English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

2301. Borttagning av e-postobjekt har initierats av användaren %1. %2 objekt borttagna.
2302. Massinläsning kan inte genomföras. Filen %1 finns inte.
2303. Varning! Nästa filgrupp som används saknas för partitioneringsschemat %1. Partitioneringsschemat har inte ändrats.
2304. Använd kulturnamnet Y i stället för det alternativa sorteringsnamnet X för att ersätta systemkulturen Y.
2305. Okänt alternativ- eller behörighetsgruppsnamn X.
2306. Det angivna Namespaces-attributet är inte ett giltigt XML-fragment.
2307. En GOTO-programsats refererar till etiketten '%1', men etiketten har inte deklarerats.
2308. Inloggningen har inte tillräcklig behörighet. Det krävs medlemskap i sysadmin-rollen för att använda VIRTUAL_DEVICE med BACKUP eller RESTORE.
2309. Fler än 16 kolumner har angetts i listan över sekundärnyckelkolumner, tabellen %1.
2310. IncrementBusyCount har anropats. Källa: X
2311. @pub_identity_range ska vara en multipel av identitetskolumnens stegvärde. Stegvärdet för tabellen %1 och identitetskolumnen %2 är %3.
2312. Utlöses när användaren klickar på knappen Fortsätt
2313. Argumentet som är kopplat till namnet X är null i Y-uppsättningen.
2314. Ett internt fel påträffades när BAML-innehåll parsades: assemblyId ska vara negativt.
2315. Anpassa den här sidan genom att göra om layouten för sidans webbdelar
2316. XML-verifiering: Elementet %1 påträffades i en modell för endast textinnehåll. Adress: %2
2317. Det går inte att stänga vid byref-parametern X som refereras till i lambda-uttrycket Y
2318. Lyssnarporten för Service Broker får inte vara dynamisk. Giltiga portvärden är 1024-32767.
2319. Den URL som ska användas när användaren klickar på knappen.
2320. Filhuvudet i %1 matchar inte det förväntade innehållet för filen %2 i databasen %3. Bristen på överensstämmelse gäller möjligen mellan fulltextkatalogfilerna och den relaterade databasen. Utför en återställning om så krävs.
2321. SQL Web Assistant: Internt fel. Det gick inte att initiera COM-biblioteket.
2322. Ogiltigt hash-alternativ - X.
2323. CellPadding måste vara större än -1.
2324. WebRequest avbröts på grund av timeout. Svar erhölls inte innan angiven Timeout förflutit.
2325. Ett serverfel %1 uppstod när <%2> kördes.
2326. Det går inte att ange att publikationen %1 ska tillåta webbsynkronisering eftersom publikationen innehåller en eller flera logiska postrelationer.
2327. Egenskapen Egenskapsnamn i typen Typnamn i sammansättningen Sammansättningsnamn kan inte användas som en skalär egenskap eftersom den inte har både en get- och set-metod.
2328. Tidpunktssatsen i denna RESTORE-sats är begränsad till användning av endast RESTORE LOG-satser. Utelämna satsen eller använd en sats som inkluderar en tidsmarkering.
2329. Skrivningen av en syndikeringsfeed påbörjades.
2330. En ögonblicksbildsagent måste läggas till för den angivna publikationen innan ett dynamiskt ögonblicksbildsjobb kan schemaläggas.
2331. DynamicHyperLink-kontrollen X kan inte ha angivna värden för egenskaperna TableName och ContextTypeName vid databindning.
2332. Parametern domainSid måste anges för att en välkänd SID av typen Typnamn ska kunna skapas.
2333. Alla seriers punkters mellanrumsdjup. Mäts i procent (0-1000%).
2334. Formatet på texten för lösenordsledtråden.
2335. Strängen parsades som ett osignerat tal och kunde inte ha ett negativt tecken.
2336. Transaktionella replikerade anpassade procedurer för publicering av %1 från databasen %2:
2337. Det går inte att skapa index eller statistik %1 i tabellen %2 eftersom det inte går att verifiera att nyckelkolumnen %3 är exakt och deterministisk i SQL Server. Överväg att ta bort kolumnen från index eller statistiknyckel, markera den beräknade kolumnen som bestående eller använda en icke-CLR-härledd kolumn i nyckeln.
2338. Prefixsträngen som innesluter sql-objekt.
2339. Det gick inte att lägga till prenumerationen eftersom det tillåtna antalet prenumerationer (%1) för SQL Workgroup Edition-utgivaren %2 då skulle överskridas. Det största tillåtna antalet är %3.
2340. %1: Det gick inte att avallokera den tomma sidan %2:%3.
2341. NewItemFactory X GetImage() skickade ett undantag: Y
2342. Argumenttypen för parametrarna stöds inte.
2343. Det gick inte att använda vyn eller funktionen %1 på grund av bindningsfel.
2344. Markera hela månaden
2345. Tabellen %1 som du försöker använda för att infoga, uppdatera eller ta bort data håller på att uppgraderas eller initieras för sammanslagningsreplikering. Hos utgivaren är dataändringar inte tillåtna förrän uppgraderingen är klar och ögonblicksbilden har körts utan problem. Hos prenumeranten är dataändringar inte tillåtna förrän uppgraderingen är klar eller förrän den initiala ögonblicksbilden har applicerats och prenumeranten är synkroniserad med utgivaren.
2346. Varning! Parametern @new_owner_login_name behövs inte när du anger en DELETE-åtgärd.
2347. Säkerhetskopiering av filen %1 tillåts inte eftersom den innehåller sidor som beror på en onlineåterställningssekvens. Slutför återställningssekvens innan du säkerhetskopierar eller begränsa säkerhetskopian på så sätt att filen utesluts.
2348. Vänster till höger
2349. Det gick inte att hitta ADAM-partitionen för den angivna behållaren.
2350. Växlade trådar under bearbetning av ett meddelande för kontraktet Kontraktnamn på adressen X. Väntar på slutförande av ReceiveContext-bekräftelse. Om tjänsten inte verkar bearbeta meddelandet, säkerställer du att kanalimplementeringen av mottagarkontext slutför åtgärden.
2351. OpCodes för Ldtoken, Ldftn och Ldvirtftn kan inte ha DynamicMethod-metoder som mål.
2352. Standardreferenser stöds inte för en FTP-begäran.
2353. Den angivna CSP:n (Cryptographic Service Provider) stöder inte denna nyckelalgoritm.
2354. Cachen har uppdaterats
2355. Texten som visas på knappen Byt lösenord.
2356. Databasspegling är aktiv med databasen %1 som huvudsaklig kopia. Detta är endast ett informationsmeddelande. Ingen åtgärd från användaren krävs.
2357. X är inte en referenstyp som stöds.
2358. Autentiseringsschemat Basic stöder inte utökat skydd. Använd ett annat autentiseringsschema eller inaktivera ExtendedProtectionPolicy för Binding eller BindingElement, genom att skapa en ny ExtendedProtectionPolicy med PolicyEnforcement-värdet "Never".
2359. Överträdelse av TDS-protokollet. Överträdelsen orsakas vanligtvis av ett tidigare undantag i denna uppgift. Det senaste undantaget i uppgiften var felet %1, med allvarlighetsgraden %2 och adressen 0x%3. Anslutningen kopplas ned.
2360. Kolumnnamnet %1 upprepas. Samma attribut kan inte genereras mer än en gång för samma XML-kod.
2361. Ett anrop till Bind var inte korrekt formaterat. Mer information om parametrar till Bind finns i dokumentationen.
2362. Felaktig DLL-version.
2363. Statussvaret (X) förväntades inte som svar på kommandot Y.
2364. Föråldrad metod för tillägg av ett nytt objekt till EntitySet X. Överväg att använda metoden .Add för den associerade egenskapen ObjectSet(Of T) i stället.
2365. Två olika objekt som hade associerats med samma URI, X, hittades.
2366. Diagramområde - diagramområdets namn får inte vara tomt.
2367. Databasen har säkerhetskopierats. Databas: %1, skapat datum(tid): %2(%3), sidor dumpade: %4, första LSN: %5, sista LSN: %6, antal dumpningsenheter: %7, enhetsinformation: (%8). Det här meddelandet är endast avsett som information. Ingen åtgärd krävs.
2368. Kinesiska (traditionell, Taiwan)
2369. Cirkulära providrar är inte tillåtna.
2370. TransactionScope togs bort
2371. Satsen ALTER TABLE SWITCH misslyckades. Lobdata för partitionen %1 i tabellen %2 finns i en skrivskyddad filgrupp %3.
2372. Det säkerhetscertifikat som är bundet till databasens säkerhetsobjekt (ID: %1) har inaktiverats för BEGIN DIALOG. I SQL Server Books Online finns en översikt i avsnittet Certificates and Service Broker och i avsnittet ALTER CERTIFICATE (Transact-SQL) anges vilken syntax som krävs för att aktivera ett certifikat för BEGIN_DIALOG.
2373. MSB3703: Det gick inte att köra transformeringen. X
2374. Återanrop stöds inte för TemplateField eftersom vissa kontroller inte kan uppdateras korrekt under ett återanrop. Stäng av återanrop på X.
2375. %1 aktiva frågemeddelandeprenumerationer i databasen %2 som ägs av säkerhets-ID %3 har släppts.
2376. Tillåt &domänprincipskontroll
2377. Transaktionens tidsmarkering löpte ut. Starta om servern.
2378. Syntax: sp_dropmessage [, | ALL]
2379. Ett MessageEncodingBindingElement kan inte inkluderas i BindingParameters för BindingContext när det används i kombination med LocalTransportBindingElement. Överväg att antingen ta bort MessageEncodingBindingElements eller att använda ett annat TransportBindingElement.
2380. Multipla eller sammansatta intervall är inte implementerade.
2381. Anropas när axelns visningsposition eller storlek ska ändras.
2382. Den bild som ska användas för att visa bockmarkeringar på den nedrullningsbara menyn för verben.
2383. Dataströmmen är skadad.
2384. Ett fel inträffade under väntan på åtkomsthändelse för artikelcachen.
2385. Metoden har redan anropats och går bara att anropa en gång.
2386. Händelsens diagramområde.
2387. %1Bastypen för ett XSD-tillägg eller en restriktion måste vara en enkel typ.
2388. Anteckningens namn kan inte vara tomt.
2389. Den angivna manifestfilen finns inte.
2390. Internt serverfel. Egenskapen Egenskapsnamn är av typen Typnamn. Den typen stöds inte.
2391. Kommandot misslyckades eftersom databasspegeln är upptagen. Försök att köra kommandot på nytt senare.
2392. Fjärrcertifikatet innehåller fel:
2393. Instansen X finns inte i angiven Category.
2394. DetailsView X utlöste händelsen Y, men händelsen hanterades inte.
2395. En eller flera ogiltiga parametrar
2396. Ett ohanterat undantag av typen Typnamn uppstod under meddelandebearbetningen. ToString för fullständigt undantag: X.
2397. Skapar en konsoltillämpning (standard).
2398. Anger om startnoden ska returernats.
2399. Kör "aspnet_compiler -?" om du vill se en lista över giltiga alternativ.
2400. Stegningstyp för remsa eller linje.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions