English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9501. Databashuvudobjektet äger %1 och går inte att släppa.
9502. Ett zon med ID X har redan lagts till.
9503. UNION ALL-vyn %1 kan inte uppdateras eftersom kolumnen %2 i bastabellen %3 används flera gånger.
9504. Diagramområdesaxel - axelns minimi- och maximivärden har inte angetts.
9505. Den relativa mapp som innehåller de bilder som ska användas som linjer i TreeView-kontrollen.
9506. Anger om Globalization-avsnittet är låst.
9507. Matchande typ från X som ärver från Y är tvetydig.
9508. Det gick inte att ange en eller flera egenskaper på frågan för OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2". %3.
9509. Egenskapen %1 går bara att ändra om publikationen har aktiverats för heterogena prenumerationer. Publikationen är inaktivt.
9510. Vissa genereringsvärden är större än den övre gränsen %1 som används i SQL Server 2000. Ändra publication_compatibility_level för publikationen till 90 om du vill att det ska fungera.
9511. Den angivna medlemsinformationen är inte giltig för denna IReflect.
9512. Ett odefinierat NumberStyles-värde används.
9513. Fel och/eller varningar har uppstått vid bearbetningen av XQuery-satsen för xml-datatypmetoden %1. Mer information finns i tidigare felmeddelanden.
9514. LinkedList-noden tillhör ett LinkedList-objekt.
9515. Hittade ett null-värde i en matris.
9516. Det Y-värdeindex som används måste vara mellan 0 och X
9517. Datatyperna Varchar(max), nvarchar(max) och varbinary(max) stöds inte som returvärde eller utdataparameter för fjärrfrågor.
9518. Det gick inte att avinstallera funktionerna eftersom SQL-databasen X inte finns.
9519. Den här åtgärden är inte tillåten eftersom objektet för närvarande saknar överordnad.
9520. Den information som används för att ansluta till en Oracle-server.
9521. UriTemplate X är ogiltig. Den slutgiltiga UriTemplate-stjärnvariabeln Y har tilldelats ett standardvärde från ytterligare standardvärden. Observera att UriTemplate inte stöder standardvärden i slutgiltiga stjärnvariabler. Mer information finns i dokumentationen för UriTemplate.
9522. X-egenskapen för aktiviteten Y är null och påverkar ingenting.
9523. Om det finns ett mappningsfragment mellan EntitySet X och Table Y där attributet MakeColumnsDistinct har värdet true får det inte finnas fler mappningsfragment mellan X och Y.
9524. Detta surrogat stöder inte PopulateData().
9525. Markörrörelsens intervall.
9526. Två matriser, X och Y, måste ha samma storlek.
9527. Tjänstkön %1 är för närvarande inaktiverad.
9528. Det finns redan en artikel med ett annat delete_tracking-värde för objektet %1.
9529. Det gick inte att hämta någon statusrapport. Det pågår inte någon återställningsåtgärd för process-ID %1.
9530. Namnet X används redan.
9531. Påträffade oväntat lokalt attributnamn X. 'type' och '__type' är de enda tillåtna lokala attributnamnen. 'type' kan användas för att styra hur data skrivs. Giltiga värden är 'object', 'string', 'number', 'null', 'boolean' och 'array'. '__type' kan användas för att ge vägledning om typen.
9532. Det går inte att ange att publikationen %1 inte ska tillåta use_partition_groups eftersom publikationen innehåller en eller flera logiska postrelationer. Om du använder logiska postrelationer måste publikationens egenskap @use_partition_groups ha värdet True.
9533. -1 [inget maximum], 0...n
9534. Alla fönster och händelser
9535. Återställningsdata från protokolleverantören är för stora. Data är X byte.
9536. Ingen kanalbindningskontroll utförs för det betrodda proxyscenariet.
9537. Underaxelns plats i förhållande till föregående axel.
9538. Ersättning av postcache är inte kompatibelt med moduler i den IIS-integrerade pipeline som ändrar svarsbuffertarna. Antingen har en egen modul i pipeline ändrat en HTTP_DATA_CHUNK-struktur som är associerad med ett hanterat återanrop för ersättning av postcache, eller också har ett hanterat filter ändrat svaret.
9539. X, nyckel = Y, Commit-åtgärden misslyckades -> Z.
9540. Den formatsträng som tillämpas på parameternamn på gamla värden som skickas i ett uppdateringskommando när gamla datavärden jämförs i konfliktsyfte. Till exempel Original_X. Du kan ta bort prefixet genom att ange X för egenskapens värde.
9541. Den fysiska sökvägen till en nyckelfil med starkt namn.
9542. Ett tal som inte är negativt krävs.
9543. Ett värde för parametern @suser_sname angavs trots att publikationen inte använder SUSER_SNAME() för dynamisk filtrering.
9544. advanceWidths och glyphOffsets utgör koordinater som är för stora för glyf i index X. För renderingEmSize Y får värdena inte överstiga Z.
9545. Uttrycket har klassificerats som X. Y förväntades.
9546. Datatyp Typnamn stöds inte för egenskapen Egenskapsnamn i IIS-metabasen.
9547. Autentisera med aktuella Windows-referenser.
9548. Attributet CodeFileBaseClass kan inte användas utan attributet CodeFile.
9549. MS SQL SNMP Extension Agent stoppas.
9550. Representerar en prestandaräknarkomponent i Windows.
9551. Kan inte spara en bild utan ramar.
9552. Namnet på vägen att binda mot.
9553. X: det går inte att explicit anropa operatorn eller accessorn
9554. En formatfil eller något av de tre alternativen SINGLE_BLOB, SINGLE_CLOB eller SINGLE_NCLOB måste anges.
9555. Det går inte att fylla mängden X eftersom den inte implementerar ICollection eller är skrivskyddad. Om inte mängden är IEnumerable eller T[] måste den implementera ICollection och vara antingen förinitierad eller skrivbar med en standardkonstruktor.
9556. CriticalHandle får inte vara null.
9557. DTS-paketet med id:t %1 finns redan med ett annat namn.
9558. Filen File Name har ändrats sedan den senast lästes.
9559. Tidsgränsen uppnåddes vid väntan på buffertspärrtyp %1, bp %2, sida %3:%4, tillstånd %5, databas-id: %6, allokeringsenhets-id: %7%8, aktivitet 0x%9: %10, väntetid %11, flaggor 0x%12, ägaruppgift 0x%13. Fortsätter att vänta.
9560. Den angivna enhetstypen stöds inte för säkerhetskopiespegling.
9561. Det gick inte att hitta tabell eller databas-ID %1. Kontrollera systemkatalogen.
9562. Det gick inte att hitta SubAxis med namnet X i SubAxes-uppsättningen.
9563. Det finns ingen SqlDependency för denna nyckel.
9564. Värdet för attributet Attribut måste vara mellan X och Y.
9565. Den text som ska användas på knappen Sista sidan.
9566. Ett .NET Framework-fel inträffade vid körning av den användardefinierade rutinen eller aggregeringen %1: %2. Om det finns någon användartransaktion återställs den.
9567. Det gick inte att skapa en användarinstans av SQL Server på grund av ett fel när en anslutning till användarinstansen skapades. Anslutningen stängs.%1
9568. X är inte ett giltigt Percent-värde för KeyTime. Percent-värdet måste vara ett tal mellan 0,0 och 1,0.
9569. X-protokollet stöds inte av den här klassen.
9570. Konvertering stöds inte för aritmetiska typer utan operatoröverlagring.
9571. Det gick inte att registrera SQLBrowser-tjänsten för att ta emot meddelanden om konfigurationsändringar.
9572. Tillämpningsprogrammet stängs.
9573. Meddelandetypen %1 finns inte.
9574. Metoden X misslyckades eftersom egenskapen Y, som saknar ett Z-objekt, inte tilldelades och inte kunde härledas från en mallkultur.
9575. MSB3650: Varken SDKToolsPath X eller ToolPath Y är en giltig katalog. En av dem måste anges.
9576. Denna procedur stöder endast fjärrkörning av utgivarinitierade prenumerationsagenter.
9577. Du måste ange antingen @job_id eller @job_name (och eventuellt @schedule_name) eller @schedule_id.
9578. Denna händelse utlöses efter att uppdateringen har slutförts.
9579. MSBUILD: fel MSB1026: Schemafilen finns inte.
9580. Texten för knappen Välj.
9581. Det går inte att släppa %1 %2 eftersom minst en del av tabellen finns i en skrivskyddad filgrupp.
9582. Variabelnamnet '%1' har redan deklarerats. Variabelnamn måste vara unika inom varje frågegrupp eller lagrad procedur.
9583. LIFETIME för vägen %1 måste ligga inom intervallet %2 till %3.
9584. Typen Typnamn innehåller inte en Null-egenskap eller fält som är static.
9585. Det gick inte att ansluta till servern %1 eftersom den inte är konfigurerad för fjärrinloggning. Ändra konfigurationen så att fjärrinloggningar tillåts.%2
9586. Rulla en sida uppåt
9587. Uttrycket måste vara skrivbart
9588. Autentiseringsvärdet för anslutning till Service Broker är ogiltigt.
9589. %1Det finns inget attribut med namnet @%2 i typen %3.
9590. Det går inte att härleda parametrar för den överlagrade lagrade proceduren eller funktionen.
9591. %1 har färre kolumner än vad som har angetts i kolumnlistan.
9592. Det finns inte tillräckligt med buffertutrymme för att utföra skrivåtgärden.
9593. Aktiviteten med DisplayName=X har ett argument med namnet Y som är av typen Null eller Void.
9594. Anropas när axelns rullningslist används av användaren.
9595. Det gick inte att stänga nätverksslutpunkten eller så gick det inte att stänga nätverksbiblioteket. Orsaken är ett internt fel i ett nätverksbibliotek. Kontrollera felloggen. Den post som kommer efter detta meddelande innehåller den felkod som nätverksbiblioteket returnerade.
9596. Inaktiverad dag - X
9597. Sessionens ID är längre än begränsningen på X tecken. Sessions-ID=Y
9598. Det går inte att skriva till en stängd TextWriter.
9599. X har returnerat en intervallström, Offset = Y, Length = Z.
9600. Inlednings-LSN {%1:%2:%3} för replikeringsloggkontroll är placerad före replbeginlsn {%4:%5:%6}.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions