English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8601. Kolumnen har redan DEFAULT knutet till sig.
8602. Active Directory-klienten är inte installerad på den här datorn.
8603. MSBUILD : error MSB1038: Ange en eller flera parametrar för filloggaren om växeln /fileLoggerParameters används
8604. Åtgärden är ogiltig på grund av objektets aktuella tillstånd.
8605. Ett ogiltigt diagramområdesnamn (X) angavs för serien Y."
8606. Det gick inte att öppna loggen för källan X. Kontrollera att du har skrivrättigheter.
8607. En underordnad aktivitet för TryCatch-aktiviteten X har utlöst ett undantag under annullering.
8608. PasswordChar och PromptChar får inte ha samma värde.
8609. Cellinnehållets vågräta justering.
8610. Värdet som angavs hade inte giltigt körningstillstånd.
8611. Identitetskolumnen %1 måste ha datatypen int, bigint, smallint, tinyint eller vara av decimaltyp eller numerisk typ med en skala på 0, och med en begränsning som anger att den inte kan nollställas.
8612. Statistikströmmen som har angetts är skadad.
8613. Det beständiga värdet med namnet X anges som ett initialt metadatavärde, så det måste ha ett giltigt InstanceValue som inte är InstanceValue.DeletedValue.
8614. Databasögonblicksbilder i systemdatabasen %1 tillåts inte.
8615. PROGRAMSATS
8616. MetadataClassType får inte vara null.
8617. Representerar en kolumn i diagramförklaringen.
8618. Slutpunkten vid Y har ingen konfigurerad slutpunkt med namnet X. Det här är ett ogiltigt värde för Z.
8619. Det går inte att spara principnivån X.
8620. Det refererade DelegateArgument-objektet (X) är inte synligt i det här omfånget.
8621. Det går inte att koppla objektet eftersom värdet för en egenskap som är den del av EntityKey inte matchar det motsvarande värdet i EntityKey.
8622. Filen %1 i den återställda databasen %2 är fortfarande i det felaktigt läget eftersom den enkla återställningsmodellen används i databasen och filen har markerats för läs/skrivbehörighet. Därför kan bara skrivskyddade filer återställas i en styckevis återställning.
8623. Ett eller flera scheman togs inte bort eftersom de används av minst ett annat jobb. Ta bort scheman från ett jobb med hjälp av sp_detach_schedule.
8624. Ett deserialiseringsfel uppstod i ObjectStateFormatter. Vid deserialiseringen användes binär serialisering.
8625. Tar bort replikerade transaktioner från distributionsdatabasen.
8626. Provideranslutningspunkten XY finns inte.
8627. Indatamatrisens längd får inte överskrida Int32.MaxValue / X. Om den gör det skulle BitArray.Length överskrida Int32.MaxValue.
8628. Det gick inte att hämta Type Info för X,Y
8629. Om värdet är true infogas ett utrymme mellan den första och sista datapunkten och diagramområdets kantlinje.
8630. Det går inte att ta bort filen %1 eftersom den är den enda filen i DEFAULT-filgruppen.
8631. MS DTC:s (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) BEGIN TRANSACTION misslyckades: %1.
8632. Slutet på strömmen påträffades innan parsningen hade slutförts.
8633. Select-listan för en sammansatt indexerad vy måste innehålla count_big(*) i kompatibilitetsnivå 90 och högre.
8634. Typ-ID som är större än 65535 kan inte skickas till klienter till SQL Server 2000 eller tidigare.
8635. I guiderna nedan får du hjälp att göra enkla ändringar i tillämpningsprogram. Klicka på ikonen när du vill starta guiden.
8636. Den här metoden har inte implementerats av den här klassen.
8637. Procentvärdet för ScrollBar måste ligga mellan 0 och 100.
8638. Det går inte att använda ett CONTAINS- eller FREETEXT-predikat på %1 %2 eftersom den inte är fulltext-indexerad.
8639. Databasfilen %1 är offline.
8640. Aktivitetsgräns.
8641. Undantagsfel %1, %2 uppstod när servern försökte återställa anslutningen %3. Eftersom servern inte kan återhämta sig från detta fel har anslutningen släppts. Kontakta Microsoft teknisk support.
8642. Utlöses efter att ett objekt har bundits till data.
8643. De beroende aliasen släpptes.
8644. Titeln för processens huvudfönster.
8645. Sorteringsordningen %1 kan endast hanteras för Unicode-datatyper och kan inte anges på databas- eller servernivå.
8646. Hämtar eller anger om en ny Kagi-linje ska ritas. Värdet kan vara en procentuell andel eller ett absolut värde.
8647. Det går inte att använda en variabel för att ange ett sökvillkor i en fulltext predicate som nås via en markör.
8648. Det angivna filtillägget var inte ett giltigt tillägg.
8649. %1 kan inte vara null eller tom när %2 har värdet 0 (SQL Server-autentisering).
8650. Syntax: sp_dboption [db-namn [,alternativnamn [,true | false]]]
8651. Tog emot ogiltig kolumnlängd från bcp-klient för colid %1.
8652. Den mall som ska användas för objekt i infogningsläge i det här fältet.
8653. Målet X i projektet Y (målet Z är beroende av det):
8654. indexsida
8655. Ange ett giltigt job_id (eller 0x00 för alla jobb).
8656. Det går inte att ansluta till Oracle-databasservern %1 med hjälp av Microsoft OLEDB-providern MSDAORA. Ytterligare information finns i SQL Server Error 21627 i Troubleshooting Oracle Publishers i SQL Server Books Online.
8657. Anger ytterligare kataloger att söka efter referenser i.
8658. Anslut till ett affärsobjekt på mellannivå eller DataSet i katalogen Bin eller App_Code för tillämpningsprogrammet.
8659. Utlöses när användaren klickar på knappen Fortsätt.
8660. Ogiltig begränsning för typen '%1'. Elementet i den begränsade typen får inte ha ett 'block'-värde som är mer tillåtande än motsvarande element i bastypen.
8661. Den angivna modulen har redan lästs in.
8662. Den mall som används för sidorutans layout.
8663. Dubblettnamn för en resurs i en sammansättning.
8664. Förklaringens celltyp.
8665. Det gick inte att ändra platsen för den dynamiska ögonblicksbilden i ett eller flera ögonblicksjobb för den aktuella publikationen.
8666. Det format som ska användas på verb i namnlisten.
8667. Argumenttypen som skickades till metoderna för den generiska jämföraren är ogiltig.
8668. Villkor för begäran = If-Modified-Since:X.
8669. Tillägget bör ha minskats.
8670. Borttagningen misslyckades eftersom ett token saknas i indexet. Det feltoleranta indexet är skadat.
8671. Proceduren %1 har redan skapats med gruppnumret %2. Skapa proceduren med ett gruppnummer som inte används.
8672. Oväntad typ för bildkälla Typnamn.
8673. t kritiskt ensidigt:
8674. Remsans breddtyp.
8675. Det finns inget alias för den angivna användaren.
8676. Det går inte att skapa replikeringsprenumerationer i master-databasen. Välj en annan databas när du vill skapa prenumerationer.
8677. Det går inte att observera instanser av typen Typnamn.
8678. Utlöses när användaren klickar på knappen Avbryt
8679. Den bästa överlagrade Add-metoden Metodnamn för mängdinitieraren har vissa ogiltiga argument
8680. Nästlade uppdateringar kan inte utföras med UDT-typer som inte är Format.Structured.
8681. Startegenskap hittades före avslutande X.
8682. Det går inte att konfigurera OutArgument (X) med ett indatavärde. Nyckeln X måste tas bort från indataordlistan.
8683. Skillnaden mellan två datetime-kolumner orsakade dataspill vid körning.
8684. Det enda tillåtna värdet för egenskapen Egenskapsnamn är X.
8685. Försök att omdefiniera namnområdesprefixet '%1'
8686. Fjärrtjänstkonfigurationen misslyckades med undantagsfelet X.
8687. Det gick inte att lägga till artikelfiltret i artikeln %1 i publikationen %2.
8688. Ett skadat meddelande har mottagits. MIC-storleken är %1, men storleken får inte överskrida %2 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %3, initierare: %4, meddelandesekvensnummer: %5.
8689. Maskindekrypteringsnyckeln är inte giltig. Den ska vara "AutoGenerate", eller 16 (för DES) eller 48 (för 3DES och AES) hexadecimala siffror långt, och kan följas av ",IsolateApps". Undantagsmeddelanden från underliggande lager: X
8690. Besvara följande fråga för att hämta lösenordet.
8691. Setuser misslyckades på grund av en av följande orsaker: databashuvud-%1 finns inte, motsvarande serverhuvudobjekt har inte tillgång till servern, typen av databashuvudobjekt kan inte personifieras eller också har du inte behörighet.
8692. Egenskapen X kan inte anges för webbdelen Y eftersom det är en fristående webbdel.
8693. Kontroller av typen Typnamn kan inte använda teman.
8694. FileObject-objektets öppningsläge är ogiltigt. FileObject-objektet är skadat.
8695. Ogiltig användning av side-effecting- eller time-dependent-operator i %1 i en funktion.
8696. Instansen RuntimeArgument har inte skapats än.
8697. Exportera alla data
8698. Meddelandet har släppts på grund av licensbegränsningar. Mer information finns i dokumentationen.
8699. Anslutningen har avslutats av peer
8700. Det är inte tillåtet att uppdatera kolumner med egenskapen rowguidcol.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions