English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

13801. Felaktiga typer i mängd.
13802. Infogning stöds inte av ObjectDataSource X om en InsertMethod inte har angetts.
13803. Matrislängden måste vara en multipel av X.
13804. Två SendParameters-objekt med samma ServiceContractName och OperationName X har olika parameternamn.
13805. UIElement.Measure(availableSize) kan inte anropas med NaN-storlek.
13806. Standardfelström för processen.
13807. Meddelanden med konversations-ID %1 har tagits bort från överföringskön.
13808. Den här metoden kan inte anropas inifrån postPhaseAction.
13809. GROUP BY och mängdfunktioner stöds för närvarande inte med FOR XML AUTO.
13810. Enheten har släppts.
13811. SQL Web Assistant: Det gick inte att läsa den angivna filen.
13812. Skicka-knappens typ.
13813. WaitHandle-referensen kan inte signaleras eftersom den skulle överskrida sitt högsta antal.
13814. Lösenordsverifieringen misslyckades. Lösenordet stämmer inte med Windows-kraven eftersom det är för kort.
13815. Attributet (%1) för rad (%2) in sys.%3%4 har ett ogiltigt värde.
13816. Det gick inte att hämta VerSpecificRootDir för ifyllnad av syssubsystems.
13817. SlipBehavior.Slip stöds endast för ParallelTimelines i roten som inte är motsatt, ökar, minskar eller har RepeatBehavior angivet som Duration.
13818. Nyttolastens storlek är begränsad till X, försökte ange den till Y.
13819. Typen Typnamn är inte en underklass till WebPartTransformer.
13820. Det går inte att skicka symbolinformation till felsökningsprogrammet på %1 för anslutningen %2. Felsökning är inaktiverad.
13821. %1 är inte en giltig egenskap, fält eller metod.
13822. Kolumnreferensen inserted.%1 är inte tillåten eftersom den refererar en bastabell som inte ändras i den här programsatsen.
13823. Konfigurera anslutning
13824. Antalet skalenheter (ticks) måste vara mellan DateTime.MinValue.Ticks och DateTime.MaxValue.Ticks.
13825. Kolumnen %1 finns redan i tabellen %2.
13826. Egenskapen CategoryName har inte angetts.
13827. Referensen har inte initierats.
13828. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom konversationsslutpunkten skyddas, men inte meddelandet.
13829. Spårningsfilnamnet är inte giltigt eftersom det innehåller ett rotationsnummer (NNN i C:\file_NNN) samtidigt som rotation av filnamn är aktiverat.
13830. Det går inte att ha olika egenskapsvärden för fjärrkommunikationsformat för DataSet och DataTable.
13831. En post i listan över lediga kluster måste peka på ett giltigt glyfindexelement.
13832. Värdet för attributet Attribut måste vara större än X.
13833. Storleken på certifikatets offentliga nyckel är inte kompatibel med säkerhetshuvudets signatur
13834. Vill du ta bort behörighetsgruppen?
13835. Det gick inte att hitta Windows NT-användaren eller -gruppen %1. Kontrollera namnet på nytt.
13836. Det gick inte att ansluta till SQL-databasen X för avsökning av cacheberoenden.
13837. Providern för Active Directory-medlemskap stöder inte hämtning av lösenord.
13838. En X-mall får inte referera till en annan X-mall.
13839. Det gick inte att skapa standarddatafilerna eftersom namnet är för långt.
13840. Databasspeglingen kunde inte få nätverksvärdnamnet. Operativsystemfelet %1 inträffade. Verifiera nätverkskonfigurationen.
13841. XML-läsaren returnerade 0x%1 för det informationsobjekt som startar vid raden %2 i kolumnen %3 i formatfilen %4.
13842. Klientens delegerade skickade inte ett certifikat, men det finns andra användardefinierade certifikat.
13843. Datatypen %1 är ogiltig för %2-funktionen. Tillåtna typer är: char/varchar, nchar/nvarchar och binary/varbinary.
13844. Förklaringscellens bildnamn. Ange CellType till Image för att använda den här egenskapen.
13845. %1 ASSEMBLY misslyckades på grund av att källparametern %2 för sammansättningen inte är ett giltigt uttryck.
13846. ExtendedProperty ingår redan i ExtendedPropertyCollection.
13847. Undantag i återanrop: X.
13848. Sri Lanka
13849. %1Resultatet av uttrycket %2 är statiskt empty
13850. Filtret %1 finns redan för artikeln %2 i publikationen %3.
13851. Ogiltigt tredelat namnformat för UdtTypeName.
13852. Dialogen har överskridit angiven LIFETIME.
13853. SQL-cacheberoendeavsökning misslyckades för SQL-databasen X på grund av problem med behörighet.
13854. Basen för ett tillägg var ett gränssnitt, men flera gränssnitt har markerats som giltiga tilläggsbaser. Tillägg X i Y
13855. Det går inte att initiera InitOnly-fält (aka ReadOnly) i typ-/instanskonstruktorn.
13856. Attributidentifieraren X har angetts mitt i egenskapen TargetName för EntityPropertyMappingAttribute.
13857. Den tabell eller vy som ska bindas mot.
13858. FieldInfo matchar inte måltypen.
13859. Diagramområdesaxel.
13860. Begäran har avbrutits.
13861. DeferrableContent tillåts endast i ResourceDictionaries.
13862. Det går inte att spara i XmlDataSource X om en XSL-transformation har angetts, om innehållet angetts med egenskapen Data, om innehållet lästes in från en URL eller om en anpassad sökvägsprovider användes.
13863. Egenskapen uttryck av typen Typnamn är ogiltig.
13864. Certifikatet %1 är inte giltigt för slutpunktsautentisering. Certifikatet måste ha en privat nyckel som är krypterad med databasens huvudnyckel, och det aktuella UTC-datumet måste ligga mellan certifikatets första och sista giltighetsdag.
13865. %1Härledning från QName med begränsning stöds inte i den här utgåvan
13866. Utöka markering vänster
13867. Service Broker i avsändarens databas är i enanvändarläge. Det går inte att leverera meddelanden i enanvändarläge.
13868. Uiguriska (Kina)
13869. Internt serverfel. Typen Typnamn härleds från X som är en typ som inte stöds.
13870. För att adaptiv rendering för den här enheten ska kunna användas måste avgränsarna <%%> eller <%=%> finnas i ett formulärelement med runat=server.
13871. Cellseriesymbolens bredd och höjd får inte vara negativa tal.
13872. Typen %1.%2 har markerats för systemdefinierad serialisering, men bastypen %3.%4 har markerats med LayoutKind.Sequential. För systemdefinierad serialisering krävs att typen har markerats med LayoutKind.Sequential.
13873. Detta API är inte tillgängligt när samtidig skräpinsamling har aktiverats.
13874. Heterogena utgivare måste administreras på utgivarservern.
13875. Det går inte att uppdatera eller ta bort egenskapen. Egenskapen %1 finns inte för %2.
13876. DetailsView med ID X måste ha en datakälla som implementerar ICollection om AllowPaging är true.
13877. Delsystem för läsare av replikeringar av transaktionsloggar
13878. Det gick inte att krympa filen med ID %1 i databasen med ID %2 eftersom den redan krymps av en annan process eller är tom.
13879. Databasen %1 (databas-ID %2) markerades som viloläge eller skrivskyddad men har ändrats. RESTORE LOG-satsen kan inte utföras. Återställ databasen från en säkerhetskopia.
13880. X är en absolut adress. Hanterade relativeAddress-format är "[subfolder/]filename" eller "~/[subfolder/]filename".
13881. DDL-åtgärder
13882. Anger att diagrammets mappningsområde är aktiverat.
13883. Prestandaräknaren för processen har inaktiverats. Det går inte att utföra den begärda åtgärden.
13884. Argumentet concurrencyLevel måste ha ett positivt värde.
13885. Indataparametern X får inte innehålla fler än en post om Y innehåller poster.
13886. Det går inte att ha en bestående modul i en tillfällig sammansättning.
13887. <X>-elementet måste ha attributet Y eller Z, men inte båda.
13888. Minst en dimensionslängd måste anges.
13889. Inkommande protokollström för fjärrproceduranrop (RPC) i tabelldataström (TDS) är felaktig. Parameter %1 ("%2"): Det angivna värdet är inte en giltig instans av datatypen %3. Kontrollera källdata för ogiltiga värden. Ett exempel på ett ogiltigt värde är data av numerisk typ med en skala som är större än precisionen.
13890. En post som innehåller de data som krävs för att skapa en instans av typen Typnamn har värdet null och går inte att initiera. Sök efter ett eventuellt null-värde innan du använder den här posten.
13891. Det går inte att koda byte-matrisen med DataProtectionSecurityStateEncoder. Kontrollera att en UserProfile har lästs in. Om det här är ett webbservergruppscenario ser du till att alla servrar körs som samma användare med roamingprofilerna eller tillhandahåller en anpassad SecurityStateEncoder.
13892. Det fält som det här fältet är bundet till.
13893. sp_dropmergelogsettings kunde inte ta bort logginställningar.
13894. Anger vid databindning hur många nivåer i trädet som ska expanderas som standard.
13895. X(In-Buffer längd=Y, Out-Buffer längd=Z, returkod=A).
13896. Fel vid serialisering av värdet X av typen Typnamn.
13897. Egenskapen eller indexeraren X.Y kan inte användas i denna kontext eftersom get-accessorn inte är tillgänglig.
13898. Certifikatprinciper:
13899. Regeln har delats upp från tabellkolumn.
13900. Åtgärden stöds inte för användarinstanser.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions