English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

11201. Fjärrtabeller är inte tillåtna som mål för en DML-programsats med en OUTPUT-sats eller som mål för en INTO-sats.
11202. Unicode-data i en sortering med endast Unicode, eller ntext-data, kan inte skickas till klienter via DB-Library (exempelvis ISQL) eller ODBC version 3.7 eller tidigare.
11203. Utlöses omedelbart innan diagrammets förklaring ritas. Använd den här händelsen för att anpassa förklaringsobjekten.
11204. Funktionen Function Name får inte ha ComplexType ReturnType Typnamn och EntitySet-attributet X samtidigt.
11205. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom MaxResults X är mindre än noll.
11206. Elementet X är inte tillåtet i en webbläsar- eller gateway-definition.
11207. xml-schemamängd
11208. Oväntat slut i dataströmmen.
11209. Webbdelsutseende
11210. Den UDL-fil som ska användas för att ansluta till Data Source.
11211. Det går inte att bestämma programmet i ett sammansättnings- eller domänarkiv.
11212. Sekundär X-axel
11213. Det gick inte att framtvinga en frågeplan eftersom XML Showplan i USE PLAN-tipset innehåller en ogiltig Star Join-specifikation. Överväg att ange ett USE PLAN-tips som innehåller en omodifierad XML Showplan som skapats av SQL Server. Detta kan medföra att du kan framtvinga planen.
11214. CharacterMetrics är inte giltigt. Den horisontella framflyttningen (definierat som summan av BlackBoxWidth, LeftSideBearing och RightSideBearing) kan inte vara negativ.
11215. Det initiala PersonalizationScope som ska användas när sidan begärs för första gången.
11216. %1-anslutning nekades. Användarkontot på fjärrservern har inte behörighet att logga in på denna SQL Server-server: Användarkonto: '%2', IP-adress: '%3'.
11217. Det gick inte att hitta några användbara X-delar i sammansättningen Sammansättningsnamn .
11218. Antalet nycklar (X) i skip-token med värdet Y matchade inte antalet sorteringsbegränsningar (Z) för resurstypen.
11219. Instansen behöver inte pausas för att åtgärden ska kunna utföras.
11220. Måste vara i anslutningsläge.
11221. Aktuell mängd minne som kan växlas till den disk som processen använder.
11222. Det gjordes ett försök att komma åt en enhet som inte är tillgänglig.
11223. Målet X i filen File Name från projektet Y:
11224. Det går inte att slutföra den här åtgärden eftersom det inträffade ett oväntat fel.
11225. Parametern %1 är bara avsedd för heterogena utgivare. Den måste vara NULL för SQL-utgivare.
11226. TimeToPersist-värdet måste vara större än eller lika med TimeSpan.Zero. Om du vill avaktivera anger du ett värde som är lika med TimeSpan.MaxValue.
11227. Den primära loggfilen är inte tillgänglig för databasen %1. Loggen kan inte säkerhetskopieras.
11228. %1Det går inte att omdefiniera xsd-scheman
11229. Meddelanden från SQL Server loggas i filen %1.
11230. datatypen 8-byte float
11231. Tjänstkontraktet med ID %1 refererar till den saknade meddelandetypen med ID %2.
11232. Menyalternativets värde.
11233. Ogiltig längd för en Base-64-teckenmatris.
11234. SQLOLEDB-providern stöds inte längre. Använd SQL Native Client (SQLNCLI) när du ansluter till SQL Server med den länkade servern %1.
11235. Den distribuerade transaktionen med UOW %1 återställs: beräknat slutförande av återställning: %2%%, återstår cirka %3 sekunder.
11236. Okänt filformat för spelningslista.
11237. Hämtar eller anger namnet på Y-axeln som anteckningen är kopplad till.
11238. Data eller loggfil för FILESTREAM får inte ha namnet DEFAULT.
11239. Ett försök gjordes att lägga till entiteten av typen Typnamn i en mängd där samma entitet redan finns.
11240. Det går inte att få de behörigheter som krävs.
11241. Utlöses om det inte gick att ändra lösenordet.
11242. Det går inte att ange alternativet DataServiceCollection när Version har angetts till standardvärdet 1.0.
11243. Det gick inte att lägga till distributionsdatabasen %1. Distributionsdatabasen finns redan.
11244. Genereras varje gång ett fel tas emot av SerialPort-objektet.
11245. Mall för den vy som ska användas om åtgärden lyckades.
11246. RunSynchronously får inte anropas för en aktivitet som redan har slutförts.
11247. Batchkörningen avslutas på grund av en felsökningsbegäran.
11248. Felaktig syntax nära '%1'.
11249. SqlPipe har inte stöd för körning av ett kommando med en anslutning som inte är en kontextanslutning.
11250. Det gick inte att matcha följande sammansättning: X. Sammansättningen har uteslutits från Framework-profilen File Name för målet. Det kan uppstå kompileringsfel om den här referensen krävs av koden. Ta antingen bort den här referensen eller kontrollera att den aktuella Framework-profilen för målet innehåller sammansättningen.
11251. Det angivna fältet måste deklareras i den generiska typdefinitionen för den angivna typen.
11252. Argumentet mergeOptions innehåller ett ogiltigt värde.
11253. Det gick inte att komma åt den angivna filen.
11254. Visa statusändring
11255. MSBUILD : error MSB1042: Värdet för nodåteranvändning är inte giltigt. X.
11256. Klass för anteckningar med 3D-kantlinjer.
11257. Ett ogiltigt %1-värde togs emot på ExternalMailQueue. conversation_handle: %2. message_type_name: %3. meddelande: %4.
11258. Det verb som visas i rubriken för att stänga zonen.
11259. ActivityDelegateParameter X kan inte ändras. Den ActivityDelegate som använder den har låsts. En ActivityDelegate låses när Invoke anropas på det ägande WorkflowElement, eller när en WorkflowInstance skapas från den.
11260. Det finns för närvarande inte tillräckligt med minne för att hantera de förväntade kraven för en åtgärd. Försök igen senare.
11261. En eller flera flaggor stöds inte.
11262. Godkända tjänstnamn dumpas:
11263. Det finns redan en utgivarinitierad prenumeration på publikationen %1. Använd sp_mergesubscription_cleanup om du vill släppa utgivarinitierade prenumerationer som inte gäller längre.
11264. Sign Provider
11265. Det går inte att aktivera sekundärnyckeln %1 eftersom indexet %2 i sekundärnyckeln är inaktivt.
11266. %1 ASSEMBLY för sammansättningen %2 misslyckades på grund av att sammansättning %3 saknar behörighet för PERMISSION_SET = %4. Sammansättningen har behörighet när något av följande uppfylls: databasägaren (DBO) har %5-behörighet och egenskapen TRUSTWORTHY har aktiverats för databasen, eller när sammansättningen är signerad med ett certifikat eller en asymmetrisk nyckel med motsvarande inloggning med %6-behörighet.
11267. URL till sidan Redigera profil
11268. Åtgärden orsakar dataspill under kompilering i kontrolläge
11269. Hämtar dataändringar till prenumeranten.
11270. Ett fel ('0x%1') inträffade när slutpunkten '%2' skulle registreras.
11271. Jämförelseklass för datapunkter.
11272. ContextBindingElement kan inte tillhandahålla kanallyssnare för den begärda kanalformen X.
11273. Källobjektet %1 måste vara en schemabunden vy för att kunna publiceras som endast indexerad vyschema eller en loggbaserad indexerad vyartikel.
11274. Fel när X skulle sparas - LocalFileSettingsProvider har inte stöd för att spara ändringar i programspecifika inställningar.
11275. Typen i TypedReference får inte vara null.
11276. Ett skadat meddelande har mottagits. Både källcertifikatet för säkerhetshuvudet och signaturen måste finnas eller så måste båda saknas. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %1, initierare: %2 och meddelandesekvensnummer: %3.
11277. Artikeln %1 finns redan i en annan publikation med ett annat alternativ för kolumnspårning.
11278. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore är ogiltig. Den försökte köra flera kapslade kommandon samtidigt. Endast ett anrop till InstancePersistenceContext.Execute (eller BeginExecute) kan utfärdas åt gången för varje anrop till InstanceStore.TryCommand (eller BeginTryCommand). Det här felet indikerar en ogiltig implementering av den beständiga providern.
11279. Strukturerade flervärda typer kan endast användas för parametrar och de kan inte kapslas i andra typer.
11280. Det går inte att skapa primär-xml-index %1 i %2 eftersom begränsningen PRIMARY KEY innehåller kolumner med tidsstämpeltypen.
11281. %1 misslyckades eftersom typen '%2' inte följer %3-specifikationen på grund av att dess storlek är ogiltig: %4.
11282. KEY SALT
11283. Occitanska (Frankrike)
11284. Endast medlemmar i sysadmin-rollen eller databasägaren kan ange kompatibilitetsnivån för databaser.
11285. Anger om verbet är markerat. På menyer visas en bockmarkering intill verbets text.
11286. Tråden befann sig i ett ogiltigt tillstånd för den åtgärd som kördes.
11287. Det finns för närvarande inget witness associerat med databasen %1.
11288. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Den angivna partitionen %1 i måltabellen %2 måste vara tom.
11289. Anger om utjämning (kantutjämning) används när diagram ritas.
11290. Det gick att upprätta anslutningen till servern, men ett fel uppstod vid inloggningen.
11291. Undantag:
11292. Radstorleken i tabell %1 överskrider den högsta tillåtna replikeringsstorleken på 6 kB.
11293. Meddelandets längdbegränsning överskreds.
11294. Det finns ingen godkänd bokstav i parametervärdet för allmän behörighetstyp (%1). Giltiga bokstäver finns i uppsättningen: %2 .
11295. Ogiltig %1-loggpost.
11296. Öka diskant
11297. Det gick inte att hämta sammansättningens byte.
11298. Fulltextkatalogövervakaren har rapporterat att katalogen %1 (%2) i databasen %3 (%4) är i tillståndet %5. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
11299. '%1 %2' är inte ett känt alternativ.
11300. Skapa och styr tillämpningsdomäner

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions