English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

8101. Försöker att ställa in värdet i en icke-nullningsbar kolumn på NULL.
8102. Det går inte att inspektera sammansättningen Sammansättningsnamn eftersom det inte går att hitta den.
8103. Det går inte att binda typen Typnamn som X.
8104. Försöket att infoga eller uppdatera den partitionerade vyn misslyckades eftersom värdet för partitioneringskolumnen inte tillhör någon av partitionerna.
8105. Det gick inte att läsa in bindningen X med bindningskonfiguration Y för standardkontrollslutpunkten Z.
8106. Det här intervallet i den underliggande listan är ogiltigt. En möjlig orsak är att element har tagits bort.
8107. Alternativet MUST_CHANGE går inte att använda i den här versionen av Microsoft Windows.
8108. Parametern %1 måste vara NULL om proceduren körs från en %2-databas.
8109. Endast aktiviteter som har begärts att avbrytas kan anropa MarkCanceled. Kontrollera ActivityInstance.HasCancelBeenRequested innan du anropar den här metoden.
8110. (Internt) Otillåtna interna alternativ har angetts till aktivitetskonstruktor.
8111. %1 inloggningsförsöket misslyckades på grund av felet: %2. %3
8112. Den kapslade tabellen X som ärver sitt namnområde kan inte ha flera överordnade tabeller i olika namnområden.
8113. Typen "%1.%2" är markerad för inbyggd serialisering, men fältet "%3" av typen "%4.%5" är av typen "%6.%7", vilken inte kan hanteras som ett sammanhängande block.
8114. Det gick inte att släppa den lagrade proceduren %1 för synkrona uppdateringar i %2.
8115. Det finns redan en SubAxis med namnet X i uppsättningen.
8116. %1Alla prolog-poster måste avslutas med semikolon (;). %2 hittades.
8117. Den angivna registernyckeln finns inte.
8118. Konverterarbegränsning: För lång sträng.
8119. DBCC SHRINKDATABASE: Filen med ID %1 i databasen med ID %2 ignorerades eftersom det inte gick att justera filens allokerade utrymme.
8120. Varning! Den här ändringen hämtas inte av målservern/målservrarna förrän det har anslagits en %1 för jobbet med %2.
8121. Bindningen X:Y har konfigurerats med ContextExchangeMechanism.HttpCookie, vilket inte är kompatibelt med transporttypen Typnamn. Ändra ContextExchangeMechanism eller använd HTTP- eller HTTPS-transport.
8122. Tar bort databasfilen %1.
8123. PropertyValue.OwningEditor förväntades vara icke-null och en underklass för PropertyValueEditorDialogBase.
8124. Den virtuella sökvägen till tillämpningsprogrammet som ska kompileras (t.ex. "/MyApp"). Om -p anges används den fysiska sökvägen för att leta upp tillämpningsprogrammet. Annars används IIS-metabasen och tillämpningsprogrammet förväntas finnas på standardwebbplatsen (under "/LM/W3SVC/1/Root"). Det går inte att kombinera den här växeln med -m.
8125. Hämtar eller anger rubrikens teckensnitt.
8126. Parametern @sensitivity kan inte har hantera värdet %1. E-postkänsligheten måste vara NORMAL, PERSONAL, PRIVATE eller CONFIDENTIAL.
8127. Inkorrekt X när ohanterad resursinformation genererades.
8128. Denna klass stöder inte kloning.
8129. ScriptEngine fick ett meddelande om systemets proxyinställningar och kommer att uppdatera inställningarna för WebProxy.
8130. I FOR XML EXPLICIT-instruktionen krävs ID, IDREF, IDREFS, NMTOKEN och NMTOKENS attributnamn i '%1'.
8131. Datatypmappningen från %1 till %2 finns inte. Kontrollera käll- och måldatatyp, längd, noggrannhet, skala och möjligt nullvärde. Fråga systemtabellen msdb.dbo.sysdatatypemappings efter en lista över mappningar som stöds.
8132. Hämtar eller anger datapunktmarkörens kantlinjefärg.
8133. Ogiltigt värde för dessa metadata.
8134. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2 kommer att återskapas.
8135. Återställ sidans innehåll
8136. Högermarginalen får inte vara negativ.
8137. Funktioner med fönster har inte stöd för konstanter som ORDER BY-satsuttryck.
8138. Anger om webbdelen ska kunna anslutas till andra webbdelar.
8139. Kategorin finns inte.
8140. Type måste deklareras med ett attribut eller underelement, men inte med båda.
8141. Det går inte att skapa det grupperade indexet %1 för vyn %2 eftersom vyn hänvisar till ett okänt värde (SUM-aggregering av uttryck som kan ha värdet null). Överväg att endast hänvisa till värden som inte kan ha värdet null i SUM. ISNULL() kan vara användbart för detta ändamål.
8142. Schemaändringen misslyckades för objektet %1. Detta beror eventuellt på att en ögonblicksbild eller annan schemaändring utförs.
8143. Varning! Inget passande filter hittades för det inbäddade objektet under ifyllningen av fulltextindex för tabellen eller den indexerade vyn %1 (tabell eller indexerad vy med ID %2, databas-ID %3), fulltextnyckelvärde 0x%4. Det gick inte att indexera vissa av radens inbäddade objekt.
8144. Lyssningen har inte startats på slutpunkten %1 som hittades i metadata. Slutpunktsåtgärder har inaktiverats i den här versionen av SQL Server.
8145. Varning! Proceduren sp_mergecleanupmetadata har ersatts. I SQL Server 2000 SP1 och senare versioner anropar sammanslagningsagenten sp_mergemetadataretentioncleanup varje gång den körs, vilket innebär att det inte krävs någon manuell rensning av metadata. De parametrar som använts ignoreras och sp_mergemetadataretentioncleanup anropas.
8146. Den text som identifierar textrutan Svar.
8147. Det gick inte att leverera detta meddelande, eftersom måltjänsten har skickat ett meddelande med en meddelandetyp som endast kan anges av initieraren. Meddelandetypnamn: '%1'. Tjänstkontraktnamn: '%2'.
8148. Layouten för etiketterna i relation till textrutorna.
8149. Den markeringsåtgärd som ska användas som standard för alla noder på denna nivå vid databindning.
8150. Tidsgränsen måste vara större än eller lika med -1.
8151. Catch eller Finally förväntades för TryCatch-aktiviteten X.
8152. Profil för radantalsverifiering.
8153. Det går inte att ta bort SPID-spårningskolumnen.
8154. Datalängden X är mindre än 0.
8155. Sekundärnyckeln %1 är ogiltig. Det går inte att använda en systemtabell i en definition av en sekundärnyckel.
8156. Skrivningen av ett tjänstdokument har startats.
8157. Det finns inte stöd för Xml-datatypmetoder i beräknade kolumndefinitioner för tabellvariabler och returtabeller för tabellvärderade funktioner. Felet inträffade i kolumn %1, tabell %2, i %3-programsatsen.
8158. Typen måste vara tabell eller endast schemat ( view | indexed view | proc | func ).
8159. Ett skadat meddelande har mottagits. Hemligheten (premaster secret) är ogiltig.
8160. X är inte en giltig resursnyckel.
8161. Inaktiverar tabellen för SQL-cacheberoende.
8162. Endast endimensionella matriser stöds här.
8163. Distributören är felaktigt installerad. Det gick inte att inaktivera databasen för publicering.
8164. Filen File Name är inte av en typ som kan användas här.
8165. Inträffar när en borttagning av en fil och/eller katalog matchar filtret.
8166. Det angivna chiffreringsläget är inte giltigt för den här algoritmen.
8167. X-bokmärket är inte registrerat i kompensationstillägget för närvarande.
8168. %1 misslyckades eftersom typen '%2' inte följer %3-specifikationen på grund av metoden '%4'.
8169. Felnumret %1 är ogiltigt. Numret måste vara mellan %2 och %3 och får inte vara 50000.
8170. Typ av storlek kort bläddring i vyn.
8171. Sökvägen är ogiltig eller så leder den inte till en diskfil.
8172. Det gick inte att flytta fulltextkatalogen från %1 till %2. OS-fel %3.
8173. Det gick inte att hitta den vy som den hierarkiska databundna kontrollen X begärde.
8174. X kan endast anropas före och under PreRender.
8175. Exempelegenskap av typen Enum
8176. Oriya (Indien)
8177. Det gick inte att bearbeta begäran eftersom tjänsten inte visar gränssnittet IProjectionProvider, vilket krävs när resultat på översta nivån ska sidindelas.
8178. Fil %1. Antal allokeringsutrymmen = %2, använda sidor = %3 reserverade sidor = %4.
8179. X-meddelandetexten är en byte-dataström.
8180. Det går inte att ändra objektet '%1'.
8181. Det gick inte att hitta säkerhetspaketet X.
8182. Det gick inte att hitta standardprovidern för profiler.
8183. Tillämpningssökväg: X
8184. FallBack-certifikatet har skapats.
8185. Replikeringsvarning! %1 (Tröskelvärde: %2)
8186. Exporterar anpassningsdata för X som en XML-fil
8187. Det finns redan en förklaringscell med namnet X i uppsättningen.
8188. Providern implementerade inte funktionaliteten.
8189. Meddelanden med konversationsreferensen %1 och konversationsgruppen %2 har tagits bort från kön med ID %3.
8190. Det gick inte att allokera nödvändigt minne.
8191. datatypen 4-byte float, null-värden tillåtna
8192. Metoden ClockController.Seek anropades med argument som beskriver en sökdestination med ett negativt värde. Sökdestination måste vara en tid som är större än eller lika med noll.
8193. Sammansättningen Sammansättningsnamn ska inte finnas på platsen X. Ta bort den om du vill undvika problem i inläsningskontexten.
8194. Det gick inte att mappa det här X.509-certifikatet X till en domänanvändare under körningen. Certifikatet måste verifieras enligt Windows NT Authentication chain policy, vilken anges i Windows SDK. Information om felet finns i det ursprungliga undantaget.
8195. Övervägde X men den hade processorarkitekturen Y som inte matchar den aktuella målprocessorarkitekturen Z.
8196. Försök att stänga en databas som inte är öppen för närvarande. Programmet ska anslutas på nytt och ett nytt försök bör ska göras. Om den här åtgärden inte löser problemet ska du kontakta din huvudsupportleverantör.
8197. Den instruktionstext som visas när en anslutning till en förbrukare skapas.
8198. En lagrad procedur kan bara publiceras som en artikel av typen serializable proc exec, proc exec eller proc schema only.
8199. Det går inte att konvertera en variabel av typen Typnamn till en aktivitet av typen Typnamn.
8200. Sammansättningen "%1" finns redan i databasen "%2".

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions