English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

5001. Anslutningen har stängts
5002. Det går inte att ansluta till anslutningspunkten.
5003. Det finns redan en nyckel med namnet %1 eller en unik användardefinierad identifierare eller så saknar du behörighet att skapa den.
5004. Formelfel - ogiltigt Y-värdeindex.
5005. meddelande
5006. Det gick inte att hitta allokeringsenhets-ID %1. Kontrollera sys.allocation_units.
5007. Det gick inte att skapa XML-filen
5008. Okänd växel: X.
5009. Ange antingen ett meddelande-id som inte är noll, en allvarlighetsgrad som inte är noll, ett prestandavillkor som inte är null eller ett WMI-namnområde och en fråga som inte är noll.
5010. Du försöker använda en version av XML-indexet som inte längre stöds. Släpp och skapa om XML-indexet.
5011. Det går inte att hitta typ Typnamn i sammansättning Sammansättningsnamn .
5012. Hämtar eller anger den relativa bredden för datapunkter.
5013. Texten för knappen Nytt.
5014. Inaktivera en databas för SQL-cacheberoende.
5015. Språktaggen X måste vara tom eller måste följa den grammatik som definieras i IETF RFC 3066.
5016. DataPointComparer - ogiltigt sorteringsvärde för datapunkter. Använd ett värde som 'X', 'Y', 'Y2', 'Y3', 'AxisLabel' ...
5017. Varning! %1 hänvisar till ett icke-befintligt steg.
5018. DBCC DBCONTROL-fel. Databasen var inte angiven för en enstaka användare.
5019. ((\(\d{3}\) ?)|(\d{3}-))?\d{3}-\d{4}
5020. Resurshanterar-ID:n kan inte vara Guid.Empty.
5021. Databasalternativet TORN_PAGE_DETECTION är inkompatibelt med alternativet PAGE_CHECKSUM.
5022. DataContractJsonSerializer stöder inte objekt av typen Typnamn.
5023. Bindningen för schemat X som anges i protokollmappningen finns inte och måste skapas.
5024. Objekt-ID %1 som har angetts som en regel för tabell-ID %2, kolumn-ID %3 saknas eller är inte av standardtyp.
5025. Cachen uppdateras inte eftersom det inte finns ett svar som är kopplat till begäran.
5026. Värdet måste vara större än eller lika med noll och mindre än konsolens buffertstorlek i dimensionen.
5027. TimeSpan kunde inte parsas eftersom någon av komponenterna timmar, minuter eller sekunder är utanför giltigt intervall.
5028. Ett parsningsfel har inträffat.
5029. Kapslade matriser stöds inte.
5030. System.Windows.Forms.TableLayoutPanel, System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089
5031. Det gick inte att lägga till diagramområdet, eftersom det redan finns ett diagramområde med namnet X.
5032. Anrop till registreringsmeddelande
5033. Verbet som ska användas på det dokument som anges av FileName-egenskapen.
5034. Parametern X matchar inte det reguljära uttryck som finns angivet i konfigurationsfilen.
5035. Sändning av Service Broker-meddelande är inte aktivt i databasen. Aktivera sändning av Service Broker-meddelande med hjälp av programsatsen ALTER DATABASE.
5036. Startar körning av en CancelActivityWorkItem för aktiviteten X, DisplayName: Y, InstanceId: Z.
5037. Av säkerhetsskäl har identiteten X (under vilken denna webbtillämpning körs) inte behörighet att skapa SQL Express-databasfilen i underkatalogen App_Data.
5038. Konversationens slutpunkt är inte ett giltigt tillstånd för MOVE CONVERSATION. Det aktuella slutpunktstillståndet är %1.
5039. Egenskapen Duration måste vara större än TimeSpan.Zero. Om du vill avsluta Find-åtgärden baserat på antalet resultat som tagits emot anger du TimeSpan.MaxValue för Duration-egenskapen och ett positivt värde för maxResults-parametern.
5040. Det gick inte att skapa felsvarsmeddelande
5041. Kontrollerar det format för sidindelningsgränssnittet som är associerat med kontrollen.
5042. Längden på matrisen måste vara X.
5043. Tillämpningsdomänen med angivet versions-ID (%1) inaktiverades på grund av hög minnesbelastning och det gick inte att hitta domänen.
5044. Det format som används på rader när kontrollen är i redigeringsläge.
5045. Säkerhetsfel.
5046. Det gick inte att hitta beskrivningen för händelse-ID X i källan Y. Den lokala datorn innehåller inte den registerinformation eller de meddelandebibliotek som krävs för att visa meddelandet, eller så har du inte behörighet att öppna dem. Följande information ingår i händelsen:
5047. Det är inte möjligt att anropa CompleteTransaction när körtiden inte har någon aktiv transaktion.
5048. En av de obligatoriska DataSourceInformation-tabellerna saknas.
5049. Diagramområdets markör och intervallmarkering.
5050. En felaktig implementering av IAsyncResult-gränssnittet kan returnera felaktiga värden från egenskapen CompletedSynchronously eller anropa AsyncCallback mer än en gång.
5051. %1Objekttypen för en XSD-listtyp måste vara en enkel typ.
5052. Databasen %1 startas inte som Service Broker på grund av att det finns dubbletter av instans-ID för Service Broker.
5053. En anrop till Compose inträffade under ett anrop till Compose för samma CompositionContainer-element. Använd egenskapen IsComposing för CompositionContainer om du vill vara säker på att en sammansättning inte redan pågår innan du anropar Compose.
5054. Det gick inte att hitta den rad som togs bort från referenstabellen i kopian av referenstabellen.
5055. XQuery: Fel vid strängkonvertering vid verifiering av UPDATE
5056. Konverteringsdirektiven är ogiltiga.
5057. Hjälpinformation för den här räknaren.
5058. variabeltilldelning
5059. Typen Typnamn har inte slutförts.
5060. Det gick inte att ta bort sessionsjobb som slutat gälla från msdb. Detta kan bero på att jobbet inte längre finns, eller på att jobbet ursprungligen skapades med ett annat användarkonto än det konto som genomför avinstallationen. Du måste manuellt ta bort sessionsjobben om de finns kvar."
5061. Det går inte att ignorera fjärrdistributören (@ignore_remote_distributor får inte vara 1) när databasen aktiveras för publicering eller sammanslagen publicering.
5062. Xhosa (Sydafrika)
5063. Felaktigt formulär X hittades vid parsning av strängen Y.
5064. Det uppstod ett fel på transportnivå när förfrågan skulle skickas till servern.
5065. Det går inte att anropa metoden Metodnamn som har deklarerats för typen Typnamn med en instans av typen Typnamn
5066. Fel när X anropades. Namngivna argument stöds inte.
5067. Cursor Fetch: Implicit konvertering från datatypen %1 till %2 är inte tillåten.
5068. Kontextflödet ignoreras redan.
5069. Datatypen %1 finns redan.
5070. %1: Det gick inte att avallokera sidan %2:%3 (typen UNLINKED_REORG_PAGE).
5071. Det går inte att uppdatera PropertyValue eftersom det inte längre ingår i en giltig samling.
5072. Det går inte att placera räknarinitieringslogik i kö i en trådpoolstråd. System.Net-prestandaräknare kommer inte att vara tillgängliga.
5073. Om du importerar filen File Name till filen File Name skapas ett cirkelberoende.
5074. Återställningen för databasen %1 hoppas över eftersom den kräver en uppgradering, men har markerats för vänteläge. Använd RESTORE DATABASE WITH NORECOVERY för att återföra databasen till ett återställningstillstånd och fortsätt med återställningssekvensen.
5075. ArgumentType för Message är inte en härledd typ från DeclaredMessageType i aktiviteten X med OperationName=Y.
5076. Det går inte att få schemaraduppsättningen %1 från OLE DB-providern %2 för den länkade servern %3. Providern stöder gränssnittet, men returnerar en felkod när det används.
5077. Ange regeltypen till Tillåt.
5078. datatypen binary (variabel längd)
5079. Varning! Distributionsdatabasen %1 har kompatibilitetsnivån %2. Ändra den till %3.
5080. Följ instruktionerna nedan för att bevilja de rättigheter som behövs
5081. TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord, InstanceID = X, RecordNumber = Y, EventTime = Z, ActivityDefinitionId = A, Reason = B, Annotations = C, ProfileName = D
5082. Serverns TCP-provider har slutat lyssna på porten [ %1 ] på grund av ett fel. Fel: %2, tillstånd: %3. Det görs ett försök att återupprätta lyssningen automatiskt.
5083. Datakällan X stöder endast filtrering om SelectMethod returnerar ett DataSet eller en DataTable.
5084. Det går inte att navigera till programresursen X genom att använda kontrollen WebBrowser. För URI-navigering måste resursen finnas vid programmets ursprungsplats. Använd prefixet pack://siteoforigin:,,,/ för att undvika att hårdkoda URI:n.
5085. Kolumnerna rowdump och lockres är endast giltiga i tabeller och indexerade vyer där tipset NOEXPAND har angetts.
5086. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sidan %6. Testet (%7) misslyckades. Adressen 0x%8 är inte justerad.
5087. Det gjordes ett försök att komma åt en metod som saknas.
5088. %1Syntaxfel för källtecknet '0x%2' nära '%3'. En teckensträng förväntades.
5089. Varning! Ingen passande orddelare hittades under ifyllningen av fulltextindex för tabellen eller den indexerade vyn %1 (tabell eller indexerad vy med ID %2, databas-ID %3), fulltextnyckelvärde 0x%4. En neutral orddelare användes för vissa av radens kolumner.
5090. Det går inte att ange en anpassad artikelordning i publikationen %1 eftersom den har en lägre kompatibilitetsnivå än 90. Ge publication_compatibility_level värdet 90RTM med hjälp av sp_changemergepublication.
5091. Den angivna prenumerationen finns inte eller har ännu inte synkroniserats.
5092. -A m -A p
5093. Ett uttryck av icke-boolesk typ har angivits i en kontext där ett villkor förväntas, nära %1.
5094. En division med noll inträffade.
5095. stöder både minnesbaserade och användardefinierade format
5096. %1Attributet form får inte anges för ett globalt attribut eller en global elementdefinition.
5097. För få eller för många filer har angetts för FILESTREAM(LOG)-filgruppen '%1'.
5098. Det gick inte att leverera detta meddelande, eftersom meddelandetypnamnet inte kunde hittas. Meddelandetypnamn: '%1'.
5099. X: LayoutTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för användarnamnet.
5100. Kodgruppen beviljar behörighetsgruppen Intranät till kod från zonen Intranät. Den här behörighetsgruppen ger intranätkod behörighet att använda isolerad lagring, fullständig gränssnittsåtkomst, viss möjlighet att utföra reflektion samt begränsad åtkomst till miljövariabler.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions