English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

18201. Verb som ansluter två webbdelar.
18202. Typen stöds inte.
18203. Ett skadat meddelande har mottagits. Datafältet för en strängvariabel är inte en giltig UNICODE-sträng: %1. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %2, initierare: %3 och meddelandesekvensnummer: %4.
18204. Användningen av tvådelade namn i DROP INDEX är inaktuell. Den nya syntaxen DROP INDEX <1p-namn> ON {<3p-tabellnamn> | <3p-vynamn> }
18205. Längden för ISF-data måste vara större än noll.
18206. Kanalen X har redan registrerats.
18207. Parametern X matchar inte typen på resurstypen i parametern Y.
18208. RoutingExtension hittades inte. Verifiera att ett RoutingBehavior har lagts till i de konfigurerade beteendena för tjänsten.
18209. slutpunkt
18210. Uppräkningen har antingen inte startat eller så har den redan slutförts.
18211. Ett objekt som inte har en överordnad i Target måste ha ett värde för Include och inget värde för Remove.
18212. Ogiltigt alternativnamn %1.
18213. SQL Server tillåter inte nya anslutningar på grund av att Service Control Manager har begärt en paus. Använd programmet SQL Computer Manager eller Services via Kontrollpanelen om du vill återuppta tjänsten.
18214. X är inte en giltig System.Windows.Automation.AutomationEvent.
18215. Uppräkningstypen ska endast innehålla ett instansfält.
18216. XML-tolkning: rad %1, tecken %2, NDATA förväntades
18217. Den nya regeln har bundits till en eller flera kolumner med den angivna användardatatypen.
18218. Tjänsten med ID %1 har släppts.
18219. Det går inte att använda funktionsevaluering för att skapa ett TypedReference-objekt.
18220. Parametern %1 stöds inte längre.
18221. XML DTD har tagits bort från ett eller flera XML-fragment. Om det finns externa delmängder har de ignorerats.
18222. En utlösare returnerade en resultatuppsättning och serveralternativet disallow_results_from_triggers har värdet true.
18223. Hela publikationen måste prenumereras samtidigt när en prenumeration som initieras med säkerhetskopia ställs in.
18224. E-post med ID %1 har raderats från tabellen sysmail_mailitems. Detta e-postmeddelande skickas inte.
18225. Validering av ett MAC-vytillstånd misslyckades. Om tillämpningsprogrammet finns i en webbservergrupp eller ett kluster kontrollerar du att konfigurationen anger samma validationKey och valideringsalgoritm. AutoGenerate kan inte användas i ett kluster.
18226. Inställningar för tillståndsserver
18227. Entitetsomslutaren som lagras i proxyn refererar inte till samma proxy.
18228. Det fält som är bundet till knappens Text-egenskap.
18229. Filen %1 är tvetydig. Identiteten i säkerhetskopieuppsättningen stämmer inte med filen som har definierats i onlinedatabasen. Om du ändå vill använda filen i säkerhetskopieuppsättningen gör du databasen offline och sedan kör du kommandot RESTORE igen.
18230. DataSet stöder inte System.Nullable<>.
18231. Återkallningsflagga för skapande av kedja: X.
18232. Ett skadat meddelande har mottagits. Versionsnumret för konversationssäkerheten är inte %1.%2.
18233. Ett fel uppstod när den konfigurerade ProcessHandlerType lästes och instansierades.
18234. Ogiltigt värde på @schema_option.
18235. Det går inte att skicka ett skrivskyddat fält som ref eller out (förutom i en konstruktor)
18236. Certifikatet är inte giltigt ännu
18237. Ange vilka sammansättningar från utgivaren som du anser vara betrodda.
18238. Det finns för lite stack för att köra programsatsen
18239. Det går inte att generera behörighetsgruppen. XML-indata kan ha ett felaktigt format.
18240. Det går inte att ändra en slutförd signatur.
18241. Kanalbindningskontroll har aktiverats.
18242. Det går inte att redigera punktuppsättningen för flera serier samtidigt. Välj en serie och försök igen.
18243. Ett skadat meddelande har mottagits. KeyExchange-nyckelstorleken är %1, men storleken måste ligga mellan %2 och %3 byte. Detta inträffade i meddelandet med konversations-ID %4, initierare: %5, meddelandesekvensnummer: %6.
18244. Det gick inte att ändra artikeln %1 eftersom publikationen redan är aktiverad.
18245. Denna webbdelssida har anpassats. Detta innebär att en eller flera egenskaper kan innehålla känslig information. Kontrollera att egenskaperna endast innehåller information som kan lämnas ut till läsaren. Efter att denna webbdel har exporterats kan du visa egenskaperna i beskrivningsfilen (.WebPart) med ett textredigeringsprogram, till exempel Anteckningar.
18246. SSL får inte vara aktiverat för leveransmetoder med upphämtningskataloger.
18247. Antalet angivna IP-adresser måste vara större än 0.
18248. Det går inte att använda Y X med typargument
18249. Sammansättningsberoenden
18250. Ett fel uppstod när granskningsspårning skrevs. SQL Server avslutas. Kontrollera och korrigera felvillkor som otillräckligt diskutrymme och starta sedan om SQL Server. Om problemet kvarstår ska du inaktivera granskningen genom att starta servern i kommandoprompten med växeln -f, och använda SP_CONFIGURE.
18251. Prenumerationen har uppdaterats.
18252. Loggen i denna säkerhetskopia avbryts vid LSN %1, vilket är för tidigt för att den ska kunna användas på databasen. Du kan återställa en senare loggsäkerhetskopia som omfattar LSN %2.
18253. MinMovingDistance kan inte vara negativt.
18254. Läsningen av en syndikeringsfeed påbörjades.
18255. Ogiltig omsynkroniseringstyp. Ingen verifiering har utförts för denna prenumeration.
18256. Det går inte att behandla indexet %1 över tabellen %2 eftersom en av partitionerna finns i filgruppen %3, som inte kontrollerades.
18257. Valideringsmetoden Metodnamn() returnerade ett fel för denna begäran.
18258. Datakontrollens kontroll-ID.
18259. Objektet har redan en associerad CCW.
18260. %1 är inte ett giltigt formatmallsnummer vid konvertering från %2 till en teckensträng.
18261. Fel i heap för Shared-Memory
18262. Det gick inte att generera lagrade procedurer för sammanslagningsreplikering av artikeln %1.
18263. Synonymer är ogiltiga i schemabundna objekt och begränsningsuttryck.
18264. Det går inte att återställa den här differentiella säkerhetskopian eftersom databasen inte har återställts till det rätta tidigare läget.
18265. Fler än ett schema med namnet %1 är kopplat till jobbet %2. Uppdatera scheman med hjälp av sp_update_schedule.
18266. Denna händelse utlöses efter att Select-åtgärden har slutförts.
18267. Ett fel uppstod under genereringen av en nyckel som behövs i åtgärden.
18268. E-postmeddelandets prioritet.
18269. Denna AnimationEffectCollection används redan av ett annat UIElement.
18270. Det går inte att använda CompareOption.Ordinal med andra alternativ.
18271. Cachelagrad CacheControl = no-cache.
18272. Ett lösenord krävs när proceduren körs på en utgivare med en fjärrdistributör. Lösenordet måste matcha det som har konfigurerats på distributören.
18273. MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) har stoppat transaktionen.
18274. Typargumentet är inte en giltig konstant literal eller är utanför förväntat intervall.
18275. Åtgärden är ogiltig för transaktionens aktuella tillstånd.
18276. Den sekundära databasen %1.%2 för loggöverföring har ett tröskelvärde för återställning på %3 minuter och är osynkroniserad. Ingen återställning har utförts på %4 minuter. Svarstiden för återställning är %5 minuter. Kontrollera informationen i agentloggen och loggöverföringsövervakaren.
18277. URL för den bild som visas om data som är bundna till fältet är null.
18278. Målelementet motsvarar ett gränssnittselement som inte längre är tillgängligt (exempelvis ett överordnat fönster som har stängts).
18279. Det går inte att hämta TypeToken för en ByRef-typ.
18280. Anger om processkomponenten ska kontrollera när den associerade processen avslutas och utlösa Exited-händelsen.
18281. Den namngivna parametern måste vara en katalogobjekt-ACL.
18282. Kapslade TransactionScopes stöds inte.
18283. Angivet argument låg utanför intervallet med giltiga värden. Värdet måste vara minst X.
18284. %1-prenumerantens prenumeration på artikeln %2 i publikationen %3 har initierats på nytt efter en misslyckad synkronisering.
18285. OLE DB-providern "%1" för den länkade servern "%2" kunde inte %3, tabell "%4". %5.
18286. Det går inte att släppa XML-index %1 med gammal Table.Index-syntax. Använd i stället syntaxen Index ON Table.
18287. Det gick inte att ansluta klienten till en session med SPID %1. Det här felet kan ha orsakats av en tidigare misslyckad åtgärd eller en ändring i behörigheterna sedan sessionen upprättades. Leta efter misslyckade åtgärder precis innan det här meddelandet i felloggarna.
18288. Tabellens RestartPosition avbröts vid indikering.
18289. Välj en tidsperiod:
18290. Objektet anger ett ogiltigt ID.
18291. Gå till föregående månad
18292. Det gick inte att bearbeta begäran.
18293. CMS-meddelandet är inte krypterat.
18294. Ogiltigt standardvärde för parameter %1.
18295. URI-begäran är inte giltig. Det går inte att tillämpa $count på segmentet X eftersom $count bara kan följa på ett resurssegment.
18296. Fältnamn:
18297. Ett undantagsfel har inträffat i en extern komponent.
18298. Routningstjänsten skickar tillbaka ett felaktigt svarsmeddelande med Action X.
18299. Ange ett annat användarnamn.
18300. Utlöses när en Edit-händelse genereras i GridView.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions