English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8501. Egenskapen DestinationTableName måste anges innan denna metod anropas.
8502. Varning! Egenskapen %1 för %2 %3 har ändrats till %4 eftersom detta krävs för %5.
8503. Identifieringsmöjligheten för slutpunkten med EndpointAddress=X och ListenUri=Y har aktiverats.
8504. Uppdateringsbara prenumerationer: Värdena text/ntext/image som infogas hos prenumeranten kommer att bli NULL.
8505. Antalet rader måste vara större än -1.
8506. För FOR XML EXPLICIT måste den första kolumnen innehålla positiva heltal som representerar id för XML-kod.
8507. SQL Web Assistant: Det gick inte att upprätta en lokal anslutning till SQL Server.
8508. %1 har korrigerat %2 tilldelningsfel och %3 konsekvensfel som inte är associerade med något enstaka objekt.
8509. Läser svar från tillståndsservern
8510. Det går inte att anropa en typ som inte är en delegattyp
8511. Den dataström som returnerades av FileContent stöder inte ompositionering, vilket innebär att FileBytes inte stöds.
8512. Objekttypen kan inte konverteras till måltypen.
8513. Den beräknade kolumnen %1 i tabellen %2 går inte att använda i en annan definition av en beräknad kolumn.
8514. Varning: Klientsammansättningen '%1' för SQL Server som du registrerar har inte testats i full utsträckning i en SQL Server-värdmiljö.
8515. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Sekundärnyckelbegränsning %1 är NOCHECK i källtabellen %2 och motsvarande begränsning %3 är aktiverad i måltabellen %4. Källtabellens begränsning måste vara aktiverad.
8516. Katalogen finns inte: X.
8517. En typ måste implementera IComparable eller IComparable för att kunna stödja jämförelse.
8518. Startar körning av en FaultWorkItem för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z. Undantaget spreds från aktiviteten A, DisplayName: B, InstanceId: C.
8519. Databasfel: Katalogen %1 är inte en giltig FileStream-katalog.
8520. Attributschemamappningar för lösenordsfrågor och lösenordssvar måste anges för att funktionaliteten ska kunna användas.
8521. URI-begäran innehåller en fråga och explicit förfallodatum saknas.
8522. Det går inte att kopiera prenumerationerna eftersom ingen synkroniserad prenumeration hittats i databasen.
8523. Eninstanskategorier är endast giltiga med livslängden Global.
8524. Det gick inte att hämta ursprungsinformationen för Oracle-prenumeranten %1.
8525. Flera tillägg av typen Typnamn upptäcktes. Maximalt ett tillägg av den här typen tillåts när det här arbetsflödet körs.
8526. Det finns inte tillräckligt mycket resultatutrymme för att konvertera ett money-värde till %1.
8527. Cachen kan inte uppdateras om Response-status == 304 och om en cachepost inte hittades.
8528. Komplexa egenskaper
8529. Periodparametern måste vara ett positivt värde.
8530. Körningen av den lagrade proceduren %1 för filter misslyckades. Mer information finns i felloggen för SQL Server.
8531. Argumentet måste vara en sträng.
8532. Det gick inte att hitta UdtExtensions.dll. Kontrollera att installationen är korrekt.
8533. Anger vilken servertyp som providern ska visa genom DataReader-objektet.
8534. Det går inte att hitta ett distributionsagentjobb för den angivna transaktionsprenumerationen eller utgivarinitierade ögonblicksprenumerationen.
8535. %1Försök att omdefiniera namnområdesprefixet %2
8536. atomicComposition innehåller redan en intern atomicComposition och kan inte innehålla mer än en atomicComposition åt gången.
8537. Metoderna 'Single' och 'SingleOrDefault' kan bara användas som en slutlig frågeåtgärd. Överväg att i stället använda metoden 'FirstOrDefault' i den här instansen.
8538. Skadad .resources-fil. Den angivna datalängden X är ingen giltig position i dataströmmen.
8539. Värdet på attributet class är inte giltigt.
8540. Klassen %1 i sammansättningen %2 är allmän. Allmänna typer stöds inte.
8541. Användaradress: X
8542. Anslutningen har en transaktion. Slutför transaktionen och försök igen.
8543. Den fullständiga eller relativa sökvägen till den katalog som du vill läsa från. Till exempel "c:\temp".
8544. Utfyllnad för delarnas krom.
8545. Fältet av typen X är markerat som en explicit layout, vilket inte är tillåtet i Native-format
8546. Hämtar prenumerationsinformation.
8547. Ge sammansättningar &obegränsad åtkomst till skrivare
8548. Det går inte att ändra %1 eftersom det inte är någon tabell.
8549. Ett undantag inträffade på en bakgrundstråd. Kontrollera det ursprungliga undantaget för mer information.
8550. Deklarativ sammanfogning av dessa behörigheter stöds inte.
8551. DataSourceID X måste vara samma ID som för en kontroll av typen IDataSource. Y är inte ett IDataSource-objekt.
8552. Ett oväntat fel uppstod vid parsningen av den angivna manifestet.
8553. tjänst
8554. Minst ett av alternativen TreeScope.Element, TreeScope.Children eller TreeScope.Descendants måste anges.
8555. Prioritetsklasserna AboveNormal och BelowNormal är inte tillgängliga på den här plattformen.
8556. Det här svaret innehåller inga kapslade mängder. Använd null som Key i stället.
8557. Internt fel: Det går inte att hitta CreateInfoSetReaderEx i xmlrw.dll. Du kan ha en felaktig version av xmlrw.dll.
8558. %1Funktionen %2:%3() finns inte
8559. Ogiltigt hjälpsträng. Längden måste vara mellan X och Y.
8560. Granskningsregeln är av fel typ.
8561. Det gick inte att uppgradera den här konversationen under en databasuppgraderingsåtgärd.
8562. Språket har tagits bort.
8563. Kroatiska (latinsk, Bosnien och Hercegovina)
8564. Ingen generisk metod (Metodnamn) för typen Typnamn är kompatibel med de angivna typargumenten och argumenten. Inga typargument ska anges om metoden är icke-generisk.
8565. Det finns endast stöd för ett count-element för feeds, men flera element hittades.
8566. Ett meddelande som togs emot på inkommande URL X hänvisade till en lista med säkerhetskopierade slutpunkter. Bindningen som meddelandet togs emot på använder Transactions men stöder inte ReceiveContext och därför är felhantering inte möjlig.
8567. Begäran överskrider det högsta antalet resurser (X) som kan refereras i en enskild POST-begäran.
8568. Funktionen %1 kan bara användas i användar- och systemtabeller.
8569. Det går inte att skapa välkända SID av typen LogonIdsSid.
8570. Det går inte att ange fler än %1 index för en enstaka tabell. %2 index har angetts. Indexen som blir över ignoreras.
8571. Tabellen %1 kan inte ingå i uppdateringsbara prenumerationer eftersom den har publicerats för sammanslagen replikering.
8572. Verb som aktiverar bläddringsläge.
8573. Verb som tillämpar ändringarna och stänger EditorZone.
8574. Positionstalet %1 för ORDER BY ligger utanför tillåtet intervall för antal objekt i select-listan.
8575. Det gick inte att utföra åtgärden eftersom instansen är försatt i vänteläge.
8576. Kommandoradens startparametrar
8577. Uppdaterar huvuden vid 304-svar.
8578. Ogiltig typdefinition för typen '%1'. Typen innehåller attributet '%2', vilket inte är tillåtet för bastyp.
8579. Den storlek på dataströmmen som anges i slutet av GZip-filen motsvarar inte dataströmmens verkliga storlek.
8580. Mängden accepterar endast objekt av typen InputGesture.
8581. Villkor för begäran = If-Range:X.
8582. Sidnummer kan inte vara negativt.
8583. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parametern %1 (%2): Datatypen 0x%3 (användardefinierad typ) har ett ogiltig schema.
8584. Det går inte att öppna databasen %1 eftersom den är av en nyare version (%2) än den aktuella serverversionen (%3).
8585. Tillägg av värde i en %1-kolumn orsakade dataspill.
8586. Lösenordsverifieringen misslyckades. Lösenordet uppfyller inte de villkor som anges av lösenordsfiltrerings-DLL:en.
8587. Databaskompatibilitetsnivån är för låg. Kompatibilitetsnivån måste vara Version80 eller högre.
8588. Ogiltiga siffror för den angivna basen.
8589. Generera mängder som har härletts från DataServiceCollection
8590. Det finns redan en registrerad transaktion i arbetsflödet. Det går endast att registrera en transaktion i taget.
8591. Mottagartypen Typnamn är inte giltig.
8592. Signaturen i SignedInfo med ID X kontrolleras.
8593. Det gick inte att skicka meddelandet eftersom ett internt fel (kod %1, tillstånd %2) påträffades när meddelandet bearbetades. Mer information finns i felloggen.
8594. Sidan %1 är utanför slutet på filen. Bara sidor som ligger inom filen kan återställas.
8595. Du håller på att stänga den här webbdelen. Den levererar data till andra webbdelar, och dessa anslutningar kommer att raderas om webbdelen stängs. Om du vill stänga webbdelen klickar du på OK. Om du vill hålla webbdelen öppen klickar du på Avbryt.
8596. SQL Server kan inte hämta KTM-transaktionssammanhanget (Kernel Transaction Manager) för att utföra filsystemåtgärden.
8597. Spårningen med ID %1 stoppades på grund av ett fel. Orsak: %2. Starta om spårningen efter att du har åtgärdat problemet.
8598. Det går inte att deklarera egenskapen Y för X som en inre egenskap, den måste deklareras som ett attribut.
8599. Det går inte att komma åt medlemmen.
8600. KeyExchange-nyckeln har fått en ogiltig storlek efter dekrypteringen med certifikatets privata nyckel.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions