English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9201. SQL Server väntar på att %1 återstående sessioner och anslutningar ska avbrytas. Om inte sessionerna avslutas inom en rimlig tid avbryts avslutningen. Det här meddelandet kan visas flera gånger innan SQL Server avslutas.
9202. Registerfilen skulle skriva över indatafilen
9203. Kommandon för före och efter ögonblickbild stöds inte för en publikation som kan stöda andra än SQL Server-prenumeranter genom att använda BCP-teckenläge som synkroniseringsmetod.
9204. Servern kunde inte bearbeta begäran på grund av ett internt fel. Om du vill ha mer information om felet ska du aktivera IncludeExceptionDetailInFaults (från ServiceBehaviorAttribute eller från -konfigurationen) på servern för att kunna skicka tillbaka undantagsinformationen till klienten, eller aktivera spårning enligt dokumentationen för Microsoft .NET Framework 4.0 SDK och kontrollera serverns spårningsloggar.
9205. Hämtar eller anger den minsta cirkelstorleken. Om egenskapen används med yttre etiketter anger den här egenskapen den minsta godtagbara cirkelstorleken, mätt i procent av diagramområdets storlek. Detta förhindrar att cirkeln blir för liten om det finns många eller stora etiketter i diagramområdet.
9206. En annan %1-agent för prenumerationerna körs eller också bearbetas en tidigare förfrågan från samma agent på servern.
9207. Den här åtgärden kräver IIS version 7 eller senare.
9208. Databas-ID %1, sidan %2, fack %3 för LOB-datatypsnoden finns inte. Detta beror vanligtvis på transaktioner som kan läsa ej genomförda data på en datasida. Kör DBCC CHECKTABLE.
9209. Typ är en nödvändig egenskap för varje ActivityProperty för DynamicActivity X.
9210. Endast en (1) loggläsaragent eller loggrelaterad procedur (sp_repldone, sp_replcmds och sp_replshowcmds) kan ansluta till databasen vid samma tillfälle. Om du kör en loggrelaterad procedur släpper du den anslutning som proceduren körs över. Du kan också köra sp_replflush över den anslutningen innan du startar loggläsaragenten eller kör en annan loggrelaterad procedur.
9211. Det går inte att ändra en CacheRequest när den är aktiv i en tråd.
9212. Ogiltigt återanslag- eller återanropselement. Händelseverifiering aktiveras med i konfigurationen eller <%@ Page EnableEventValidation="true" %> på sidan. Av säkerhetsskäl verifierar denna funktion att argumenten till återanslående- eller återanropshändelser kommer från den serverkontroll som ursprunligen renderade dem. Om data är giltiga och förväntade, bör du använda metoden ClientScriptManager.RegisterForEventValidation för att registrera verifieringsdata.
9213. Oväntat: Den köade kommandolängden är längre än 16 kB. Bearbetningen avbryts.
9214. Maximal mängd fysiskt minne som processen har använt sedan den startades.
9215. Totalt antal allokeringsutrymmen är %1.
9216. Massinläsningsfel vid försök att logga fel.
9217. Metoden Update i ObjectDataSource X måste ha en parameter som passar OldValuesParameterFormatString. Kontrollera UpdateMethod eller ändra ConflictDetection till OverwriteValues.
9218. Anger om RoleManager-avsnittet är låst.
9219. retentionDays måste ha ett värde mellan 1 och 365 dagar.
9220. Argumentet X för aktiviteten Y är bundet till ett uttryck som innehåller aktiviteten Z. Z kan göra att uttrycket inaktiveras under utvärdering. Om argumentuttrycken för aktiviteten Y ändrar delat tillstånd och inaktiveras under utvärderingen av uttrycken, kan det skapa oväntade värden för argumenten.
9221. Det går inte att släppa distributören eftersom det finns definierade prenumeranter.
9222. Det gick inte att inaktivera den egna ordlistefilen på X.
9223. Felaktigt lösenord eller ogiltigt nytt lösenord. Minsta längd för nytt lösenord: X. Specialtecken (t.ex. skiljetecken) som krävs: Y.
9224. Det gick inte att utföra proceduren '%1' på fjärrservern '%2'.
9225. Serverns HTTP-provider har återupprättat lyssningen.
9226. Hämtar eller anger stapel- eller kolumngruppnamnet.
9227. %1Det finns inget element med namnet %2:%3
9228. %1Det går inte att utföra en implicit atomisering eller tillämpa fn:data() i komplexa innehållselement. Typen %2 hittades i typen %3.
9229. Okänd säkerhetstyp: Typnamn
9230. Det gick inte att öppna konfigurationen för den virtuella sökvägen X och platsen Y.
9231. Detta API är inte tillgängligt när resursövervakning inte har aktiverats i tillämpningsdomänen.
9232. Det går inte att ändra tabellen eftersom tabellen ingår i en eller flera publikationer med en publication_compatibility_level som är lägre än 90RTM. Använd sp_repladdcolumn eller sp_repldropcolumn.
9233. Försöket att läsa in Oracle-klientbibliotek orsakade ett BadImageFormatException-fel. Detta problem uppstår vid körning i 64-bitarsläge när 32-bitarskomponenter för Oracle finns installerade.
9234. LOB-data (Large object) för tabellen %1 finns i en offline-filgrupp som det inte går att få tillgång till.
9235. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5), sid-ID %6 innehåller ett felaktigt sid-ID i sidhuvudet. PageId i sidhuvudet = %7.
9236. Det uppstod ett fel vid parsningen av dokumentets XML. Mer information finns i det interna undantaget.
9237. X är ett reserverat sammansättningsnamn och kan inte användas för en kodkatalog.
9238. Det gick inte att hitta ett filter med filternamnet %1.
9239. Det gick inte att läsa in sammansättningen. Det oväntade undantaget var X.
9240. En sökparameter krävs.
9241. Filen %1 anropas av %2(%3) och %4(%5). Instruktionen WITH MOVE kan användas för att flytta en eller flera filer.
9242. Det interna DataTable-indexet är skadat: X.
9243. Användardefinierade filgrupper bör skrivskyddas.
9244. Det går inte att inaktivera det grupperade indexet %1 i tabellen %2. Behörighet nekas för ändring av referensvyn %3 medan vyns grupperade index inaktiveras.
9245. Textfärg för förklaringskolumnens rubrik.
9246. Utökat skydd hanteras inte på den här plattformen. Installera lämplig korrigeringsfil eller ändra ExtendedProtectionPolicy för Binding eller BindingElement till ett värde med PolicyEnforcement-värdet "Never" eller "WhenSupported".
9247. Förbrukar- och providertyperna för en transformator får inte vara identiska.
9248. Dubblerade kopior av metadata upptäcktes.
9249. Värdet var antingen för stort eller för litet för UInt32.
9250. sp_dropwebtask kan inte hitta den angivna uppgiften.
9251. Körningstillståndet för tråden.
9252. Anger om den här processen svarar för tillfället.
9253. Kolumnen %1 i tabellen %2 får inte användas för att skapa en standardbegränsning.
9254. Det gick inte att bestämma EntitySet för den angivna entitetstypen Typnamn eftersom fler än en EntitySet har definierats för den här typen i flera EntityContainers i metadata. Använd överlagringen för metoden CreateObjectSet() som använder en strängparameter om du vill använda typen TEntity och en specifik EntitySet.
9255. Det uppstod ett oväntat fel i en timer.
9256. Det finns ett icke-konstant eller ogiltigt uttryck i TABLESAMPLE- eller REPEATABLE-satsen.
9257. Om det här alternativet anges får de kompilerade sammansättningarna fasta namn.
9258. Ett fel togs emot på Service Broker-konversationen med Database Mail. Database Mail är inte tillgängligt eller också har ett fel uppstått. Felloggen för Database Mail innehåller mer information om detta.
9259. Anger vilket SqlDataSourceMode-läge som ska användas för att markera rader.
9260. IO-åtgärden kommer inte att fungera. Troligen kommer filen att bli för lång, eller så har referensen för stöd för synkrona IO-åtgärder inte öppnats.
9261. Det går inte att hitta en rad i systemkatalogen med index-id:t %1 för tabell %2.
9262. Stilen som tillämpas på celler vid sortering i fallande ordning.
9263. Orsak: En underkatalog i tillämpningsprogrammets Browsers-katalog har ändrats eller bytt namn.
9264. Det gick inte att använda Xml-deserialisering för inställningen: Inställning.
9265. Databasprincipen %1 finns inte eller är inte en medlem.
9266. Databasspeglingen för databasen %1 har avslutats. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
9267. Webbplatsnamnet är den del av URL:en som börjar efter protokollet och som slutar före sökvägen. Webbplatsnamn innehåller inte portnummer.
9268. Datakällan X stöder endast cachelagring om datakällans DataSourceMode är DataSet.
9269. DigitSubstitution-egenskapen måste tillhöra en giltig medlem i DigitShapes-uppräkningen. Giltiga poster är Context, NativeNational och None.
9270. Identifieringsmeddelandet kan inte avserialiseras eftersom MetadataVersion X är lägre än noll.
9271. Källan X har inte registrerats på den lokala datorn.
9272. Det går inte att lägga till ett flerserverjobb i en kategori för lokala jobb.
9273. Anger om en feldialogruta ska visas för användaren när ett fel inträffar.
9274. Det gick inte att utföra åtgärden eftersom WorkflowApplication (X) har inaktiverats.
9275. tal
9276. Ogiltig användning av alternativet %1 i programsatsen %2.
9277. Skadad .resources-fil. Stränglängden får inte vara negativ.
9278. ParameterDirection X som har angetts för parametern Y stöds inte. Table-valued parameters stöder endast ParameterDirection.Input.
9279. Spårningsstatusen är inte giltig.
9280. XQuery: Det är endast tillåtet att ersätta värdet för en nod med en tom sekvens om () används som nytt värdeuttryck. Det nya värdeuttrycket utvärderades som en tom sekvens men är inte ().
9281. Datakällan måste implementera IUpdatable eller IDataServiceUpdateProvider om den ska ha stöd för uppdateringar.
9282. SQL-rollprovider.
9283. Parametern SITE kan inte föregås av ett schema som 'http://'. Giltiga värden för SITE är {'*' | '+' | 'site_name'}.
9284. Det går inte att fastslå tjänstkontot för denna SQL Server-instans.
9285. Anger hur ClientID ska genereras för kontrollen.
9286. Minimivärdets typ (för attributet Attribut) stöds inte.
9287. En aktivitet kan inte lägga till eller ta bort körningsegenskaper för arbetsflöde om den innehåller underordnade objekt som körs.
9288. Används under Update för borttagna rader i DataTable.
9289. Publikationen %1 finns inte.
9290. Ogiltigt vytillstånd: Saknar fältet X.
9291. EndHitTesting har redan anropats av IncrementalHitTester.
9292. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. Den rapporterades avassociera en nyckel som inte var slutförd än.
9293. För många | i (?()|).
9294. Det går inte att partitionera på fler än %1 kolumner.
9295. Hämtar eller anger ett anteckningsankares positiva Y-koordinat.
9296. Vyn %1 är inte en indexerad vy. Det är inte tillåtet att skapa fulltextindex i den här vyn.
9297. Turkmeniska (Turkmenistan)
9298. Orsak: HttpRuntime stängdes explicit.
9299. Processen med ID X körs inte.
9300. Det gick inte att trunkera objektet %1 eftersom det inte är någon tabell.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions