English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14801. ROLLBACK TRANSACTION-förfrågningen saknar motsvarande BEGIN TRANSACTION.
14802. Tabellen '%1' är en inre medlem i en yttre kopplingssats. Detta är inte tillåtet om tabellen också ingår i en vanlig kopplingssats.
14803. Det går inte att öppna eller ställa frågor till fulltextregisternyckeln med standardsökväg. Standardsökvägen till fulltextkatalogen är ogiltig.
14804. Det går inte att ange en sql-användardefinierad typ i schemabundna objekt och begränsningsuttryck.
14805. Den anpassade lagrade proceduren som anropar formatet för kommandot %1 som har angetts i artikeldefinitionen stämmer inte med formatet %2.
14806. Hämtar eller anger förklaringstexten för den insamlade cirkelsektorn.
14807. Argumentet får inte vara tomt eller ha värdet null.
14808. En instans med livslängden Process kan endast nås från en PerformanceCounter där InstanceLifetime är lika med PerformanceCounterInstanceLifetime.Process.
14809. När du använder en anpassad utdatacacheprovider som X, stöds bara följande giltighetsprinciper och cachefunktioner: filberoenden, absoluta förfallotider, statiska återanrop för verifiering och för ersättning.
14810. Offsetvärdet kan inte vara negativt eller större än buffertens längd.
14811. En zon kan inte finnas i en webbdel eller i en annan zon.
14812. Variabeltyp Typnamn matchar inte platstyp Typnamn.
14813. Databasen %1 är inte ONLINE. Det går inte att fortsätta med den primära bearbetningen av loggöverföringen.
14814. X kan inte anropas när en annan Y-åtgärd pågår.
14815. Den angivna längden överskrider det maximala värdet X.
14816. Inkonsekvent tillstånd vid aktivering. Det kan finnas två proxyservrar för samma objekt.
14817. X kommer inte från egenskapen ImportDefinitions för den här ComposablePart eller dess ComposablePartDefinition.
14818. Det går inte att lägga till en MatchingEndpoint efter att AsyncResult som skapats i metoden OnBeginFind har slutförts.
14819. Det standardinställda fulltextindexspråket kan inte användas i fulltextsökning.
14820. Transaktionen återställs vid åtkomst till versionslagring. Den tilldelades tidigare lägst prioritet när versionslagring komprimerades på grund av brist på utrymme i tempdb. Denna transaktion tilldelades tidigare lägst prioritet eftersom den kan behöva radversioner som redan har tagits bort för att frigöra utrymme i tempdb. Försök utföra transaktionen igen.
14821. Fel vid bindning av datapunkter. Y-värden måste anges.
14822. LocationEnvironment kan endast användas inom omfånget för villkoret som den överfördes till.
14823. en INTO-sats
14824. Bildlänk för rubrikikon
14825. Den här åtgärden stöds inte för den här klassen.
14826. Gateway-timeout
14827. Konfigurationen för SQL-instansen %1 är ogiltig.
14828. Den fullständiga eller relativa sökvägen till den fil som du vill läsa från. Till exempel minfil.txt.
14829. Format för datapunktetikett utanför ritområdet.
14830. Uppräknaren har inte startats.
14831. Talformatet AllowHexSpecifier stöds inte i flyttalsdatatyper.
14832. Gränssnittet får inte innehålla konstruktorer.
14833. Det går inte att tillämpa anpassningsdata på X eftersom informationen redan använts på en kontroll med detta ID.
14834. Syntax: sp_create_removable ,,,,,,,,, [,,,...,,]
14835. Endast en enda uppräkning stöds av denna IEnumerable.
14836. Egenskaperna TextInfo.ANSICodePage och TextInfo.OEMCodePage måste vara identiska när någon av dem är en multibyte-teckentabell.
14837. Argumenttypen får inte vara System.Void.
14838. Det gick inte att hitta aktiviteten X.
14839. Ändringen av vy misslyckades. Det går inte att ändra en indexerad vy som har replikerades som tabell till en icke-indexerad vy.
14840. Instansfel.
14841. Bulkdatakällans provider-sträng innehåller ett otillåtet egenskapsnamn (%1).
14842. Begränsningen på tabellnivå anger inte kolumnlistan, tabellen %1.
14843. Fyllningsfaktor %1är inget giltigt procenttal. Fyllningsfaktor måste ligga mellan 1 och 100.
14844. Du har inte tillräcklig behörighet att köra detta kommando. Kontakta systemadministratören.
14845. Det gick inte att uppdatera prenumerationen just nu.
14846. Hämtar eller anger kantlinjefärg.
14847. Undantagsmeddelande: X
14848. Det gick inte att ta bort filen %1. Mer information finns i felloggen till SQL Server.
14849. Om en egenskapen immediate_sync för en publikation har värdet true måste också egenskapen independent_agent ha värdet true.
14850. Den lagrade proceduren för aktivering %1 är ogiltig. Tillfälliga procedurer kan inte konfigureras för aktivering.
14851. Det gick inte att importera egenskapen Egenskapsnamn.
14852. Antalet nekade objekt motsvarar inte antalet orsaker till nekande.
14853. Ogiltig token för personifiering - den kan inte dubbleras.
14854. ToValidate-argumentet för X med namnet Y matchades till null. Det krävs ett objekt som inte är null för verifiering.
14855. XML-verifiering: Det är inte tillåtet med en textnod på den här adressen. Typen definierades med endast elementinnehåll eller med enkelt innehåll. Adress: %1
14856. Registrerad relativeAddress X i konfigurationsfilen är inte giltig. Möjliga orsaker : Du har angett en tom adress eller en absolut adress (d.v.s. som börjar med '/' eller '\\'), eller adressen innehåller ogiltiga tecken. Hanterade format för relativeAddress är "[folder/]file" eller "~/[folder/]file".
14857. Det angivna värdet på typen Typnamn från datakällan kan inte konverteras till typen Typnamn som används av målkolumnen.
14858. Inloggningen misslyckades på grund av att timeoutgränsen uppnåddes. Anslutningen har stängts. Detta fel kan bero på hög belastning på servern. Minska belastningen och försök att logga in igen.%1
14859. VirtualPath måste vara en sträng som inte är tom och som inleds med ~/.
14860. Formeln kräver samma antal Y-värden för varje datapunkt i indatamängden.
14861. Inloggningen är ägare till %1 jobb. Du måste ta bort jobben eller tilldela dem på nytt innan inloggningen kan släppas.
14862. Schemamappning för lösenordssvar har inte angetts.
14863. Kommandoradsargument som skickas till det tillämpningsprogram som anges av FileName-egenskapen.
14864. Användningen som har angetts för parametern X för att beräkna ett värde av typen Typnamn stöds inte av LINQ to Entities i en kompilerad fråga.
14865. WindowClosed-händelsen kan endast användas för RootElement och TreeScope.Subtree eller ett element som implementerar WindowPattern.
14866. Det är inte tillåtet att ändra databassammanhang vid påfyllning av resursdatabasen.
14867. Execute kräver att Command-objektet har ett Transaction-objekt när Connection-objektet som är tilldelat till Command är en väntande lokal transaktion. Egenskapen Transaction för Command har inte initierats.
14868. Internt fel: Texthanteraren kan inte fortsätta med den aktuella programsatsen. Kör DBCC CHECKTABLE.
14869. Ange %1 eller %2 för att identifiera den plan eller delplan som ska köras.
14870. Den namngivande behållaren måste vara en kontroll.
14871. Begärd URL: X
14872. Värdet %1 är inte giltigt för parametern @identityrangemangementoption. Giltiga värden är auto, manual eller none.
14873. Ett internt undantagsfel har uppstått
14874. Det gick inte att ange det logiska namnet för objektet med identiteten X. Den här identiteten ska börja med resurssökvägen Y.
14875. Matrisen får inte ha längden noll.
14876. Filen '%1' säkerhetskopierades inte i filen %2 på enheten '%3'. Det går inte att återställa filen från den här säkerhetskopian.
14877. Dataändringar är inte tillåtna samtidigt som rensning av sammanslagna metadata utförs.
14878. Det gick inte att starta om databasen %1. Återgår till tidigare status.
14879. En ogiltig filstorlek har angetts. Alla filer måste vara minst 1 MB.
14880. Inloggningen %1 har inte tillgång till databasen.
14881. Databasen %1 är inte en giltig Service Broker-databas.
14882. Värdet Y som anges för attributet maxEventDetailsLength för providern X är ogiltigt. Värdet måste vara mellan 0 och 1073741823.
14883. Det gick inte att hitta manifestresursposten X i sammansättningen Sammansättningsnamn . Kontrollera stavning, versaler och build-regler så att X kan länkas in i sammansättningen.
14884. Det gick inte att jämföra teckendata. En okänd Sort-Map-Element-typ (%1) hittades i serverns standardsorteringstabell vid SMEL-posten [%2].
14885. Porten X finns inte.
14886. Det går inte att använda text-, ntext- eller image-kolumner i tabellerna inserted och deleted.
14887. Det angivna värdet för metadataegenskapen Egenskapsnamn måste vara av typen XName
14888. %1-slutpunkter kan bara vara av typen FOR %2.
14889. Okänd förklaringscelltyp: Typnamn
14890. Med det här alternativet tar du bort information om medlemskap, profiler, rollhantering, anpassning och SQL-webbhändelseprovider för ASP.NET från databasen. Obs! Det går inte att ångra den här processen.
14891. Det finns fortfarande sekundära servrar som är kopplade till denna primära server.
14892. Det går inte att anropa BeginGetRequestStream/BeginGetResponse på nytt medan ett tidigare anrop fortfarande pågår.
14893. TimeSpan-parametern måste vara inom plus eller minus 14,0 timmar.
14894. Det går inte att ändra DateTimeMode från X till Y när tabellen väl innehåller data.
14895. Värdet som angavs för agentparametern SkipErrors är för långt.
14896. Gruppering - minst en indataserie måste anges.
14897. Det går inte att skapa %1 för vyn %2 eftersom den refererar till en tabell med fulltextfunktionen CONTAINSTABLE eller FREETEXTTABLE. Överväg att inte använda dessa funktioner eller att inte indexera vyn.
14898. Den angivna e-postadressen är ogiltig.
14899. Hjälpmeddelande.
14900. Räknarlayouten för den angivna kategorin är ogiltig. En räknare av typen: AverageCount64, AverageTimer32, CounterMultiTimer, CounterMultiTimerInverse, CounterMultiTimer100Ns, CounterMultiTimer100NsInverse, RawFraction, SampleFraction eller SampleCounter måste följas direkt av någon av de här basräknartyperna: AverageBase, CounterMultiBase, RawBase eller SampleBase.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions