English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Swedish to get their english version

1301. %1Tecknet %2 får inte ingå i en enhetsreferens
1302. Det gick inte att leverera meddelandet eftersom en annan instans av det här tjänstprogrammet redan har startat en konversation med slutpunkten.
1303. Det objekt som ska infogas är inte ett LegendItem-objekt.
1304. Anger om verbet är aktiverat. Ett inaktiverat verb visas men kan inte användas.
1305. %1XML-schematypen NOTATION stöds inte.
1306. Endast en FILESTREAM datafilgrupp kan referera till FILESTREAM-loggfilsgruppen '%1'.
1307. Alternativen CHECK_POLICY och CHECK_EXPIRATION får inte har värdet OFF när MUST_CHANGE har värdet ON.
1308. Registrerade format är skrivskyddade.
1309. Avbryt utskrift
1310. Ange tjänstens namn.
1311. Behörighet nekades. Det går inte att fjärranropa icke-offentliga eller statiska metoder.
1312. Miljövariabelns namn eller värde är för långt.
1313. En GROUP BY-sats krävs i en PROB_MATCH-fråga.
1314. DataSource måste implementera IDynamicDataSource för att en formatsträng ska kunna användas.
1315. Objektet har aldrig tilldelats ett objectID.
1316. %1 måste finnas i den aktuella databasen.
1317. Hur Insert/Update/DeleteCommands genereras om detta inte anges av användaren.
1318. @freq_interval måste vara minst 1 för dagliga jobb.
1319. Det går inte att komma åt borttagen HwndSource.
1320. Tabellfel: Objekt-ID %1, index-ID %2, partitions-ID %3, allokeringsenhets-ID %4 (typ %5). Överordnad nod för sidan %6 påträffades inte.
1321. %1 misslyckades på grund av en ogiltig anropskonvention för .NET Framework. Använd den standardinställda anropskonventionen för .NET Framework.
1322. Partitioneraren returnerade null i stället för en lista över partitioner.
1323. Databashuvudobjektet eller schemat %1 finns inte i den här databasen.
1324. En post med samma nyckel har redan lagts till.
1325. MarshalByRefObject är inte giltigt.
1326. SQL Web Assistant: Det gick inte att läsa mallfilen.
1327. Svaret överskrider det högsta tillåtna resultatet (X) per mängd.
1328. Det gick inte att starta Service Broker för databas-ID: %1. Ett problem hindrar SQL Server från att starta Service Broker. Se ytterligare meddelanden i felloggen i SQL Server.
1329. Den angivna entitetstypen Typnamn matchar inte typen Typnamn från EntitySet X.
1330. Typspecifikationen har ett felaktigt antal argument. Typen X har Y parametrar.
1331. Det gick inte att genomföra schemareplikeringen eftersom databasen %1 på servern %2 inte är den ursprungliga utgivaren för tabellen %3.
1332. Kolumnen '%1' är av typen sql_variant, vilken inte stöds i attributbaserade FOR XML, med XML Schema.
1333. Det går inte att skapa planguiden %1 eftersom det redan finns en planguide med det namnet i databasen. Använd ett unikt namn.
1334. Värdet måste vara av typen String.
1335. Diagrambilden tillhandahåller inte tjänsten av typen: Typnamn
1336. Ingen sammansättningsinformation är tillgänglig för objektet X.
1337. X bör vara större än eller lika med noll.
1338. Kolumnnamnen i varje tabell måste vara unika. Kolumnnamnet %1 i tabellen %2 har angetts mer än en gång.
1339. Körningen av ett InstancePersistenceCommand avbröts på grund av att instansnyckeln redan har slutförts.
1340. Det går inte att komma åt en icke-statisk medlem av den yttre typen Typnamn via den kapslade typen Typnamn
1341. Array.ConstrainedCopy fungerar endast för matristyper som är bevisbart kompatibla, utan någon form av omslutning, öppning, breddning eller omvandling av varje matriselement. Ändra matristyperna (t ex genom att kopiera en Derived[] till en Base[]), eller använd en modereringsstrategi i CER för ett mindre starkt tillförlitlighetskontrakt för Array.Copy, t ex genom att klona matrisen eller ta bort den potentiellt skadade målmatrisen.
1342. Den angivna matrisen var inte av förväntad typ.
1343. Peer-to-peer-replikering har aktiverats, och loggläsarens kunde inte hitta en EOR-post för en transaktion som inte härrör från denna server.
1344. UTC-förskjutningen för den lokala dateTime-parametern matchar inte förskjutningsargumentet.
1345. Konflikttabellen %1 finns inte.
1346. Det går inte att ange HTTP-huvuden av typen If-Match eller If-None-Match för DELETE-åtgärder på $link-slutpunkter.
1347. Det här TimerExtension har redan kopplats till en arbetsflödesinstans.
1348. Språket som efterfrågas i inloggningen %1 är inte något officiellt namn på denna SQL Server. Det serveromspännande %2 används i stället.
1349. HASH
1350. Denna cachepost innehåller inte HTTP-svarshuvuden.
1351. Quiché (Guatemala)
1352. Identitetskolumnen %1 innehåller ogiltig INCREMENT.
1353. Windows Synchronization Manager-profil
1354. Utlöses efter att en anslutning har stängts.
1355. Symbolområdet matchar inte.
1356. Det går inte att starta processen eftersom inget filnamn har angetts.
1357. Saknade indatafiler har upptäckts, minimal omgenerering inaktiveras.
1358. %1; Denna Open Data Services-funktion kommer att tas bort i kommande versioner av SQL Server. Undvik att använda den i utvecklingsarbetet och planera ändring av program som använder den.
1359. $expand stöder inte X sorteringsuttryck samtidigt för typen på högsta nivån. Till sorteringsuttryck räknas också $orderby-uttryck på högsta nivån och nyckelkolumnerna i entitetstypen på högsta nivån.
1360. Antingen @publisher (och @publisher_db) eller @subscriber (och @subscriber_db) måste anges, men inte båda.
1361. Ett fel inträffade under bearbetningen av speglingsvägar för Service Broker. Fel: %1. Tillstånd: %2.
1362. Fulltextsökning är inte aktiverat för den aktuella databasen. Använd sp_fulltext_database om du vill aktivera fulltextsökning för databasen. Funktionaliteten för att inaktivera och aktivera fulltextsökning för en databas är föråldrad. Byt program.
1363. Det format som ska användas för länken till aktuell CatalogPart.
1364. Det går inte att köra en konstruktor som inte är standard vid anslutning till välkända objekt.
1365. Schemat togs inte bort eftersom det används av minst ett annat jobb.
1366. Markeringsbehållaren kräver en markering.
1367. Den text som ska användas på knappen för nästa sida.
1368. X får inte vara null.
1369. Den avslutande kommentarmarkeringen */ saknas.
1370. StrongName med värdet null hittades i listan över sammansättningar med fullständigt förtroende.
1371. Det går inte att bearbeta objekt-ID %1 (objekt %2) eftersom det är en Service Broker-kö. Försök igen med objekt-id:t för den motsvarande interna tabellen för kön som finns i sys.internal_tables.
1372. ALTER ASSEMBLY misslyckades eftersom den användardefinierade aggregeringen "%1" inte finns eller inte är korrekt definierad i den uppdaterade sammansättningen.
1373. Händelseavisering X, del Y: Zfel i aviseringsmallen
1374. MSBUILD: fel MSB1025: Ett internt fel uppstod vid körning av MSBuild.
1375. MSB3743: Det går inte att ange XPath-uttryckets kontext. X
1376. Målet X i filen File Name från projektet Y (målet Z är beroende av det):
1377. Radlängden i index %1 överskrider den högsta tillåtna längden på %2 byte.
1378. Samlingsredigerare: X
1379. Det går inte att öppna registernyckeln 'HKLM\%1'. Prestandaräknare för SQL Server är inaktiverade.
1380. Dataströmmen är ogiltig för WRITETEXT-programsatsen i massdataform.
1381. Masskopiering in i en partitionerad tabell stöds inte för äldre klienter.
1382. Det går inte att definiera PRIMARY KEY-begränsning på en kolumn som kan ha värdet null i tabellen %1.
1383. Ett duplicerat återanropsundantag uppstod i routningstjänstkomponent X.
1384. XML-tolkningsfelet 0x%1 inträffade på rad nummer %2, nära XML-texten %3.
1385. Ange antingen job_name, job_id eller originating_server.
1386. Indexet för DataGridColumn med rubriken X ligger utanför tillåtet intervall. Indexet måste vara större än eller lika med 0 och mindre än Columns.Count.
1387. Returvärdet för konstruktionsanropet var null.
1388. En aktivitet kan endast avsluta direkt underordnade objekt.
1389. Serverns provider för delat minne är klar så att klienter kan ansluta till [ %1 ].
1390. Instansegenskapen Egenskapsnamn har inte definierats för typen Typnamn
1391. Ogiltig begränsning för typen '%1'. Elementet i den begränsade typen måste ha samma värde som motsvarande element i den härledda typen.
1392. Det finns inte tillräckligt mycket ledigt minne för det konfigurerade antalet lås. Försöker att starta med en mindre hashtabell, vilket kan påverka prestanda negativt. Konfigurera mer minne för denna instans av databasmotorn eller kontakta databasadministratören.
1393. Åtgärden misslyckades på grund av att det inte går att byta namn på FILESTREAM-data.
1394. Sammansättningen har ingen kodbas.
1395. Rollen har medlemmar. Den måste vara tom för att kunna släppas.
1396. Attributet Attribut är inte tillåtet på den här sidan.
1397. Den angivna varianttypen stöds inte av den här OleAut-funktionen.
1398. ViewStateException-information:
1399. Hämtar eller anger mellanrummet mellan datapunkter, i relativa koordinater.
1400. Objektets innehåll serialiserades inte som en del av feed-serialiseringen i RSS 2.0-format.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions