English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

9901. Klass för &medlemskapsprovider:
9902. Återutgivarens återutgivningsområde som hämtats från originalutgivaren är inte tillräckligt stort för att allokera @pub_identity_range.
9903. Navigerings-URL.
9904. Argumentet initialCount får inte vara negativt och måste vara mindre än eller lika med maximumCount.
9905. SQL Web Assistant: Det gick inte att skicka en webbuppgiftsrad till klienten.
9906. Instansfältet X har inte definierats för typen Typnamn
9907. Den sökväg som anges av %1 kan inte användas för FILESTREAM-filer eftersom det är en raw-enhet.
9908. Varians för första gruppen:
9909. Ogiltigt värde på @subscriber_type. Giltiga värden är local och global.
9910. Det returnerade värdet för TextEmbeddedObject.Format innehåller ett värde utanför intervallet för egenskapen Width.
9911. Namngiven anslutning
9912. Egenskapsnamnet finns redan.
9913. X: det går inte att använda statiska typer som typargument
9914. Operatorn TOP är inte tillåten i den rekursiva delen av ett rekursivt vanligt tabelluttryck %1.
9915. Rader som påverkas av parametern X har läget Y. Läget måste vara Z eller A.
9916. REF-argumentet måste ange en EntityType. Typspecifikationen X representerar Y.
9917. Det uppstod ett fel när en DAC-port skulle skapas. Kontrollera att SQL Browser körs, eller sök efter portnumret i felloggen
9918. Det går inte att ange flaggor.
9919. Det gick inte att hitta behörighetsgruppen med namnet X.
9920. Parametern @property måste har värdet sync_type, priority, description, subscriber_security_mode, subscriber_login, subscriber_password, publisher_security_mode, publisher_login, publisher_password, merge_job_login eller merge_job_password.
9921. Argumentet X är null eller tomt.
9922. Argument som skickas till arbetshanteraren från BackgroundWorker.RunWorkerAsync.
9923. Det går inte att skapa index eller statistik %1 i tabell %2 eftersom den beräknade kolumnen %3 är inexakt och inte bestående. Överväg att ta bort kolumnen från index eller statistiknyckel eller markera den beräknade kolumnen som bestående.
9924. Den angivna storleken överskrider det återstående buffertutrymmet (X byte).
9925. X har redan startat.
9926. Det går inte att ange filgruppen TEXTIMAGE_ON för en partitionerad tabell.
9927. Villkoret %1 är inte giltig för den här typen av slutpunkt.
9928. Cacheprotokollet godtar inte serverns svar. Ange request.AllowAutoRedirect=true för att försöka igen automatiskt.
9929. Det objekt som ska läggas till är inte ett LegendItem-objekt.
9930. Agentjobbet %1 måste läggas till via %2 innan du fortsätter. Mer information finns i dokumentationen till %3.
9931. Konvertering av datetime från binär/varbinary-sträng misslyckades.
9932. Angivet @backup_file_name hämtades inte från databasen %1.
9933. Index-ID %1 för tabellen %2 (angett i FROM-satsen) är inaktiverat eller så finns det i en filgrupp som inte är online.
9934. Transaktion med ögonblicksbildisolering kunde inte komma åt databasen %1 eftersom databasen inte återställdes när den aktuella transaktionen startades. Försök utföra transaktionen igen efter att databasen har återställts.
9935. %1 är inte en giltig parameter för ögonblicksbildsagenten.
9936. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den innehåller operatorn ROLLUP. Överväg att inte indexera den här vyn.
9937. Ett I/O-fel inträffade.
9938. Försök att ändra standardsorteringen till %1.
9939. Anger om kulturinvariant konvertering ska utföras gentemot verifierarens strängvärdesegenskaper.
9940. En kommaavgränsad lista över e-postadresser som får en kopia av e-postmeddelandet.
9941. Alternativet /X kräver inte något värde
9942. MSB3651: Nyckelbehållaren X innehåller inte ett nyckelpar (offentlig/privat nyckel).
9943. De nekade behörigheterna var:
9944. Det angivna värdet %1 finns redan.
9945. Utlöses när användaren klickar på knappen Slutför.
9946. Ett 304-svar togs emot efter en ovillkorlig begäran, men den förväntade svarskoden är 200 eller 206.
9947. Endast ett grupperat index kan släppas online.
9948. För många uttryck har angetts i GROUP BY-satsen. Högsta tillåtna antal är %1 när CUBE eller ROLLUP är angett.
9949. Den cachelagrade posten har ett Authorization-huvud, men saknar ett Cache-Control-direktiv som tillåter att posten används.
9950. IAM-sidan (Index Allocation Map) %1 pekas på av nästa pekare på IAM-sidan %2 i objekt-ID %3, index-ID %4, partitions-ID %5, allokeringsenhets-ID %6 (typ %7), men upptäcktes inte i sökningen.
9951. Det gick inte att släppa artikeln. Det finns en prenumeration på den.
9952. Vinkelvärdet måste vara mellan -90 och 90 grader.
9953. Se till att en Receive-aktivitet ligger på en WorkflowServiceHost.
9954. Den offentliga nyckeln måste anges.
9955. Uppsättning med förklaringsobjektceller.
9956. Den tillhandahållna matrisen har inte kapacitet att behålla värden.
9957. Bilden innehåller inga ramar.
9958. Antalet stoppbitar per överförd/mottagen byte.
9959. Det gick inte att matcha den kapslade typen Typnamn i typen Typnamn.
9960. Felaktigt asynkront resultat.
9961. Argumenttypen får inte vara void
9962. MaximumDynamicDisplayLevels måste vara ett positivt heltal.
9963. Värdet för egenskapen X för typen Typnamn har ett otillåtet värde. Tillåtna värden är true och false.
9964. Datapunktfärg.
9965. Massinläsning kan inte genomföras eftersom filen %1 inte kan öppnas. Operativsystemfel, felkod %2.
9966. Xml-datatypen kan inte användas som en parameter för fjärranrop.
9967. Användaren har inte behörighet att använda programsatsen KILL.
9968. Den valfria positionsparametern X får inte komma före den obligatoriska positionsparametern Y.
9969. SQL Web Assistant misslyckades vid anropet av SQLColAttribute.
9970. Miljö i början av genereringen:
9971. Den ursprungliga servern måste vara antingen en lokal server eller en MSX-server.
9972. Loggen kan inte byggas om eftersom databasen inte stängdes av korrekt.
9973. Den angivna metoden Metodnamn i typen Typnamn kan inte översättas till ett LINQ to Entities-lagringsuttryck eftersom ingen överlagring matchar de argument som skickats.
9974. Säkerhetskopiedata i slutet av %1 har formaterats fel. Säkerhetskopior på media kan vara skadade. Fastställ säkerhetskopiorna på media med hjälp av RESTORE HEADERONLY. Fastställ säkerhetskopiornas användbarhet med hjälp av RESTORE VERIFYONLY. Om alla säkerhetskopior är ofullständiga formaterar du om media med hjälp av BACKUP WITH FORMAT, som förstör alla säkerhetskopior.
9975. Hämtar eller anger den flagga som avgör om tröskelvärdet för insamlade cirkelsektorer anges i procent.
9976. ServiceHost, starta Open
9977. %1Det går inte att explicit konvertera från %2 till %3
9978. Begäran skickades med för många parametrar. Det största antalet är %1.
9979. Anropas när axelns visningsläge eller storlek ändras.
9980. Vyer eller funktioner är inte tillåtna för tillfälliga tabeller. Tabellnamn som börjar med #' kännetecknar tillfälliga tabeller.
9981. Beskrivningen för projektionsegenskaper har inte initierats.
9982. De angivna filterkriterierna var ogiltiga.
9983. Du måste använda projektinstanser som härrör från samma projektmängd för alla genereringar av sändningar i en generering.
9984. %1: Det gick inte att flytta sidan %2:%3 eftersom sidtypen är ogiltig.
9985. Värdet måste vara X
9986. Vyer som hänvisar till tabeller på flera servrar kan inte uppdateras i den version som den här SQL Server-instansen %1 har. Mer information om funktionsstöd i olika versioner av SQL Server finns i Books Online.
9987. Diagramförklaringar.
9988. Det gick inte att utvärdera artikelsynkroniseringsobjektet efter att kolumnen hade släppts. Filterinstruktionen för artikeln %1 får inte innehålla någon referens till den släppta kolumnen.
9989. Ett fel inträffade när den loggade åtgärden i databasen %1 skulle upprepas. Felet inträffade vid loggposten med ID %2. Oftast loggas det specifika felet först som ett fel i Loggboken. Återställ databasen från en komplett säkerhetskopia eller reparera databasen.
9990. Fel vid parsning av den anslutningssträng för tillståndsserver som returnerades av IPartitionResolver-typen Typnamn: Anslutningssträngens format måste vara tcpip=:, där är antingen en giltig IP-adress eller ett datornamn som enbart innehåller ASCII-tecken, och där är ett positivt heltal mellan 0 och 65535.
9991. Ogiltig typdefinition för typen '%1'. Typer med komplext innehåll kan endast härledas från bastyper med komplext innehåll.
9992. Det gick inte att hämta metadata för en grupp rader.
9993. Markören har en FOR UPDATE-lista och den begärda kolumnen som ska uppdateras finns inte i listan.
9994. Objektuppdateringen för DataGrid misslyckades. En av de troliga orsakerna är att de SortDescriptions som har lagts till inte är giltiga, vilket innebär att de möjliga lösningarna är att ange CanUserSort för kolumnen till false, eller att använda egenskapen SortMemberPath för kolumnen, eller att hantera Sorting-händelsen i aktuellt DataGrid.
9995. Det finns redan ett Switch-fall med nyckeln X. Välj en annan nyckel.
9996. XML-verifiering: ID- eller IDREF-attributet är längre än den tillåtna maximala längden. Adress: %1
9997. Du har angett ett felaktigt användarnamn och/eller lösenord eller så saknar du behörighet för den här processen.
9998. Ingen region har associerats med den invariabla kulturen (Kultur-ID: 0x7F).
9999. Markören är inte öppen.
10000. Utlöses om användaren klickar på en länkknapp i listan.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions