English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2901. Det gick inte att initiera COM-biblioteken för distribuerade anrop. DCOM är inte installerat. Heterogena frågor och fjärranrop är inaktiverade. Kontrollera DCOM-konfigurationen med Komponenttjänster i Kontrollpanelen.
2902. Det går inte att öppna registernyckeln X på datorn Y.
2903. Åtkomst till registernyckeln X nekas.
2904. PInvoke-metoder måste vara statiska och egna och får inte vara abstrakta.
2905. FlowNode kan inte delas mellan olika flödesscheman. Den finns redan i flödesschemat X och kan inte användas i flödesschemat Y.
2906. Det går inte att partitionera ett index i en tabellvariabel eller returnera en tabelldefinition i en tabellvärdesfunktion.
2907. Tabellen %1 måste ha minst en kolumn som ingår i den lodräta partitionen.
2908. Det gick inte att personifiera en tråd som utförde autentisering av en webbegäran.
2909. SMux Provider
2910. Det finns inte tillräckligt mycket systemminne för att köra RAISERROR.
2911. Det gick inte att ta bort FILESTREAM-loggfilen '%1' eftersom en FILESTREAM-datafilgrupp refererar till den.
2912. Tabellfel: IAM-kedjelänkningsfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Nästa sida till IAM-sidan %6 är %7, men föregående länk till sidan %8 är %9.
2913. typparameter
2914. Den här zonen innehåller alla tillämpningsprogram som kommer från listan över tillförlitliga platser i Internet Explorer.
2915. MSBUILD : error MSB1026: Schemafilen File Name finns inte.
2916. Det transparenta proxyfältet för en verklig proxy måste vara null.
2917. %1 %2 (%3)-inloggningens (%4)-lösenord har ändrats.
2918. Värdet måste vara ett DOM-element eller ett DOM-element-ID.
2919. Varning! Det grupperade indexet %1 för vyn %2 med referens till tabellen %3 inaktiverades när indexet %4 inaktiverades.
2920. Det gjordes ett försök att läsa eller skriva till skyddat minne. Detta indikerar ofta att annat minne är skadat.
2921. Biblioteket för SQL-nätverksgränssnittet kunde inte avregistrera SPN (Service Principal Name) för SQL Server-tjänsten. Fel: %1. Administratören måste avregistrera SPN manuellt för att undvika klientautentiseringsfel.
2922. Specifikationen (ANY) kan endast använda för uttryck av typen multimängd.
2923. Feed-ID:t serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.
2924. Diagramområdesnamn som rubriken dockas till innanför eller utanför.
2925. Denna händelse utlöses efter att infogningen har slutförts.
2926. Problem upptäcktes när RESTORE-programsatsen planerades. Mer information finns i föregående meddelanden.
2927. Ogiltigt sökvärde.
2928. Formatet för den text som visas om åtgärden lyckades.
2929. URL-adress till den bild som visas för knappen Logga in.
2930. URL till trädnodens bild.
2931. Primära interop-sammansättningar måste ha starkt krypterade namn.
2932. Den minimala storleken för växlingsminnet är ogiltig. Den måste vara mindre än eller lika med den maximala storleken för växlingsminnet.
2933. Skapa en MSI-fil för distribution
2934. Listan med lägen i xsl:template-elementet får inte vara tom.
2935. CREATE DATABASE misslyckades. Standardsorteringen av databasen %1 kan inte ställas in på %2.
2936. SOURCE CERTIFICATE ISSUER NAME
2937. Gruppen %1 finns inte i den här databasen.
2938. MenuItem[] förväntades.
2939. Anger från vilken dator prestandadata ska läsas.
2940. Det deserialiserade värdet för medlemmen Medlem i klassen Class Name ligger utanför giltigt intervall.
2941. Det går inte att uppdatera en tidsstämpelkolumn.
2942. Kolumnnumret måste vara högre än 0 (1-baserat). X = Y är ogiltigt.
2943. Namnet på det inbäddade e-postobjektet.
2944. SqlWebEventProvider: connectionString kan bara innehålla anslutningssträngar som använder Sql Server-autentisering. Säkerhetsmodeller som bygger på Trusted Connection stöds inte.
2945. MSB6007: Värdet X som skickades till egenskapen Environment har inte formatet name=value, där värdedelen kan vara tom.
2946. %1'%2::' är inte en giltig axel
2947. SQL Server har startats med spårningsflaggan %1. Detta kan innebära att användaren ser vissa felmeddelanden maskerade med hjälp av %2.
2948. En felaktig implementering av IAsyncResult-gränssnittet kan returnera felaktiga värden från egenskapen CompletedSynchronously eller anropa AsyncCallback mer än en gång. Typen Typnamn kan vara den felaktiga implementeringen.
2949. AddInBase måste vare en abstrakt basklass eller ett gränssnitt. Typ: Typnamn
2950. Service Broker-hanteraren avslutas.
2951. Meddelandeåteröverföring kräver WS-adressering men meddelandet som skickas använder X. Avaktivera meddelandeåteröverföring på transporten eller använd en meddelandeversion som stöder WS-adressering.
2952. Teckensnitt för förklaringens celler. Ange CellType till Text för att använda den här egenskapen.
2953. Parameterns maximala storlek.
2954. DROP ASSEMBLY misslyckades eftersom de angivna sammansättningarna refereras av sammansättningen '%1'.
2955. Raduppsättningen använder integrerade index och det finns inget aktuellt index.
2956. SiteMapNode X finns inte i providern Y, den måste tas bort från providern Z.
2957. URL till den bild som ska användas som punkter i listan.
2958. Inget överordnat objekt.
2959. Det går inte att skapa timer.
2960. Det går inte att anropa den här metoden medan bilden är olåst.
2961. Det går inte att binda delegaten till X eftersom den är medlem i System.Nullable
2962. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Tabellen '%1' har vyn '%2' med schemabindning.
2963. KTM RM för denna databas, %1, kunde inte startas: %2.
2964. Endast medlemmar i sysadmin-rollen eller databasägaren kan ange databasalternativ.
2965. Anropet till den lagrade proceduren misslyckades.
2966. Parametern %1 är felaktig: ska vara %2, %3 eller %4.
2967. SPID %1 försökte genomföra den distribuerade transaktionen med arbetsenheten %2.
2968. Databasen %1 är aktiverad för databasspegling. Databasnamnet får inte ändras.
2969. MSBUILD: fel MSB1005: Ange en egenskap och dess värde.
2970. Oväntad penseltyp Typnamn.
2971. Den angivna adressen (X) är en multicast-adress men transportbindningselementet är inte konfigurerat att tillåta multicast. För att aktivera stöd för multicast måste du ställa in egenskapen EnableMulticast på True för bindningen eller bindningselementet.
2972. ta emot
2973. Medlemmar i diagramdatakällan som används för att binda data till seriens Y-värden.
2974. Inkorrekt %1 har angetts.
2975. Sekundär %1.%2 finns redan för primär %3.
2976. Prenumerationer på publikationer som är aktiverade för Peer-To-Peer kan inte ominitieras.
2977. Det går inte att komma åt en stängd accessor.
2978. Regeln har delats upp från datatyp.
2979. InputLanguageManager är inte redo att ändra aktuella inmatningsspråk.
2980. Massinläsning: Versionskonflikt mellan det provider-dynamiska länkbiblioteket och den körbara filen på servern.
2981. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, validering: inga externa entitetsreferenser
2982. Diagramtypregistret tillhandahåller inte en tjänst av typen: Typnamn
2983. Det går inte att skapa registerindexet för Ietf-namnet.
2984. Det gjordes ett försök att lägga till egenskaper till en fryst kontext.
2985. Varning! Det gick inte att läsa in sammansättningen vid X. Caspol kan göra en partiell bestämning av vilka bevis som associeras med den här sammansättningen. Resultaten av följande åtgärd kan vara felaktiga och/eller inte kompletta.
2986. Tog bort %1 replikerade transaktioner med %2 uttryck på %3 sekunder (%4 rader/sek).
2987. Flervärda sammansättningsreferenser måste ha ett nollskiljd Assembly Id.
2988. Statistisk analys - variansens värde är 0.
2989. Begäran gäller DEBUG-verb.
2990. Det gick inte att konvertera en sträng till eller från Unicode, %1.
2991. Definierar hur de övre och nedre felen beräknas för mittenvärdena i felstapelserien.
2992. En %1 som saknar ett jobb med ett definierat proxykonto kan endast ändras av medlemmar i den fasta serverrollen sysadmin.
2993. Den aktuella installationstypen för operativsystemet är X.
2994. Ett fel uppstod vid bearbetningen av loggen för databasen %1. Återställ från säkerhetskopian, om möjligt. Om det inte finns någon säkerhetskopia kan du behöva återskapa loggen.
2995. Den här klassen används för smarta etiketter för anteckningar.
2996. Objektet måste initieras innan åtgärden kan utföras.
2997. OID-värdet representerar inte ett giltigt PKCS 9-attribut.
2998. Ett ogiltigt värde användes för parametern %1. Giltiga värden är 0 (ingen), 1 (tvingande partitioner), 2 (icke överlappande partitioner med flera prenumerationer per partition) och 3 (icke överlappande partitioner med en prenumeration per partition).
2999. Remote Only
3000. Buffert får inte vara null.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions