English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1001. Det går inte att konvertera ett XML-index till ett relationsindex med alternativet DROP_EXISTING. '%1' är ett XML-index.
1002. Det gick inte att hitta satellitsammansättningar för referensen X. Y
1003. Ingen kanalbindningskontroll utförs för begäranden utan någon säker kanal.
1004. Setter ska ha typen void.
1005. Det finns inte stöd för offlineinställning av FILESTREAM-filer.
1006. Routningstjänsten skickar meddelanden med befintlig transaktion X.
1007. Okänt TypeCode-värde.
1008. Denna händelse utlöses innan objektinstansen förstörs.
1009. Det går inte att generera ett CustomAttribute med argument av typen Typnamn.
1010. Hämtar eller anger den bubbelstorlek som används som minimistorlek. Om värdet till exempel är 4 ger bubbelvärdet 4 den minsta möjliga bubblan. Om värdet är Auto visas den minsta ritade bubblan med den minimala storleken.
1011. Ändringar som står i konflikt har upptäckts. Dessa konflikter kan uppstå om du försöker infoga flera entiteter med samma nyckel.
1012. Tog bort kodgruppen från nivån X.
1013. Historiktillståndet måste vara tillräckligt litet för att inte göra URL:en större än X tecken.
1014. Kontraktet för slutpunkten har inte angetts.
1015. Belastningsfaktorn måste vara mellan 0.1 och 1.0.
1016. Det format som ska användas för HeaderCloseVerb.
1017. Ett svar som returnerades vid en HEAD-begäran har ett annat Content-Length-värde.
1018. Returvärdet får inte vara null.
1019. Visa principsammansättningarna
1020. Argumentet dependency för CacheDependency-konstruktorn måste vara av typen System.Web.Caching.CacheDependency
1021. Objekt-ID %1, vidarebefordrande rad, sida %2, fack %3 pekar på sidan %4, fack %5. Påträffade inte vidarebefordrad rad. Möjligt tilldelningsfel.
1022. ROWS-antal: Ändrade från (%1) till (%2) rader.
1023. Anger om en skrivskyddad mall alltid ska läsas in.
1024. FTP-metod = Metodnamn.
1025. Det finns ingen tillgänglig metadatainformation för proxytypen för X. Det här undantaget kan uppstå om en proxytyp för en entitet kopplas bort från en ObjectContext. Mer information finns i InnerException.
1026. Statistisk analys - det går inte att beräkna medianen om seriens storlek är noll.
1027. Web Part
1028. TryCatch-aktiviteten X upptäckte ett undantag av typen Typnamn.
1029. Tidpunktsåterställning stöds inte i den här versionen av SQL Server. Mer information om olika versioner av SQL Server finns i Books Online.
1030. Hämtar eller anger anteckningsbildtextens format.
1031. Datahanteraren tillhandahåller inte tjänster av typen: Typnamn
1032. Det går inte att skapa frågemallen eftersom @querytext inte innehåller en giltig enskild fråga.
1033. Felaktig etikett i ILGenerator.
1034. SQL Web Assistant: @username är inte giltigt.
1035. Inga åtgärder är giltiga för en stängd mediaspelare förutom öppna och stäng.
1036. xsl:key har ett use-attribut och innehåll som inte är tomt, eller tomt innehåll och inget use-attribut.
1037. Systemet kunde inte aktivera en tillräckligt stor del av databasen för att skapa loggen på nytt.
1038. Läsning från HTTP-indataströmmen misslyckades.
1039. Konfigurationsfel. relativeAddress X i Y har redan lagts till.
1040. Artiklar kan endast läggas till eller ändras av utgivaren.
1041. Namnområdes-URI:n är för lång: '%1'.
1042. Egenskapen eller fältet '%1' för typen '%2' i sammansättningen '%3' är statisk/statiskt
1043. URI-format stöds inte.
1044. Replikering: Prenumeranten har klarat dataverifieringen
1045. Ansluter webbdelarna
1046. En okänd ManipulationMode-flagga påträffades.
1047. Det angivna värdet innehåller ogiltiga tecken som inte ingår i ASCII-teckentabellen.
1048. SQL Web Assistant: Internt fel. Det går inte att översätta till den angivna kodsidan.
1049. Det går inte att dela allokeringsutrymmet %1. Den delade allokeringsutrymmeskatalogen är full. Försök igen senare. Kontakta teknisk support om felet kvarstår.
1050. Klonen skapades
1051. Den kompatibla körtidsversionen X påträffades.
1052. Antalet rader som har väntande ändringar har överskridit gränsen som anges av egenskapen DBPROP_MAXPENDINGROWS.
1053. %1 är inte tillåtet medan en databas är i tillståndet %2.
1054. Det gick inte att hämta heterogena metadata. Kontrollera anslutningsinformationen.
1055. Parametern @dynamic_snapshot_location kan inte vara en tom sträng.
1056. Kön till den här prenumerationen med queue_id = %1 är inte tom. Kör köläsareagenten för att vara säker på att kön är tom innan du ändrar läget från köas till direkt.
1057. Okänd status %1 från omregistreringsanrop i rm_resolve.
1058. Datatypen %1 är ogiltig för namn på transaktioner eller lagringspunkt. Tillåtna datatyper är char, varchar, nchar, varchar(max), nvarchar och nvarchar(max).
1059. Index '%1' för tabellen '%2' (angett i FROM-satsen) finns inte.
1060. definition av radtyp
1061. Värdet på Weight-argumentet måste vara mellan 0.0 och 1.0.
1062. Säkerhetskopia
1063. Instansnamn som används för att skriva till anpassade räknare får inte vara längre än 127 tecken.
1064. Prenumerationen eller prenumerationerna har markerats som inaktiv. Du måste bygga om den topologi som omger noden. Mer information finns i dokumentationen för Peer-To-Peer.
1065. Angiven agent_id %1 eller agent_type %2 bildar inte ett giltigt par för övervakning av loggöverföring.
1066. ALTER ASSEMBLY misslyckades p grund av att attributet IsFixedLen för typen %1 skulle ändras i den uppdaterade sammansättningen. Attributet IsFixedLen får inte ändras för bevarade typer.
1067. Etw-registrering misslyckades med felkod X.
1068. MSB3752: X-attributet har angetts, men är tomt. Om X-attributet anges får det inte vara tomt.
1069. StrongName kan inte ha en tom sträng som sammansättningsnamn.
1070. Den DateTime som angetts finns inte i ett tvetydigt tidsintervall.
1071. Massinläsning kan inte genomföras. Ogiltigt antal kolumner i formatfilen %1.
1072. Om encrypt=true anger detta värde om SQL Server ska använda SSL-kryptering för alla data som skickas mellan klienten och servern utan kontroll av serverns certifikat.
1073. Typen eller metoden har Y generiska parametrar, men X eller flera generiska argument tillhandahölls. Ett generiskt argument måste tillhandahållas för varje generisk parameter.
1074. Meddelandena i kön med ID %1 refererar till det ogiltiga konversationsreferensen %2.
1075. Det gick inte att hitta kontrollen X i ControlParameter Y.
1076. XML_STRRESOURCE_MASK
1077. Det går inte att lägga till eller släppa en signatur på %1 eftersom endast moduler kan signeras.
1078. Det obligatoriska direktivet X saknas.
1079. Masskopiering i en tabell med sql_variant-kolumner kan inte hanteras för tidigare versioner än SQL Server 2000.
1080. %1Det obligatoriska attributet base saknas
1081. MSB3262: När en profil anges som mål måste parametern ProfileName och antingen FullFrameworkFolders eller FullFrameworkAssemblyTables anges.
1082. Tjänstnamnskontrollen misslyckades.
1083. Diagramtyp som används för att rita serien.
1084. FaultExceptionEnabled hanteras inte för WebScript-slutpunkter.
1085. Textens riktning i panelen.
1086. MSB3732: Det går inte att ange XPath-uttryckets kontext. X
1087. Källsträngen är inte tillräckligt lång. Kontrollera sourceIndex och antalet.
1088. Operandtypen i X Y kan inte vara en uppräkningstyp.
1089. Det går inte att hitta Register-metoden för typen Typnamn i sammansättningen Sammansättningsnamn .
1090. Det angivna utrymmesnumret var ogiltigt.
1091. Axelobjekt - intervallet får inte vara mindre än 1 år.
1092. X: CreateUserWizardStep.ContentTemplate innehåller inte en IEditableTextControl med ID Y för användarnamnet.
1093. Det gick inte att hitta resursklassen för den här sidan. Kontrollera att resursfilen finns och försök igen.
1094. Variabeln X kan inte användas för aktiviteten Y eftersom den redan används av aktiviteten Z.
1095. FillPage: Egenskapen SelectCommand.Connection har inte initierats.
1096. Serialiseringsdataströmmen innehåller inga interna undantag.
1097. Minsta processlivstid i sekunder
1098. Referenslikheten har inte definierats för typerna X och Y.
1099. Parse måste anropas innan parametervärden hämtas.
1100. Den interna gränsen för maximalt antal objekt har uppnåtts för frågemeddelanden.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions