English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

4601. Det går inte att skapa partitionsfunktionen RANGE med flera parametertyper.
4602. Åtgärdens OperationCompleted har redan anropats och ytterligare anrop är inte giltiga.
4603. Det är inte tillåtet att mutera en nyckelmängd som har härletts från en uppslagslista.
4604. För SourceLocation med enskild linje, ska endColumn vara >= startColumn (= X).
4605. Det går inte att registrera tjänstens styrhanterare. RegisterServiceCtrlHandler misslyckades med följande fel: %1.
4606. Bakgrundsbilden i kontrollen.
4607. Select-listan för INSERT-programsatsen innehåller färre objekt än insert-listan. Antalet SELECT-värden måste matcha antalet INSERT-kolumner.
4608. FlowNode i flödesschemat X har redan öppnats och kan inte ändras. En FlowNode kan endast ändras när den skapas.
4609. Z är inte ett giltigt värde för begränsningen Y av schemamängden X.
4610. Servern %1 är inte en prenumerant.
4611. Ogiltig konfiguration: X=Y. Värdet X måste vara ett 32-bitars heltal som är positivt.
4612. Det finns ingen privat nyckel för det säkerhetscertifikat som är bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID: %1). Certifikatet kan ha skapats eller installerats på ett felaktigt sätt. Installera certifikatet på nytt eller skapa ett nytt certifikat.
4613. Cache Cache-Control = X.
4614. Endast ett av argumenten XmlContent och XmlInputPath kan anges.
4615. En konflikt har inträffat mellan %1-alternativen %2 och %3.
4616. Dispatcher anropade en BeforeSendRequest i en MessageInspector av typen Typnamn.
4617. Den relativa virtuella sökvägen X för tillämpningsprogrammet är inte tillåten här.
4618. Använd egenskapen Blocking om du vill ändra socketens status.
4619. Försökte hämta data från en tom kanalmottagarstack.
4620. Om nyckeln X ska användas måste nyckeln Y finnas.
4621. Bokmärken kan endast tas bort med aktivitetsinstansen som de skapades med.
4622. Parametern för OPENXML-flaggor måste vara av datatypen int.
4623. Det går inte att använda säkerhetskopieringsfilen %1 eftersom den ursprungligen formaterades med sektorstorleken %2 och nu finns på en enhet med sektorstorleken %3.
4624. Det har inträffat ett internt Service Broker-fel: ett objekt har fel tillstånd för den här åtgärden. Det här felet indikerar att det finns ett allvarligt problem i SQL Server. Kontrollera om det finns maskinvaruproblem i felloggen i SQL Server och i händelseloggarna i Windows.
4625. Det går inte att skapa matriser med TypedReference-, ArgIterator-, ByRef- eller RuntimeArgumentHandle-objekt.
4626. Kulturen X är inte en specifik kultur och kan inte tilldelas till SpecificCultureName.
4627. Tom GUID är inte giltigt för X.
4628. Det uppstod ett fel vid körning av CREATE/ALTER DB. Du hittar mer information i det föregående felet.
4629. FILEGROWTH kan inte vara större än MAXSIZE för filen '%1'.
4630. Objekt, flytta
4631. Det går inte att uppdatera vyn eller funktionen %1 eftersom den innehåller mängduttryck eller en DISTINCT-sats.
4632. Lokala auktoriseringsregler
4633. Det gick inte att fastställa huvudparten i relationen X. Flera tillagda entiteter kanske har samma primärnyckel.
4634. Anslutningssträng
4635. Skapa en anslutning till en provider
4636. @dynamic_snapshot_location kan inte vara en icke-tom sträng när @alt_snapshot_folder varken är tom eller null.
4637. Om värdet är 'false' returneras inte känslig säkerhetsinformation, t ex lösenordet, som en del av anslutningen om denna är öppen eller har haft statusen 'öppen'.
4638. Det går inte att lägga till en kolumn med ogiltigt DisplayIndex i DataGrid.Columns-mängden.
4639. Elementets position i relativa koordinater.
4640. SPN (tjänstens huvudnamn) som har angetts, X, är inte giltigt. Kontrollera att du har angett utökat skydd med Windows-autentisering korrekt för IIS och läs http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc961723.aspx om du vill ha mer information om SPN.
4641. En tom sträng är inte ett giltigt lokalt namn i JSON.
4642. Slutet av loggen för databasen "%1" har inte säkerhetskopierats. Säkerhetskopia loggen med hjälp av BACKUP LOG WITH NORECOVERY om den innehåller sådant som du inte vill förlora. Använd satsen WITH REPLACE eller WITH STOPAT i programsatsen RESTORE om du bara vill ersätta innehållet i loggen.
4643. Det gick inte att konvertera värdet för OPENXML-kolumnen %1 till datatypen sql_variant. Värdet är för långt. Ändra kolumnens datatyp till text, ntext eller image.
4644. SSPI-kontexten är inte giltig.
4645. Sökväg får inte vara null.
4646. Komprimera X
4647. Det gick inte att binda till målmetoden.
4648. Jobbsteg
4649. Det går bara att utföra indexåtgärder online i Enterprise-versionen av SQL Server.
4650. Du måste ange en kategori om du har angett ett datornamn.
4651. Typen Typnamn innehåller ingen offentlig egenskap med namnet X.
4652. X är inte en giltig virtuell sökväg.
4653. Det gick inte att identifiera körbara instanser på grund av följande undantag
4654. Övrig information: X
4655. Support-URL för är för lång.
4656. Inaktivera en tabell för SQL-cacheberoende. Alternativet -t krävs.
4657. Det finns inga behörigheter att kontrollera.
4658. Inloggningen %1 äger ett eller flera flerserverjobb. Bara medlemmar i %2-rollen kan anges som ägare till dessa jobb.
4659. Slutpunkten %1 är en inbyggd slutpunkt som inte kan släppas. Använd verktygen för protokollkonfigurering för att ADD (lägga till) eller DROP (släppa) Transact-SQL-slutpunkter.
4660. Hur länge (i sekunder) som anslutningen ska behållas i poolen innan den avslutas.
4661. Det går inte att hitta en behörighetsgrupp med angett namn.
4662. En alternativ synkroniseringspartner kan endast konfigureras hos utgivaren.
4663. Parametern %1 är bara avsedd för heterogena utgivare. Den måste vara %2 för SQL-utgivare.
4664. Målservern %1 har inga tilldelade jobb.
4665. Egenskapsvärdet X måste vara större än noll.
4666. Varning: Sammansättningen '%1' för Microsoft .NET Framework som du registrerar har inte testats i full utsträckning i en SQL Server-värdmiljö.
4667. Den grupp som verifieraren hör till.
4668. Det går inte att komma åt en stängd registernyckel.
4669. X, cachen uppdateras inte på grund av cacheprotokollets status = Y.
4670. Porten är stängd.
4671. Det finns en utgivarinitierad prenumeration på utgivaren %1. Endast mottagarinitierade och anonyma prenumerationer kan kopieras.
4672. Du måste ange minst en av följande parametrar. "%1".
4673. Den text som ska visas om säkerhetsfrågan är ogiltig.
4674. Ett oväntat namnområde (namnområde) påträffades. Namnområdet måste vara tomt.
4675. Denna anslutning är inaktiv eftersom en av anslutningens slutpunkter inte kan nås.
4676. Underklassen åsidosatte inte en nödvändig metod.
4677. Ogiltigt vytillstånd.
4678. Analyserade tjänster: %1.
4679. %1Oavslutat textavsnitt \endash ` saknas
4680. Det går inte att använda ComposablePartDefinition av typen Typnamn i den här kontexten. Endast deldefinitioner producerade av ReflectionModelServices.CreatePartDefinition stöds.
4681. Spårningsloggen X är inte tillgänglig.
4682. Det uppstod ett oväntat fel i QueueUserWorkItem.
4683. Hämtar eller anger färgerna för staplar om datapunktens Close-värde är större än Open-värdet.
4684. Det går inte att härleda schema. X-meddelandetexten är omsluten.
4685. Angiven Via-värdet för URI X är inte giltigt. Orsak: Y
4686. Det gick inte att ändra programsatsen för partitionsfunktionen. Det går inte att partitionera om tabellen %1 genom att ändra partitionsfunktionen %2, eftersom dess grupperade index %3 har inaktiverats.
4687. Det gick inte att hitta vyn X i Y, ActiveView-vyn måste vara en kontroll av typen View direkt underordnad ett MultiView-objekt.
4688. Strömmen stöder inte samtidiga IO-läsnings- eller -skrivningsåtgärder.
4689. Det gick inte att skapa en spårningsfil.
4690. Felaktig syntax nära nyckelordet '%1'.
4691. Uppsättning med förklaringar.
4692. Användningen av ett QName-typat värde i noden '%1' stöds inte
4693. Metoden X.CreateClock returnerade ett befintligt objekt, snarare än ett nytt objekt som baseras på TimelineClock.
4694. Denna BackgroundWorker anger att den inte rapporterar förlopp. Ändra WorkerReportsProgress för att rapportera förlopp.
4695. Instansegenskapen Egenskapsnamn som inte använder argument har inte definierats för typen Typnamn
4696. Prenumerationen är skrivskyddad. Uppdateringar tillåts inte.
4697. Konversationsreferensen {%1-%2-%3-%4%5-%6%7%8%9%10%11} är inte giltig.
4698. Utlöses innan en webbdel tas bort.
4699. Endast en instans av BULK-raduppsättningen kan användas per fråga.
4700. CREATE FUNCTION misslyckades eftersom det inte angavs något kolumnnamn för kolumnen %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions