English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1501. Åtkomstregeln är av fel typ.
1502. Giltig som aktuell eller på grund av princip = X.
1503. Inkorrekt %1 %2 har angetts.
1504. Det går inte att släppa identitetskolumnen %1 från den vertikala partitionen om identityrangemanagementoption har värdet auto.
1505. Strängen innehöll ett ogiltigt tecken.
1506. Mängden accepterar endast objekt av typen InputBinding.
1507. Generator för lösningsadapter i MSBuild v3.5 med verktygsversion X används eftersom versionen för lösningsfilformatet var Y och ingen verktygsversion har angetts.
1508. Det gick inte att hitta version X av CLR (Common Language Runtime) för .NET Framework Y.
1509. Tiden då tillämpningsprogrammet loggade den här posten.
1510. Funktioner med parametrar är inte tillåtna i den rekursiva delen av ett rekursivt vanligt tabelluttryck %1.
1511. ALTER DATABASE gick inte att använda eftersom det inte gick att låsa databasen %1. Försök igen senare.
1512. Typen Typnamn lästes inte in eftersom bastypen Typnamn inte är tillgänglig.
1513. HttpContext.Current får inte vara null när inte RequestContext anges.
1514. Pilens anteckningsstorlek måste vara större än noll bildpunkter.
1515. Formulärautentisering
1516. Det går inte att skapa linjesegment mellan punkt X och punkt Y.
1517. Kan inte hitta en del av sökvägen X.
1518. Det uppstod ett fel när e-postmeddelandet skulle skickas.
1519. Anslutningens aktuella status är stängd.
1520. Slå samman agentprofilen som optimerats för scenariot för synkronisering av server-till-server med hög volym.
1521. Det går inte att köra frågan eftersom USE PLAN-tipset står i konflikt med användningen av distribuerade fråge- eller fulltextåtgärder. Överväg att ta bort USE PLAN-tipset.
1522. MS SQL SNMP Extension Agent återansluter.
1523. URI:n måste innehålla protokollet. Till exempel:
1524. QueryCreated-händelsen returnerade en fråga av typen Typnamn, men typen Typnamn krävs.
1525. Primitive är inte ett giltigt värde för resourceTypeKind.
1526. Ogiltig typägare för DynamicMethod.
1527. %1 är inte en giltig parameter för sammanslagningsagenten.
1528. Handskakningen misslyckades. Fjärrpartnern har stängt dataströmmen.
1529. Namnet '%1' är ingen giltig identifierare.
1530. Denna VisualCollection är skrivskyddad och kan därför inte ändras.
1531. Indexet X ligger utanför giltigt intervall.
1532. Det finns för många trådar som väntar på händelsen samtidigt. Maximalt X väntande trådar stöds.
1533. Konfigurationsinställningen X har fel antal värden.
1534. Databasen för den här konversationsslutpunkten har kopplats eller återställts.
1535. Deserialiseringsfel. Ogiltigt binärt format.
1536. InstanceVersion som skickas till InstancePersistenceContext.BindAcquiredLock måste vara noll om den beständiga providern inte implementerar en låsversion, eller högre än noll om den gör det.
1537. Axelns datavyinställningar.
1538. CREATE ASSEMBLY misslyckades eftersom sammansättningen refererar till sammansättningen '%1', vilken ägs av en annan användare.
1539. ObjectDataSource X kunde inte hitta en icke-generisk metod med namnet Metodnamn och med parametrar av typen Typnamn.
1540. Det angivna värdet %1 finns inte.
1541. BaseStream är endast tillgänglig om porten är öppen.
1542. Ett fel inträffade när det exporterade typbiblioteket sparades:
1543. MSB3652: Nyckelfilen File Name innehåller inte ett nyckelpar (offentlig/privat nyckel).
1544. Inkommande TDS-protokoll är inkorrekt. Händelsen för transaktionshanteraren har fel längd. Händelsetyp: %1. Förväntad längd: %2. Faktisk längd: %3.
1545. Skapa ett nytt X-objekt.
1546. ImageLoader - bildinläsaren tillhandahåller inte tjänster av typen: Typnamn
1547. Platsen för cacheprofilen, X, hanteras inte.
1548. Det går inte att ange ett index tips för en fjärrdatakälla.
1549. RequestReplyCorrelationInitializer ska inte anges för en enkelriktad Send- eller Receive-aktivitet. När RequestReply-korrelationen initieras, ska Send paras med en ReceiveReply-aktivitet och Receive paras med en SendReply-aktivitet.
1550. Inkonsekvenser har upptäckts i tabellen för replikeringsagenten. Angivet jobb-id motsvarar flera poster i %1.
1551. Den text som ska visas som rubrik.
1552. AutomationElement har ingen klickbar punkt.
1553. Mängden av begärandecookies
1554. X InnerException-meddelande: Y
1555. Höger position för egen etikett.
1556. Inget meddelande deserialiserades innan DispatchChannelSink anropades.
1557. Kvadratsumma totalt:
1558. Det går inte att ha med uttrycket X i en icke-kompilerad sida, eftersom uttrycket inte har stöd för evaluering.
1559. Det gick inte att hämta verktygslådeobjektet från verktygslådan. Se till att sammansättningen som innehåller verktygslådeobjektet är korrekt installerad. Verktygslådeobjektet utlöste följande fel: X
1560. XML-tolkning: Det inträffade ett oväntat fel i MS-XML-tolken
1561. Det uppstod ett fel vid behandling av XML-datatypsmetoden '%1'. Följande SET-alternativ som krävs för XML-datatypsmetoder är inte angivna: '%2'.
1562. Välj ett alternativ:
1563. Process-ID:t %1 är inte ett aktivt process-ID.
1564. Det gick inte att bearbeta indatafilen File Name.
1565. Det går inte att hitta objekt-ID %1 i databas-ID %2.
1566. Reparera: Borttagna poster för objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5) på sidan %6, fack %7. Indexen kommer att återskapas.
1567. Modifiering av en LOB kräver att anslutningen kan ingå i en transaktion.
1568. Det går inte att tilldela något standardvärde till en lokal variabel.
1569. Namnet på tilläggselementet måste anges.
1570. Det går inte att ange datapunktens Y-värde till en sträng i det här formatet.
1571. Höjden får inte vara negativ.
1572. MSB4189: <Y> är inte en giltig underordnad för <X>-elementet.
1573. Det finns redan ett välkänt objekt av typen Typnamn i denna tillämpningsdomän.
1574. Fjärrservern finns inte eller har inte angivits som giltig prenumerant.
1575. X kräver en öppen anslutning om citatprefixet inte har angetts.
1576. Det gick inte att öppna en anslutning av typen 'Shared Memory' till en fjärrserver (SQL server)
1577. Databasen är redan återställd.
1578. Egenskapstypen måste matcha värdetypen för setter
1579. %1Ogiltigt källtecken 0x%2 har hittats i en identifierare nära %3.
1580. Det gick inte att skapa %1 i vyn %2 på grund av referensen till en annan vy %3. Överväg att expandera den refererade vyns definition manuellt i den indexerade vydefinitionen.
1581. Den aritmetiska typen Typnamn kan inte representera positiv oändlighet.
1582. Koppla från webbdelarna
1583. MIME-kodningen X stöds inte.
1584. Parametern @type som skickas till sp_helpreplicationdb måste vara antingen pub eller sub.
1585. Det går inte att ange egenskapen Type för parametern X när egenskapen DbType har angetts.
1586. Fältet måste finnas i samma typ som angiven ConstructorInfo.
1587. En zon kan endast läggas till i sidan under eller före Page_Init.
1588. Hämtar eller anger en flagga som anger om en rubrik är synlig.
1589. PrimaryKey-kolumnen X finns inte i källtabellen.
1590. Typparametern Y för X måste ha ett giltigt typnamn.
1591. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Certifikatet som används av motparten är ogiltigt. Orsak: %1. Tillstånd %2.
1592. Släppningen kunde inte genomföras eftersom eller flera enheter har signerats eller krypterats med %1.
1593. ExtendedProtectionPolicy.CustomServiceNames-listan som anges för WCF-transporten är inte en delmängd av listan med anpassade tjänstnamn som konfigurerats på tillhörande IIS-webbplats. Kontrollera att alla poster i WCF-transportens ExtendedProtectionPolicy.CustomServiceNames-lista också läggs till i IIS-listan.
1594. %1Konstruktörer för beräknade bearbetningsinstruktioner stöds inte.
1595. Typdefinitionen för den globala funktionen har slutförts.
1596. Det går inte att skapa %1 i vyn %2 eftersom vyn använder den inexakta användardefinierade funktionen %3. Ta bort referensen till funktionen eller ändra den till att vara exakt.
1597. Mängden stöder inte att element anges.
1598. Ingen giltig parameteruppsättning för de namngivna parametrarna. Kontrollera att alla namngivna parametrar tillhör samma parameteruppsättning.
1599. Ogiltigt ROWS-värde eller REPEATABLE-dirigeringen %1 i TABLESAMPLE-satsen för tabellen %2. Värdet eller dirigeringen måste vara större än 0.
1600. Det går inte att placera FILESTREAM-data i en tom filgrupp.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions