseAddress innan du anropar MakeReadOnly, Match eller MatchSingle.
17443. Ett skadat meddelande har mottagits. Det maximala antalet dataelement för privata variabler (%1) har överskridits. Hittade dataelement för privat variabel: %2.
17444. Utlöses innan en webbdel stängs.
17445. Hämtar eller anger 3D-etiketternas linjestorlek, som representerar det utrymme som är reserverat för att rita linjen som sammanbinder en sektor med en etikett utanför diagrammet (etikettformatet anges med attributet LabelStyle). Värdet anges i procent av standardstorleken.
17446. X509-kedjan för certifikatet X skapas och kontrolleras.
17447. Det gick inte att hitta prenumerationen.
17448. Det går inte att köra en sammansättning i systemdomänen.
17449. Det går inte att komma åt en borttagen tjänst för penna.
17450. Sammansättningar har fullständig åtkomst till alla skrivare i nätverket och möjlighet att numrera alla skrivare.
17451. De enda objekt som kan läggas till i en CounterCreationDataCollection-mängd är objekt av typen CounterCreationData.
17452. Anropet är tvetydigt mellan följande metoder eller egenskaper: X och Y
17453. Sorteringsordningen X har inte angetts.
17454. Det går inte att använda kolumner av typen image, ntext, xml, clr-udt, varchar(max), nvarchar(max) eller varbinary(max) i en delmängd eller ett kopplingsfilter för en artikel. '%1'.
17455. FROM-satsen i en PROB_MATCH-fråga måste bestå av en enda härledd tabell.
17456. Primärdatafilen eller loggfilen kan inte tas bort från databasen.
17457. Typen implementerar inte IMembershipCondition
17458. Ogiltigt internt tillstånd: Det gick inte att skapa en mottagare för objektet.
17459. Den angivna blockstorleken är inte giltig för den här algoritmen.
17460. Objektets upphovsrätt serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
17461. Zonens rubriktext.
17462. Prioritetsvärdet får inte vara större än 100,0.
17463. Punktlistans visningsläge.
17464. Mål
17465. Skickar begäran igen.
17466. Det går inte att inkludera den här kolumnen i en transaktionspublikation eftersom kolumnens ID innehåller fler än 255 tecken.
17467. Det angivna schemanamnet %1 finns inte eller också har du inte behörighet att använda det.
17468. En duplicerad parameter har angetts, %1.
17469. Det gick inte att hitta RSA-nyckelbehållaren.
17470. Hämtar eller anger det nollbaserade indexet för det Y-värde som används för att rita ett Renko-diagram.
17471. Lulesamiska (Norge)
17472. Attributet Attribut som anges som en schemamappning för X är inte ett av användarklassens attribut.
17473. Stop anropades efter att Break anropades.
17474. Ett fel inträffade vid åtkomst till databasspeglad metadata. Släpp speglingen (ALTER DATABASE database_name SET PARTNER OFF) och konfigurera om den.
17475. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades eftersom tabellen %1 innehåller fulltextindex.
17476. Ett ogiltigt eller otillåtet localeId har angetts för parametern %1.
17477. Det räcker inte med behörigheten som är kopplad till administratörsinloggningen för Oracle-utgivaren %1.
17478. Fältet originating_server_id i tabellen sysoriginatingservers refereras av sysjobs eller sysschedules.
17479. Anger om en ändring av det markerade alternativet i den nedrullningsbara listan orsakar ett återanslående.
17480. Importerad webbdel
17481. Källfilen är för stor
17482. Det går inte att utesluta kolumnen %1 från i en lodrät partition eftersom den varken kan ha v?det null eller definieras med ett standardvärde.
17483. SQL Server Service Broker är inte aktiverad för den aktuella databasen och därför stöds inte frågeaviseringar. Aktivera Service Broker för databasen om du vill använda aviseringar.
17484. Åtgärden kunde inte utföras på grund av att WorkflowInstance X har avslutats.
17485. Bosniska (latinsk, Bosnien och Hercegovina)
17486. Profil som används i Windows Synchronization Manager.
17487. Buffertförskjutningen Y inklusive tillgängliga byte, X, är större än den skickade buffertens längd.
17488. Ingen kommandotext har angetts.
17489. Ett skadat meddelande har mottagits. Kuvertets nyttolast är större än meddelandet. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
17490. datatypen 8000-byte binary (variabel längd)
17491. Det gick inte att bestämma en URI för ljudplatsen.
17492. Det gick inte att hitta den begärda nyckelbehållaren.
17493. Diskkvoten begränsar den mängd data som den aktuella användaren av en sammansättning kan lagra.
17494. Parametern X är inget giltigt PipelineStoreLocation-värde.
17495. En matchad ServicePoint-värd kan felaktigt behandlas som en fjärrserver.
17496. Inställningar för axeletiketter.
17497. En begäran om spårningskontroll kunde inte bearbetas på grund av att ogiltiga parametrar angavs när händelserna registrerades. Kontrollera att parametrarna ingår i giltiga intervall.
17498. Anger om visningen ska baseras på den aktuella noden.
17499. De skyddade resurserna (endast tillgängliga med fullständigt förtroende) var:
17500. Namnet på den X-underaxel som serien är kopplad till.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions