English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

6101. Parametern får inte vara statisk.
6102. Databasen %1 finns inte som sekundär loggöverföringsdatabas.
6103. Det är inte tillåtet att konfigurera en instans av DataServiceCollection till en entitetsegenskap om instansen redan spåras. Det uppstod ett fel på egenskapen Egenskapsnamn för entitetstypen Typnamn.
6104. Undantag [X] = Y
6105. %1 är inte en giltig egenskap för en artikel som endast är ett schema.
6106. Det finns redan en instansnyckel med värdet X. Detta kan bero på att flera MessageQuerySets som utvärderas som samma CorrelationKey har definierats.
6107. Indexerare för diagramområdesuppsättningen. Områdesnamn eller index kan ges som parameter.
6108. Porten för SQLBrowser-tjänsten är inte tillgänglig för lyssning eller så är den felaktig.
6109. Inloggningsflaggan som anger användarinstans stöds inte i denna version SQL Server. Anslutningen stängs.%1
6110. Det feltoleranta indexets tabellnamn är inte en giltig SQL-identifierare.
6111. Ogiltig återanropsbegäran.
6112. Det går inte att utföra den här åtgärden för ett AutomationElement som endast innehåller cachelagrade data. Den begärda åtgärden kräver en Full- eller Lightweight-referens.
6113. Minnesadressen som modulen lästes in vid.
6114. Det går inte att utfärda en kontrollpunkt: Det finns inte tillträckligt många tillgängliga lås. Bakgrundsprocessen för kontrollpunkt kommer att vara uppehållen tills lås blir tillgängliga. För att frigöra lås listar du transaktioner och deras lås och avslutar transaktioner som har det största antalet lås.
6115. Objektet saknar statistik eller index.
6116. Axel - bredden måste vara större än eller lika med 0.
6117. Ett svar krävs.
6118. Serverobjektet för URI:n X har inte registrerats med fjärrinfrastrukturen (det kan ha kopplats från).
6119. Mottagarkontexten X kan inte användas för att skicka försenade bekräftelser eftersom den har tillståndet Faulted.
6120. Anpassningsprovider som lagrar data i en Access-databas.
6121. MSB3647: Parametern DelaySign är true, men KeyFile eller KeyContainer har inte angetts.
6122. Målet X i projektet Y (avsett att köras före målet Z):
6123. Det går inte att använda en BREAK-programsats utanför en WHILE-programsats räckvidd.
6124. Rss20Serializer stöder inte RSS-version X.
6125. Infogning stöds inte av datakällan X om inte InsertCommand har angetts.
6126. Hämtar eller anger en flagga som indikerar att icke-kritiska undantag ignoreras.
6127. Varning: IDENT_CURRENT(%1) är större än max_used i MSmerge_identity_range.
6128. Kolumnrubrik: Visningsindex: X
6129. Läsningen misslyckades. Se ursprungligt undantag.
6130. DBCC DBRECOVER misslyckades för databasen med ID %1. Återställ databasen från en säkerhetskopia.
6131. Filen File Name kan inte ange både ett språk och en kultur.
6132. ChangeType-åtgärden stöds inte.
6133. Parametern Month måste vara inom intervallet 1 till 12.
6134. Alla filer måste anges för skapande av databasögonblicksbild. Filen %1 saknas.
6135. Det går inte att köra SQL-satsen eftersom filgruppen %1 är offline. Använd katalogvyn sys.database_files eller sys.master_files när du vill bestämma tillståndet för filerna i filgruppen och sedan återställa offlinefilerna från säkerhetskopian..
6136. Det går inte att använda den överlagrade metod som bäst matchar X för mängdinitierarelementet. Mängdinitierarens Add-metoder får inte innehålla ref- eller out-parametrar.
6137. Den första schemaartikeln %1 är antingen felaktigt genererad i ögonblicksbildsfilen eller felaktigt använd under körningen av ögonblicksbilden.
6138. Operatorn DISTINCT är inte tillåten i den rekursiva delen av ett rekursivt vanligt tabelluttryck %1.
6139. Loggen i denna säkerhetskopia innehåller bulkloggade ändringar. Den kan inte användas för att sluta vid en godtycklig tidpunkt.
6140. UriTemplate X saknar variabler. Ändå anropades metoden BindByPosition med Y värden.
6141. RuntimeTransactionHandle som har angetts initierades inte på rätt sätt.
6142. Det går inte att uttryckligen läsa in X för entiteter som är frånkopplade. Objekt som lästs in med sammanslagningsalternativet NoTracking är alltid frånkopplade.
6143. Hämtar eller anger den insamlade sektoretiketten.
6144. Det går inte att omvandla behörighetstypen.
6145. 1...7 [1 = e-post, 2 = personsökare, 4 = NetSend]
6146. Det går inte att släppa referensen %1 eftersom den används av ett serverhuvudobjekt.
6147. Del av innehåll
6148. Det går inte att dela allokeringsutrymmet %1. Det gick inte att identifiera korrekta allokeringsutrymmen. Försök igen senare.
6149. Egenskapen xactsetjobinterval måste tilldelas ett värde som är större än eller lika med 0.
6150. Det går inte att konvertera värdet för parametern X till typen Typnamn.
6151. Punkt i bana för anteckningslinje.
6152. Index %1 för tabellen %2 (angett i FROM-satsen) är inaktiverat eller så finns det i en filgrupp som inte är online.
6153. Den ActivityContext som skapade det här ExecutionProperties-objektet har redan tagits bort. Egenskaper kan endast användas under arbetsuppgiften för en aktivitet.
6154. Internt serverfel. ResetResource returnerade ett null-värde. Kontakta providern.
6155. Transaktionen misslyckades i databasen %1 eftersom satsen kördes under isolering genom ögonblicksbild men databasen var inte isolerad när transaktionen startades. Det går inte att ändra isoleringsnivå för transaktionen till ögonblicksbild efter att transaktionen har startats såvida inte transaktionen ursprungligen startades under isoleringsnivån ögonblicksbild.
6156. Det går inte att ange argumentet X flera gånger.
6157. XQuery: Åtgärden ' %1' stöds inte.
6158. Rolländringen har inte genomförts.
6159. Menyalternativets aktiverade tillstånd.
6160. En platshållare för navigering måste anges för guiden X. Ange en platshållare genom att ge ID-egenskapen för en kontroll värdet Y. Kontrollen för platshållaren måste även ange runat="server".
6161. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller operatorn CUBE. Överväg att inte indexera den här vyn.
6162. Metodens parametrar och signatur stämmer inte överens.
6163. CHECKDB för databasen %1 har slutförts utan fel klockan %2 (lokal tid). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
6164. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Partitionen %1 i tabellen %2 är inte en intervallpartition.
6165. Den distribuerade transaktionshanteraren kan inte skapa objektet NotificationShimFactory.
6166. Servern kan inte rensa konfigurationsavsnitt inifrån avsnittsgrupper. måste vara underordnad .
6167. Öppna den här sidan i normalt skrivskyddat läge.
6168. FOR XML är inkompatibel med COMPUTE-uttryck. Ta bort COMPUTE-uttrycket.
6169. Databasen %1 publiceras inte för sammanslagen replikering.
6170. Visa övriga konfigurationsfel
6171. Hämtar eller anger markörformatet för öppnings- och stängningsvärdena.
6172. EntityClassGenerator är endast avsedd att användas med EntityFrameworkVersions.Version1. Angivna scheman har senare versioner av Model-schemat. Överväg att använda EntityCodeGenerator eller en mall.
6173. ID-parametern X som angetts stöds inte.
6174. Loggen har säkerhetskopierats. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), första LSN: %4, sista LSN: %5, antal dumpningsenheter: %6, enhetsinformation: (%7). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
6175. Den anpassade krypteringsalgoritmen �X� som erhölls med CryptoConfig är inte en giltig eller hanterad hashalgoritm försedd med nyckel.
6176. Service Broker-instansen i databasen %1 kan inte aktiveras på grund av att det redan finns en aktiv Service Broker-instans som har samma ID.
6177. Det går inte att matcha flera medlemmar med samma namn.
6178. Utlöses efter att vyn har ändrats.
6179. CommittableTransaction.Commit anropades
6180. Hämtar eller anger graden av 3D-perspektiv, som styr diagramdjupvyn.
6181. Index-ID %1, partitions-ID %2, allokeringsenhets-ID %3 (typ %4). FirstIAM %5. Rot %6. Dpages %7.
6182. MSB3755: Det gick inte att hitta referensen X. Det kan uppstå kompileringsfel om den här referensen krävs av koden.
6183. Denna syntax är endast tillåten för frågor med parametrar.
6184. Den angivna entiteten kan inte tas bort från ObjectSet eftersom entiteten är medlem i EntitySet X.Y i stället för i EntitySet Z.A som refereras av ObjectSet. Använd DeleteObject-metoden i ObjectSet som innehåller entiteten eller använd metoden ObjectContext.DeleteObject om du vill ta bort entiteten utan att validera dess EntitySet.
6185. Den mall som ska användas för objekt i redigeringsläge i det här fältet.
6186. Förklaringens format.
6187. CorrelationResponse-kontext bör inte vara null. Detta kan bero på att korrelationsreferensen inte är korrekt inställd.
6188. Det går inte att släppa eller ändra ett meddelande med ett ID som är mindre än 50000.
6189. Matrisstorleken är X och är otillräcklig för åtgärdens resultat.
6190. %1: Det gick inte att öppna Microsoft Message Queue %2
6191. Värdet är skrivskyddat.
6192. Aktiveras varje gång ett tillämpningsprogram skriver en post till händelseloggen.
6193. Ogiltigt försök att göra GetChars från kolumn X. Funktionen GetChars kan endast användas på kolumner med typen Text, NText, Xml, VarChar eller NVarChar.
6194. %1XQuery för komplext
6195. Detta meddelande kunde inte levereras eftersom åtgärden %1 inte kan utföras i tillståndet %2.
6196. Den beständiga providerns implementering av InstanceStore som används är ogiltig. En begäran av typen TryCommand slutfördes samtidigt som ett försök att återta ett lås pågick. Använd en beständig provider som inte returnerar eller utlöser ett undantag från TryCommand, slutför IAsyncResult som returnerats från BeginTryCommand innan IAsyncResult som returneras från BeginBindReclaimedLock har slutförts, eller slutför innan undantaget som returneras från CreateBindReclaimedLockException utlöses.
6197. Tjänståtgärdsparametern X av typen Typnamn stöds inte. Endast primitiva typer stöds som parametrar.
6198. Utlöses innan en webbdel läggs till.
6199. Argumentet info har värdet null.
6200. Dispatcher skickade ett meddelande till transporten. Korrelations-ID == X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions