English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

14101. Seriens punktmellanrumsdjup måste vara mellan 0 och 1000 procent.
14102. Det format som används på rader när kontrollen är i infogningsläge.
14103. Det angivna miljöblocket har inte rätt format.
14104. Den text som ska visas efter att lösenordsmeddelandet har skickats.
14105. Parametervärdet X=Y är ogiltigt.
14106. type måste innehålla en TypeBuilder som generiskt argument.
14107. Hämtar eller anger ett anteckningsobjekts justering i förhållande till ankaret.
14108. Den angivna nyckeln är ogiltig
14109. Anger om standardbilden för expanderade alternativ visas på menyns dynamiska del.
14110. Ett fel påträffades (NT-statuskod 0x%1) vid försöket att utföra en kontrollpunktsåtgärd för resurshanteraren för transaktionsfilsystemet, '%2'.
14111. X kan inte implementera både Y och Z eftersom de kan enas vid en del typparameterersättningar
14112. Schemaändringens status måste vara active eller skipped.
14113. Ogiltigt värde för X-attribut: Attribut
14114. Typen Typnamn för anpassad verifiering måste vara offentlig.
14115. Det gick inte att hitta allokeringsutrymmet %1 i den delade allokeringsutrymmeskatalogen. Försök igen senare. Kontakta teknisk support om felet kvarstår.
14116. Händelse som aktiveras när frågan har skapats. Tillåter användaren att utöka frågeinstansen.
14117. Det går inte att överföra ett schemabundet objekt.
14118. Generering av WSDL (Web Services Description Language) misslyckades eftersom systemet inte kunde köra en fråga på slutpunktens metadata.
14119. Fjärrtabellvärdesfunktionsanrop är inte tillåtna.
14120. Anger om axeln är inzoomad eller inte.
14121. Det finns ytterligare tecken som inte kan parsas i slutet av strängen.
14122. Fel vid masskopiering. Användaren har inte behörigheten ALTER TABLE för tabellen %1. Behörigheten ALTER TABLE krävs för måltabellen för en masskopieringsåtgärd om måltabellen har utlösare eller kontrollbegränsningar, men masshanteringstipsen FIRE_TRIGGERS eller CHECK_CONSTRAINTS har inte angetts som alternativ för masskopieringskommandot.
14123. Det gick inte att lägga till id %1 för XML-kod. Det kanske finns för lite tillgängligt serverminne.
14124. Y-egenskapen X kan inte användas innan sidan har initierats.
14125. Värdet för attributet X måste vara mellan 0 och 100.
14126. Det gick inte att begära sessionens tillstånd från sessionsservern. Sessionsservern körs, men begäran var inte korrekt formaterad.
14127. Resursen X var inte en Stream - anropa GetObject i stället.
14128. Ogiltigt format för den serialiserbara innehållssträngen. Klassnamnet har inte angetts.
14129. Kan inte invertera en enda matris.
14130. Det går inte att släppa filtret %1 eftersom en ögonblicksbild redan har skapats. Ge @force_invalidate_snapshot värdet 1 när du vill framtvinga detta och göra den befintliga ögonblicksbilden ogiltig.
14131. Det finns ingen standardfulltextkatalog i databasen %1 eller så har inte användaren behörighet att utföra den här åtgärden.
14132. Dubbletter av kolumnnamn är inte tillåtna i resultatuppsättningar som erhållits via OPENQUERY och OPENROWSET. Kolumnnamnet %1 är en dubblett.
14133. Tipset %1 är inte tillåtet vid infogning i fjärrtabeller.
14134. URL-adressen till sidan Återhämta lösenord.
14135. Läsningen av en syndikeringsfeed slutfördes.
14136. Matrisen anger ingen längd.
14137. Detta steg misslyckades på grund av att tabellen %1 inte ingår i en publikation.
14138. En läsåtgärd på ett stort objekt misslyckades när data skulle skickas till klienten. En vanlig orsak till felet är att programmet körs med isoleringsnivån READ UNCOMMITTED. Anslutningen kopplas ned.
14139. Response.End kan inte köras om ApplicationInstance inte finns tillgänglig.
14140. Det gjordes ett försök att konvertera ett objekt över en kontextgräns.
14141. Förklaringskolumntext för objekt som genererats automatiskt för serien. Ange ColumnType till Text för att använda den här egenskapen.
14142. Bastypen "%1" är inte en giltig bastyp för den användardefinierade typen.
14143. Giltiga URI-prefix måste sluta med "/".
14144. X är inte en giltig resursfil.
14145. Det går inte att lägga till spårningsavlyssningen X eftersom den inte är en underklass till TraceListener.
14146. Åtgärden kunde inte utföras eftersom WorkflowApplication X har slutförts.
14147. Aktuell DataTable X är tom. Det finns ingen DataRow i DataTable-objektet.
14148. Databasen %1 befinner sig i varmt vänteläge (angetts genom körning av RESTORE WITH STANDBY) och kan inte säkerhetskopieras förrän hela återställningssekvensen är klar.
14149. Jobbet %1 riktas för närvarande inte till %2.
14150. Serbiska (latinsk, Montenegro)
14151. Tabellen %1 har inte ett unikt index.
14152. Det angivna alternativet %1 stöds inte i den här versionen av SQL Server och går inte att ändra med sp_configure.
14153. Guidekontrollens rubriktext.
14154. Värden för advanceWidths och glyphOffsets ger för stort värde för GlyphRun. Området för dess avgränsningsram mäts i renderingEmSize-rutor och är X men det kan inte överstiga Y.
14155. En ogiltig databasprincip skickades till %1.
14156. Konversationsgruppen %1 finns inte.
14157. Reparera: Allokeringsutrymmet %1 har deallokerats från objekt-ID %2, index-ID %3, partitions-ID %4, allokeringsenhets-ID %5 (typ %6).
14158. Om du registrerar en osignerad sammansättning med /codebase kan sammansättningen störa andra tillämpningsprogram som är installerade på samma dator. Växeln /codebase är enbart avsedd att användas med signerade sammansättningar. Ange ett starkt krypterat namn för sammansättningen och registrera om den.
14159. SqlDataSource X kan inte sortera. Ange DataSourceMode till DataSet för att aktivera sorteringen. Om du använder en lagrad procedur som har stöd för sortering anger du egenskapen SortParameterName till namnet på den lagrade procedurens parameter som accepterar ett sorteringsuttryck.
14160. Egenskapen ftp_port måste vara ett icke negativt heltal som är mindre än 65 536.
14161. Ett fel inträffade när .NET Framework användes under %1. Det kan hända att servern inte har tillräckligt med resurser. Försök att köra frågan på nytt. Kontakta en supportrepresentant om problemet kvarstår. %2
14162. Arbetsflödet skapades med WorkflowCreationContext.CreateOnly angett till True.
14163. Det finns inget tillgängligt cacheprotokoll för denna begäran.
14164. Ett ohanterat undantag utlöstes från Compensation-hanteraren för X. Kompensationen kan vara i ett inkonsekvent tillstånd och arbetsflödet har avbrutits.
14165. Användaren %1 har loggat in. Anslutning: ej betrodd.%2
14166. Referensargumentet för InstanceStore.Execute eller InstanceStore.BeginExecute måste ha skapats av ett anrop till CreateInstanceHandle på samma InstanceStore-instans.
14167. Teckenfärg för rubriken.
14168. Det gick inte att återskapa fulltextkatalogen %1: Kataloghuvudfilen är skrivskyddad.
14169. %1Det går inte att implicit konvertera från %2 till %3
14170. Längden på de LOB-data (%1) som ska kopieras är längre än den konfigurerade maximala längden %2.
14171. TimerExtension kan endast användas när den är kopplad till en arbetsflödesinstans.
14172. Ogiltig inlednings-LSN {%1:%2:%3} för genomföringsposten {%4:%5:%6}. Kontrollera DBTABLE.
14173. Dockning av förklaringen. LegendPosition måste vara Auto för att den här egenskapen ska användas.
14174. Det gick inte att hitta den dataobjekttyp som anges med egenskapen DataObjectTypeName för ObjectDataSource X.
14175. En anslutning är associerad med den distribuerade transaktionen med UOW %1. Avsluta först anslutningen med syntaxen KILL SPID.
14176. Varning! Alternativet NO_INDEX för %1 används. Kontroller av icke-systemindex hoppas över.
14177. Konstanterna text/ntext/image är inte implementerade än.
14178. Dispatcher anropade BeforeSendRequest i en ClientMessageInspector av typen Typnamn.
14179. Det finns fortfarande fjärrinloggningar eller länkade inloggningar för servern %1.
14180. Fältet hittades inte.
14181. MSB4212: Ogiltig syntax för anrop av statisk metod: X. Antingen är typen Typnamn inte tillgänglig att köras i en MSBuild-egenskapsfunktion eller också kunde den inte hittas.
14182. GROUP BY ALL stöds inte i frågor som ansluter till fjärrtabeller om det också finns ett WHERE-villkor i frågan.
14183. Det går inte att använda anropsformatet VCALL till den angivna artikeln. VCALL-format används till uppdatering av prenumerantpublikationsartiklar.
14184. Det går inte att ändra den här servervariabeln när en begäran körs.
14185. Handskakningen misslyckades för anslutningen. Ett OS-anrop misslyckades: (%1) %2. Tillstånd %3.
14186. Ett objekt användes innan återanropet för deserialisering kördes, vilket kan ha negativ inverkan på konsekvensgarantier på högre nivåer i tillämpningsprogrammet.
14187. implementerar inte INullable
14188. Det gick inte att kryptera strängen %1
14189. %1Två bindestreck (-) i följd kan endast användas i en kommentarkonstruktör om de används för att stänga kommentaren (-->).
14190. Hämtar eller anger linjebredd, i bildpunkter.
14191. Huvudnyckelfilen finns inte eller så har den ett felaktigt format.
14192. Det finns ingen markör med namnet %1.
14193. Jobbet %1 har startats.
14194. Prefixet X kan matchas med flera parametrar: Y. Använd ett mer specifikt prefix för den här parametern.
14195. Det gick inte att köra begäran HREPL.%1 till Oracle-utgivaren %2.
14196. Det går inte att skapa %1 i vyn %2. Vyn innehåller en koppling till sig själv på %3.
14197. Numreringen har avslutats eller inte startats ännu.
14198. Båda egenskaperna Endpoint och EndpointConfigurationName är angivna i aktiviteten X med OperationName=Y. Endast en kan dock anges åt gången.
14199. Det går inte att använda parametern %1 till en Windows-inloggning.
14200. Antingen måste parametern @profile_name eller @description anges för uppdatering

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions