English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9401. Den här sidan har inte stöd för det angivna visningsläget. Kontrollera att anpassningar är aktiverade och att motsvarande zoner är aktiverade på sidan. Visningsläget kan anges under och efter Page_Init.
9402. Det parametrar och värden som används i Update(). Dessa parametrar kombineras med de parametrar som ges av databundna kontroller.
9403. Frekvenserna i det feltoleranta indexet får inte vara negativa. Det feltoleranta indexet är skadat.
9404. Det går inte att släppa den primära FILESTREAM-loggfilen på grund av att det finns andra filgrupper för filflöden.
9405. Radfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) , sid-ID %6, rad-ID %7. Kolumnen %8 har skapats som NOT NULL, men är NULL på raden.
9406. Värdet för typparametern X för MIME är felaktigt eftersom det avslutas med ett undantagstecken. Undantagstecken måste alltid följas av något annat tecken i parametervärden.
9407. Ingen ConvertBack för ValueToIcon-konverteraren.
9408. Kontroller av typen Typnamn är osynliga kontroller som inte har stöd för egenskapen Visible.
9409. Stegningsmodifieraren för stacken måste återställas innan någon annan ändring av samma typ kan utföras.
9410. Upplåsningsåtgärden för ReceiveContext misslyckades eftersom meddelandet med ID:t X inte kunde flyttas från underkön till huvudkön för lås.
9411. OLE DB-providern %1 för den länkade servern %2 kunde inte ställa in intervallet för tabellen %3. %4. Möjliga orsaker till problemet finns i det utökade felmeddelandet.
9412. Ett fel uppstod vid kommunikation med fjärrvärden. Felkoden är 0xX.
9413. Strängen som parsas får inte innehålla två TimeZone-specifierare.
9414. MSBUILD : error MSB1039: Ange verktygsversionen.
9415. Det gick inte att skapa publikationen.
9416. Tamazight (latinsk, Algeriet)
9417. Verifieringsflaggor för skapande av kedja: X.
9418. Null är inte tillåtet.
9419. Speglingsenheten %1 och speglingsenheten %2 har olika enhetsspecifikationer.
9420. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, validering: parameterentiteter i intern delmängd
9421. Det gick inte att hitta databasen X i konfigurationen.
9422. AppDomainSetup måste ange aktiveringsargument för detta anrop.
9423. Kodgruppen beviljar fullständigt förtroende till kod som har signerats med det starkt krypterade namnet från ECMA.
9424. @freq_recurrence_factor måste vara minst 1.
9425. Antingen inledande LSN eller avslutande LSN som anges i OpenRowset(DBLog, ...) är ogiltig.
9426. Förbrukaranslutningspunkten XY stöder inte en anslutning utan sekundära gränssnitt, vilket innebär att den inte kan anslutas via en transformator.
9427. Det går inte att öppna registernyckeln X\Y\Z.
9428. Det gick inte att låsa databasen %1 exklusivt. Försök igen senare.
9429. Namn kan inte börja med en siffra.
9430. SOURCE CERTIFICATE SERIAL NUMBER
9431. Skapa en säkerhetsprincip
9432. Justering av axelrubrik.
9433. Värdet var antingen för stort eller för litet för Int32.
9434. En väg med matchad virtuell sökväg, X, har redan lagts till.
9435. Det gick inte att upprätta en säker anslutning till servern
9436. Ogiltig behörighetsnivå.
9437. Det gick inte att hitta resursobjektet med klassnamnet X och nyckeln Y.
9438. Relationen X lästes inte in eftersom typen Typnamn inte är tillgänglig.
9439. Det går inte att infoga ett explicit värde i en tidsstämpelkolumn. Använd INSERT i en kolumnlista för att utelämna tidsstämpelkolumnen eller infoga DEFAULT i tidsstämpelkolumnen.
9440. Filnamnet X är längre än den systemdefinierade maximala längden.
9441. Det gick inte att öppna certifikatlager X, undantag: Y.
9442. Antal nya försök för en e-postserver
9443. Replikerings-%1: agenten %2: %3.
9444. Användarnamn kan inte innehålla \ om de mappas till userPrincipalName.
9445. MemberInfo har begärts för ISerializable-typen.
9446. Du måste skriva ContentLength-byte till begärandataströmmen innan du anropar [Begin]GetResponse.
9447. Segmentuppsättning för axelskala.
9448. Visa eller redigera datorkonfigurationen
9449. Datatypen %1 finns inte eller också har du inte behörighet.
9450. En ExecuteActivityWorkItem har schemalagts för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
9451. Det gick inte att skapa en mappstruktur för en ögonblicksbild i angiven @destination_folder.
9452. Filgruppen %1 har valts. Vid tidpunkten för säkerhetskopieringen hade den namnet %2. RESTORE kommer att fortsätta med det nya namnet på filgruppen.
9453. Valideringsmetoden Metodnamn() returnerade ett oväntat tillstånd: X.
9454. Flagga för att ange om den här komponenten är aktiv eller inte.
9455. REG_TZI_FORMAT-strukturen är skadad.
9456. DROP ASSEMBLY misslyckades eftersom '%1' är refererad av objektet '%2'.
9457. Det gick inte att söka till borttagningsposten för en uppdateringsbas på LSN {%1:%2:%3}.
9458. Ett förväntat värde för kontrollsumma godkändes men ingen jämförelse av kontrollsummorna kommer att göras eftersom endast radantalskontroll begärts.
9459. Metadatafrågan är giltig endast i roten för metadatahierarkin.
9460. Det nödvändiga attributet Attribut hittades inte.
9461. Providern har inte läst in följande sammansättning: Sammansättningsnamn
9462. Typen (X) måste innehålla deklarationer av operatorn true och operatorn false
9463. Det går inte att konvertera typen Typnamn till X
9464. TransactionManager.RecoveryComplete anropades
9465. Värdet för argumentet X (Y) stöds inte. Tillåtna värden är: Z.
9466. Det går inte att ha en filgrupp med namnet DEFAULT.
9467. Förväntade / eller en sträng.
9468. CREATE SCHEMA-satsen ska följas av ett namn eller ett behörighetsnyckelord.
9469. En lagringspunktsåtgärd i transaktionsfilsystemet i Windows misslyckades: 0x%1.
9470. Prenumerationen är inte initierad eller inte skapad för att utföra åtgärder i FailOver-läge.
9471. URL-adress till den bild som visas för knappen Fortsätt.
9472. Villkoret måste anges innan FlowDecision i flödesschemat X kan användas.
9473. Kolumnen X hör inte till den underliggande tabellen Y.
9474. Av säkerhetsskäl har den identitet under vilken denna webbtillämpning körs inte behörighet att skapa SQL Express-databasfilen i underkatalogen App_Data.
9475. Anger hur huvudfönstret ska skapas när processen startas.
9476. Detta jobb har ett eller flera meddelanden till andra operatörer än %1. Jobbet kan inte riktas till fjärrservrar enligt den befintliga definitionen.
9477. Axelsegmentets placering i procent av axelstorleken.
9478. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades utföra en åtgärd som kräver att instansen är i ett annat tillstånd än InstanceState.Uninitialized, men instansen är i det tillståndet.
9479. Det går inte att ändra egenskapen RoutedEvent medan RoutedEvent dirigeras.
9480. Anger om anpassningar av webbdelar är aktiverat.
9481. Formatspecificeraren var ogiltig.
9482. Det finns redan en loggöverföringspost för den sekundära databasen %1.
9483. Resultatet av den dynamiska bindningen som objektet med typen Typnamn producerade för bindaren X måste ha minst en begränsning.
9484. Det gick inte att fråga Oracle XactSet Job-attribut för utgivaren %1.
9485. Det aktuella säkerhetssammanhanget ställdes in av %1. Det går inte att återställa med satsen %2.
9486. Det går inte att använda CheckConditionalRetrieve() med HTTP-metoden Metodnamn. Endast HTTP-metoderna GET och HEAD är giltiga med CheckConditionalRetrieve().
9487. Utlöses efter att FormView-vyns läge ändrats.
9488. Vissa kalendervärden har ändrats. Använd egenskapen AvailableCalendars eller metoden LoadDataFromCultureInfo om du vill ställa in kalenderlistan.
9489. MSB4179: Det gick inte att skapa en instans av aktivitetsfabriken för X-aktiviteten från aktivitetsfabriken Y. Z
9490. Värdet för attributet 'compilerVersion' i provideralternativen måste vara v4.0 eller senare om du kompilerar för version 4 eller senare av .NET Framework. Ta bort attributet X från elementet i filen Web.config om du kompilerar webbtillämpningen för version 3.5 eller tidigare av .NET Framework.
9491. Ett fel uppstod med en tidigare rad som skickats till SqlPipe. SendResultsEnd måste anropas innan mer information kan skickas.
9492. Det går inte att använda DROP %1 med %2 eftersom %3 är en %4. Använd DROP %5.
9493. Det går inte att utvärdera X i den nuvarande kontexten.
9494. Det går inte att starta aktiveringshanteraren för Service Broker. Det här meddelandet är ett symptom på ett annat problem. Läs meddelandena i SQL Server-felloggen och händelseloggen i Windows och korrigera bakomliggande problem.
9495. Det går inte att ändra cellmarkeringen när SelectionUnit har värdet FullRow.
9496. Det gick inte att tolka antal token i det feltoleranta indexets metadata. Indexet är antagligen skadat.
9497. Det går inte att ta bort prestandaräknarinstansen. Det här objektet har initierats som skrivskyddat.
9498. Det går inte att visa en aggregering i ON-satsen såvida den inte ingår i en underordnad fråga i en HAVING-sats eller en select-lista, och den kolumn som aggregeras är en yttre referens.
9499. Partitionsschemat '%1' har skapats. '%2' är markerad som nästa använda filgrupp i partitionsschemat '%3'.
9500. Parameter X: Det finns ingen angiven storlek för datatypen för variabel längd: Typnamn.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions